Visie 19 september 2014 - editie Limburg

download Visie 19 september 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 19 september 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  jaargang 70 visie nummer 16 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 26 september 2014

  dixit Ik heb altijd wel ergens pijn, maar ik zeur daar niet over. Ik probeer te zoeken naar wat ik wel nog kan.Lieze (19) uit het n-programma Buitengewoon, blz. 15.

  www.beweging.net

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s eVeertig procent meer rugoperaties op tien jaar tijd

  niet aangewezen is. Na de operatie blijft de pijn gewoon bestaan en is soms zelfs een nieuwe ingreep nodig. Voor CM geven deze cijfers dan ook aan dat artsen selec-tiever moeten zijn alvorens een operatie voor te stellen. CM pleit voor meer richt-lijnen voor artsen. En de artsen zouden de bestaande aanbevelingen beter moeten toepassen. Het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) stelt zelfs dat ope-raties het best worden vermeden en voor-behouden moeten zijn voor gevallen waar geen enkele andere behandeling nog helpt. CM vindt wel dat artsen meer vergoed moeten worden voor kwaliteit en minder voor kwantiteit, namelijk het aantal pres-taties dat ze uitvoeren.

  Wel 80 tot 85 procent van de bevolking heeft ooit last van lage rugpijn. Meestal gaat het om rug-pijn die geen duidelijke aanleiding heeft zoals een val of een ontsteking. Drie op de vier mensen met lage rugpijn zijn er bin-nen de maand vanaf. Na drie maanden zijn zelfs negen op de tien mensen pijnvrij. Maar in sommige gevallen blijven de klachten aanhouden en is een intensieve behandeling nodig.

  Duurder en riskanterDe meest recente wetenschappelijke in-zichten wijzen uit dat een operatie geen betere resultaten oplevert dan een behan-deling vanuit verschillende disciplines die zowel ingrijpt op fysiek als psychologisch vlak (bijvoorbeeld in een pijncentrum). In-tegendeel: een operatie is duurder en heeft mogelijk complicaties. Toch stijgt het aan-tal operaties nog elk jaar. In 2002 vonden er nog 19 248 plaats, in 2012 waren er dat al 26 898. Een stijging met 40 procent.

  Onnodige operaties vermijdenOnderzoek geeft aan dat er nog altijd ope-raties gebeuren bij mensen bij wie dat

  Lage rugpijn: acht op de tien Belgen hebben er ooit last van. Hoewel een operatie volgens wetenschappers niet altijd de beste keuze is, nam het aantal rug-operaties de jongste tien jaar toe met 40 procent. Dat blijkt uit CM-cijfers.

  Meer preventieTot slot vraagt CM aandacht voor preventie. Daarbij is een rol weggelegd voor de werkge-vers en de overheid. Maar mensen moeten ook zelf in beweging blijven en bij eventuele rug-klachten rugversterkende oefeningen doen. Voor wie graag een steuntje in de rug heeft, start KWB-falos in samenwerking met CM met de vierdelige cursus Rug in beweging.

  www.cm.be/rug

  Zie ook pagina 5 Blijf bewegen want rust roestZie ook pagina 7Snijden doet (soms) lijden

  WegenbouwMoeilijke tijden voor de wegen-bouw: weinig orders en hoge werkdruk. Een wegenarbeider getuigt in De Vloer.

  Steun zoeken bij dementieZwijgen over dementie is geen optie, steun zoeken een must.

  Conflicten dichtbij Europa is in de ban van conflicten. Waar gaat het naartoe, wat bete-kent het voor ons? Visie vraagt het zich af aan de start van de Vlaamse Vredesweek.

  Regionieuws 1613

  10

  12

  8

  2

  Regio MechelenVrijdag 19 september 201416

  Rugpijn: zorgvuldige aanpak nodig

  Eenheidsstatuut in de praktijkOok syndicaal verandert een en ander: de eerste afspraken over gezamenlijke militantenwerking in de textiel- en confectiesector.

  Wat is jouw ervaring met bewegen bij rugpijn? Laat het ons weten: lezers@visieredactie.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.

  Tegen blind besparen, voor sociaal beleidDe vakbonden zijn ongerust want de recepten op de onderhandelingsta-fel zijn onevenwichtig. Blind bespa-ren voor blanco cheque aan werk-gevers. Op een vakbondsmeeting op 23 september in Brussel willen ze een krachtig signaal geven.

 • 2 Visie vrijdag 19 september 20142WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Duracell-konijnHoelang kun je een vakantiege-voel vasthouden? Mij lukt het amper drie weken. In die tijd bouw ik weer een stresspeil op, verge-lijkbaar met dat van voor mijn verlof.

  Week 1: pendelstressEen eerste dosis stress krijg ik al na mijn eerste werkdag. Samen met 264 andere pendelaars wil ik op de trein geraken, maar het is een drummen van jewelste. Gelukkig vind ik nog net dat ene vrije plaatsje op een bank voor drie personen. Ik ga zitten, maar de persoon aan het gangpad wei-gert om op te schuiven. Gekneld tussen mijn mede-pendelaars kom ik een half uur later aan met bonkende hoofdpijn. Stresspeil: lichtoranje.

  Week 2: agendastressHet is weer plankgas op het werk. Dat doe ik natuurlijk met plezier, want ik ben weer helemaal opge-laden door het verlof. Maar het is zoals met autorijden: wie plank-gas geeft, verbruikt veel benzine. Terwijl ik in mijn vrije tijd eigenlijk nood heb aan rust, kom ik er niet toe door een drukke sociale agen-da. Stresspeil: oranje.

