Auschwitz Bulletin, 1979, nr. 02 Februari

download Auschwitz Bulletin, 1979, nr. 02 Februari

of 8

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Op zondag 25 februari, 's middags om 1 uur (N.B.) herdenken wij de Februaristaking 1941. Wij defi- leren dan langs de Dokwerker en leggen na het gemeentebestuur van Amsterdam en het Februari- comité bloemen bij dit monu- ment. Wij doen dat om de stakers te eren en opdat recht geschiede! Komt allen! Brengt uw kinderen en klein- kinderen, uw vrienden en uw buren mee. Nederlands Auschwitz Comité 23e jaargang, nr. 2, februari 1979 Tot ziens op het J. D. Meijerplein.

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1979, nr. 02 Februari

 • nederlands auschwitz c o in i t

  23e jaargang, nr. 2, februari 1979

  Secr.: E. Furth, Diemerkade 43, 1111 AC Diemen, tel. 020-905310 Bankrek.: AMRO Bank, bijk. Van Baerlestr. Amsterdam-Z. Gemeente Giro N 5500 N.A.C. - Postgiro nr. 293087 Redaktie: E. Tas, Amsteldijk 23, 1074 HS Amster-dam-Z, tel. 795716 Administratie: telefoon 020-184159

  GEEN RUST Nog zijn niet alle 25.000 herden-kingsnummers in handen van nieuwe en jonge lezers en daar komt al deze krant met oproep. U gaat weer over koude, gladde wegen, ditmaal naar de Dokwerker. Waarom? Niet alleen omdat u de stakers van toen bewondert en hun daad in ere wilt houden. U bent ook niet naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats en de al even ijzig witte RAI gekomen alleen om uw nabestaanden en vrienden te gedenken. Wij allen lopen en zwijgen, schrijven en spreken immers ook om wat er nu gebeurt of niet gebeurt. Er verschijnen toch zeker opnieuw hakenkruisen en 'arir-verklaringen'; er zitten op dit moment massamoordenaars verscho-len, maar soms ook in voorzitters-zetels. Er bestaat racistische vervolging en anti-semitisme en dan laten wij feiten die zich verder van huis afspelen nog maar rusten. Als wijzelf zouden willen rusten wij zouden het niet kunnen. Rust heeft onze kleine groep, die voor verouderen noch voor ziekte wordt gespaard, zeker verdiend. Maar wij werden en worden betrokken in de Menten-zaak, die niet alleen justiti-eel, maar ook politiek wijd vertakt blijkt. Men raadpleegt ons geregeld, zowel in zaken van uitkering, de WUV als over onze mening over series als Holocaust. Over deze komende uit-zending kunnen wij alleen zeggen: gezien de indruk die deze Holocaust vooral op jonge Duitsers heeft gemaakt, is de uitzending toe te juichen, geheel ongeacht de artistieke waarde van deze speelfilm. Het is ook de moeite waard deze hier te vertonen. Dit gebeurt niet voor de

  getroffenen, maar voor degenen die niet of slecht op de hoogte zijn. De getroffenen hebben geen film nodig: zij voelen nog iedere dag aan den lijve hoe het werkelijk was. Bepaalt u zelf of u dit in deze vorm zien wilt: u hoeft uw tv tenslotte niet aan te zetten. Deze serie is bestemd voor wie het niet of half weten en kan daarom nuttig zijn. Wij werden in het Anne Frankhuis genodigd om onze mening te geven over een documentaire van de Belgische cineaste Lydia Chagoll, 'In naam van de Fhrer'. Deze veel-bekroonde film gaat over de moord op de kinderen van ons, 'Unter-menschen', en over de geestmis-vorming van de kinderen van an-deren. Voorts zijn wij druk bezig met de voorbereiding van de grote Europese manifestatie die in Straatsburg zal getuigen dat oorlogsmisdaden nooit mogen verjaren. Evenzeer verlangen wij dat ernst wordt gemaakt met het verbod van SS-organisaties en nazi-propaganda in de Bondsrepubliek, waar botte SS-reclame de openbare bibliotheken bereikt en rectoren en leraren op school de ' Auschwitz-Lge' uitdelen zonder ontslag te hoeven vrezen. Intussen het geschiedt met de regelmaat van klok of kalender is in Hamburg weer een Nederlandse tot levenslang veroordeelde Hitlerknecht ontdekt, een zekere Soetebier. Hij is schuldig aan moord op zg. deserteurs uit Duitse slavenarbeid en aan-verwante zaken. De man had zijn misdaden in de provincie Groningen bedreven en het waren voor de zoveelste maal gewone Groningse burgers die hem op het spoor kwamen.

