Auschwitz Bulletin, 2011, nr. 01

download Auschwitz Bulletin, 2011, nr. 01

of 44

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  345
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Auschwitz Bulletin, 2011, nr. 01

 • Jaargang 55 nr.1, januari 2011

  HerdenkingsnummerThema: Vreemdelingenhaat

  Reis 2010 naar de kampen in Polen

  A-Bulletin2011nr1vs02:DEF 2-1-11 11:43 Pagina 1

  WIE WAS ANNE FRANK?

  /HUZ0,>(:(55,-9(52&

  (UUL-YHURPZaVUKLY[^PQMLSOL[ILRLUKZ[L

  ZSHJO[VMMLY]HUKL/VSVJH\Z[ALZTPSQVLU

  1VVKZL ZSHJO[VMMLYZ ]HU KL UHaP[LYYL\Y

  NLZ`TIVSPZLLYK PU ttU WLYZVVU LLU

  TLPZQL]HUQHHY>PL^HZaPQLPNLUSPQR

  KP[]YVLN^PQaLTLPZQLKLaLYLJHSJP[YHU[L

  W\ILYKLaL1VKPUKPLPUOHHYWYHJO[PNL

  KHNIVLRHSV]LY]LYNHZZPUN]HU1VKLU

  ZWYLLR[&(UUL-YHUR PZKVVYKL QHYLU

  OLLU LLU J\S[N\\Y NL^VYKLU >PL

  RLU[(UUL-YHURUPL[&

  7HWLYIHJRISHKaPQKLU7YPQZ! 0:)5

  Postbus 575 | 1250 AN Laren | Tel.: +31 (0)35 52 32 998 | info@verbum.nl | www.verbum.nl

  +$168/5,&+ =LYI\T/VSVJH\Z[)PISPVOLLR

  7HWLYIHJRWHNLZ7YPJL! 0:)5

  Also published in English

  Haar leven, het Achterhuis en haar dood(HQNRUWHELRJUDHYRRUMRQJHQRXG

  ;LUNLSLPKL]HU7YVMKY/HUZ)SVT

  Koop dit boek

  ]VVYVWHVTH]HKLY

  TVLKLYKVJO[LYaVVU

  LURSLPURPUKLYLU

  6M]VVYQLaLSM

  ,0>/861$+

  (:(>+&,5/

  ,55(T\IYL=

  5(9-P)[Z\HJVSV/T

  &25RLLOVPSIP

  ,0>

  aVUKLPZ-YHUR(UUL

  (:(>

  ILRLUKZ[LOL[[^PQMLSLY

  r leveaaH

  ,55((HQ

  en, het Achte

  5(9-QNRUWHELRJUDHYRRU

  erhuis en ha

  &25UMRQJHQRXG

  aar dood

  ]LYV]LYHSKHNIVLR

  K1VKPUKLaLW\ILY

  TLPZQVLN^PQaL]YKP[

  QHHY]HUTLPZQL

  PUKNLZ`TIVSPZLLY

  MLYZZSHJO[VM1VVKZL

  /KL]HUMLYZSHJO[VM

  1V]HUNHZZPUNY

  WYHJOHHYPUKPL

  LJHSJP[YKLaLL

  LPNaPQ^HZ>PL

  WLYZVVUttU

  UHaKL]HUZ

  ALZ/VSVJH\Z[

  Q

  RLU[(UUL-YHURUPL

  J\S[N\\LLUOLLU

  -YHU(UULLLR[&ZWY

  ]LYV]LYHSKHNIVLR

  L[&

  >KLUNL^VY\Y

  QHKLKVVYPZUR

  1V]HUNHZZPUNY

  0:)5 7YPQZ! ISHKaPQKLU

  HJR7HWLYI

  2

  0:)5 7YPJL! WHNLZ7HWLYIHJR

  1|575subtsoP

  Also published in

  3

  +:.leTTe|neraLNA052

  n English

  i|899232553)0(13

  LUNLSLPKL;;L

  ww|ln.mubrev@ofn

  /HUZ)SVVMKYY]HU7Y

  ln.mubrev.ww

  T

  A-Bulletin2011nr1vs02:DEF 30-12-10 14:28 Pagina 44

 • 43

  Auschwitz Bulletin 55, nr. 1, januari 2011

  Vluchten envluchtpogingen uitdeportatietreinen

  Vorig jaar is mijn moeder via via in contact gekomen met eenBerlijnse promovenda. Zij schrijfteen proefschrift over vluchten en vluchtpogingen uitdeportatietreinen in WO II uit Nederland, Belgi en Frankrijk. Voor haar onderzoek doet ze veel research in deze landen, maarin Nederland heeft zij tot dusver nog niet zoveel informatie kunnen achterhalen bij de instanties, die haar bij haar zoektochtkunnen helpen.

