Auschwitz Bulletin, 2004, nr. 04 December

download Auschwitz Bulletin, 2004, nr. 04 December

of 16

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

campagne voor de presidents- • J *vèÈk\ez i ngc n,'zag i k de ver^oeste^|fe werking van de boodschappen ^* Een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comité; postbus 74131,1070 BC Amsterdam ten vernemen. m 48ste jaargang, nr. 4, december 2004. Verschünt 4 x per \aa

Transcript of Auschwitz Bulletin, 2004, nr. 04 December

 • 48ste jaargang, nr. 4 , december 2004. Verschnt 4 x per \aa

  Een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comit; postbus 74131,1070 BC Amsterdam

  A u s c h w i t z B u l l e t i n Prediker In de Verenigde Staten van Amerika hoorde ik een prediker. Ergens ver weg in het oneindige land tussen de Oost- en de Westkust knalden zijn woorden neer als zweepslagen op de gelovige kudde, die zich op een zondagmorgen in zijn kerk had verzameld. Hel en verdoemenis beloofde God - namens wie hij sprak - de homo die met zijn partner wil trouwen, de overspelige echtgenoot die een andermans vrouw begeert, de ongelovige, de katholiek. Een eeuwig verblijf in de hel voor hen die abortus niet afwijzen, stamcel-onderzoek verrichten of op een presidentskandidaat stemmen die deze profane zaken propageert. De prediker, een herboren christen die na zijn zondige loopbaan als vracht-wagenchauffeur het Licht had gezien en nu zijn blijde boodschap over ons allen uitstrooide, liep rood aan van opwinding terwijl het volk sidderde van zijn woorden. De predikers in deze wereld roepen op tot intolerantie, kruistocht ep ' heilige oorlog. Zij beloven land dat anderen toebehoort, zij spreken de zegeningen uit van God - hoe die ook heet - en wijzen de enige weg naar het geluk. Zij verkondige juiste {eer'en verklaren ons woorden in die zij van een vhogere

  Hoeveel predikers heeft deze wereld eigenlijk, op vrijdag, zaterdag of zondag? Hoeveel sidderende kuddes? Hoeveel woorden van "hel en ver-doemenis" worden er uitgesproken in de tempels van de religie? Naarmate onze technologie voort-schrijdt, emailberichten heen en weer flitsen, we het heelal binnen-dringen, je je in zes uur over de halve wereld kan laten verplaatsen, worden we steeds dommer, dommer en dommer. En dat is precies waar predikers van houden: van domme, bange mensen die hun woorden in-drinken als levenselixer. De prediker is niet de vriend van ons mensen, hij is onze vijand. Ook de wereldlijke prediker is wijd en zijd verspreid. N e t als zijn collega in het godshuis predikt hij angst en verkondigt de Waarheid. Ook zijn doel is de mens niet zelf te laten denken, ook zijn beloning is macht. Zijn kerk is de televisie, de radio, de polit ieke reclame-boodschap, het publieke forum. Hoe luider hij zijn stem verheft, des te slaafser zullen de mensen zijn zinnen herhalen en dan hoeven zij niet langer zelf te denken. In Amerika, tijdens de 1

  de wereldse predikers over het land uitstrooien. Republikeinse bood-schappen, Democrat i sche bood-schappen, het maakt niet uit: de mensen herhalen wat ze ingepeperd hebben gekregen want vrijwel niemand is voldoende gepantserd tegen de kracht van z o n b o m -bardement. Woorden zijn de wapens van de wereldse prediker, ook zijn beloning is macht, macht die met de dag groter en groter wordt, en heus niet alleen daar in het verre Amerika. Misschien bestaan er ook predikers voor wie dit alles niet geldt, dat hoop ik vanuit het diepste van mijn hart. En ik hoop vooral dat die predikers op vrijdag, zaterdag of zondag op luide toon zullen verklaren, dat zij niet weten wat God wil. En dat de wereldse predikers iedere dag weer hun verantwoordelijkheid inzien en twijfelen. Twijfelen aan hen bood-schap, twijfelen aan hun waarheid, twijfelen aan hun woorden. Twijfel, twijfel, twijfel!