  Week 3: onnodige stressAlles is te veel. Op het werk neem ik de lift van -1 naar de zesde ver-dieping. Helaas: er stappen nog collegas in en alle knopjes van 0 tot 5 worden ingedrukt. Ik vloek binnensmonds, want door die boemellift verlies ik 30 seconden! Stresspeil: donkerrood.

  In drie weken tijd ben ik weer he-lemaal opgedraaid als een Duracell-konijn. Maar ik merk dat ook andere mensen in mijn omge-ving er weer gestrest bijlopen. Stress lijkt wel de ziekte van deze tijd.

  Heb jij een gouden tip om je stresspeil te doen zakken? Ik lees graag je reactie via lezers@visie-redactie.be.

  Leen Grevendonck

  onze samenleving

  een cirkel van conflicten rondom europaHonderd jaar na Woi heerst er dan wel vrede in europa (of althans bin-nen de grenzen van de europese unie), toch woeden er nog altijd oude n nieuwe conflicten vlak bij het continent. Waar spelen die conflicten zich af en waar gaat het eigenlijk over?

  c onflicten in Oekrane, Syri, Irak, Politieke en militaire leiders weten niet waar eerst kijken. Veel mensen van hier voelen zich bedreigd door het geweld dat zich aan de grenzen van Europa afspeelt. Maar volgens Amerikaans president Barack Obama is het altijd een rommeltje in de wereld geweest, we merken het nu pas door de sociale media. Voor die uitspraak kreeg Obama veel kritiek. Ook Brigitte Herremans, Midden-Oosten-experte bij Pax Christi Vlaanderen, vindt dat het niet de gewone gang van zaken is.

  al-Qaeda op sterodenNatuurlijk wakkeren de media angstge-voelens aan, maar sowieso kunnen we een aantal brandhaarden niet minimaliseren, vindt Herremans. De situatie in het Mid-den-Oosten en Noord-Afrika is veel onsta-bieler dan vr de Arabische revoluties van 2011. Het conflict in Syri doet het hele Midden-Oosten wankelen. Iran en Saudi-Arabi ijveren allebei om de macht in de regio. De Syrische burgeroorlog is nu een regionale oorlog, die bovendien een al-Qae-da op steroden (IS, red.) gecreerd heeft. In de VN-Veiligheidsraad staan de VS en Rus-land lijnrecht tegenover elkaar. Zo bedreigt het conflict in Syri de wereldvrede.

  Een kant-en-klare oplossing voor de situa-tie in het Midden-Oosten is er evenwel niet. Wat er moet gebeuren is ontwapening, in-vesteren in ontwikkeling, eerlijkere han-del, ondersteunen van mensenrechten-ac-tivisten enzovoort. Toch blijven de VS en de EU grijpen naar gekende recepten voor valse stabiliteit, zoals het op grote schaal bewapenen van ondemocratische regimes als Saudi-Arabi.

  Crisis in OekraneDichter bij Europa is er de crisis in Oekra-ine. Volgens Annemarie Gielen, Rusland-

  experte van Pax Christi Vlaanderen, moe-ten er twee zaken gebeuren om daar tot een duurzame vrede te komen. Eerst moet Rus-land openlijk erkennen dat het betrokken partij is. Daarna moet de Oekraense rege-ring aan tafel gaan zitten met de separatis-ten. Maar die laatsten zullen maar willen praten, als Poetin hen het signaal daartoe geeft.

  Intussen groeit de haat tussen gewone Rus-sen in Rusland en gewone Oekraners in Oekrane zienderogen, door aanhoudende propaganda. Zelfs familieleden over de grenzen heen geloven elkaar niet meer en zijn er rotsvast van overtuigd dat wat de staatstelevisie zegt, de waarheid is. Het is dringend nodig dat gewone mensen op-nieuw met elkaar praten. Die bood-schap geeft de vredesbeweging ook hier mee, tijdens de Vlaam-se Vredesweek die zondag van start gaat. De vredesbeweging roept op om je uit te spreken tegen haatboodschappen.

  Meer informatie over de Vlaamse Vredesweek vind je op www.vredesweek.be

  leen Grevendonck

  israliscH-Palestijns conflictAan het eind van de 19de eeuw ontstond het zionisme, een beweging die ijver-de voor een onafhankelijke staat voor het Joodse volk. De zionisten zagen dit als oplossing voor het geweld en de haat tegenover Joden in Europa. Zo start-te de Joodse migratie naar Palestina, waar de wortels van het jodendom lig-gen (en die van het christendom en de islam). De inwoners daar (Arabische moslims en christenen) zagen de toeloop van Joodse migranten met lede ogen aan. Er ontstonden spanningen.

  In 1947 stelden de Verenigde Naties voor om twee staten op te richten en het grondgebied te verdelen: 55 procent voor de Joodse staat en 45 procent voor de Arabische staat. Maar de Arabische inwoners van Palestina (of Palestijnen) verwierpen het plan. Wanneer de Joodse staat Isral in 1948 zijn onafhanke-lijkheid uitriep, vielen de omliggende Arabische landen Isral aan. Isral ver-sloeg de Arabische landen en vestigde zich op 78 procent van Palestina. Meer dan 750 000 Palestijnen vluchtten naar de Gazastrook, naar de Westelijke Jordaanoever of naar het buitenland.

  Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 (tussen Isral, Egypte, Jordani en Syri) bezette Isral de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzale