Auschwitz Bulletin, 1990, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1990, nr. 01 Januari

of 32

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Verzamelt U al de postzegels van 'Het land van de Bijbel'? Dick Walda en Will Boezeman Uit het leven van Jossy en Jacques Halland en hun Jiddische cabaret LiLaLo .'. • Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur. Een nieuwe Pegasus uitgave Verzetsmuseum Amsterdam, Lekstraat 63, 1079 EM Amsterdam, tel. 020 - 44 97 97. -' \ - i-'\-i 4 Paperback, 80 blz., ƒ 21- Verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. > a j_ »1 Ü t

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1990, nr. 01 Januari

 • tRZT5 MUSEUM k v v r t c - ^

  Verzetsmuseum Amsterdam, Lekstraat 63, 1079 EM Amsterdam, tel. 020 - 44 97 97.

  Het Verzetsmuseum is gevestigd in een voormalige syna-goge in Amsterdam-Zuid. In de permanente tentoonstelling wordt door middel van een groot aantal authentieke docu-menten, voorwerpen, foto's, video- en geluidsmateriaal een overzicht gegeven van het verzet in Nederland tijdens de Duitse bezetting. Van april tot en met september 1990 is er bovendien een grote tentoonstelling te zien over 'Onderduikhulp in Nederland, 1933 - 1945'. Onderduikhulp was de meest omvangrijke vorm van verzet, waarbij vooral veel vrouwen betrokken waren. Tegen het einde van de oorlog waren er zo'n 300.000 onderduikers: joden, verzetsmensen, jonge mannen die weigerden in Duitsland te werken, neergeschoten ge-allieerde piloten en deelnemers aan de Spoorwegstaking. Er was veel nodig om die uitdijende groep verborgen te houden: het organiseren van gastgezinnen, het buitmaken van distributiebonnen, het ontwikkelen van ingenieuze waarschuwingssystemen, het vervalsen van papieren etc. In de tentoonstelling geven authentieke documenten, nagebouwde schuilplaatsen, dagboekfragmenten, foto's, dia's en filmopnamen er een helder beeld van.

  Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur.

  ISRAL Verzamelt U al de postzegels van

  'Het land van de Bijbel'?

  Op 17 november 1989 verscheen een serie van 3 postzegels, zonder waarde-aanduiding voor binnen-lands-gebruik, waarop 'wensen' zijn afgebeeld; zoals 'Veel liefs', 'Tot ziens' en 'Veel geluk'. De waarde per zegel is momenteel NIS. -,50.

  Ter gelegenheid van de Wereld Postzegel Expo te Washington, verscheen ook op deze datum een zgn. soevenierblok, waarop de in juli 1989 verschenen 4 postzegels 'Eenden in Het Heilig Land' in ver-kleind formaat zijn opgenomen. De verkoopprijs van dit soevenierblok is NIS. 5,-.

  De 'wens' postzegels zijn ook ver-krijgbaar op smaakvolle eerste dag enveloppen.

  Vraag Uw postzegelhandelaar naar deze en andere uitgiften van Isral

  Voor inlichtingen: Isral Filatelistisch

  Agentschap voor de Benelux, . Postbus 11

  4255 ZG Nieuwendijk NB. Tel. 01834-2254.

  * * * WW I > 3 ) . 1

  1 * <

  > a j_ 4 4 .'.

  - ' \ - i - ' \ - i f

  t *

  D specialist ARCHIEFVERNIETIGING

  J O BL IK OUD-PAPIERHANDEL

  Vliegtuigstraat 8 Telefoon 020-155358 Amsterdam

  Een nieuwe Pegasus uitgave

  Dick Walda en Wi l l Boezeman

  Mazzel en sores Uit het leven van Jossy en Jacques Halland en hun Jiddische cabaret LiLaLo

  De geschiedenis van een heel bijzonder cabaret-echtpaar, dat velen k kennen van hun optreden op bijeenkomsten van pro-gressieve mensen. Het is ook het verhaal van een Poolse artieste, afkom-stig van het Joods Theater in Warschau. En het verhaal van het echtpaar in Frankrijk, waar Jacques gedurende de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het gewapende verzet tegen de Duitse bezetters. Het fraai ogende boek (formaat 20 bij 24,5 cm) bevat veel prachtige foto's. Een echt cadeau!

  Paperback, 80 blz., 2 1 -

  Verkrijgbaar in iedere goede boekhandel.

  Uitgeverij Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam.

 • nederlands auschwitz c o m i t

  HERDENKINGSNUMMER Oplaag: 25.000 exemplaren

  34e jaargang nr. 1, januari 1990 verschijnt 6x per jaar

  Secr.: Ab Caransa, Langs de Baan 56, 1422 KZ Uithoorn, tel. 02975-62962. Bankrek.: AMRO BANK, bijk. van Baerlestr. 58, 1071 BA Amsterdam, spaarrek.: 40.01.75.088. Postgiro: 293087 en 4875500 t.n.v. NAC. Redaktie: Drs. Eva Tas, Amsteldijk 23, tel. 020-795716, 1074 HS Amsterdam. Administratie krant: D. v. Geens, Renkumhof 50, 1106 JB Amsterdam, tel.: 020-972869.

  Voor open poorten

  Voor onze ogen is het Brandenburger Tor opengegaan. Al eerder waren brokjes Ber-lijnse muur verkocht op de straathoeken van Manhattan, N e w York. Een symbool van het naoorlogse Europa verdween, kort voor het moordregiem aan de IJzeren Poort , in Roemeni, bezweek met zijn leiders en helaas enige duizenden slachtoffers. Overi-gens smolten de systemen in de landen van Oost-Europa in het laatste kwartaal van 1989 geweldloos weg. De geschiedenis heeft een ijltempo genomen. Onder de druk van nimmer eindigende menigten. Iedereen is min of meer beduusd. De tweedeling van Europa, de herstructure-ring van het Oosten van ons werelddeel, is voortgevloeid uit de afloop van de oorlog, de ondergang en opdeling van het Derde Rijk en zijn veroveringen. Voor ons, die door die oorlog zo zwaar getroffen zijn, springt n ding eruit. Wij zijn gewoon op te treden naast en met onze verzetsvrienden in eigen land en ook daarbuiten. Zij waren en zijn voor ons oude vrienden, die het nazi-dom bestreden, vaak door zich zelf voor ons in te zetten. Met alle gevolgen vandien. De Duitse overlevende verzetsstrijders in het bijzonder hebben hun actie meestal met een kamptijd van soms 10, 12 jaar moeten bekopen. He t stemt ons diep droevig, als iemand zich na tien jaar Hit lerkamp tegen-over zijn landgenoten veertig jaar lang zo misdraagt dat hij met reden berecht dient te worden.

  Van dat Duitse verzet hebben wij een karak-teristiek facet kunnen zien, en wel de ten-toonstell ing over de Kreisauer Kreis, nu in het Vredespaleis. Deze kring van Kreisau was een zeer deftig Duits gezelschap; Krei-sau was het landgoed van n hunner, Von Moltke, in Silezi. He t waren vrijwel alleni adellijke en gestudeerde lieden, merendeels;

  'christen-sociaal', zowel protestants als ka-tholiek, maar ook socialistisch, terwijl contact met het communistische verzet niet ont-brak. De Kreisauers vertegenwoordigden een deel van het andere Duitsland, dat we dit jaar meer dan ooit nodig zullen hebben. Menigeen vreest immers hereniging. Een telg uit die Kreisauer Kr ing on tmoet u iets verderop in dit blad. Het is de zoon van een der leden, O t t o von der Gablentz, de huidige ambassadeur van de Bondsrepu-bliek in Nederland. Hij citeert de Nobe l -prijswinnaar Elie Wiesel, van wie wij de rede in het Anne Frank-huis publiceren. In datzelfde Anne Frank-huis is een hoogte-pun t gevierd in het bestaan van het Neder -landse Auschwitz Comit. O p 11 oktober 1989 is daar aan de voorzitster van ons comit de Anne Frank-penning uitgereikt. De motivering, tevens een overzicht van onze activiteiten, vindt u in de tekst van de rede van Hans Westra, tegelijk geschiedenis van en kennismaking met het N A C .

  Na het hoogtepunt

  Misschien rijst bij deze of gene de vraag: moeten wij na dit hoogtepunt doorgaan? Een antwoord vindt u bij onze steungroep, die aan dit blad meewerkt en de voorstelling op 21 januari heeft georganiseerd. Een ander antwoord komt uit enige pas vrij geworden landen zelf. Men behoeft daar-voot maar eens een tv aan te zetten. In het jeugdjournaal vertelt een van oost naar west gevluchte Duitser, dat hij op de Republika-ner zal stemmen, omdat hij tegen alle soor-ten socialisme is. De Westduitse W R D brengt op haar beurt beelden van Joden in Riga, Moskou en Leningrad, waar een begaafde Joodse conservatoriumstudent

  emigreert wegens de overlast die hij onder-vindt van de directeur en van stadgenoten. In Polen - zegt een Solidarnosc-regeringslid - treft men een 'dierlijk antisemitisme' aan,

  al doet hij daarmee de dieren waarschijnlijk oneer aan. Meer democratie houdt dus niet meer tolerantie en begrip in. O f moet men de toneelschrijver Heiner Muller toegeven dat Auschwitz een gevolg van vrije verkiezin-gen was? Hitier had immers verkiezingen gewonnen!

  Voor ons vormen al deze feiten signalen, evenals de forse Republikanerfracties in zoveel Westduitse gemeenteraden en de terugkeer van Le Pen's Front National in de Franse Kamer. O m maar niet te spreken van neo-nazi's in de vernieuwde D D R en hun Nederlandse rotgenten in de Ardennen. Toch zijn er lichtpuntjes.

  In Wilna, de hoofdstad van Litauen, dat een eigen weg wil gaan en vrijwel dagelijks in het nieuws is, zijn in het voorjaar grote aantallen Joodse archiefstukken en geschriften, waar-onder 70 Torarollen, gevonden. Een Joodse Cul tuurbond heeft zich met steun van het Amerikaanse Insti tuut voor Joods Onder-zoek aan de studie van de vondsten gezet. N o g een gunstig bericht: In Praag gaat de Pinchas-synagoge weer open. De namen van omgekomen Tsjechoslowaakse J o d e n op de wanden waren door water onleesbaar ge-worden. Zij worden nu op glas aange-bracht. Enige hoop in het Midden-Oosten geeft een gemengde vredesdemonstratie in Jeruzalem.

  Er zijn poor ten geopend. Maar zolang er nog poor ten te openen zijn om slachtoffers vrij te laten, zetten wij ons werk voort met de mensen van goeden wille.

 • BLOEMSIERKUNST

  Diemen - Kruidenhof 121, tel. 020 - 99 89 75

  Bloemist van het Auschwitz Comit Vertolkt ook uw gevoelens van waardering en medeleven.

  Voyou Style by

  John Rettich b.v. Showroom

  Confectie Centrum, 3e toren, beg grond Kon Wilhelminaplein 29, Amsterdam-W

  Telefoon 020 - 17 43 64

  ConS^erdonck oosterse tapijten

  DRUKKERIJ DE NOORDSTER B.V.

  Dir. H. Van Heuvelen

  Voor al uw drukwerk Handels Kantoor Reklame Familie

  *Sinds 1905

  Amsterdam-O. Schollenbrugstraat 22

  Telefoon 020-66 55 201 Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Arnhem - Eindhoven

  KELTUM PLEET

  GOUD 3 ZILVER

  UURWERKEN

  OPTIEK

  Drukker &Vual MAASSTRAAT 33 - AMSTERDAM - TELEFOON 793388

  Wij danken onze adverteerders voor hun steun en wij wensen hun en al onze lezers een goed,

  gezond en gelukkig 1990. NAC

  J. MEERSCHWAM B.V.

  AMSTERDAM-ROTTERDAM-BRUSSEL

  Met de complimenten van

  AMSTEL DIAMONDS

  Amstel208 1017 A H Amsterdam

 • 21 januari: Auschwitz-herdenking 1990 Op 2 1 januari, vroeger dan andere jaren, vindr de 45