  r**r*5S

  m ten vernemen.

  campagne voor de presidents- J*vk\ez i ngc n,'zag i k de ver^oeste^|fe

  werking van de boodschappen ^ *

 • Inhoudsopgave Hans Fels, Prediker pagina 1

  Aankondiging Auschwitz-herdenking 2005 pagina 2

  102.000 namen lezen pagina 5

  Steunpunt Gastsprekers W O 2 pagina 6

  Emilie Kuijt, Majo-voetbaltoernooi in De Baarsjes pagina 6

  Synagoge Medemblik pagina 7

  Ellen Loek, Albie Sachs pagina 8

  Ewoud Sanders, Het beeld van de joden in het Nederlands pagina 1 0

  Karen Polak, Noord-Hollandse jongeren gaan naar Ravensbrck pagina 1 1

  Schadeloosstelling in Belgi pagina 12

  Ed van Thijn, Getuige van Westerbork, boekbespreking pagina 13

  Vu-onderzoeksproject: ooggetuigen jodenvervolging pagina 14

  Discriminatie Roma en Sinti pagina 14

  Etty Mulder, Eredoctoraat voor Claude Lanzmann pagina 15

  Yad Vashem-onderscheidingen pagina 16

  Auschwitz herdenking 30 januar i 2005 O p 27 januari 2005 zal het zestig jaar geleden zijn dat het concentra-tie- en vernietingskamp Auschwitz werd bevrijd. Op de eerste zondag daarna word t dit in Neder land herdachr. Her Nederlands Auschwitz Comit organiseert op zondag 30 januari 2005 de herdenking bij het spiegel-monument in het Wertheimpark te Amste rdam, gevolgd door een lunchb i jeenkomst in de RAI. Vanwege het bijzondere herdenkings-jaar wordt bovendien 's middags in her Auditor ium van de RAI een cultureel programma geboden. In verband met dit extra programma zijn de aanvangs t i j den van de o n d e r d e l e n iets anders dan u gewend bent.

  Herdenking De herdenking vindt plaats bij het sp iege lmonument 'Noo i t meer Auschwitz' van Jan Wolkers in het Wer the impark te Amsterdam. Vanaf her Stadhuis aan het Water-looplein gaat men in een stille tocht naar het park. Daar worden de Kaddisj en Yizkor gebeden gezegd door rabbijn Sonny Herman en h o u d t de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, een korte toespraak. Hierna is er gelegenheid voor particulieren en organisaties hun kransen en bloemen te leggen bij het monument.

  De tijden zijn deze keer: verzamelen vanaf 10.00 uur in de Boekmanzaal van het Stadhuis;

  11.00 uur vertrek van de stille tocht; 11.30 uur begin van de herdenkingsplechtigheid; 12.00 uur einde.

  Lunchbijeenkomst De lunchbijeenkomst vindt plaats in de lounge bij het Auditorium van de RAL Deelnemers kunnen gebruik maken van gratis busvervoer van het Wertheimpark naar de RAL In de lounge houdt de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comit zijn jaatrede.

  De tijden zijn hier: vertrek bussen vanaf het Wertheimpark om 12.00 uur; lounge in de RAI open vanaf 12.30 uur; begin lunch om 13.00 uur.

 • Evenals voorgaande jaren zijn wij genoodzaakt u voor de lunch een bescheiden bijdrage aan de kosten van 8,50 ( 10,- voor een kosjere lunch) te vragen. Bestelbon en wijze van be-stellen vindt u op de volgende pagina.

