MEOBtiek 04 1991

of 12 /12
12e jaargang nr. 4 Juli 1991 * ‘DD O~-.roject * Geld teru: voor M OITI Project Defmition Document voor vervanger Poolster A ziekt kosten * Bibliotheek * Wilde koejacht * Ontwerpen en On ikk len * W~e Wat, aar 1 eTaisma * Doel atigheids ui e gen ME BTIEK IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN ET MARINE ELEKTRONI SCH EN OPTISC BEDRIJF AOR Project Definitie op tijd opgeleverd Voor de vervanger van het bevoorra dingsschip Hr. Ms. Poolster, het AOR project (AOR = Amphibious Oiler Re plenishment), is ook her MEOB druk aan het werk. Voor het gedeelte Sensor Wapen en Communicatiesystemen (SEWACO) moest een document opge steld worden waarmee offerte kon worden aangevraagd. Dit Project De finition Document moest 1 juli 1991 opgeleverd worden. Toch naarhet EOB In eerste instantie lag de opdracht om een Pmject Definition Document te maken bij BAZAN/NEVESBU, een combinatie van een Spaanse werf en tekenkamers van Nederlandse scheepswerven. Met het plan wat daar uit voortkwam kon men niet goed uit de voeten. Kortom, men klopte in de- cember 1990 bij het MEOB aan met de vraag om een nieuw plan te maken. Dit plan moest gereed zijn op 1juli 1991. Na de eerste gesprekken en de kosten raming van het MEOB, begin januari 1991, kwam op 6 februari 1991 de opdra~iit binnen. Een haastkius Gezien de korte tijd die beschikbaar was en het strakke stramien waarin gewerkt moest worden - de stafeis, de outline specificaties en de planning la gen vast - kan men spreken van een echte haastklus. Bovendien was het bestaande document niet bruikbaar als voorbeeld en moest een geheel nieuw plan gemaakt worden. In dezelfde periode werd een verge lijkbaar plan opgeleverd voor het KMV-project (Kust-Mijnen-Vegers). Dit rapport is in het Nederlands opge steld en de specificaties in het Engels, waarvan enkele overeen komen met het AOR-project. dit ummer MEOBTIEK juli 1991 1

Embed Size (px)

description

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Transcript of MEOBtiek 04 1991

 • 12e jaargang nr. 4 Juli 1991

  * DD O~-.roject* Geld teru: voor

  M OITIProject Defmition Document

  voor vervanger Poolster

  A

  ziekt kosten

  * Bibliotheek

  * Wilde koejacht

  * Ontwerpen enOn ikk len

  * W~e Wat, aar1 eTaisma

  * Doel atigheidsui e gen

  ME BTIEK IS EENPERIODIEKE UITGAVE

  VAN ET MARINEELEKTRONI SCH

  EN OPTISC BEDRIJF

  AOR Project Definitie optijd opgeleverdVoor de vervanger van het bevoorradingsschip Hr. Ms. Poolster, het AORproject (AOR = Amphibious Oiler Replenishment), is ook her MEOB drukaan het werk. Voor het gedeelte SensorWapen en Communicatiesystemen(SEWACO) moest een document opgesteld worden waarmee offerte konworden aangevraagd. Dit Project Definition Document moest 1 juli 1991opgeleverd worden.

  Toch naarhet EOBIn eerste instantie lag de opdracht omeen Pmject Definition Document temaken bij BAZAN/NEVESBU, eencombinatie van een Spaanse werf entekenkamers van Nederlandsescheepswerven. Met het plan wat daaruit voortkwam kon men niet goed uitde voeten. Kortom, men klopte in de-

  cember 1990 bij het MEOB aan met devraag om een nieuw plan te maken. Ditplan moest gereed zijn op 1juli 1991.Na de eerste gesprekken en de kostenraming van het MEOB, begin januari1991, kwam op 6 februari 1991 deopdra~iit binnen.

  Een haastkius

  Gezien de korte tijd die beschikbaarwas en het strakke stramien waaringewerkt moest worden - de stafeis, deoutline specificaties en de planning lagen vast - kan men spreken van eenechte haastklus. Bovendien was hetbestaande document niet bruikbaar alsvoorbeeld en moest een geheel nieuwplan gemaakt worden.In dezelfde periode werd een vergelijkbaar plan opgeleverd voor hetKMV-project (Kust-Mijnen-Vegers).Dit rapport is in het Nederlands opgesteld en de specificaties in het Engels,waarvan enkele overeen komen methet AOR-project.

  dit ummer

  MEOBTIEK juli 1991 1

 • Het plan van het AOR-project is geheel in het Engels opgesteld.

  SamenwerkingDe opdracht van de Marinestaf, viaCordinatie Nieuwbouw LTZSD 2-OC Klarenbeek en WCS sectie communicatie LTZ Gooszen, kwam op hetMEOB terecht bij LTZ Van Vliet, afdeling Projecten. De afdeling SET(Systemen En Technieken) kreeg detaak toebedeeld om een plan op testellenvoor het radar gedeelte (SRE -Sectie Radar en EOV, Hr. Vlaar) enhet communicatie gedeelte (SNC -Sectie Navigatie en Communicatie,Hr. K. Meijer). Er werd besloten omeen gezamenlijk rapport op te stellenen als n front naar buiten toe op tetreden. Hierdoor moesten afsprakengemaakt worden over de huisstijlvan het rapport. De afdeling ELM (Hr.v.d. Eist) werd ingehuurd voor het maken van een antenneplan en de afdeling Systemen (Hr. Schippers) voorhet interne communicatie systeem.

  OptijdDe boven genoemde samenwerkingheeft er toe geleid dat het MEOB eenfraai ogend boekwerk, van ongeveer

  Om ons bedrijfsblad MEOBT!EK ookin augustus te laten verschijnen wasmisschien toch niet zo n goed idee.

  We dachten in dit nummer meer duidelijkheid te kunnen geven over hetvertrek van HMEOBJH, KTZE T.L.C.Oomen en over de wisseling aan de topvan Algemene Zaken.Echter omdat in deze vakantietijd bijna iedereen weg is, en degene die erwel zijn het extra druk hebben door dietijdelijke onderbezetting, is het er allemaal niet van gekomen.Wel aandacht voor een belangrijk project waarover u uitgebreid genformeerd zult worden; het AOR-project.Verder wachten we natuurlijk nog opde resultaten van de onderzoeken diegaande zijn voor wat betreft de plaatsvan het MEOB in een eventuele nieuwe organisatie, en 1 oktober schijnthierin een belangrijke datum te zijn.Praktisch elke dag kun je in de krantenlezen dat er WEER bezuinigd moetworden op de uitgaven van Defensie.Deze week nog werd de suggestie gedaan dat minister Ter Beek de pas uit-

  200 bladzijden, op 1 julijl. op tijd konaanbieden. Met enige trots overhandigde de Heer Vlaar het boekwerkProject Definition Document V 1.0aan LTZ Klarenbeek. Bijna iedereendie aan het project meegewerkt heeftwas tijdens de overdracht in het PetitRestaurant aanwezig.De goede samenwerking van de verschillende afdelingen en het op tijd

  gebrachte defensienota maar moestherzien, omdat hij toch weer gekortzou worden op zijn budget.Nu gaf de defensienota natuurlijk nietvoor iedereen een even positief perspectief, maar wel duidelijkheid endaar wil men kennelijk toch weer aantornen.Desalniettemin voor de mensen dienog op vakantie gaan een heel fijne tijdtoegewenst en voor de werkerssterkte.+

  opleveren van het produkt, staan borgvoor toekomstige opdrachten. Erwordt inmiddels warmgelopen vooreen PDD van het ATS-project (Amphibisch Transport Schip) wat rondhet einde van het jaar opgeleverd moetgaan worden+.

  Wil van Elk

  r

  Van de redactie Van de directie

  Vakantie!De Hoofdredacteur

  2 juli 1991 MEOBTIEK

 • Ontwerpen en Ontwikkelen (O&O).Zoals wellicht bekend is het bureauOntwerpen en Ontwikkelen inMaart 1991 gestart met haar werkzaamheden. Dit bureau is voornamelijk geformeerd uit de medewerkersvan de nu opgeheven afdelingen SVen ELO, aangevuld met enkele nieuwemedewerkers.

  Kennis vergarenDe reorganisatie heeft tot gevolg datniet alleen grotere projecten kunnenworden aangenomen, maar dat ook detechnische problemen die kunnen ontstaan goed diep kunnen worden uitgespit. Tevens zal door de groterecapaciteit op de afdeling veel mindervaak: nee, we hebben geen tijd ofover anderhalf of twee jaar kunnenwe hieraan beginnen tegen de klantbehoeven te worden gezegd. Om zichnog verder te bekwamen in het ontwerpen van systemen en het ontwikkelen van zowel hardware als software,hebben in de afgelopen drie jaar alle

  medewerkers van O&O n of meerdere PHTO cursussen hierover gevolgd. Dit waren cursussen zoals o.a.YOURDON, Gestructureerd Ontwerpen van Technische Infomiatie Systemen (GOTIS), Systeemontwerpen,Systematisch analoog ontwerpen,Systematisch digitaal ontwerpen maarook o.a. Computerarchitectuur & Besturingssystemen en Datacommunicatie en Telematica. Deze kennis wordtnu gebruikt bij de onderhande zijndeprojecten van O&O (SQR van HMMercuur, T.C. trainer van TOKMenz.).Rust

  Een van de belangrijke voorwaardentijdens het ontwerpen (en ontwikkelen) is toch wel een betrekkelijke rustdie op een ontwerp- en ontwikkelings-afdeling moet heersen. Een zeer rumoerige afdeling kan niet alleen ontwerp- en ontwikkelings-foutenveroorzaken, maar ook initatie bij de

  ontwerper (vooral als iets maar nietwil lukken). Een streven van de medewerkers van de afdeling is dan ook omanderen niet te veel te storen bij onderlinge discussies tijdens een ontwerp(dit lukt uiteraard niet altijd). Bij eenveel kleinere afdeling, zoals b.v. vroeger bij ELO, was dit veel makkelijkerte realiseren.

  Kwaliteitseisen

  In de techniek van ontwerpen en ontwikkelen zal de ontwerper zich steedsaan de gestelde kwaliteitseisen moetenhouden (AQAP1). Om aan deze eisente voldoen wordt bij O&O gewerktvolgens het Handboek Innovatie Projecten (HIP).,

  Geld terug voor uw ziektekostenDe regeling ziektekostenvoorzieningoverheidspersoneel (Z.v.o.-regeling)voorziet in een tegemoetkoming in gemaakte ziektekosten. Indien de kostenvan een belanghebbende meer bedragen dan een bepaalde norm (het percentage dat de verplicht verzekerdewerknemer betaalt voor zijn ziekenfondsverzekering) van het bruto-inkomen. Velen kennen deze regeling echter niet ofzijn onbekend met de inhoudervan. Lang niet iedereen die voor eentegemoetkoming in aanmerking zoukomen, dient dan ook een aanvraag in.

  Belang hebbendeBelanghebbenden in de zin van deZ.v.o. -regeling zijn:a. Rijksambtenaren, militaire ambtenaren en arbeidscontracten van wie debezoldiging bij de wet is geregeld ofvanwege de Kroon is vastgelegd (o.a.onderwijspersoneel);b. gewezen personeel bedoeld ondera., dat wachtgeld, een VUT- of FL0-uitkering ontvangt;c. Diegenen die een ABP-pensioen ofmilitair-pensioen ontvangen en in demaand voorafgaande aan hun pensionering behoorden tot de onder a. of b.

  bedoelde categorien;d. De weduwe- of weduwnaarspensioen genietende, niet hertrouwde weduwe of weduwnaar van degene uit eenvan de hiervoor genoemde categorien;e. Diverse bij Ministerieel besluit aangewezen categorien.

  Rechthebbende

  DeZ.v.o. -regeling is alleen van belangvoor degenen, die particulier verzekerd zijn. Verplicht verzekerden zijnvan de regeling uitgesloten, tenzij degezinsleden niet verplicht zijn meeverzekerd.Voorwaarde voor een tegemoetkoming ingevolge de Z.v.o.-regeling is,dat u in voldoende mate verzekerdbent tegen ziektekosten. Dat is het geval, indien u ten minste voor 100%verzekerd bent tegen kosten van ziekenhuisopname en voor 80% tegen dekosten van niet-klinische specialisten-hulp. Een verzekering met een eigenrisico is toegestaan, maar dat eigenrisico wordt slechts in een aantal gevallen (gedeeltelijk) in aanmerkinggenomen. In elk geval wordt het eigenrisicodeel, dat betrekking heeft op kos

  ten in geval van ziekenhuisopname,niet vergoed.Als particulier verzekerde mag u naastde premie voor de laagste klasse ookandere ziektekosten, die ten eigen laste blijven, declareren, voor zover dezekosten voorkomen in het Besluit vergoedingenlijst Z.v.o.-regeling. Hierbijvalt met name te denken aan tandarts-,huisarts-, fysiotherapie- en medicijn-kosten (indien niet volledig of in hetgeheel niet vergoed door uw verzekeringsmaatschappij).Medebelang hebbendeIndien u als kostwinner (dus meer dande helft van het gezinsinkomen inbrengend) voor uw gezinsleden ziektekosten en premie moet betalen, kunnen deze ten laste van deZ.v.o.-regeling worden gebracht. Eengezinslid dat verplicht verzekerd is ofzelfaanspraak maakt op een tegemoetkoming ingevolge de Z.v.o.-regelingdan wel direct deelneemt aan de IZA-,IZR-, of GVP-regeling is geen mede-belanghebbende; van zon gezinslidkunt u dan ook geen kosten declareren.Onder gezinsleden worden verstaan,de personen die behoren tot het huis-

  A. van Duyvenvoorde

  MEOBTIEK juli 1991 3

 • houden van de belanghebbende. Departner waarmee u ongehuwd samen-woont kan dus medebelanghebbendezijn.TijdvakDe kosten moeten voor wat betreft depremie betrekking hebben op een dooru zelf te kiezen tijdvak van twaalf kalendermaanden. De ten eigen laste gebleven ziektekosten dienen echter inhet desbetreffende tijdvak betaald tezijn. U kunt zelf een tijdvak (dit hoeftgeen kalenderjaar te zijn) kiezen, datvoor u het voordeligst is. Een aanvraagmoet binnen 3 maanden na afloop vanhet gekozen tijdvak worden ingediend. Dit betekent bijvoorbeeld, dateen aanvraag over de periode van 1julitot 1 juli voor 1 oktober ingezondenmoet zijn.TegemoetkomingEen in voldoende mate verzekerde belanghebbende mag rekenen op een tegemoetkoming in de ziektekosten diein een tijdvak van 12 kalendermaanden voor zijn eigen rekening blijven enhoger zijn dan een bepaalde nonn:a. een percentage van het bruto-inkomen (gelijk aan het werknemersaan

  deel verplichte ziekenfondsverzekering)b. vermeerderd met een vast bedrag(gelijk aan de nominale premie ingevolge de ziekenfondswet).Aanvraagtormulleren

  Een aanvraag moet worden ingedienddoor middel van een daarvoor bestemdaanvraagformulier. Deze formulierenkunt u verkrijgen:a. voor het actieve overheidspersoneel: bij de personeelsafdeling of personeelsadministratie van dedienst/school waarbij u werkzaambent;b. voor het gewezen overheidspersoneel: bij de D.Z.V.O. te Emmen. Metname deeltijdwerkers overschrijdenvaak met hun ziektekosten de norm;het inkomen en de interim-uitkering,die zij ontvangen zijn immers relatieflaag, terwijl hun ziektekosten meestaleven hoog zijn als die van full-timewerkenden. Ditzelfde geldt natuurlijkook voor de wachtgelders en gepensioneerden; ook zij komen snellerin aanmerking voor een tegemoetkoming, doordat zij geen interim-uitkering ontvangen.De hoogte van de tegemoetkoming varieert naar de voor u geldende omstan

  digheden. Met name zijn bepalend dehoogte van het inkomen en de hoogtevan de ziektekosten na aftrek van deeventueel genoten netto-interim-uitkering.

  Nadere Informatie

  Deze uiteenzetting geeft slechts eensamenvatting van de Z.v.o.-regeling.U kunt er dan ook geen rechten aanontlenen. Voor meer informatie en/ofaanvraagformulieren kunt u contactopnemen met: de Dienst ziektekosten-voorziening overheidspersoneel(D.Z.V.O.) Postbus 30005, 7800 RAEMMEN. Bezoek-adres: Boslaan 18te Emmen.Voor telefonische informatie kunt ubellen naar: 05910-17817. U vraagtnaar inlichtingen. Zoals hiervoorreeds is medegedeeld: actieven kunnen aanvraagformulieren verkrijgen bij de personeelsafdeling.

  Het saneren van de verontreinigdegrond op onze vroegere vestiging inWassenaar gaat het ministerie veelgeld kosten.

  Een onderzoek heeft uitgewezen datop verschillende plaatsen sprake is vanlicht radioactieve straling die veroorzaakt is door het gebruik van radiumverf. Resten daarvan zijn onder meerterechtgekomen in delen van de riolering, waardoor de radio-actieve straling op sommige plaatsen hoger is dande toegestane norm. Daarom zullenook op korte termijn twee gebouwen(Aen L) waar met die verf is gewerktworden gesloopt. Kolonel Vroman, deregionale Directeur van de dienst Gebouwen Werken en Terreinen van Defensie, verzekerde mij dat de stralingdie gemeten is geen enkele bedreigingis voor de gezondheid van werknemers van het vroegere MEOB-W. Opde vraag wat er uiteindelijk gaat gebeuren met de andere gebouwen, ver-

  telde hij me dat wanneer de CADIbinnenkort van het terrein af zal zijn ernog een obstakel te nemen is nl. deopslag van munitie in het mobilisatie-magazijn van de Koninklijke Landmacht, omdat daar een veiligheidscirkel van toepassing is. Pas als dieverplaatst is zou de gemeente Wassenaar, die er als mogelijke koper graagbedrijven wil vestigen, iets mee kunnen doen, en dan nog moet eerst debestemming worden gewijzigd. Datlaatste is niet zo eenvoudig, want ergaan stemmen op om daar een bufferzone te creren.~

  Rijksbedrijfsgezondheids- enbedrijfsveiligheidsdienst

  (RBB)MEOB OegstgeestSpreekuren alleen na telefonische afspraak tst.2234W. Stol, artsmaandag na 14.00 uurdonderdag na 09.00 uurMevr. C.H. Paardekoper-Bom~an,bedrijfsverpleegkundigemaandag t/m viijdag van09.00 - 09.30 uur

  MEOB Den HelderSpreekuren alleen na telefonische afspraak02230-25141R.E. Weber, artsMaandag, dinsdag, woensdag, vrijdagvan: 08.30 uur - 09.00 uur envan: 13.30 uur- 16.30 uur.

  K. Varkevisser

  Schoonmaak van defensieterreinMaaidrift.

  J.W.M.E. van Laarhoven

  4 juli 1991 MEOBTIEK

 • Afgra en vervuilde grondIn de Morsebelpolder is het op dit moment een drukte van albelang. Aannemingsbedrijf Terro is er bezig de vervuilde grond te bewerken, verwerkenof af te voeren. Een uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat cadmium degrootste vervuiler van het gebied is, endat met name de doorgaande sloot vanhet MEOB naar het pompgemaal hetsterkst verontreinigd is.

  - ~.

  4i~

  Hoewel het water in de sloot redelijkschoon is, is er toch sprake van een nietacceptabele vervuiling. Dat komt omdat cadmium en andere vervuilendestoffen zich hebben vastgezet op en inhet slib wat zich op de bodem en dewallekanten van de sloot bevindt. Nuis het zo dat ten behoeve van hetschouwen de sloten worden ge-sloot hetgeen inhoud dat de slootkanten moeten worden schoongemaakt endat gebeurd weer door de begroeiinguit de slootkanten te trekken. Het uitgetrokken vuil blijft dan samen methet mee uitgerukte slib op de kant liggen om te verdrogen. En zo is hetgekomen dat er een strook van eenpaar meter breed langs de sloot ookvervuild is. Deze grond en het slibworden nu afgegraven en opgeslagen

  in een paar grote bassins die hier speciaal voor zijn gemaakt. Het is de bedoeling dat het daar ongeveer een jaarblijft liggen en dat er dan door eenvernuftig systeem maar een heel kleinbeetje echt vervuilde grond overblijft.De rest van de grond kan daarna weernonnaal gebruikt worden. Dat is zoongeveer de werkwijze bij deze klus.

  Het grote werk zal deze zomer klaarzijn en dan duurt het nog een kleinjaartje voordat alles weer in deoude, maar dan wel schone staat zalzijn..

  J.W.M.E. van Laarhoven

  Wie, Wat, WaarBenje 65jaar, dan gaje metpensioen.Er zijn allerlei regelingen om eerdernaar huis te kunnen gaan. Zo kan jemet SOP, VUT, FL0 en weet ik watvoor VLOoien nog meer. Militairenspannen helemaal de kroon, zij kunnen met LOM (le~ftijds ontslag militairen) als ze5Ojaar zijn. Ze verdienenhet, want in hun diensttijd zijn ze vaaklang van huis, maken veel extra urenen moeten hard werken. In sommigegevallen kan er een paar jaar wordenbijgetekend.Dit deed ook:

  Idse TaismaLTZVK2OC 1. Talsma moest in 1981met LOM, maar in zijn functie alsHoofd DOEWINED (Dienst Onderhoud Elektronische Walinstallaties inNederland) kon twee jaar worden bijgetekend. Voordat 1. Talsma officierwerd is er heel wat aan vooraf gegaan.

  lndl~

  1. Talsma is een Fries, maar hij is geboren in Indi en in 1946 kwam hijnaar Nederland. In 1949 begon de militaire carrire in het Marine opkomst-centrum in Hilversum.Op een foto uit die tijd kon ik ook nogAntoon Koch herkennen. Hij verruildeechter zijn mannepet veel eerder vooreen burgerpet en ging wat later metVUT.In wat voor dienstvak bent u begonnen en welke plaatsingen heeft u allemaal gehad? Ik begon als Radioradarmonteur 3. In 1950 kreeg ik eenopleiding in Amsterdam. In 1952 gingik naar Doom voor een behoorlijkzware militaire training die deel uitmaakte van de korporaalsopleiding.Mijn eerste schip was de Hr.Ms. deRuyter in 1955. In 1956 was ik inNieuw Guinea en werd daar Sergeant.Ik voer daar op het Fregat De Johan

  Maurits van Nassau, daarmee hebbenwe nog een hele tijd in dok gelegen inHong Kong. Ook heb ik nog driemaanden in Biak doorgebracht. In dieperiode van anderhalfjaar toen ik in deOost was, is onze oudste dochter geboren. Toen ik terug kwam met het vliegtuig stond mijn vrouw me op te wachten met onze dochter van vijftienmaanden die ik nog nooit gezien had!Dat is een hele rare ervaring. Na eenperiode bij de conservatiedienst werdik in 1959 aan boord van het vliegkampschip De Karel Doorman geplaatst. Dat was mijn mooiste plaatsing bij de marine. Voor een cursust.b.v. de TACAN ben ik naar Amerikageweest. Verder heb ik ook nog gevaren op de kruiser De Zeven Provincien.

  Ere wie ere toekomt

  Ik ben in de loop der jaren gespecialiseerd in de afstandsbesturing en heb

  MEOBTIEK juli 1991 5

 • daar op Erfprins bij de ElektronischeSchool les in gegeven. Aan boord gebeurde het nog wel eens dat er problemen waren die niet makkelijk op telossen waren. s nachts kwam ik daarzelfs mijn bed voor uit om die op telossen.Deze instelling viel de marineleidingook op en op 13 april 1967 kreeg T.Talsma een Koninklijke Onderscheiding in de vorm van een Eremedaille.Op 1 januari 1969 werd hij Adjudanten in november 1969 werd hij weeraan boord geplaatst van De Zeven provincin. Daar werd hij chef radioradarmonteur over een ploeg van 34 radioradarmonteurs. Er werd n keerper jaar geoefend met de geleidewapens en dan moest alles perfect werken, vooral de afstandsbesturing. De25 De Mayo, de vijfentwintigste meizoals de Karel Doorman tegenwoordigheet, is nu van Argentini. Bij de overdracht is Taisma heel intensief betrokken geweest en heeft van de Argentijnen een herinneringsmedaille gekregen. Hij moest de Argentijnen wegwijs maken aan boord en trok dus veelmet ze op. Zes man zijn nog eens bijde familie Talsma op visite geweest,hetgeen mevrouw Taisma nog goed

  weet te herinneren. Het was reuzegezellig, een drankje en een hapje erbijen ook onze kinderen zaten erbij. Maarom tien uur vond ik dat de kinderennaar bed moesten. Toen ze naar bedgingen lieten de Argentijnen plots alles staan en gingen weg. Het bleek datin Argentini de kinderen overal bijbleven, hoe lang het ook duurde. Dustoen de kinderen naar bed moesten,dachten de Argentijnen dat het bezoekvoorbij was en gingen zonder tegen tesputteren weg.

  Wild-west taferelen

  Op 25 juli f1. ontsiond aan de noordkant van het MEOB te Oegstgeest enige opschudding die veroorzaakt werddoor vier jonge koeien die losgebroken waren. Drie zwartgevlekle koeienwerden al snel achterhaald. Eenbruingevlekte echter schakelde zijnt~boin en ging de rijksweg op.Door snel ingrijpen van twee Matrozen van het MBK, MATR1BDBWKSnieders en MATR1BDBWK Orth,geholpen door Perry van Velzen enWim de Winter (die beiden net uit Den

  MEOBIn 1972 volgde Taisma in 1972 LTZBroekhuizen op als Hoofd Buitendienst van het MEB. In deze drukketijd zijn de GW-fregatten opgeleverd,waarvoor door de buitendienst veelwerk is verricht. Op eigen verzoekvolgde hij in 1977 LTZ Visser op alsOBEWI (Officier Belast met onderhoud Elektronische Walinstallaties),later werd deze functie HDOEWINEDgenoemd. Op 25 maart 1982 krijg hijweer een koninklijke onderscheidingen werd hij Ridder in de Orde vanOranje Nassau met de zwaarden.Leuke Marine

  Na 18 jaar in Den Helder gewoond tehebben moest de familie Talsma uiteindelijk verhuizen naar Valkenburgom in de buurt van het MEOB te gaanwonen. Het achterlaten van alles watdaar was, school, kennissen e.d., maaraan de andere kant een vader die nietmeer voor lange tijd weg gaat, verandert heel wat in het leven. Ze waren eral snel aan gewend en is ieder kind zijneigen weg gegaan.We hebben drie kinderen, twee dochters en een zoon. We hebben vijfkleinkinderen, allemaal jongens. We fietsen veel en zijn lid van eenbadmintonvereniging waar we regelmatig spelen. Twee keer per jaar gaanwe op vakantie naar Spanje.Op de vraag hoe het was bij de Marine,antwoordde Talsma: Als ik het overmocht doen, deed ik het weer. Het iseen leuke Marine, ik heb mooie reizengemaakt, ik heb veel gezien en ik hebveel mensen ontmoet.+

  Wil van Elk

  Helder terugkwamen), kon erger worden voorkomen. Het verkeer op desnelweg werd met wilde gebaren totvoorzichtigheid gemaand en de bruinekoe kon zonder ongelukken te veroorzaken gepakt worden. Hij werd meteen touw aan een paal vastgebondenterwijl de drie zwarte koeien ergens ophet MEOB-terrein rondliepen in afwachting van de eigenaar. Perry vanVelzen, met zijn trui helemaal onderde bruine haren: Je kan dat beest tochniet laten lopen, stel je voor dat hijaangereden wordt. Best wel spannend!.+

  S , .

  e.

  e

  R

  Op de voorgrond LTZVK2OC 1. Talsma

  ~ ...~

  --

  Wil van Elk

  6 juli 1991 MEOBTIEK

 • Werkbezoek IGK~Als gevolg van de omstandigheid datik daags na mijn werkbezoek aan hetMarine Elektronisch en Optische Bedrijf (MEOB) te Oegsigeest met zomervakantie ben vertrokken, ben ikeerst nu in de gelegenheid u, in aansluiting op mijn reeds mondeling uitgesproken dankwoorden bij het eind

  van mijn bezoek, via deze weg nogmaals te danken voor de wijze waaropu en uw staf mij op 13 juni f1. hebbenontvangen.

  De bijzonder open, prettige en professionele wijze waarop ik werd genformeerd over organisatie, taken en

  ~ ~

  werkwijze van het MEOB, de door devoorzitter van de dienstcommissieverkondigde toekomstvisie en derondgang door een aantal werkplaatsen en ruimten, hebben mij een goedeindruk gegeven van de mogelijkhedenvan het MEOB en de uitdagingenwaarmede u wordt geconfronteerd. Ikheb er alle vertrouwen in dat u en deuwen deze uitdagingen op de juistewijze zullen aangaan en tot een goedeinde zullen brengen.Ik verzoek u mijn dank over te brengenaan allen die hebben meegewerkt aanhet welslagen van het bezoek. Zonderanderen tekort te willen doen, verzoekik u mijn speciale dank over te brengenaan het keukenpersoneel voor de voortreffelijk verzorgde en heerlijk smakende rijstmaaltijd waarvan ik tussende middag heb mogen genieten..

  De Inspecteur-Generaal derKrijgsmachtJ.F.G.A.M. MaasLuitenant-Generaal van de KLu

  Management training in Gilze-RijenLeidinggeven daar moet je voor geboren zijn, feeling voor hebben, genoegbedrijfservaring hebben ofgenoeg levensjaren. Managementtraining, heeftdat nu wel zin?

  Ja, zo zaten wij op die dag in april bijelkaar, sommigen kenden elkaar allanger, bijvoorbeeld het helderse viertal of het stel uit Oegstgeest. Maarmeestal was die kennis toch vrij oppervlakkig en niemand had toen verwachtdat dit twaalftal, samen met onze begeleidster Teet Weenink, zon hechtegroep zou worden die zo intensief zoudenken en werken aan deze managementtraining.

  Interesse

  Er bleek grote belangstelling voor elkaars positie binnen het bedrijf te bestaan, naar ieders redeneringen en motieven werd geluisterd. Teet merkte opdat het met het bedrijf goed moestgaan met zoveel interesse en enthousiasme, ondanks de ook bestaandeklachten.

  Een paar leuke elementen uit de groep:onze sympathieke Ingrid die als enigevrouw in de groep best meespeelde.Koos, die de dingen en de problemenheel open bij de naam noemde en koekeet als een honingbeer. Nico, die zo nuen dan op een humoristische manier derol van het enfant terrible op zichnam. Last, but not least, Klaas, die deMarine voor eeuwig aan zich verplichtte door enige verbazend originele scheepsnamen te verzinnen, te weten: H.M. Augurk, H.M. Tomaat enH.M. Komkommer.

  ComplimentenHet was voor ons allen een leerzameen interessante cursus, die door TeetWeenink op een fijne manier werdgeleid en begeleid. Zij toonde te beschikken over een snel inlevings- enanalytisch vermogen door uit al dieverschillende verhalen de essentilebits and pieces te pikken.Onze complimenten voor Teet en, hetmag best eens gezegd worden, ookvoor de directie van het MEOB die ons

  hiermee een goed werktuig in handengafom management een duidelijker enhanteerbaarder begrip te laten worden,ten voordele van het bedrijf.

  J.C.J. de Wit

  AdviesAan alle verstandige ambtenaren diebij defensie werken zou ik het advieswillen geven een cursus milieutechniek te gaan volgen. In hetEindhovens Dagblad werd namelijkop 8 juli jI. melding gemaakt van bespitkingen die gevoerd worden tussen(onze) minister van defensieTerbeek en minister Alders vanmilieu. Deze besprekingen moeten ertoe leiden dat bij een eventuele nieuwebezuinigingsronde het overtollige personeel ingezet zal gaan worden alsmilieu-inspecteur..

  MEOBTTEK juli 1991

 • Is jouw klant al koning?Verhalen over integrale kwaliteszorgeindigen veelal met kreten als het leveren van topkwaliteit en zorgen dater geenfouten worden gemaakt. Dergelijke kreten of beleidswsprakenomzetten in een praktische aanpak,door ze te vertalen in werkbare encontroleerbare procedures, blijkt inde praktijk vrij moeilijk.Klantgerlcht denkenIntegrale kwaliteitszorg begint met hetonderkennen dat de klant de belangrijkste schakel is van het produktieproces: zonder klant is elk produkt overbodig. Daarom moet klantgerichtdenken en doen een sleutelbegripzijn. Het handelen van iedereen in eenorganisatie moet ten dienste staan vande wensen en behoeften van koningklant.Als je gaat bepalen wie nu eigenlijkjouw klant is, zal je tot de ontdekking komen dat dit meestal gewooneen collega is. Dit omdat iemandmeestal maar een stukje van het eind-produkt maakt: de specificatie, hetontwerp, de tekening, een werkopdracht of dat overheerlijke kopje koffie.

  Het is beslist niet vanzelfsprekend datde volgende persoon of afdeling in hetproces wordt gezien als een klant enook als zodanig wordt bediend. Sterker nog: gebleken is dat bij dergelijkeoverdrachten de meeste problemenontstaan. Men noemt dat ook wel hetwerk over de schutting gooien, afschuiven of doorschuiven: zoekenjullie het verder maar uit.Interne klantDe interne klant blijkt veelal noggeen koning. Zijn vragen en klachtenworden meestal slecht gehonoreerd. Inveel organisaties werken de mensenniet voor elkaar, maar langs elkaar ofzelfs tegen elkaar. Zij zien collegasdan niet als klanten, maar als concurrenten en het kost daarom ook vaakenorm veel moeite om de interneklantgerichtheid van de grond te hij-gen.De mentaliteit en cultuur in zon organisatie moeten soms fors veranderenom tot een dergelijke klantbenaderingte komen: goed samenwerken om toteen verantwoord eindprodukt te komen. De steun van het management envooral hun voorbeeldig gedrag wor

  Quaiity isnever an accident;

  It is always theresult of inteffigent

  efforL- John Ruskin

  den gezien als cruciale elementen omdeze stijl van werken met succes in tekunnen voeren.Kwaliteitszorgprojecten zijn vaak gericht op het bevorderen van het bewustzijn dat ook de interne klant eenkoning moet zijn. Misschien is het nuttig dat ieder voor zich zon projectjebegint, want ook bij het MEOB valt erop dit gebied nog wel iets te verbeteren.+

  Herman Klein

  De laatste der VerifianenHet is al weer 39 jaar geleden dat deVerjficatie derRijks Zee en LuchtvaartInstrumenten (VRZLI) van de Varken-markt in Leiden verhuisde naar deMaaldrift in Wassenaar. Tot voor kortwaren er op het bedrijf nog twee mensen aanwezig die op de Varkenmarktwerkzaam zijn geweest, n daarvanheeft kort geleden het bedrijf verlatennl.:

  ErbIljft er nog n overIn al die jaren heb ik een hoop veranderingen meegemaakt, waarondertwee verhuizingen en heb zeer veelcollegas zien komen en gaan.Op de Varkenmarkt werkte ik bij Optiek. Ik maakte o.a. lenzen schoon in

  de afdeling Glasbewerking.Als ik weg ben is alleen nog LeenKruyt (ONNI) over van de Varken-markt. Aldus de immer opgewekteWillem van Egmond.+

  Wil van Elk

  Willem van Egmond12juli jl. was de laatste werkdag voorWillem van Egmond. Na zijn verlofzal Willem van de VUT-regeling gebruik maken. Willem werkte inOegstgeest bij de afdeling Ontvangsten Verzending, beter bekend als deExpeditie. Bijna dagelijks reed hijmet Aad Doeleman in de Rondeurswagen, van het ene gebouw naar het andere, voor het halen en brengen vandiverse goederen. Samen hebben zij inde loop der jaren ontelbare pakjesrondgebracht.

  8 juli 1991 MEOBTIEK

 • Profiel van een DC-lidNa de laatste verkiezingen stroomt ernieuw bloed in de DC-aderen. DenHelder, die met vier leden in de DCvertegenwoordigd is, heeft een nieuwekandidaat n.l.:

  Henk Geerdink.

  Hij is werkzaam bij de technische stafin Den Helder op de afdeling Radar/EOV. Zijn leeftijd is 39 jaar endaarvan heeft hij al 11 jaar bij hetMEOB gewerkt. Ook is hij al 11 jaarlid van het CFO (Centrale Federatievoor Overheidspersoneel). Inmiddelsheeft hij bij het CFO een introductie-

  cursus gevolgd over het werken in enmet de DC. In de DC zit hij nu 2maanden.Hoe bent u in de DC gekomen?De afgelopen 6 jaar had het CFO inDen Helder zich geen plaats in dedienstcommissie weten te verwerven.Gezien de veranderingen die gaanplaats vinden bij de Defensie in hetalgemeen en bij het MEOB in het bijzonder, vind ik dat het CFO daarin ookinspraak moet hebben. Alleen wildegeen van de CFO-leden bij MEOB/Hde kar trekken. Ik heb mij toen kandidaat gesteld en dit had tot gevolg dater nog een tweede kandidaat op deverkiezingslijst bij kwam wat ik tochbijzonder prettig vond.Is hei DC werk te combineren met uwhuidige functie? Dat is maar net hoeveel invulling je eraan geeft. Iemanddie een gewone dagtaak heeft kan hetDC werk er niet even bij doen. Inoverleg met de chef nemen je collegaswerk van je over. Bovendien vindtveel DC-werk plaats in de avonduren.Denkt u dat de mensen in het bedrijfvoldoende inzicht hebben in wat er inde DC gebeurt? Wat ik tot nu toegemerkt heb is dat de mensen in het

  bedrijf vrij goed op de hoogte zijn vande verrichtingen van de DC.Profileert de DC zich voldoende naarde werkvloer? Doordat de mensen vrijgoed weten waar de DC mee bezig isdenk ik dat de DC zich voldoendeprofileert.Wat vindt u het moeilijkst aan het DC-werk? Tot nu toe is het voor mij vrijmoeilijk de weg te vinden in allerleiregeltjes en voorschriften die met ditwerk te maken hebben.+

  Gerrit Molema

  DoelmatigheidsuitkeringOok dit jaar heeft weer een groep medewerkers van het MEOB een extrabeloning en daardoor ook waarderinggekregen. Wanneer je als werknemereen klus ofklussen hebt geklaard enjehebt daarvoor laten zien dat je meerkunt en wilt dan wat normaal van jewordt verwacht, dan is het heel aardigals je daar waardering voor krijgt. Isdat in de vorm van een schouderklopjedan wordt er wel eens gezegd watkoop ik daar nou voor. Maar als datschouderklopje gepaard gaat met eenfinanci-le beloning, dan hebben wetoch eigenlijk pas het idee dat die buitengewoneprestatie wat waard is voorhet bedrijfSectie ORECZo hebben de medewerkers van desectie OREC (Oegstgeest RekenaarsEn Communicatie) een jaarlijkse controlebeurt voor de mariniers-communicatie apparatuur doorgevoerd waardoor de inzetbaarheid daarvan 100%was. Ook voor ELMER apparaten

  (communicatie apparatuur voor onderzeeboten en opnemingsvaartuigen)zijn modificaties bedacht en uitgevoerd en mede door het oplossen vanhard- en software problemen aan deLRS (Long Range Sonar) kon dit systeem technisch verantwoord en op tijdworden opgeleverd. Verder is de TW1(Traveling Wave Tube) testbank zodanig verbeterd dat deze installatie aanmerkelijk beter kon worden ingezet endaar doorheen liep er nog een grootaantal spoedopdrachten die te makenhadden met de golfoorlog.

  Buitendienst

  De buitendienst viel deze keer ook inde prijzen. 20 Mensen van het totaleproject onderzeeboten hebben doorhun grote inzet, flexibiliteit, kennisvan zaken en collegialiteit ervoor gezorgd dat de nieuwbouw van Hr.Ms.Zeeleeuw en Hr.Ms. Walrus en de vernieuwing van Hr.Ms. Zwaardvis optijd konden worden afgerond. Dit allesonder een grote werkdruk, want die is

  altijd groot wanneer je als laatste -zoals de buitendienst altijd - aan eenopdracht moet werken. Bedenk daarbij dat ook de exploitatie van de overige onderzeeboten normaal doormoest gaan dan is dit schouderklopjeook hier goed op zijn plaats.KantinepersoneelHet personeel van de kantines inOegstgeest en Den Helder hebbendeze waardering zeker ook verdiend.De inwendige mens moet goed worden verzorgd. Wanneer dat soms om50 overwerkers gaat komt er wel watvoor kijken om dat in goede banen tehouden. We weten allemaal dat demensen van de kantine zich er niet meteen Jantje van Leiden af willen maken,maar in hun enthousiasme hun bestdoen om het niet alleen goed, maar ooknog een beetje aangekleed en gezelligte laten zijn.+

  J.W.M.E. van Laarhoven

  MEOBTIEK juli 1991

 • De bibliotheekHet is ons opgevallen dat de bibliotheek lang niet bij iedereen bekend is,noch waar zij voor dient, wat zij doeten vooral hoe u gebruik kunt makenvan haar mogelijkheden.De bibliotheek heeft als doel iederemedewerker van het bedrijf gevraagdof ongevraagd van die informatie tevoorzien die voor zijn/haar werkzaamheden van belang (kan) zijn. Binnenhet MEOB ressorteert de bibliotheekonder de afdeling Algemene Zaken.Op het bureau zijn zes personen werkzaam, waaronder het hoofd. Twee personen verzorgen de literatuurdocumentatie, twee de apparatuur-documentatie en een de tijdschriften.Onder het hoofdstuk literatuurdocumentatie vallen verschillende documentsoorten. Het grootste deel hiervan bestaat uit studieboeken ennaslagwerken. Veelal zijn boeken permanent uitgeleend. Het levert echterover het algemeen geen problemen op,om het bij de gebruiker tijdelijk telenen.

  1500 studieboeken

  Natuurlijk staan er op de plank in debibliotheek heel wat boekwerken. Hettotale bestand van de studieboekenomvat zon 1500 stuks. Er bestaat duseen goede kans dat een gewenst boek,of eventueel een ander met hetzelfdeonderwerp aanwezig is. Indien dit niethet geval is, kan een beroep gedaanworden op universiteitsbibliothekenof de Koninklijke Bibliotheek. Ookkan er een literatuuronderzoek voor ugedaan worden, waarbij gebruik kanworden gemaakt van de faciliteiten

  van het TDCK (Wetenschappelijk enTechnische Documentatie- en Informatiecentrum voor de Krijgsmacht).De naslagwerken bestaan uit een verzameling werken van uiteenlopendeaard. Hieronder vindt men o.a. de intern uitgegeven bundels (MEOB-regelingen, TBA, TBD enz.), verslagenvan conferenties en verschillende rapporten. Verder vallen onder de literatuurafdeling de normen (DIN, IEC,NEN, MILSPECS enz.), de KM-modificaties en MEOB-rapporten. Detijdschriften worden beheerd door eenparttime medewerkster; zij verzorgt deinschrijving en de circulatie.Ruim tweehonderd titels

  Er zijn ruim tweehonderd titels in omloop. Die bestaan uit betaalde, gratisen bruikleen exemplaren. U kunt zich,als u interesse heeft in een bepaaldtijdschrift, op de circulatie laten plaatsen. Belangrijk is echter ook, dat u zichlaat afvoeren van de circulatie als ugeen belangstelling meer heeft. Houdtu tevens aan de vervaldatum, met hetoog op de doorbooptijd. De apparatuurdocumentatie is onderverdeeld inMLD-, Landmacht- en Vbootpublikaties. Deze boeken worden door BOEDRU of SLP verstrekt, maar kunnenook met de apparatuur door de fabrikant c.q. leverancier worden meegeleverd.De boeken worden door de ontvangervan deze apparatuur aan ons voor registratie aangeboden, waarna de distributie kan plaatsvinden. De softwarewordt vaak in 2-voud aangeboden.Hiervan gaat het werkexemplaar terugnaar de gebruiker, terwijl de master in

  de bibliotheek wordt opgeslagen. Omalle hierboven genoemde documentsoorten toegankelijk te maken, zijn zeondergebracht in de VAX. Ineen hiervan gemaakte uitdraai, kan men opauteur en trefwoord/titel zoeken. Dit isechter beperkt. Daarom zijn we bezighet totale bestand in de PC in te brengen. Hiervoor is bepaalde softwareaangeschaft. Het voordeel is dat nu opieder bekend gegeven een zoekslaggemaakt kan worden. De bezoeker kannu veel sneller en gerichter geholpenworden. De uitleen wordt eveneens inde PC ingebracht. Dit maakt het mogelijk snel te bekijken waar een boekwerk zich bevindt. Tevens kan eenieder een overzicht van de in zijn/haarbezit zijnde documenten krijgen. Omu te informeren over de nieuw ontvangen literatuuur wordt er maandelijkseen aanwinstenlijst uitgegeven die aaniedere afdeling verstuurd wordt. In debibliotheek is ook een leestafel aanwezig, waar de nieuw uitgekomen documenten voor ongeveer twee weken terinzage liggen. Hier vindt u ook zeeralgemene informatie zoals bus- entreinboekjes, woordenboeken, een encyclopedie enzovoort.De bibliotheek bevindt zich op de begane grond in gebouw PASCAL. Ubent van harte welkom voor het venijken van uw kennis of om ter plekke dediverse service-mogelijkheden te bekijken.+

  Medewerkers bibliotheek Oegstgeest.

