Visie 9 januari 2015 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 9 januari 2015 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 01

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 23 januari 2015

  Regio AalstVrijdag 9 januari 20151

  Hoe veilig is het internet nog?

  Een hoorapparaat is een wereld van verschil

  Hackers stelen bij Belgische bedrijven persoonlijke gegevens van duizenden Belgen. Fraudeurs geven zich aan de telefoon uit voor Microsoft-medewerkers en verschaffen zich toegang tot je pc. Moeten we het wereldwijde web maar beter laten voor wat het is?

  s eseNet zoals de echte wereld, is de virtuele wereld er niet een zonder risicos, zegt William Visterin, IT-journalist en hoofdre-dacteur van het vakblad Smart Business. Installeer daarom een antivirusprogram-ma op je pc en gebruik je gezond verstand. Klik niet op alles wat beweegt en download geen illegale bestanden. Je risico zal niet nul zijn, maar wel minimaal.

  Als particulier moet je ook oppassen voor phishing, waarbij fraudeurs je kredietkaart-gegevens proberen te stelen door zich uit te geven voor je bank. Een bank zal je nooit via mail of telefonisch naar je paswoord of kredietkaartgegevens vragen. Geef die dus nooit door. Let ook op voor mails die je mel-den dat je de loterij hebt gewonnen. Wat te mooi klinkt om waar te zijn, is het meestal niet.

  De kans dat jouw pc na dergelijke voorzor-gen gehackt wordt, is volgens Visterin eer-der klein. De meeste netwerken zijn tegen-woordig ook beter beveiligd. Dus je moet niet paranode worden en bijvoorbeeld de hele tijd de camera van je webcam afplak-ken uit vrees dat een hacker in je huis aan het rondkijken is. Eigenlijk loop je een gro-

  ter risico dat je een virus binnenhaalt, dan dat een hacker de moeite neemt om in jouw pc in te breken.Visterin benadrukt ten slotte de vele voor-delen van internet. Via Skype kunnen we contact houden met familie en vrienden in het buitenland. We kunnen online bankie-ren, winkelen en een vakantie boeken. De mogelijke risicos van het internet wegen niet op tegen de vele voordelen ervan zoals efficintie en tijdswinst. (LG)

  Hackers gooien privgegevens duizenden Belgen online> p. 11

  Regionieuws > p. 16

  Ongelijkheid tussen arm en rijk kost Belgen 13 miljard euro per jaarDe Organisatie voor Economische Sa men werking en Ontwikkeling (OESO) berekende dat de factuur van de onge-lijkheid in Belgi oploopt tot 13 miljard euro. Ongelijkheid is een ethisch probleem en het zorgt voor politieke onrust, zoals we de jongste weken hebben gezien. Maar het kost ons daarnaast ook han-denvol geld, zegt Geert Schuermans. Hij werkt aan een boek over ongelijk-heid en herverdeling en licht voor Visie een tipje van de sluier. > p. 15

  Werkloosheid aan kinderen uitgelegdAls mensen hun werk verliezen, gaan ze door een rouwproces. Ook kinderen vangen dat op. Ze begrijpen de nieuwe signalen en emoties niet en nemen vaak de schuld op zich. > p. 12

  Tarief huisdokter stijgt nietDe meeste tarieven bij de dokter, de tandarts en andere zorgverleners wijzigen niet in 2015.

  Bij de artsen-specialisten ver-andert wel iets. Het honorarium blijft gelijk, maar de terugbeta-ling wordt hervormd zodat het remgeld nu bij alle specialisten gelijk is: 12 euro voor gewoon verzekerden en 3 euro voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Bij sommige specialisten stijgt daardoor het remgeld, bij ande-re daalt het. Deze bedragen gel-den voor specialisten die de afgesproken tarieven toepassen.Op www.cm.be/zorgverleners kun je opzoeken of je zorgverle-ner de afgesproken tarieven aanrekent.

  > Op pagina 5 tot 7 vind je tarie-ven van veel voorkomende prestaties bij een aantal zorg-verleners. Je vindt er meer op www.cm.be/tarieven.

  De dokter vermoedde dat mijn plotse doof-heid het gevolg was van een plots zuurstof-tekort in het middenoor, vertelt Monica. Ze leerde liplezen en met de hulp van een hoor-apparaat slaagde ze er na enkele maanden in om opnieuw met mensen te communiceren.

  Van de ene dag op de andere werd het verdacht stil in het huis van Maria De Muynck (71) uit Lovendegem. Zelfs het getik van mijn vingers op de tafel hoorde ik niet meer.

  Ik ben nog altijd actief in het verenigingsle-ven en met wat extra technologie lukt het zelfs om naar toneel te gaan, zegt ze. Voor iemand met gehoorproblemen betekent een hoorapparaat het verschil tussen alleen thuis zitten en deelnemen aan het sociale leven.

  Maar sommige hoorapparaten zijn duur. De ziekteverzekering komt onder bepaalde voorwaarden een stuk tegemoet in de kost-prijs ervan, maar wie er een nodig heeft, moet vaak een flinke duit uit eigen zak betalen. Omdat een hoorapparaat voor slechthorenden een wereld van verschil betekent, voorziet CM nu een aanvullende tegemoetkoming. > p. 8

  Moeten we China vrezen?

  Europa is geen verloren continent, zegt VRT-journalist en China-kenner Ng Sauw Tjhoi. Europa is een belangrijke markt voor China en daarnaast hebben Europese bedrij-ven hoogtechnologische en markt-noodzakelijke kennis.

  De centrale bank van China ver-wacht voor 2015 een lagere econo-mische groei van 7,1 procent, maar dat is geen slecht nieuws, zegt Ng Sauw Tjhoi. Het zal geen grote weerslag hebben op de Belgische economie. > p. 14

 • Kosten kunnen al in 2015 oplopen tot 950 euro

  Wie is de sociale m/v van 2014?

  Impact regeringsmaatregelen op lage inkomens

  Stem mee!

  2 Visie vrijdag 9 januari 20152WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Het Komt niet vanzelfDe vermogenswinstbelasting. De acties van vakbonden, het so-ciaal overleg. De maatregelen van de regering. 2014, warmste jaar sinds de start van de metingen. Het klimaat. Een grote kans dat ook bij jou minstens n van deze onderwerpen de revue passeerde tijdens ontmoetingen met familie en vrienden.

  De meeste gesprekken rond de feesttafel gaan zelfs verder. Bij een goed glas wijn en overvloedige spijzen worden talloze nieuwe maatregelen ingevoerd en oplos-singen aangereikt. Met grote kans op verdere wereldverbeteringen tijdens latere verjaardagsfeesten en cafsessies.

  Daar is zeker niets mis mee, want een samenleving waarin iedern zich goed mag voelen, gelukkig kan zijn en een kwaliteitsvol leven mag leiden: het komt niet vanzelf. Daar-voor hebben we elkaar nodig. Om naar elkaar te luisteren, om van gedachten te wisselen, om samen te denken en te doen.

  2014 was het jaar waarin we er samen in slaagden de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm hoog op de agenda te plaatsen. Ik wens jou, vrienden en familie daarom een stevige portie moed en doorzetting om het beste van 2014 nog eens dubbel over te doen.2014 kende ook mindere kanten. Om meteen de allergrootste tekort-koming te noemen: we namen wei-nig kordate maatregelen om lucht-vervuiling en de klimaatopwarming tegen te gaan. Dat 2015 daarom ook een jaar mag zijn waarin we slagen in wat in 2014 niet lukte.

  Ik wens het ons allemaal van harte, bovenop vanzelfsprekend een goe-de gezondheid, boeiende belevenis-sen en de overtuiging dat we over een jaar zullen zeggen het kwam niet vanzelf, maar we hebben er samen voor gezorgd.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  onze samenleving

  Alleenstaande ouder met 1 kind Koppel met 2 jonge kinderenKoppel met 3 tieners

  (waarvan 1 student hoger onderwijs)

  Koppel gepensioneerden

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

  Leefloon 739,76 888,03 951,22 1220,36 606,14 938,72 353,74 468,76

  Minimum uurloon + voltijds werkloos

  379,27 527,54 695,14 964,28 780,06 1186,4 / /

  Minimumloon 463,25 611,52 746,8 993,86 824,05 1200,64 366,96 481,98

  voor gezinnen met een laag inkomen kunnen de kosten in 2015 oplo-pen tot 951,22 euro als gevolg van de vlaamse en federale regerings-maatregelen. Dat becijferde Decenniumdoelen 2017, 13 organisaties waaronder aCv, Welzijnszorg en beweging.net die samenwerken om de armoede in vlaanderen terug te dringen.

  Het bewegingstijdschrift De gids op maatschappelijk gebied kiest de sociale m/v van 2014. visie stelt hieronder de kandidaten voor. Je stem uitbrengen kan tot 28 januari door te mailen naar [email protected]

  Verschillende organisaties en de media de-den al pogingen om de gevolgen van de re-geringsmaatregelen op het inkomen van de bevolking te berekenen, zegt Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen. Maar zij keken telkens naar het gemiddel-de gezin. De effecten op de laagste inko-mensgroepen kwamen nog niet in beeld. Dat is nochtans van belang. Voor hen we-gen de maatregelen het hardst door op hun maandbudget. En neen, het gaat niet enkel over mensen met een leefloon. Ook wie in-valide is, gepensioneerd, werk zoekt of werkt aan een laag loon wordt zwaar ge-troffen.