  Cultureel programma Het culturele programma wordt om 15.00 uur gepresenteerd in het Auditorium van de RAI (zaal open vanaf 14.30 uur). Staatssecretaris mevrouw C. Ross-van Dorp zal een rede houden, gevolgd door optredens van Freek de Jonge, Louis de Wijze, het koor Musicians with-out Borders, The Jewish Musicband, de Paulus Schafer Gipsy band . Maarten Peters met pianobegeleiding van Co Vergouwen en er is de toe-zegging (onder voorbehoud) van Jeroen Krabb. O o k hiervoor kan men kaarten bestellen. Daarvoor is de tweede bon hieronder, speciaal voor het cultureel programma. De prijs van 12,50 per persoon (of 10,- als u ook deelneemt aan de lunch) is ook nu weer een bijdrage aan de veel hogere kosten. Algemeen Wij wijzen u erop dat het aantal plaatsen dat voor de verschillende

  onderdelen beschikbaar is uiteen-loopt. Voor de herdenking in het park bestaat vanzelfsprekend geen limiet. Iedereen wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Voor de lunch in de lounge bij het Auditorium van de RAI zijn 700 plaatsen beschikbaar, voor het programma in het Auditorium zijn er 1000 plaatsen. Het is mogelijk aan beide of aan n van de onderdelen in de RAI deel te nemen, dit ter keuze. Wij hopen dat wij iedereen tevreden kunnen stellen, maar garanderen kunnen wij dat niet. Wacht u dus niet te lang met uw bestelling.

  En tenslotte De lunchbijeenkomst heeft altijd het karakter van een renie, een

  Het programma samengevat:

  10.00 uur:

  11.00 uur: 11.30 uur: 12.00 uur: 12.30 uur: 13.00 uur: 14.30 uur: 15.00 uur: 17.00 uur:

  gelegenheid om elkaar jaarlijks re ontmoeten. Het is echter niet zo, dat alleen overlevenden van diverse kampen en hun n a b e s t a a n d e n elkaar daar treffen. Allen die het werk van het N e d e r l a n d s Auschwitz Comit een warm hart toedragen - en dat zijn er gelukkig zeer velen - kunnen op deze dag bijeen zijn met gelijkgezinden. En ieder jaar blijkt weer dat d i t bu i t engewoon insp i re rend kan zijn.

  verzamelen voor de Stille Tocht in de Boekmanzaal van het Stadhuis, ingang aan de Amstel begin Stille Tocht naat het Wertheimpark herdenking bij het Auschwitz Monument vertrek van bussen naar de RAI lounge/auditorium van de RAI open begin lunchbijeenkomst auditorium van de RAI open begin cultureel programma einde programma

 • Bestelbon lunchbijeenkomst Wilt u plaatsen reserveren voor cle lunchbijeenkomst, dan verzoeken wij u deze bon vr 16 januari 2005 op te s turen aan: Neder lands Auschwitz Comit, Postbus 74131, 1070 BC Amsterdam. Gezien de elk jaar weer overweldigde belangstelling voor de lunchbijeen-komst is het raadzaam snel te reageren. Wij verzoeken u het totaalbedrag (het aantal, dat u hebt besteld maal 8,50 of 10,- voor een kosjere lunch), gelijktijdig met het opsturen van deze bon over te maken op rekening: 4875500 t.n.v. Nederlands Auschwitz Comit , Amsterdam, onder duidelijke vermelding van u naam en aantal lunches. Voor een snelle verwerking verzoeken wij het geld niet over te maken op een andere rekening van ons Comit.

  Kaarten kunnen wij alleen versturen als onze penningmeester de betaling heeft ontvangen.

  BON

  r Voor de lunchbijeenkomst op zondag 30 januari 2005 in de lounge/Auditorium van de RAI.

  Gaarne in blokletters invullen

  naam: dhr./mw.*

  idres

  postcode: woonplaats:

  land:

  telefoon:

  kaarten voor een lunch a 8,50 =

  kaarten voor een kosjere lunch a 10,- =

  totaal =

  Deze bon vr 16 januari 2005 opsturen aan Nederlands Auschwitz Comit, Postbus 74131, 1070 BC Amsterdam en gelijktijdig het bedrag overmaken op rekening 4875500 van het N