  Mijn vader, Gerard Stoppelman, is destijds met een groep mensenuit een deportatietrein van Westerbork naar Auschwitz gespron-gen en zij hebben het overleefd. Hij is helaas in 2003 overleden, maar mijn moeder en ik kondende Berlijnse wel alle informatie geven die wij daarover hebben.

  Ik heb beloofd haar te helpen bij het achterhalen van meer informatie uit Nederland. Er schijnt niet zoveel bekend te zijn over vluchten uit treinen,terwijl je mag aannemen dat er vast meer mensen die gokgewaagd hebben. Vorig jaar is deze oproep al geplaatst in de Benjamin en deWaffel, waarop veel reacties zijn gekomen, tot zelfs uit Israel!

  Weet u van andere vluchtpogingen uit deportatietreinen of kentu iemand, die er meer over weet, laat u het mij weten.

  Met vriendelijke groeten,Elly Peijs-Stoppelmanestoppelman@versatel.nl

  Heeft u onze Namenwand-actie

  al ondersteund?

  Duizenden gingen u reeds voor.

  www.namenwand.nl

  Foto Joost Guntenaar

  Heeft u onze Namenwand-actie

  al ondersteund?

  Duizenden gingen u reeds voor.

  www.namenwand.nl

  HerdenkingFebruaristaking /Joods Verzetvrijdag 25 februari 2011in Amsterdam

  De jaarlijkse herdenking van de Februaristaking bij de Dok -werker op het Jonas Danil Meijerplein in Amsterdam vindtdeze keer plaats op vrijdag 25 februari 2011 en begint om 16.45uur. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam zal eenkorte toespraak houden. Daarna worden enkele gedichten voor-gedragen. Het defil langs de Dokwerker start om 17.00 uurwanneer de klokken van de Zuiderkerk en de Mozes en Aron -kerk luiden.

  Voorafgaand aan deze herdenking vindt er om 14.00 uur eenherdenking plaats van het Joods Verzet bij het monument hoekZwanenburgwal/Amstel. Rosette Kats zal daar een korte toespraak houden. Deze plech-tigheid eindigt rond 15:15 uur. In de Mozes en Aronkerk op het Waterlooplein is gelegenheidom tussen de twee herdenkingen een kopje koffie te drinken.

  A-Bulletin2011nr1vs02:DEF 30-12-10 14:28 Pagina 43

  VreemdelingenhaatNeemt vreemdelingenhaat toe in Nederland? Je zou het wel den-ken wanneer je de haatdragende uitspraken leest die tegenwoordigsteeds vaker gedaan worden, of hoort van de ergerniswekkendeincidenten die zich steeds regelmatiger, zo lijkt het, voordoen.Reden voor de redactie om deze vraag tot thema van hetHerdenkingsnummer 2011 van het Auschwitz Bulletin te maken. Enom die vraag vervolgens aan een reeks van auteurs en direct betrok-kenen met verschillende achtergrond voor te leggen. Er is op onsverzoek om hun zienswijze in een artikel of door middel van eeninterview weer te geven met grote bereidwilligheid gereageerd. Wijzijn hen daar zeer erkentelijk voor. De rubriek Opinie is er meegevuld.Het tweede been waarop dit nummer rust is de rubriek Herdenken.De reis van het comit in 2010 naar de kampen in Polen bepaalt mettwee grote bijdragen een belangrijk aspect ervan. Andere kantenkomen aan bod in twee boeiende interviews en in de presentatievan een opvallend monument. Een beschouwing over de ontwikke-ling van de omgang met oorlogstraumas kan, zij het misschien meerop afstand, zeker ook tot herdenken gerekend worden.Naast deze grote afdelingen zijn er ook in dit nummer weer als vastterugkerende onderdelen de column en de recensies van een aantalbelangrijke boeken die onlangs verschenen zijn. Het is een Herdenkingsnummer met daarin, natuurlijk, ook weereen verhaal van Ida Vos. Het is zoals gewoonlijk aangrijpend en ont-roerend. n met een inhoud die verbindingslijnen heeft met hetthema, waarvoor wij deze keer gekozen hadden. Daarmee lijkt decirkel gesloten. H.S.

  Voor de inhoud van de artikelen die ondertekend zijn is alleen de auteur verantwoordelijk. Overname van artikelen is toe -gestaan, mits met toestemming van de auteur en de redactie.

  2 Inhoud Auschwitz Bulletin 55ste jaargang, nr. 1, januari 2011. Verschijnt 4x per jaar

  3

  4

  6

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  20

  23

  25

  28

  30

  32

  39

  34

  36

  40

  31

  42

  43

  43

  Holocaust Memorial Day / Auschwitz Herdenking 2011

  Opinie

  Geen heimwee, een andere richting / Leonard OrnsteinEen soms onrustbarende vergelijking / Anet BleichBestrijden van haat op Internet - helpt dat ? / Ronald EissensBloeme Evers-Emden is zeker niet bang, wl heel boos /Margreet FogtelooAngst door een verdeelde samenleving / Emilie KuijtHomos, Marokkanen doe dr (zelf) iets aan!

  / Naomi KosterDe betekenis van de strijd over het bouwen van moskeen /Peer SluitersSamen staan we sterker; Sinti en Roma in Nederland /Beki Galjus

  Column

  Vrouwenvolk / Simon SoesanHerdenken

  Omgaan met het oorlogstrauma in Nederland / Jolande WithuisInterview met Ronald Leopold, directeur AFS / Max ArianZij wachten op hun beurt / Elly Touwen-BouwsmaDe Reis Polen 11/2010 / Jeroen SchiltSleutels tegen het vergeten / Theo van PraagIn gesprek met Lous Steenhuis Hoepelman / Emilie Kuijt

  Cultureel

  Post uit de vergetelheid / Carry van LakerveldFietsen / een verhaal van Ida Vos

  Cultureel / Boekbespreking

  De memoires van Max Cahen / Bertje LeuwAdvocaten in de oorlog / Willem van BennekomRecent verschenen / Marjon de Klijn

  Berichten

  Reis-2011 naar concentratiekampen in Polen

  13e Hartog Beem Prijs

  Vluchten en vluchtpogingen uit deportatietreinen, een oproep

  Herdenking Februaristaking / Joods Verzet

  De activiteiten van het Nederlands Auschwitz Comit worden

  mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrij -

  heid en Veteranenzorg met middelen uit de BankGiroLoterij

  en de Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom

  van harte aanbevolen

  A-Bulletin2011nr1vs02:DEF 30-12-10 14:27 Pagina 2

 • 3Auschwitz Bulletin 55, nr. 1, januari 2011

  Op zondag 30 januari organiseert het Nederlands AuschwitzComit de jaarlijkse Holocaust Memorial Day / Auschwitz-herdenking bij het Auschwitz Monument (Spiegelmonument vanJan Wolkers) in het Wertheim park in Amsterdam. Aansluitendvindt een lunchbijeenkomst plaats in Hotel Casa 400 Amsterdam,Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam.Verzamelpunt is het Stadhuis. Vanaf 10.00 uur is de Boekman -zaal van het Stadhuis open en bereikbaar via de hoofdingang aande Amstelzijde. In de Boekmanzaal wordt kofe en thee ge -schon ken. Om 11.00 uur vertrekt de Stille Tocht naar hetWertheimpark.De herdenking begint om 11.30 uur met een toespraak vanburge meester Eberhard van der Laan van Amsterdam, gevolgddoor het Kaddisj en Jizkor door rabbijn Menno ten Brink enmuziek door Sinti en Roma. Vervolgens kunnen particulieren enorganisaties hun kransen en bloemen bij het monument leggen.Kransen en bloemen kunnen eventueel op zaterdag 29 januari,tussen 10 en 14 uur, worden afgeleverd bij de Portiersloge vanhet Stadhuis, ingang Waterlooplein.U kunt het Stadhuis het beste bereiken met het openbaar ver-voer: metro 53 en 54 en sneltram 51 (halte Waterlooplein) oftramlijnen 9 en 14 (zelfde halte). Na de herdenking staan tegen-over de uitg