  FEBRUARI -HERDENKING Op zondag 25 februari, 's middags om 1 uur (N.B.) herdenken wij de Februaristaking 1941. Wij defi-leren dan langs de Dokwerker en leggen na het gemeentebestuur van Amsterdam en het Februari-comit bloemen bij dit monu-ment. Wij doen dat om de stakers te eren en opdat recht geschiede! Komt allen! Brengt uw kinderen en klein-kinderen, uw vrienden en uw buren mee.

  Tot ziens op het J. D. Meijerplein.

  Nederlands Auschwitz Comit

  Ook op een ander punt bleek de geringe waakzaamheid van de Neder-landse autoriteiten. Natuurlijk be-doelen wij de inmiddels in de schijn-werpers geraakte voorwaarden voor zakendoen met Arabische landen. Dezen verlangen van hun Nederland-se leveranciers niet alleen dat zij Isral boycotten, maar bovendien dat geen Joden namens deze firma's een Arabisch land mogen bezoeken, ja soms zelfs dat bij deze firma's geen Joden werken! Tot dit doel dienen dan doopbriefjes e.d. overgelegd te worden. Een herleefde arirverklaring dus. Een flink aantal Nederlandse bedrijven blijkt dat spel te hebben meegespeeld. Nog erger: officile Nederlandse instanties deden dat ook, zoals de Nederlandse Credietverzeke-ringsmaatschappij. Het spreekt vanzelf dat geen enkel belang, politiek, commercieel of wat dan ook, discriminatie van Neder-landse burgers kan of mag recht-vaardigen. Op deze plaats behoeven wij dat niet toe te lichten. Wij

  Vervolg op pag. 5

 • FEBRUARI-OPROEP

  Medeburgers,

  Op 25 en 26 februari 1941 gingen meer dan 300.000 mannen en vrouwen, arbeiders, ambtenaren, winkeliers, studenten en scholieren in

  Amsterdam, Utrecht, de Zaanstreek, het Gooi en Kennemerland in staking. De staking was het protest tegen de vervolging en vernietiging wegens hun joodse afkomst van zeer vele landgenoten, mannen, vrouwen en kinderen. De Februaristaking 1941 was een machtige daad van solidariteit en verzet tegen de fascistische terreur; zij gaf de stoot tot een massaal verzet en droeg bij tot het verhinderen van de vorming van een Mussert-regering. Het initiatief tot de staking werd genomen door de illegale Communis-tische Partij; oproep en organisa-torische voorbereidingen werden be-antwoord met een zo eensgezinde en massale actie, dat vrijwel de gehele bevolking van Amsterdam en om-liggende gebieden haar ondersteunde. Deze staking maakte in n slag duidelijk, dat ook in zulke moeilijke omstandigheden als tijdens de onder-drukking door een fascistisch terreur-regime, strijd en verzet mogelijk waren. Het jaarlijkse dfil langs de Dok-werker op 25 februari, waarmee de Februaristaking 1941 wordt her-dacht, is in de afgelopen jaren nooit beperkt gebleven tot herdenken alleen. Het dfil staat ieder jaar opnieuw weer in het teken van de actualiteit van de strijd voor de verdediging van de nationale zelfstandigheid, de verdediging van de democratische en sociale verworven rechten, tegen terreur en onderdrukking en maant steeds weer tot waakzaamheid tegen Duits revanchisme en neofascisme. Het is een verheugend teken dat in toenemende mate jonge mensen, die de fascistische terreur niet zelf hebben beleefd, aan deze wekroep tot waakzaamheid gehoor geven. De kranslegging in Den Haag door een viertal jonge mensen van het comit Recht en Openheid in de zaak-Menten namens alle organisaties van het voormalig verzet en van ex-politieke gevangenen en kampbewoners, was daarvan een prachtig voorbeeld.

  Zoals trouwens die manifestatie in Den Haag tegen de vrijlating van Menten een voorbeeld was van een nieuw gegroeide eenheid van demo-cratische en anti-fascistische krachten van zeer uiteenlopende politieke en religieuze opvattingen. Zij allen vonden elkaar in een eensgezind protest tegen de vrijlating van de wegens oorlogsmisdaden veroordeelde Menten. Die vrijlating is een belediging voor alle anti-fascistische Nederlanders en voor de nagedachtenis van hen die in de strijd tegen de nazi's zijn gevallen. Een belediging ook voor overlevenden in Polen, de Sowjet-Unie en Isral. Ook in die landen eist men dat Menten zijn verdiende straf zal krijgen en zal ondergaan. Dat is nodig in het belang van het recht en van de democratie. Niet alleen de vrijlating van Menten heeft een krachtige protestbeweging op gang gebracht. Ook tegen het rassistisch optreden van de zogenaam-de Nederlandse Volksunie wordt voort-durend geprotesteerd, terwijl poginen om fascistische propaganda- en nazi-symbolen te verkopen in verschillende plaatsen door actief optreden van jongeren en ouderen gezamenlijk werd verhinderd. Ook in andere landen wordt in toenemende mate opgetreden tegen rassenwaan en anti-semitisme. In de Westduitse Bondsrepubliek waar neo-nazi's en oud-nazi's vrijuit de-monstreren en hun propaganda voe-ren, terwijl beroepsverboden tegen progressieve, democratische mensen worden toegepast groeit het verzet daartegen. In de strijd tegen de beroepsverboden zijn al belangrijke successen bereikt. In Spanje zijn aan het Franco-fascisme flinke slagen toegebracht, maar de massale bijeenkomsten van Franco-aanhangers enkele maanden geleden toonden aan dat het gevaar nog steeds bestaat. Daarom is het verheugend dat het Spaanse volk in overweldigen-de meerderheid voor de nieuwe, democratische grondwet heeft ge-stemd. In Zuid-Afrika manifesteert zich een steeds breder volksverzet tegen de mensonterende Apartheidspolitiek. Een verzet dat overal in de wereld, ook in ons eigen land, steunt op een massale solidariteit.

  Meer dan ooit is het nodig te herdenken op de de vierde mei en er voor op te komen dat de vijfde mei de bevrijdingsdag van de nazi-overheersing tot een erkende jaarlijkse nationale feestdag wordt. In Amsterdam is dat laatste als een verworven recht vastgelegd in een jaarlijkse vrije dag voor het gehele gemeentepersoneel. Dat is een goed uitgangspunt om dat recht ook landelijk te doen vastleggen. Herdenken van de Februaristaking 1941 is ook nu weer een aansporing om te handelen in de geest van toen en eensgezind op te komen voor vrede en veiligheid. Daarom richten wij ons tegen de miljardenverslindende be-wapeningswedloop, tegen de in-voering van een nieuw vernietigings-wapen de neutronenbom die tot een verdere opvoering van de kernbewapeningswedloop zou leiden en het oorlogsgevaar in Europa zou vergroten.

  VOOR VREDE EN VEILIGHEID LN DE WERELD

  VOOR EEN VREEDZAAM SAMEN-LEVEN VAN DE STATEN EN VOOR DE BESCHERMING VAN DE NA-TIONALE ONAFHANKELIJKHEID

  VERBOD VAN DE AANMAAK VAN DE NEUTRONENBOM

  DE AAN OORLOGSMISDADEN SCHULDIG BEVONDEN MENTEN MOET ZIJN VERDIENDE STRAF ONDERGAAN

  TEGEN ELKE VORM VAN TOE-GEVEN AAN DUITSE EISEN TOT VRIJLA