  Schepeni iftMet behulp van de schepenlift isHr.Ms. Zwaardvis op het droge gezet,zoals op de foto zichtbaar is. Dezeonderzeer is niet het eerste marineschip wat zo geheven wordt. Tijdensde uitgebreide testen heeft men eersteen ponton, daarna de mijnenvegerGemert en n van de Noordzee-opnemers op de kant gezet. De lift-installatie kan max. 2500 ton heffen.+

  T.A. van Zanten

  1

  juli 1991 MEOBTIEK

 • puzzelhoek - puzzelhoek - puzzelhoek - puzzelhoek - puzzelhoek - puzzelhoek - puzzelhoek - puzzelhoe

  PUZZELLADDER Oplossing Puzzel mei 1991

  2 3

  12

  4 S 6 7 0 9 IS 11

  Met puntenverlies: Punten: Naam:Hr. D.R. v.d. Neut f25,00 12 Hr. C. HaasnootHr. G. Wesselius fl5,00 12 Hr. J.W. de GrootZonder pimtenverlies: 12 Hr. J.W. RubenHr. J. Jongeleen fl0,00 12 Hr. T. BorremanPunten: Naam: 12 Mw. P. Grootjans-Martens

  1 Hr. P. v.d.. Burg 12 Mw. P.M. van Duyvenbode4 Hr. A. Bal 13 Mw. J.M. Ruben-van Noord4 Hr. C.L Moraal 15 Mw. M.C.J. Jansen4 Hr. K. Varkevisser 16 Mw. L Varkevisser-Kuyt5 Hr. C. de Graaf 17 Hr. P. Guyt5 Hr. C. Duisteimaat 20 Mw. C. Naafs-de Boer6 Hr. G. v.d. I.aan 20 Mw. C. Schipper-van Duin8 Hr. J.W. van Markus 23 Hr. J.J.J. Mullers9 Hr. H. de Best 24 Mw. J. Kuhn-Grootjans9 Mw. M. van Voorene- 25 Hr. D. van Schoneveld

  Weymar 27 Hr. 3. Jongeleen29 Hr. F.L. Wiesenfeld

  Horizontaal1 Gave der weisprekendheid

  12 Uitmep13 De dagen waarop recht mocht

  worden gesproken14 Oude maat15 Kleur17 Rund 118 Slede19 Plaats in Zeeland21 Europeaan22 Ver.Naties24 Mannelijk dier IS 16 11 IS 19 2025 Snee(Eng.)26 Heft 21 2228 Zuidvnicht31 Drogist 26 27 20 29 30 3132 Tijdmaat33 Bijwoord34 Oudvolk uit Peru35 Deel van een sigaar37 Viskieuw 34 35 36 3738 Voor39 Knaagdier 35 3,40 Delfstof~ ~ 40 41 42 43

  44 Een weinig45 Straat (Frans) 4546 Ingedijkt land48 Vlaamse Beiaardier en componist 46 47 40 49 50 1 5251 Mevrouw (Duits)53 Uitroep54 Hoogste vergadering bij de KM55 Maanstand56 Lichaamsdeel57 Graanprodukt59 Meisjesnaam61 Ondememingsvoim (Duits)62 Oma63 Datis64 Burgemeester (Frans)66 Ons inziens67 Stralende kracht.

  . geneeskunde 41 Meer (Duits)Vertikaal 11 Verzamelnaam voor orgel, piano, 43 Niet helder van hoofd1 Bewaaiplaats voor of met rariteiten klavecimbel etc. 47 Copy (Merknaam)2 Eretitel van pnnsen en bisschoppen 16 Uitmep 48 Treurspel3 Nadrukkelijke verklaring 20 Stuk voor twee personen, instrumenten 49 Thans4 Grondig 23 En dergelijk 50 Bijbelse gebied (Israel)5 Lokspijs 27 Plaats in Portugal 52 Aspirant Officier6 Port. munt 29 Advertentie 58 Steensoort7 Bevel 30 File van eters 60 Voetbalclub (Breda)8 Deel van Duitsland 31 Eikenschors 61 Jongensnaam9 Watering 35 Verboden organisatie 62 Wilde haver

  10 Toepassing der elektriciteit in de 36 Hol 65 Hetzelfde.

  5453

  57

  67

  S

  55

  63

  60 61

  S

  64 65

  62

  66

  5)N

  t)en

  -~

  0

  uzzels inleverenoor 1 september991 bij:van der Zalm,

  fd. ONNI.

  MEOBTIEK juli 1991 11

 • In dlenst

  B. Haraka Mathlouthi 01-06-91 TS M. Hiralal 01-06-91 SIB W.M. Nieuwenhuizen 03-06-91 Secr/H J .M. T. Stuyvenberg -Luyckx 16-05-91 Kant/H K. Echtveld 01-07-91 B.Mag T. v.d. Gugten 01-06-91 Kant

  Met ontslag

  M.J. de Haar-Schaap 01-06-91 BB J.P. v.d. Berg 01-06-91 OORL J.Otte 01-06-91 Aut A.J . Noorderrneer 01-06-91 Log M.E. Hom 01-06-91 Tek P.H.L. Wiersma 01-06-91 SQR B.C. v.d. Valk Rusman 01-06-91 Sonar T. Wildenberg-de Jong 01-06-91 BD/H J.M. v.d. Zee 01-05-91 BD/H J. de Wolf 01-05-91 IZIH M.J. v.d. Pompe 01-07-91 PB/H D. Bey 01-07-91 OREC F.P. de Vries 01-07-91 Aut H. v.d Pluym 01-07-91 OBW J.J.V. Lenoir 25-07-91 B.Adm

  A. de Haan tijdens het meten aan de antenne.

  U.K. Goalkeeper

  In de vorige MEOBTIEK was een foto geplaatst van de "track antenne" van de goalkeeper. Nu is het de beurt aan de "search antenne".+

  T A. van Zanten

  12

  VUT

  P. Houweling 01-06-91 M.J. Duijrunayer 01-06-91 C.J.C. de Weerd 01-07-91 L. Driessen 01-07-91 H. Schaap 01-07-91

  Organiseert het:

  AAD VOERMANS REKREATIEF

  ZAALVOETBAL TOERNOOI

  DATUM: 12 OKTOBER PLAATS: QUELDERD

  aanvang: 13.00 uur TEAM OPGA VE VOOR 24 SEPTEMBER BIJ:

  RADARIEOV WERKPLAATS 3263/2387 Den Helder