  Gevolgen voor lage inkomensDaarom berekende Decenniumdoelen de impact op lage inkomens. Een laag inko-

  Wouter HillaertWouter Hillaert won met de redactie van het cultuurblad Rektoverso al de Cultuur-prijs voor Podiumkunsten. Nu is hij geno-mineerd voor sociale m/v, als medecordi-nator van het wervende platform Hart Bo-ven Hard, tegen brute besparingen en voor warme alternatieven.

  Tugce AlbayrakDe jonge Duitse vrouw die tussenkwam toen twee meisjes lastiggevallen werden. Ze overleefde de nacht van 15 november niet. En van de daders keerde terug en sloeg haar in een coma. Toen ze stierf, liet

  men definiren ze als een inkomen onder 20 000 euro bruto en, afhankelijk van de gezinssituatie, onder 30 000 euro bruto per jaar. Voor de berekeningen hielden ze re-kening met volgende maatregelen: de ver-hoogde bijdragen voor de zorgverzekering, de aangepaste inkomensgerelateerde kin-deropvang voor het laagste tarief, de index-sprong in de kinderbijslag, de algemene in-dexsprong, de verhoging van de maxi-mumfactuur in het lager onderwijs en de afschaffing van gratis water en elektrici-teit vanaf 2016.

  Decenniumdoelen stelt vast dat de extra kosten in 2015 kunnen oplopen van 353,74 euro voor een koppel gepensioneerden tot 951,22 euro voor een koppel met twee jon-ge kinderen. In 2016, als ook het gratis wa-

  ze Duitsland achter in tranen en de wereld in stille bewondering.

  Steven BogaertSteven Bogaert is hoofddelegee van ACV-CSC Metea bij treinstellenbouwer Bombar-dier. Hij zorgde samen met zijn militanten-kern voor een nieuw elan, door slimme maatregelen voor jobbehoud, (her)waarde-ring voor oudere werknemers en betere contracten voor jongeren.

  Heidi Martens Heidi Martens begon in Tongeren een Wel-zijnsschakel voor kinderen en gezinnen in armoede. Ze kan uit eigen ervaring putten

  ter en elektriciteit wegvallen, kan dat gaan tot 1 220,36 euro.

  Wachten op sociale correctiesDat is minstens 50 euro per maand min-der, zegt Jos Geysels nog. Dat kan je verta-len naar elke dag een brood minder kun-nen kopen. Er zijn wel sociale correcties aangekondigd, maar we hebben nog geen concrete gegevens. Met de aangekondigde bijkomende besparingen vragen we ons af of daar nog wel ruimte voor zal zijn.

  amlie Janssens

  voor diepgaande presentaties over armoe-de. Altijd met een positieve aanpak en bij-zonder veel energie. Een vrouw met een ei-gen verhaal die voor iedereen haar oor te luisteren legt. Onbetaalbaar.

  Verzorgers tegen ebola Hedendaagse helden: van de logistiek, tot de verzorgers, verplegers tot de dokters en virologen. Weten dat de overlevingsper-centages laag zijn. Dat mensen zullen ster-ven voor je ogen. Dat je soms maanden aan een stuk niemand mag aanraken. Dat het thuisfront zelfs een tikkeltje argwaan heeft wanneer je uit quarantaine mag ko-men en gewoon een knuffel wil. Levens-redders. Immens veel respect.

  Tabel: Wat kosten de regeringsmaatregelen aan gezinnen in armoede? (in euro)

  Vooraf

  Gezandstraald,

  en opnieuw goed voor honderd jaar.

  Louis Marin

  eerste woord

  1 R

  echtvaardige belastingen ook lokaal Sandra R

  osvelds

  HoofdstU

  K4

  Uitdagingen voor de lokale besturen

  M

  arc Suykens

  10 D

  e sociale aspecten van de zesde staatshervorm

  ing

  Paul Palsterman

  16 Ieders stem

  telt: wat verw

  achten m

  ensen in een maatschappelijk

  kwetsbare positie van de

  gemeenteraadsverkiezingen?

  G

  eert Schuermans

  22 W

  aarheen leidt de weg van de

  duurzame ontw

  ikkeling?

  Theo Rom

  bouts

  degidsmaandelijks, behalve juli & augustusgesticht in 1901 - jaargang 103 - nr. 5 - Mei 2012Afgiftekantoor Antwerpen X - Erkenning P 206923op maatschappelijk gebied

  N5

  2012

  4 Uitdagingen voor de lokale besturen

  10 Sociale aspecten van de zesde staatshervorming

  16 Ieders stem telt

  34 Wenen om

  Athene

  degids op maatschappelijk gebied | N 5 | mei 2012

  N5

  2012

  28 D

  enken in scenarios over de toekomst

  van de vakbonden in Europa

  D

  irk Ameel

  34 R

  embetika: A

  theense blues (deel I)

  Gilbert D

  e Swert

  Ge-daaN-LeZeN

  -ZIeN-H

  oord41

  Voetreis door een verdwijnend land

  44 B

  eerpoele als centrum van de w

  ereld45

  Eenzaam

  heid troef47

  Zin in een nachtelijk ritje?50

  Voor een utopische politiek

  C

  ijfer Quote S

  piegelbeeld van de m

  aand

  GeLaGboeK52

  Teveel rijken53

  Tijger met tanks

  55 G

  elders 56

  iWIL

  57 D

  e beste band58

  Kariatiden

  G

  ilbert De Sw

  ert

  Het Laatste w

  oord60

  De E

  U2

  02

  0-strategie tegen arm

  oede en sociale uitsluiting: een lege doos?

  K

  arel Van den Bosch

  redactIeadresD

  e gids op maatschappelijk gebied,

  Haachtsesteenw

  eg 57

  9,

  10

  30

  Brussel,

  [email protected]

  .be

  acw-partN

  ersA

  CV / LC

  M / K

  AV / KW

  B / O

  KR

  A / K

  AJ / Fam

  iliehulp

  drUK

  Gevaert P

  [email protected]

  gevaertprinting.be

  VormGeVIN

  G eN opm

  aaKG

  evaert Graphics

  [email protected]

  Terug n

  aar de w

  ortels van

  de d

  emocratie

 • Win het boek De schaduw van de verlichting Hoe maakbaar is geluk? En hoe angstig is de westerse mens om zijn welvaart en de controle te verliezen? Eddy Van Tilt doet zijn visie uit de doeken in zijn nieuwste boek De schaduw van de verlichting. Visie mag 5 exemplaren weggeven.

  Doe mee aan de wedstrijd op p.20

  We denken dat we met ons verstand lle problemen kunnen oplossen

  Waarom kennen we zo weinig af van welzijn en geluk?

  Nooit heeft de westerse mens zoveel welvaart gekend als tijdens de laatste vijftig jaar. En toch lijkt het voor velen zo moeilijk om gelukkig te zijn. Volgens psycho-loog Eddy Van Tilt is het deels door onze westerse cultuur dat we worstelen met mentale proble-men zoals depressie en burn-out.

  De verlichting in de 18de eeuw: doet dat een belletje rinkelen? Tijdens de les-sen geschiedenis heb je ongetwijfeld geleerd dat de westerse mens vanaf dan volop is gaan inzetten op zijn verstand. Toen is de kiem gezaaid voor de ongeziene welvaart die wij hier vandaag kennen. De wetenschap en technologie hebben ons immense vooruitgang gebracht. Denk aan de medi-sche zorg, de productie van goederen in fabrieken, nieuwe vormen van transport en communicatie, Maar ook waarden zoals vrijheid en emancipatie dragen wij sindsdien hoog in het vaandel.

  De verlichting was een enorme upgrade, vindt ook Eddy Van Tilt. Er zijn weinig plekken op aarde waar het beter leven is dan in het Westen. Maar als het gaat over de zoektocht van de mens naar welzijn en geluk, heeft het verstand ons niet veel voor-uitgeholpen.

  Hoe kom je daarbij?

  Ik heb bijna veertig jaar in de welzijnssec-tor gewerkt. In die tijd heb ik een dramati-sche evolutie gezien, waardoor mentale problemen niet langer het voorrecht zijn van de laagste klasse, maar alle lagen van de

  bevolking treffen. Tegenwoordig heeft ie-dereen een kennis of familielid dat geeste-lijke gezondheidszorg nodig heeft.In 1978 zag ik in het crisisopvangcentrum van Oikonde Leuven vooral oudere man-

  De eerste weg naar geluk is misschien wel om je eigen beperktheden als mens te aanvaarden.

  3 onze samenlevingVisie vrijdag 9 januari 2015

  nen, sukkelaars. Vanaf de jaren 90 zag ik steeds meer jonge mensen. Op het eerste gezicht kwamen zij niets tekort, wel had-den zij een holle blik in hun ogen. Wie ben ik, wie is in mij genteresseerd, wat moet ik met mijn leven aanvangen? Dat zoveel mensen lijden, is omdat er volgens mij systeemfou-ten zitten in onze cultuur.

  Wat loopt er precies mank met onze cultuur?

  We zijn de waarden die het Westen groot gemaakt hebben, erg aan het uitmelken. Bovenal denken we dat we enkel met ons verstand lle problemen kunnen oplossen, dus ook psychische, maatschappelijke en ethische kwesties. We denken dat we via onderzoeken, stappenplannen en check-lists vanzelf een betere wereld kunnen cre-eren. Maar als het gaat over menselijke kwesties heb je andere kennis nodig: zin-tuigen, ervaring, intutie, emotionele in-telligentie, Die verwaarlozen we nu.Ook klampen we ons te zeer vast aan ma-terile dingen. Begrijpelijk, want de mens heeft bijna heel de geschiedenis in ontbe-

  ring geleefd. Maar we overdrijven daarin. Hetzelfde met de obsessie met perfectie, met alles willen controleren. Terwijl de eer-ste weg naar geluk misschien wel is om je beperktheden als mens te aanvaarden.

  Volgens jou miskennen we ook hoe belangrijk relaties tussen mensen zijn.

  De westerse mens leeft te zeer in zichzelf gekeerd. De boodschap is dat als je maar hard genoeg werkt en geld op je bankkaart hebt, je niemand anders nodig hebt. Maar een mens is niet gemaakt om alleen door het leven te gaan. Dragen en gedragen wor-den, daar gaat het om in het leven. Enkel door je geborgen te voelen, kun je het leven aan. De mens is een kuddedier en heeft an-deren nodig.Daarenboven wil iedereen, hoe gekwetst ook, iets betekenen voor een ander, een spoor achterlaten. Het echte, diepe geluk zit in een leven van zorg en toewijding aan een taak en aan elkaar. Dat staat in schril contrast met het feit dat in Brussel bij een op vijf begrafenissen enkel de begrafenis-ondernemer aanwezig is.

  Hoe kunnen wij zorgen voor meer welzijn?

  We moeten opnieuw meer belang hechten aan nederigheid en zorgzaamheid. We zijn eraan toe en de jonge generatie begint dit te begrijpen. Ik denk dat wij in snel tempo aan het evolueren zijn van individuele we-tende burgers naar een zoekende samenle-ving. We zijn volop op zoek naar waarde-volle evenwichten: tussen materialisme en immaterialisme, tussen beheersen en aanvaarden, tussen individualisme en em-pathie. Sociaal zijn wordt opnieuw een waarde.Ik zie een belangrijke taak voor verenigin-gen weggelegd. Zij kunnen mensen goes-ting doen krijgen om de samenleving weer op de rails te krijgen. Nieuwe initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. En ik kan alleen maar toejuichen dat bewe-ging.net gaat voor kwaliteit van leven en mee wil bouwen aan wat ik een smaakbare samenleving noem.

  Leen Grevendonck

  Mar

  ie J

  eann

  e S

  met

  s

  Dat zoveel mensen lijden, is omdat er volgens mij systeemfouten zitten in onze cultuur.Eddy Van Tilt, psycholoog

 • 4 Visie vrijdag 9 januari 2015 post

  GECITEERDStreep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeen-komt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat.

  1. Eremetaal; 2. lendeschot; 3. rijwiel; 4. vaartuig; 5. zuil; 6. dun; 7. dundoek; 8. gespannen; 9. larve van de langpootmug; 10. snoer; 11. gewas; 12. zijkant; 13. injectie; 14. zanggroep.

  1 B E R O E N N S2 B S R P U I I T3 F L I O E F T S4 S L T O I E S P5 K E O E L O N M6 M A L G A N E R7 V D L I A N G G8 S T D R I A E K9 E E M R E A L T10 K E L T S E E N11 G E E N R S S T12 F L T A A N R K13 P T R U I I T K14 K Z O I O E T R

  Citaat-194

  Citaat - 194

  Streep op elke regel de letters weg,die samen het woord vormen datovereenkomt met de omschrijving.De resterende letters vormen vanboven naar beneden en van linksnaar rechts een citaat.

  1. Eremetaal; 2. lendeschot; 3. rijwiel;4. vaartuig; 5. zuil; 6. dun; 7. dundoek;8. gespannen; 9. larve van de lang-pootmug; 10. snoer; 11. gewas; 12. zij-kant; 13. injectie; 14. zanggroep.

  Oplossing citaat - 194

  Brons, spit, fiets, sloep, kolom, mager, vlag,strak, emelt, keten, gerst, flank, prik, koor.Het citaat is van P. Hubschmid:Een bruiloft is een landing die er als eenstart uitziet.

  citaat-194&_citaat-194&.qxd 08-04-14 10:48 Pagina 1

  Oplossing: Een bruiloft is een landing die

  er als een start uitziet. www.thuiszorgwinkel.be

  De adressen van Thuiszorgwinkel vind je terug op onze website of via 015 28 61 36.

  Vraag naar de leveringsvoorwaarden in de winkel. Actie niet cumuleerbaar met

  andere kortingen en/of voordelen.

  FITNESSACTIE Wij helpen je graag verder! In Thuiszorgwinkel kun je steeds rekenen op professioneel advies bij de juiste keuze van je tnessmateriaal.

  ACTIETUNTURI

  - 12 % van 9/1 tot 7/2/2015

  GRATIS MONTA

  GE

  FITNESSTOEST

  ELLEN

  Wij bieden verschillende combinaties aan tegen een sterke prijs.

  Kom en ontdek ons gamma.

  NIEUWGAMMA

  INFRAROOD CABINESGeniet van de weldoende warmte van infrarood.

  15 01 09 Visie.indd 1 18-12-2014 11:45:06

  UWGEDACHT

  Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar [email protected] Vermeld je woonplaats.De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

  Gezonde raadVaak komen onze kleinkinderen op bezoek. We zorgen dikwijls voor hen als ze ziek zijn, want dan kunnen ze niet naar de op-vang. Die taak vervullen we als grootouders natuurlijk graag. Maar we stellen vast dat we de laatste jaren drie tot vier keer zwaarder verkouden worden dan vroeger toen er nog geen kleinkinderen waren. Welke raad geeft de Huisdokter van Visie aan grootouders (60-plussers) om hun immuunsysteem op te krikken? Is het bijvoorbeeld nodig om bepaalde inentingen te vernieuwen? Noel Beirnaert, Mortsel

  Voor gezonde grootouders zonder zware chronische aandoening is er geen bezwaar om op (zieke) kleinkinderen te passen. Als je zelf ziek bent, bekijk dan met de huisarts of het verstandig is om op kin-deren te passen. Om de weerstand te verhogen, is het belangrijk een gezonde levensstijl aan te houden. Let erop dat je evenwichtig eet, voldoende slaapt, blijft bewegen en naar buiten gaat, ook in de win-ter. Als 60-plusser doe je er goed aan je in het najaar (oktober-no-vember) te laten vaccineren tegen griep. Bekijk samen met de huis-arts of je in orde bent met andere vaccinaties. Als je gezond leeft, is het niet nodig om vitaminen of voedingssupplementen in te nemen.

  Meer bewegenOok in de winter is het belangrijk om te blijven bewegen, las ik in Visie nr. 25. Met eenvoudige tips kun je zorgen voor extra beweging in je dagelijkse leven. Vertrek bijvoorbeeld op tijd als je ergens naar toe gaat en parkeer altijd op een kleine afstand van je doel. Neem je voor steeds de trap te nemen in plaats van de lift of roltrap. Schaf je een stappenteller aan. Als je die dage-lijks draagt, motiveert dat om meer te wandelen. Het laat je ook toe om op een gemakkelijke manier haalbare doelen te stellen. Koop een elektrische fiets en laat je auto zoveel mogelijk thuis. Doordat je bij vermoeidheid steeds je fietsmotor op hoog kunt zetten, neem je veel gemakkelijker de fiets voor grote afstan-den. An Hautekiet

  KlimaatIedereen weet dat de klimaatopwarming een probleem is. Velen verwachten dat de regeringen voor een pasklare oplossing zul-

  len zorgen. Maar kunnen ze dat wel? Slechts een handvol re-geringen doet pogingen om veranderingen aan te brengen die het milieu ten goede komen. Voor het merendeel van de landen staat eigenbelang op de eerste plaats. Multinationals zien hun omzet niet graag dalen en oefenen daarom druk uit op de rege-ringen om te voorkomen dat ze maatregelen nemen die indrui-sen tegen hun productieproblematiek. Hebzucht uitbannen door respect te tonen voor elkaar en voor het milieu kan al bijdragen tot de gezondmaking van onze prachtige planeet. Viviane Biesmans, Lummen

  Werkloosheid 50-plussersIn november is de werkloosheid van de 50-plussers sterk ge-stegen. Het opzij zetten van de te dure oudjes is een oud zeer. Ondernemingen grijpen ook herstructureringen aan om hun ouderen de laan uit te sturen. Om de mensen effectief langer aan het werk te houden, moet de geldelijke loopbaan dringend worden herzien. Er wordt hier al lang over gepraat. In de eerste helft van de car-rire zou men het meest moeten verdienen. Eenmaal men de rat race niet meer kan volgen en de gezinskosten gedaald zijn, kan men in een minder belastende functie wat minder verdie-nen. Zonder deze en andere maatregelen zal de activiteitsgraad van de 50-plussers onvoldoende toenemen. In het regeerak-koord is hierover weinig of niets opgenomen. Andre De Baeremaecker, Wortegem-Petegem

  ThuiswerkWanneer gaat een vakbond het thuiswerk zonder inkomen valoriseren en de moed hebben een centrale op te richten voor deze groep? Zij kunnen evenzeer getroffen worden door arbeidsongeschiktheid door ziekte of een arbeidsongeval. Zij worden evenzeer getroffen door beroepsziekten. Maar voor hen geen voorzieningen. Geen aandacht tijdens de stakingsacties, al worden zij ook heel zwaar getroffen door diverse besparingen. Al te gemakkelijk wordt vergeten dat zij in vele gevallen de huishoudmanager zijn. Wanneer zal een vakbond de moed hebben deze sociale onrechtvaardigheden aan te pakken? Walter Plasmans, Maaseik

  VACATUREm/VCM

  Financieel analist

  Onbepaalde duur voltijds Brussel

  Meer info over deze en andere vacatures op www.cmjobs.be.

  ACV Voeding en Diensten

  Administratief-logistiek medewerker

  Onbepaalde duur voltijds Brussel

  Solliciteer vr 31 januari.

  Meer info op https://acv-voeding-diensten.acv-online.be

 • 5 hoe gaat het met u?

  Als je naar de tabel van de huis-artsen kijkt, zal je zien dat je - zeker voor een raadpleging - je voordeel doet als je een globaal medisch dossier of GMD hebt. Eens per jaar mag de huisarts een bedrag aanreke-nen voor het bijhouden van je dossier. Dat bedrag wordt volledig terugbetaald.

  In de tabel voor huisbezoeken zie je dat er verschillen zijn in de terugbetaling naar-gelang de leeftijd. Je ziet ook dat sommige mensen meer terugkrijgen van het zie-kenfonds. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen. Denk je in aanmer-king te komen voor de verhoogde tege-moetkoming, vraag dan gerust uitleg aan je CM-consulent.

  Wat je in deze paginas vindt, zijn de honoraria die je betaalt bij een zorgverlener die de afge-sproken tarieven aanrekent. Dit zijn de tarieven die zijn overeengekomen met de ziekenfondsen. Een geconventioneerde arts of tandarts past deze tarieven zeker toe. Niet-geconventioneerde artsen kun-nen meer vragen dan de afgesproken tarie-

  ven, terwijl de ziekteverzekering hetzelf-de terugbetaalt. In dat geval betaal je dus meer uit eigen zak.Elke prestatie heeft een nummer. Dat nummer vind je terug op het getuigschrift dat je meekrijgt om terugbetaling te vra-gen bij het ziekenfonds.

  Tarieven vind je ook op www.cm.be/tarieven

  Visie vrijdag 9 januari 2015

  Bij de huisartsHuisartsenGewoon

  verzekerdenVerhoogde

  tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetkoming RemgeldTegemoet

  koming Remgeld

  Raadpleging huisarts

  101076Raadpleging geaccrediteerde erkende huisarts

  24,48 18,48 6,00 22,98 1,50

  Met GMD 24,48 20,48 4,00 23,48 1,00Globaal medisch dossier102771 Beheer GMD 29,98* 29,98* 0,00 29,98* 0,00

  Hoeveel betaal je in 2015?De meeste tarieven bij de artsen en andere zorgverleners wijzigden niet. Bij de specialisten veranderen terugbetaling en remgeld. Hoe weet je hoeveel je moet betalen bij de arts of een andere zorgverlener? In dit nummer vind je een greep uit

  de vele tarieven. En ben je op zoek naar andere bedragen, dan geven de CM-consulenten, jou die met de glimlach.

  JUISTE PRIJSDE

  SpecialistenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  Raadplegingen geaccrediteerd geneesheerspecialist

  102292 Oncoloog 56,85 44,85 12,00 53,85 3,00

  102550 Inwendige geneeskunde 40,05 28,05 12,00 37,05 3,00

  102572 Kinderarts 36,75 24,75 12,00 33,75 3,00

  102594 Cardioloog 36,74 24,74 12,00 33,74 3,00

  102616 Gastroenteroloog 36,74 24,74 12,00 33,74 3,00

  102631 Pneumoloog 38,53 26,53 12,00 35,53 3,00

  102653 Reumatoloog 55,10 43,10 12,00 52,10 3,00

  102675 Neuroloog 53,76 41,76 12,00 50,76 3,00

  102690 Psychiater 46,15 34,15 12,00 43,15 3,00

  102712 Neuropsychiater 46,15 34,15 12,00 43,15 3,00

  102756 Dermatoveneroloog 31,42 19,42 12,00 28,42 3,00

  102874 Endocrinodiabetoloog 56,85 44,85 12,00 53,85 3,00

  102911 Geriater 38,53 26,53 12,00 35,53 3,00

  102535Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist)

  24,48 12,48 12,00 21,48 3,00

  Je vindt hier ook een overzicht van de honoraria van de specialisten. Opnieuw: dit zijn de bedragen van de specialisten die de afgesproken

  tarieven aanrekenen. Er zijn veel meer huisartsen dan specialisten die dit doen. Maar dat verschilt nogal per specialisme. Je kunt op www.cm.be/zorgverleners opzoeken of jouw arts de tarieven respec-teert. Je kunt dat ook navragen bij je con-sulent.

  Het is altijd goed om eerst naar je huisarts te gaan. Als hij het nodig vindt, zal hij je verwijzen naar een specialist. Als je een GMD hebt en de huisarts verwijst je, dan krijg je bij bepaalde specialisten eens per kalenderjaar vijf euro meer terugbetaald. Wie recht heeft op de verhoogde tege-moetkoming betaalt al minder remgeld, maar ook voor die mensen gaat er nog eens twee euro af.

  Bij de specialist

  10 jaar 1075 jaar +75 jaar en chronisch ziekenGewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg.

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld

  Huisbezoeken huisarts

  103132 Bezoek door erkende huisarts 36,76 28,76 8,00 34,76 2,00 22,90 13,86 33,89 2,87 23,90 12,86 33,89 2,87

  Met GMD 28,76 8,00 34,76 2,00 23,90 12,86 33,89 2,87 27,76 9,00 34,76 2,00

  104215 Bezoek door erkende huisartstussen 18 en 21 uur 48,88 37,70 11,18 46,33 2,55 32,03 16,85 44,40 4,48 33,03 15,85 44,40 4,48

  Met GMD 37,70 11,18 46,33 2,55 33,03 15,85 44,40 4,48 33,03 15,85 44,40 4,48

  104252 Bezoek door erkende huisarts van za. 8 uur tot ma. 8 uur 55,14 42,00 13,14 52,35 2,79 36,17 18,97 50,38 4,76 37,17 17,97 50,38 4,76

  Met GMD 42,00 13,14 52,35 2,79 37,17 17,97 50,38 4,76 37,17 17,97 50,38 4,76

  De bedragen die je hier vindt, slaan alleen op een raadpleging bij de specialist. Hij kan daarnaast ook technische prestaties aanrekenen en zal daarvoor dan ook een nummer noteren op het getuigschrift voor het ziekenfonds.Co

  mpa

  gnie

  Gag

  arin

  e

  *Vanaf 1 februari 2015: 30,00 euro.

 • 6 hoe gaat het met u? Visie vrijdag 9 januari 2015

  Op zoek naar meer informatie? Ga gerust langs bij je CM-consulent.

  Bij de kinesist

  Bij de tandarts

  Bij de kinesitherapeut kun je enkel terecht met een voor-schrift van de dokter. De kine-tarieven zijn ingewikkeld. Je hebt het gewone tarief A voor bijvoor-beeld nekpijn of een verrekking. Voor dezelfde courante aandoening kun je per kalenderjaar 18 kine-beurten krijgen

  tegen het normale terugbetalingstarief. Schrijft de dokter meer beurten voor tij-dens hetzelfde jaar, dan krijg je daarvoor minder terugbetaald. Na een operatie of in geval van een chronische aandoening, kun je 60 beurten terugbetaald krijgen. Daarvoor geniet je in bepaalde gevallen gedurende drie maanden een hogere

  tegemoetkoming (tarief B). Ga ook eens na of je kinesist geconventi-oneerd is. Want als dat niet het geval is, krijg je als gewoon verzekerde een kwart minder terugbetaald. Heb je vragen over de kine-tarieven? Je krijgt informatie in het CM-kantoor.

  Wist je dat gewone tand-zorg (orthodontie hoort daar niet bij) voor jonge-ren tot hun 18de verjaar-dag volledig wordt terugbetaald? Dit op voorwaarde dat je naar een tandarts gaat die de afgesproken tarieven aanrekent. Volwassenen hebben er belang bij om regelmatig, zeker elk jaar, bij de tandarts langs te gaan. Indien je een jaartje over-

  slaat, krijg je voor het verwijderen van tandsteen maar de helft van de gewone terugbetaling. Wat sommige mensen niet weten, is dat het trekken van tanden bij volwassenen pas vanaf je 53ste verjaardag vergoed wordt. Je ziet in de tabellen ook dat je voor veel prestaties volledige terug-betaling krijgt als je recht hebt op de ver-hoogde tegemoetkoming.

  TandartsenGewoon

  verzekerdenVerhoogde tegemoet-

  koming

  Nr. Aard verstrekking Honorari-um Teg. Remgeld Teg. Remgeld

  Raadplegingen vanaf 18de verjaardag

  301011 Raadpleging 21,60 16,38 5,22 21,60 0,00

  301055

  Bijkomend honorarium dringende raadpleging, raadpleging zaterdag, zondag of feestdag

  9,33 7,00 2,33 9,33 0,00

  301070 Idem 's nachts 20,22 15,17 5,05 20,22 0,00

  301092 Raadpleging orthodontist 25,92 20,70 5,22 25,92 0,00

  301114 Raadpl. parodontoloog 25,92 20,70 5,22 25,92 0,00

  Preventieve verzorging vanaf 18de verjaardag

  Mondonderzoek

  301593 Eenmaal per kalenderjaar, van 18de tot 65ste verjaardag 62,05 58,22 3,83 62,05 0,00

  Paradontaal mondonderzoek

  301372 Eenmaal per kalenderjaar, van 18de tot 55ste verjaardag 109,98 94,48 15,50 109,98 0,00

  Extracties of tanden trekkenVanaf 18de verjaardag

  304754 Verwijderen (sectie met extractie) van n tandwortel 33,78 25,34 8,44 33,78 0,00

  304776Verwijderen (sectie met extractie) van verschillende wortels van n tand

  45,04 33,78 11,26 45,04 0,00

  Vanaf 53ste verjaardag304850 Extractie 36,30 27,23 9,07 36,30 0,00

  304872 Extractie bijkomende tand (in zelfde kwadrant en zelfde zitting) 25,67 19,26 6,41 25,67 0,00

  Bewarende verzorging vanaf 18de verjaardag

  Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand

  304312 En wortelkanaal 84,97 73,82 11,15 84,97 0,00

  304533 Twee wortelkanalen 102,35 91,20 11,15 102,35 0,00

  304555 Drie wortelkanalen 154,48 143,33 11,15 154,48 0,00

  304570 Vier of meer 204,69 193,54 11,15 204,69 0,00

  Vulling tanden

  304371 Op n tandvlak 29,82 22,37 7,45 29,82 0,00

  304393 Op twee tandvlakken 44,73 36,12 8,61 44,73 0,00

  304415 Drie of meer vlakken 59,65 51,04 8,61 59,65 0,00

  Andere vaak voorkomende verstrekkingen vanaf 18de verjaardag

  304430Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand

  74,56 64,53 10,03 74,56 0,00

  304452Opbouw van kroon van blijvende tand (min. 4 vlakken)

  89,47 79,44 10,03 89,47 0,00

  303590 Bijkomend honorarium adhesieve technieken - per tand 11,65 8,74 2,91 11,65 0,00

  KinesitherapeutenTarief A Tarief B

  Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg.

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld

  Verstrekkingen in de praktijkkamer

  560011 Individuele zitting van 30 minuten 22,26 16,37 5,89 19,87 2,39 17,90 4,36 20,59 1,67

  560055 Ind. zitting van 30 min. indien nr. 560011 niet mag worden geattesteerd 7,40 9,39 8,52 9,95

  560092 Consultatief onderzoek 22,26 15,20 7,06 19,29 2,97 17,50 4,76 20,45 1,81

  Verstrekkingen bij de rechthebbenden thuis (incl. forfaitair supplement reiskosten)

  560313 Individuele zitting van 30 minuten 22,65 15,50 7,15 19,59 3,06 17,80 4,85 20,75 1,90

  560350 Ind. zitting van 30 min. indien nr. 560313 niet mag worden geattesteerd 7,13 9,40 8,47 10,10

  560394 Consultatief onderzoek 22,65 14,33 8,32 19,01 3,64 17,08 5,57 20,44 2,21

 • Hiernaast vind je enkele tarieven bij de logopedist, de podoloog, de di-tist en de ergotherapeut. Op zoek naar andere tarieven? Je vindt er op www.cm.be/tarieven en je kunt terecht bij de CM-consulent.

  7Visie vrijdag 9 januari 2015

  Kom je thuis na een operatie of heb je een wonde opgelopen, dan kan de arts voorschrijven dat een verpleegkundige bij je thuis komt voor de verzorging. Daarvoor krijg je geen factuur. De ver-pleegkundige of de dienst rekent recht-streeks af met het ziekenfonds. Er blijft een klein remgeld, maar dat wordt in de

  praktijk niet dikwijls aan de patint aan-gerekend. Als de verpleegkundige bij mensen komt die veel zorg nodig hebben, mag hij of zij een forfaitair bedrag aanrekenen aan het ziekenfonds. De verpleegkundige gaat eerst na hoeveel zorg en hulp die patint nodig heeft bij dagelijkse activiteiten: zich

  wassen, zich aankleden, zich verplaatsen in huis, naar het toilet gaan, eten. Zindelijkheid (incontinentie) speelt ook een rol. Als de patint voor alle factoren zorgafhankelijk is, wordt het hoogste for-faitbedrag aangerekend. In dat geval gaat de verpleegkundige minstens tweemaal per dag langs waarbij elke dag een ver-pleegkundig toilet is voorzien.

  Als je thuis bevalt met de hulp van een vroedvrouw, dan mag ze voor de verlos-sing 241,48 euro aanreke-nen. Is de vroedvrouw geconventio-neerd, dan krijg je het hele bedrag terugbetaald, net zoals de honoraria voor prenatale en postnatale zorg.

  De vroedvrouw kan de regeling beta-lende derde toepassen. Dan rekent ze rechtstreeks af met het ziekenfonds en betaal je niets. Tenzij er supple-menten zijn, bijvoorbeeld voor speci-aal materiaal dat de vroedvrouw nodig had. Ze kan ook verplaatsings-kosten aanrekenen. Je moet van de vroedvrouw ook een overzicht krijgen van wat ze aanrekende.

  VerpleegkundigenVroedvrouwen

  Op zoek naar meer informatie? Ga gerust langs bij je CM-consulent.

  LogopedistenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  701013-701083

  Logopedisch onderzoekvoor behandeling 30,87 23,16 7,71 27,79 3,08

  702015- 702085

  Logopedisch onderzoek tijdens logopedische behandeling 44,11 33,09 11,02 39,70 4,41

  711314 Individuele zittingvan min. 30 minuten 22,05 16,54 5,51 19,85 2,20

  712611 Individuele zittingvan min. 60 minuten 44,11 33,09 11,02 39,70 4,41

  ErgotherapeutenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld784291 - 784302 Onderzoek functionering 159,51 119,64 39,87 143,56 15,95

  784313 Oefensessie met orthesen, prothesen, ... 140,00 105,00 35,00 126,00 14,00

  784335 Info- en opleidingssessie 60 minuten 48,99 36,75 12,24 44,10 4,89

  784350 Eindrapport 78,01 58,51 19,50 70,21 7,80

  PodologenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  771153Individueel podologisch onderzoek of behandeling 45 min. in kader van diabetespas

  29,25 21,94 7,31 26,33 2,92

  DitistenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  771131 Consult 30 minuten met diabetespas 19,50 14,63 4,87 17,55 1,95

  794010 Consult 30 minuten met zorgtraject 19,50 14,63 4,87 17,55 1,95

  Eri

  c D

  e M

  aegd

  hoe gaat het met u?

 • Visie vrijdag 9 januari 20158 hoe gaat het met u?

  knipselsGezond de examens doorMet de projecten Teleblok en Kok op Kot helpt CM studenten om de examens gezond door te komen. Als de stress toeslaat en de studenten het even niet meer zien zitten, kunnen zij hun hart luchten bij Teleblok. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en zoeken samen met de studenten naar een oplossing voor hun probleem. Ook bezorgde familieleden kunnen er terecht. Teleblok is tot 28 januari van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar van 18 tot 20.30 uur op het gratis nummer 0800 13 144. Chatten kan elke dag tussen 18 en 23 uur op www.teleblok.be.

  Om kotstudenten aan te zetten om gezond te eten, werkt Kok op Kot in de examenperiode samen met Thuisafgehaald.be. Tot 31 januari kunnen studenten op www.thuisafgehaald.be gezonde maaltijden bestellen tegen een studentenprijsje. Ze kunnen de gerechten afhalen in verschillende Vlaamse studentensteden.

  www.teleblok.be www.facebook.com/denblok www.thuisafgehaald.be

  Zonder hoorapparaat zat ik eenzaam thuis

  Nieuw CM-voordeel hoorapparaten

  Meer dan n Vlaming op de tien krijgt in zijn leven te maken met gehoorproblemen. En dat aantal zal alleen maar toenemen, zegt Monica De Muynck. Zij is voorzitter van Ahosa, een vereniging voor dove en slechthorende personen. We wor-den steeds ouder. En jongeren dra-gen steeds minder zorg voor hun oren. Naar luide muziek luisteren of lawaaierige concerten bijwonen, het kan je later zuur opbreken.

  Monica De Muynck (71) uit Lovendegem weet waarover ze spreekt. Zij heeft zelf sinds haar vijftigste zware gehoorproble-men. Van de ene dag op de andere. Toen ik s ochtends wakker werd, vond ik het verdacht stil in huis. Ik hoorde het geluid van de microgolfoven niet meer, noch het getik van mijn vingers op de tafel. In pa-niek ging ik naar de dokter die mij meteen doorverwees naar het ziekenhuis.

  Daar kreeg Monica zuurstof toegediend. Vier dagen lang. De dokter vermoedde dat mijn doofheid het gevolg was van een plots zuurstoftekort in mijn middenoor. Na mijn ziekenhuisopname volgde nog een hyper-bare zuurstoftherapie, maar met mijn oren is het nooit meer goed gekomen.

  Monica bleef niet bij de pakken zitten. Ze werkte als zelfstandig verkoopster van huidverzorgingsproducten en wilde haar job maar wat graag blijven uitoefe-nen. Maar hoe doe je dat als je niets meer hoort? Ik ben naar een gespecialiseerd cen-trum gestapt. Het gehoor van mijn linker-oor was te zwaar aangetast, maar met mijn rechteroor kon ik met behulp van een hoorapparaat misschien toch nog horen.

  Na zes maanden uittes-ten en afstellen vond Monica het juiste toestel. Ik heb ook snel leren liplezen. Dat oefende ik door naar Het Journaal te kijken. Dat liplezen, in combinatie met mijn hoorapparaat, maakte het voor mij mogelijk om opnieuw met men-sen te communiceren.

  Al heeft dat ook zijn prijs. Sinds mijn plotse gehoorproblemen, ben ik aan mijn tweede hoorapparaat toe. Dat heeft mij enkele jaren geleden 2 000 euro gekost. Gelukkig krijg je via de ziektever-zekering een stuk terugbetaald, maar ik heb nog altijd een groot deel uit eigen zak

  moeten betalen. En dan heb ik maar n hoorap-paraat nodig, veel men-sen hebben er twee. Dat het ziekenfonds nu een extra tegemoetkoming voorziet (zie randartikel, nvdr) is mooi meegeno-men.

  Voor iemand met ge-hoorproblemen maakt zon apparaat het ver-schil tussen eenzaam thuis zitten en deelne-men aan het sociale le-

  ven. Ik zeg dat in alle eerlijkheid, zonder mijn hoorapparaat zou ik niet meer kun-nen leven.

  Dieter Herregodts

  zoek enwin

  Stuur je antwoord voor 19 januari op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail

  het naar zoekenwin.visie @cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: Het boek De macht van het minuscule van Dirk Draulans (over de onzichtbare wereld van schimmels, gisten en bacterin), uitg. De Bezige Bij of het boek 100 doehetzelf klussen van Sarah Beeny (duidelijke tekeningen en eenvoudige stapvoorstapuitleg om klussen zelf te klaren), uitg. Manteau. Uit de

  juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot. Oplossing Visie nr. 25Winter WinnaarsHilde De Jaeger (Lokeren) Paul Krols (Stabroek) Gaston Scheys (Halen) Sonja Stuer (Hoboken) Laurette Theunynck (Veurne) Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

  Speur je in Visie mee naar het antwoord? TipBruggenbouwer Oplossing

  D

  Boek nog voor 30 januari je Intersoc-vakantie en geniet 10 procent korting op de prijs van jouw verblijf in Zuid-Frankrijk.

  Of je nu kiest voor de nieuwe bestemming Roquebrune-sur-Argens, Carry-le-Rouet of Carqueiranne? Je wordt altijd warm onthaald door onze Nederlandstalige verantwoordelijke en een Intersoc-animatieploeg.

  Je vindt alle informatie in onze brochure of op onze website. Maar wees er vooral snel bij want de korting is geldig tot 30 januari of zolang er beschikbare plaatsen zijn.

  Meer informatie via www.intersoc.be en 070 233 119.

  Intersoc-werkvakanties, iets voor jou?Jaarlijks kunnen wij rekenen op de inzet van meer dan 3 000 vrijwilligers in onze hotel- of animatiewerking. Zin om ook deel uit te maken van deze enthousiaste groep? Werk dan volgende zomer zeker met ons mee. Vanaf 15 januari kun je je kandidaat stellen voor onze animatiefuncties en vanaf 1 februari voor onze hotelfuncties.

  Meer informatie via 02 246 47 35 (hotelfuncties) en 02 246 47 36 (animatie) of via www.intersocwerkvakanties.be.

  Boek nu je zomervakantie met korting

  Visie_09-01_Vroegboeking Z-Frankrijk.indd 1 5/01/2015 14:29:49

  Wat kost het en hoeveel krijg je terug?De prijzen voor een hoorapparaat verschillen sterk van toestel tot toestel. Onder bepaalde voorwaarden, zoals de voorafgaande goedkeuring van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds, heb je recht op een tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar bedraagt die maximaal 1 136,11 euro voor een hoorapparaat aan n oor en 2 250,37 euro voor een hoorapparaat aan beide oren. Voor wie ouder is dan 18 jaar is dat respectievelijk 666 en 1 318,27 euro.

  Een nieuwe tegemoetkoming is pas mogelijk na 3 jaar (jonger dan 18) of na 5 jaar (ouder dan 18), tenzij onder bepaalde voorwaarden.

  Sinds 1 januari geeft CM nog een extra

  vergoeding. Ze bedraagt 50 euro bij aankoop van een monofonisch hoorapparaat en 100 euro voor een stereofonisch hoorapparaat.* Voorwaarde is wel dat je een tegemoetkoming krijgt van de ziekteverzekering.

  De beste manier om je oren te beschermen tegen gehoorschade zijn oordoppen op maat. Schaf je er aan, dan betaalt CM je 30 euro terug. Op heel wat muziekfestivals deelt CM ook gratis oordopjes uit.

  Wil je kans maken om n van onze vijf paar oordoppen op maat te winnen, surf dan snel naar www.cm.be/oorzorg en neem er deel aan onze wedstrijd. Je vindt er ook alle informatie over oren, gehoorproblemen, alle mogelijke tegemoetkomingen en voorwaarden.

  Lie

  ven

  Van

  Ass

  che

  * Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

 • Visie vrijdag 9 januari 2015 9 hoe gaat het met u?

  Eri

  c D

  e M

  aegd

  CM is partner van WeDOCM ondertekende het WeDO-partner-schap, een netwerk van organisaties die zich inzetten voor welzijn en respect voor ouderen. Alle leden van het WeDO-Partnerschap streven naar een kwaliteitsvolle zorg voor ouderen en kanten zich tegen ouderen-mis(be)handeling. De partners stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kun-nen leven. Zij vinden het belangrijk dat daarbij ook aandacht gaat naar de mantel-zorger. Met de ondertekening van dit part-nerschap toont CM zich bereid zich hiertoe te engageren. Met tal van diensten biedt CM nu al ondersteuning in de thuiszorg. Zowel voor de zorgbehoevende oudere als voor de mantelzorger.

  www.wedo-partnership.eu

  Kilootje minder houdt collegas gezondDe Kilootje minder-campagne van CM zet dit jaar 15 tips in de kijker voor een gezonde levensstijl op het werk. Gezonde voeding blijkt zeker ook op het werk problematisch. Een bevra-ging van het studiebureau i-Vox wees uit dat 56 procent van wie overdag een tussendoortje eet, daarvoor iets neemt met te veel suiker, vet of calorien. Het goede nieuws van die enqute was dat 62 procent van de werknemers wel een gezonder alternatief wil kiezen als het fruit gratis of goedkoper zou zijn, en dat 55 procent dit zou doen mocht het gezonde aanbod breder en toegankelij-ker zijn. CM ziet een verantwoordelijkheid voor zowel werkgevers als werkne-

  mers. Meer werkgevers zouden een gezonde levensstijl van hun medewer-kers moeten promoten door onder meer gezonde maaltijden en tussen-doortjes aan te bieden en beweging te stimuleren. Maar ook de medewerkers zelf kunnen er iets aan doen. Daarvoor richt de Kilootje minder-coach zich dit jaar op de werkvloer, met 15 tips om gezond de werkdag door te komen. Zo raadt de coach aan om rechtstaand te telefoneren of al wandelend te overleg-gen met collegas. Neem de trap in plaats van de lift om naar een vergade-ring te gaan en trakteer bij een specia-le gelegenheid met een gezonde hap.

  De Kilootje minder-coach is gratis beschikbaar op www.kilootjeminder.be.

  DE PArAbEl VAn hEt VErlOrEn sChAAP

  deVOORZeT

  Er is meer vreugde over n verlo-ren schaap dat teruggevonden is, dan over de negenennegentig ande-re schapen die niet waren ver-dwaald.Aan deze parabel uit het nieuwe testament dacht ik toen ik vlak voor Kerstmis de bekentenis las van ondernemer Wouter torfs. hij laat zich na een zware operatie lovend uit over onze sociale zekerheid.

  We krijgen veel voor onze belastin-gen. Ik werd uitstekend en snel verzorgd en dat voor praktisch geen geld. Ik denk twee keer na als ik nog eens kritiek op onze zware lasten heb. De sociale zekerheid is me veel te dierbaar. Ik wil niet als een kille neoliberaal weggezet worden. Aldus Wouter torfs, die geregeld in het nieuws komt omdat hij de loonkosten in ons land te hoog vindt.

  het is positief dat hij als onderne-mer het belang van een goede en kwaliteitsvolle sociale zekerheid benadrukt. Maar het is spijtig dat dit besef er pas komt nadat men persoonlijk heeft moeten ervaren dat onze ziekteverzekering voor

  iedereen, ongeacht het inkomen, een goede gezondheid tegen een betaalbare prijs mogelijk maakt.De terugbetalingen van de ziekte-kosten in ons land vertegenwoordi-gen zowat 25 miljard euro. Dat is veel, maar noodzakelijk om een goede gezondheidszorg te blijven garanderen.

  Ik hoop dat dit besef er niet alleen komt als we ziek geweest zijn en de werking van de gezondheidszorg van dichtbij hebben ervaren. Dat dit besef er bij iedereen is, ook en vooral bij degenen die gezond zijn, dat is mijn vurigste wens voor 2015.

  Marc JustaertVoorzitter CM

  ww

  w.t

  wit

  ter.

  com

  /CM

  ziek

  enfo

  nds

  ww

  w.f

  aceb

  ook.

  com

  /CM

  ziek

  enfo

  nds

  Edd

  y F

  liers

  Ook nieuw sinds 1 januari

  Wat brengt 2015?Benieuwd wat CM in 2015 naast het aanbod oorzorg (zie hiernaast) nog meer in petto heeft? Je vindt hieron-der een klein overzicht. Benieuwd hoeveel je bij de dokter betaalt? De tarieven veranderen niet. Maar de terugbetaling en het remgeld van de specialisten wijzigen wel.

  Lekker slapenHeb je last van aanhoudende slaapproble-men? Vanaf dit jaar betaalt CM een goed deel terug van de kostprijs van slaaptrai-ning in een erkend slaapcentrum. In vol-gend nummer lees je alles over Slaapwel, het CM-initiatief dat je met info en cursus-sen op weg wil zetten naar een betere en gezondere slaap.

  Van jongs af bewegenOmdat bewegen van jongs af aan belang-rijk is, biedt CM een nieuwe workshop peuters in actie waarin (groot)ouders tal van tips krijgen om samen met hun (klein)kinderen te bewegen. Ook in 2015 blijft CM haar leden sponsoren die actief zijn in een sportvereniging of een jog- of zwemi-nitiatie volgen. Ook steunt CM enkele sportevenementen zoals de loophappe-nings van Sporta.

  ThuiszorgCM heeft een enorm aanbod om de thuis-zorg te ondersteunen. Mensen die veel zorg nodig hebben, zullen het fijn vinden dat er nu nog een extra financieel duwtje in de rug voorzien is: in de CM-Thuiszorgwinkel krijgen ze voortaan een korting van 40 procent op een groot aantal thuiszorg-hulpmiddelen. De lijst kun je vinden op www.cm.be/hulpmiddelen.

  Het volledige overzicht van alle CM-dien-sten en -voordelen en de kalenders van de activiteiten vind je op www.cm.be. Voor informatie kun je ook altijd terecht bij je regionale CM-ziekenfonds.

  Tarieven zorgverlenersDe tarieven van de zorgverleners wijzigen dit jaar niet. De bedragen worden niet ge-indexeerd. Je vindt een aantal veel voorko-mende tarieven op de paginas 5 tot 7. Wat wel verandert is de terugbetaling van raad-plegingen bij de geneesheren-specialisten. Het remgeld (de eigen bijdrage) is nu bij alle specialisten 12 euro voor gewoon ver-zekerden en 3 euro voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. In sommige gevallen, zoals bij de reumato-loog, daalt het remgeld voor gewoon verze-kerden van 15,50 naar 12 euro. In andere gevallen, zoals bij de gynaecoloog, stijgt het van 8,23 naar 12 euro. Ga je bij een specialist die de afgesproken tarieven niet volgt, is het mogelijk dat je eigen bijdrage hoger ligt dan 12 of 3 euro. Een niet-gecon-ventioneerde specialist kan immers meer vragen dan de afgesproken tarieven.

  Zorgverzekering duurderWat op 1 januari wel stijgt is de verplichte bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering voor iedereen die dit jaar 26 jaar wordt. Je betaalt vanaf 2015 50 euro (in plaats van 25 euro). Heb je recht op de verhoogde te-gemoetkoming, dan betaal je voortaan 25 euro (in plaats van 10 euro).

  Chronisch ziekenOp 1 januari 2015 werd de wet van kracht waardoor een schuldsaldoverzekering voor een woonkrediet toegankelijker moet worden voor chronisch zieke mensen. De zogenaamde wet Partyka geeft chronisch zieken geen recht op een dergelijke verze-kering, maar de verzekeraar zal moeten motiveren als hij weigert een verzekering af te sluiten en de clint kan in beroep gaan. Op bijpremies staat een maximum.

  Chris Van Hauwaert

  www.cm.be

 • 10 Visie vrijdag 9 januari 2015 uw job, ons werk

  Toen ik mijn eerste diamantje bewerkte, kreeg ik de microbe te pakken

  Diamonds are a girls best friend, zong Marilyn Monroe in 1949. Ook vandaag blijven de fonkelende steen-tjes veel mensen bekoren. De grootste draaischijf voor diamant wereldwijd is natuurlijk Antwerpen. Daar

  werkt Francine Goyvaerts al 22 jaar als diamantslijper.

  E erder bij toeval kwam Francine Goyvaerts bij haar latere beroep terecht. Een kennis zat op de diamant-school en samen met haar bezocht ze de opendeurdag van de school. Dat overtuigde Francine om zich in te schrijven voor de opleiding. Ze startte zelfs opnieuw in het derde middelbaar om alle kneepjes van het diamantslijpen te leren.

  Op school oefenden we eerst op ijzeren ko-gels uit kogellagers, herinnert Francine zich. Want die mochten gerust kapot gaan (lacht). Toen ik later mijn aller-eerste diamantje mocht bewerken, kreeg ik echt de microbe te pakken. Diamantslijper is vol-gens Francine een be-roep dat je graag moet doen. Je zit acht uur aan een stuk op een stoel door een loep te kijken. Het verdient wel behoorlijk, maar als het je niets zegt, is het een zeer saai beroep.

  Welke kwaliteiten moet je hebben om een goede diamantslijper te zijn?

  Je moet geduld en een zeker verantwoor-delijkheidsgevoel hebben. Want je bent met een waardevol product bezig. Er mag niets misgaan. Uiteraard kunnen er altijd fouten gebeuren, want je werkt met een na-tuurproduct. Soms zitten er luchtbellen in een steen waardoor die helemaal uit elkaar kan springen. Als slijper moet je altijd voor-zichtig zijn. Tegelijkertijd mag je er ook niet

  te hard bij stilstaan hoe duur de stenen zijn, anders word je zenuwachtig.

  Waar komen de diamanten vandaan die jij bewerkt?

  Als werknemers zijn we niet op de hoogte wat de herkomst is van de stenen en de uit-eindelijke bestemming. Enkel de werkge-ver heeft die informatie. Enkele landen waar men diamant ontgint zijn Botswana, Zuid-Afrika en Namibi.

  Is de Antwerpse diamantwijk een veilige buurt om te werken?

  Sinds de aanslagen van 11 september en enkele ontvoeringen, zijn de veiligheids-maatregelen in de wijk verscherpt. Autos kunnen er niet zomaar binnenrijden, maar moeten op voorhand een aanvraag indie-nen. Er is ook een politiekantoor in de wijk. Ik voel me er wel veilig, ik heb dan ook nog nooit iets meegemaakt.

  Biedt de diamantsector werkzekerheid?

  Vroeger meer dan nu. Als je vroeger zon-der werk viel, moest je maar naar de over-kant van de straat gaan en je had ander werk. Dat is nu niet meer. Dat komt door de crisis, maar ook omdat veel werk naar het buitenland is verhuisd.Zo heb ik tussen 2006 en 2008 elders ge-werkt, omdat het toen crisis was in de sec-tor. Veel mensen zijn in die periode afge-dankt. Ik was vaak tijdelijk werkloos, als alleenstaande kon ik dat loonverlies niet opvangen. Daarom ben ik twee jaar iets an-ders gaan doen.In 2014 ben ik van bedrijf veranderd. Bij mijn vorige werkgever was er immers te weinig werk. En opnieuw was ik regelma-tig tijdelijk werkloos. Ik hoorde dat dia-mantbedrijf MSD volk zocht en ik heb on-middellijk gesolliciteerd. In deze tijden moet je niet te lang wachten als je hoort dat ze ergens werknemers aanwerven.

  Hoe komt het dat er in de sector vooral oudere mensen werken?

  De meesten zijn ouder dan 45 jaar. Dat komt doordat er te weinig instroom is van-uit de scholen. Zo is er nog maar n dia-

  VLOERDE FRAncinE GOyVAERTs, DiAMAnTsLijpER

  In de diamantsector is er te weinig instroom vanuit de scholen.

  Francine Goyvaerts, diamantslijper

  mantschool. Vandaag is dat nog geen pro-bleem. Maar veel werknemers zijn van de-zelfde leeftijd. Als die op hetzelfde moment met pensioen gaan, dan is er een perso-neelstekort. Werkgevers proberen die te-korten nu al op te vangen door jonge men-sen een opleiding te geven. Na vier maan-den cursus krijgen zij een job in het bedrijf. Bij MSD zijn er zo twee jongeren aan de slag.

  In de diamantsector kon je vanaf 56 jaar met SWT, het vroegere brugpensioen, gaan. Maar die leeftijdsgrens gaat nu omhoog. Wat vind je daarvan?

  Dat zou voor sommige mensen een pro-bleem kunnen zijn. Als diamantslijper loop je een risico op bepaalde fysieke ongemak-ken. Wij werken voortdurend in dezelfde houding en voeren telkens dezelfde hande-lingen uit. Vanaf een oudere leeftijd riskeer je dan klachten aan schouders, polsen, el-lenbogen en rug.

  Waarom ben je dlgu bij ACV-Transcom?

  Ik ben eigenlijk door de vroegere ACV-se-cretaris van de schoolbanken geplukt. Ik ging toen naar een eerste vergadering en het leek me interessant om op de hoogte te zijn van wat er beweegt in de sector. Veel zaken die je via je werkgever niet te horen krijgt, kom je te weten via de vakbond en zijn dlgus. Ik vind het raar dat niet meer mensen zich opgeven bij de vakbond. Die kan zoveel voor je betekenen.

  Leen Grevendonck

  EindEjaarsprEmiE uitzEndarbEidWie tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 minstens 65 dagen of 520 uren als uit-zendkracht gewerkt heeft, heeft recht op een eindejaarspremie.

  De premie bedraagt 8,27 procent van het brutoloon dat je in die periode als uitzendkracht verdiend hebt.

  Bovendien betaalt ACV ook een syndica-le premie uit van 100 euro aan haar leden die recht hebben op de einde-jaarspremie.

  Bezorg dus je formulier eindejaarspre-mie (deel B) zo snel mogelijk aan je vak-bondsafgevaardigde of het dichtstbij-zijnde ACV-dienstencentrum.

  www.acv-interim.be

  Je ontvangt in december een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten

  Bezorg deel B van dit formulier zo snel mogelijk aan je ACV-afgevaardigde of ACV-dienstencentrum

  Je ontvangt bovenop je eindejaarspremie een syndicale premie van 100 euro

  NOG VRAGEN OVER UITZENDWERK? www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten

  UITZENDKRAC

  HT,

  LAAT GEEN

  100 LIGGEN

  DE SYNDICALE

  PREMIE VOOR

  UITZEND-

  KRACHTEN BE

  DRAAGT 100 E

  URO.

  NOG VRAGEN OVER UITZENDWERK? www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten

  V.U.: Dom

  inique

  Ley

  on - H

  aach

  tses

  teen

  weg

  579

  - 103

  0 Bru

  ssel

  Thom

  as L

  egr

  ve

  als diamantslijper moet je altijd voorzichtig zijn. tegelijkertijd mag je er ook niet te hard bij stilstaan hoe duur de stenen zijn, anders word je zenuwachtig, zegt Francine Goyvaerts.

 • 2015, de eerste vaststellingen

  Ik denk bijvoorbeeld aan jongeren die na hun studies geen baan vinden. Zij hebben recht op een zogenaamde inschakelingsuitkering. Maar wie langer dan drie jaar een inschake-lingsuitkering krijgt, verliest deze in beginsel vanaf januari 2015. Zo besliste de vorige regering nog. Ondanks herhaaldelijk protest gaat men hier onverminderd mee door. Volgens recente simulaties van de RVA zullen in januari al 17 000 men-sen hun inschakelingsuitkering ver-liezen. En dus hoogstwaarschijnlijk moeten aankloppen bij het OCMW. Rare manier om de jeugdwerkloos-heid de bestrijden.

  De regering Michel vindt dit zelfs nog

  niet ver genoeg gaan en doet er nog een schep bovenop. Enkel wie het hoger secundair onderwijs afrondt met een diploma op zak of wie het alternerend leren met succes volein-digt zal binnenkort bij langdurige werkloosheid nog in aanmerking komen voor een inschakelingsuitke-ring. De ongekwalificeerden moeten wachten tot hun 21ste verjaardag. Terwijl ondertussen haast iedereen door heeft dat diplomas niet zalig-makend zijn, heerst in de Wetstraat blijkbaar nog steeds de diplomacul-tus.

  Waarom heeft onze samenleving toch zo veel moeite met mensen die pech hebben in het leven? Zeker werklo-zen, die hoeven op geen enkel mede-lijden te rekenen. Wie werkloos is, die heeft het blijkbaar zelf gezocht. Daarom gaat de bijl in de inschake-lingsuitkeringen. Daarom hebben oudere werklozen binnenkort geen recht meer op een ancinniteitstoe-slag. Daarom moeten de oudste werklozen tot hun 65 jaar actief naar werk zoeken. Daarom worden werk-lozen nog strenger gecontroleerd. Tot

  op hun water- en elektriciteitsfac-tuur.

  Gaan deze mensen daardoor sneller werk vinden? Gaan er zo meer jobs komen? Het valt sterk te betwijfelen. En toch roepen deze harde besparin-gen, die eerst en vooral de zwaksten in onze samenleving treffen, zeer weinig discussie op. Over een sub-stantile bijdrage van de vermogen-den aan de saneringsinspanningen daarentegen bakkeleien pol itici ondertussen al maanden. Alle trucs worden uit de politieke doos gehaald om dat vooral op de lange baan te schuiven. En het lijkt nog wel even door te gaan. Wie veel heeft, kan blijkbaar ook op veel inlevingsvermo-gen en begrip rekenen. Wie weinig heeft, die mag hard worden aange-pakt. Merkwaardig, maar wel reali-teit.

  Marc Leemans, voorzitter ACV

  Waarom heeft onze samenleving toch zo veel moeite met mensen die pech hebben in het leven?

  deFOCUS

  ww

  w.t

  wit

  ter.

  com

  /Acv

  onlin

  ew

  ww

  .face

  book

  .com

  /het

  .acv

  De laatste naalden van de kerst-boom zijn bij elkaar geveegd. De rol geschenkpapier ligt opnieuw in de kast. En daar is, na de time-out van de kerstvakantie, ook de harde werkelijkheid terug. Want voor veel mensen zal 2015 weinig vreugde brengen. Met mooie wen-sen alleen red je het niet.

  Bedrijven onderschatten het risico om gehackt te worden

  Een van de gehackte bedrijven is bijvoor-beeld Mensura Absentesme. De hacker stal data van controle-aanvragen van werkge-vers voor hun zieke werknemers. Hierbij hoorden ook gevoelige bemerkingen over die werknemers: over hun gezondheidstoe-stand, hun gedrag op het werk, incidenten, zwangerschappen, ...

  Hoewel Rex Mundi uit is op geld door mid-del van afpersing, en het dus om een puur misdrijf gaat, rijst de vraag naar hoe veilig bedrijven met onze persoonlijke gegevens omspringen. Volgens William Visterin van Smart Business kunnen we in dit geval toch spreken over een gedeelde verantwoorde-lijkheid. Het hacken van gegevens is een strafbaar feit. Maar er is een verschil als de deur op slot is of wijd open of op een kier staat.

  De diefstal gebeurde telkens op dezelfde manier: door een fout in de software van online invulformulieren. Het ging niet om een doordachte aanval. Je hoeft geen doc-toraat in de informatica te hebben, om dit

  Visie vrijdag 9 januari 2015 uw job, ons werk 11

  Persoonlijke gegevens van duizenden Belgen zijn gelekt op het internet. Het gaat onder meer over bankgegevens, wachtwoorden en medische data die de hacker(groep) rex Mundi heeft gestolen van 13 bedrijven. Maar de gelegenheid maakt de dief, zegt William visterin, it-journalist en hoofdredacteur van het vak-blad smart Business. veel bedrijven moeten die gegevens beter beveiligen.

  Hackers gooien privgegevens duizenden Belgen online

  te kunnen. Daarom is er toch sprake van een zekere onachtzaamheid van die bedrij-ven. Zij onderschatten het gevaar dat zij lo-pen, omdat zij wellicht denken dat nie-mand genteresseerd is in die gegevens. Maar als je met gegevens van klanten of externen werkt, mag je geen enkel risico nemen.

  Welk risico lopen bedrijven en hoe kunnen zij zich beschermen?

  De dader zoekt de weg van de minste weer-stand. Een dief heeft enkele ogenblikken nodig om te beslissen of hij in een huis zal inbreken, en dat hangt dan bijvoorbeeld af van of er een ladder in de tuin staat. In de virtuele wereld geldt min of meer hetzelf-de. Een kmo die zijn netwerk slecht heeft

  beveiligd, is potentieel een groter doelwit dan pakweg een bank.Ook bewaren bedrijven steeds meer gegevens digitaal. Dat ver-hoogt de kans op een digitale in-braak. Zij moeten zich bewust zijn van dat risico en zich afdoende beveiligen: een antiviruspro-gramma op elke pc, een firewall installeren wat een soort slotgracht is die alle in- en uitgaande data controleert, een policy waarbij wachtwoorden re-gelmatig wijzigen, Ik stel vast dat de bewustwording hierover toe-neemt.

  Hebben we binnenkort dan een meer veilige internetwereld?

  Door een aantal voorvallen is alles wel in een stroomversnelling ge-raakt. Zo hebben we de hack gehad van iCloud. Hierdoor doken compro-mitterende fotos op van Hollywood-

  sterren die ze gemaakt hadden met hun iPhone. En Rex Mundi heeft gezorgd voor heel wat negatieve publiciteit voor de be-trokken bedrijven. Maar ik denk dat we nog een aantal voorvallen zullen meema-ken, vooraleer bedrijven de nodige maat-regelen zullen nemen.

  Kan de Cyber Crime Unit hackers zoals Rex Mundi vatten?

  De CCU is een onderdeel van de politie en treedt op tegen cybermisdrijven. Dat is moeilijk, omdat het internet een interna-tionale omgeving is. Eenmaal buiten Bel-gi, moet je samenwerken met politie van andere landen. Ook wissen hackers zoveel mogelijk sporen. Positief is dat de CCU stil-

  aan meer prioriteit krijgt. Dat is nodig, gezien criminaliteit meer en meer di-gitaal gaat.

  leen grevendonck

  Criminaliteit gaat meer en meer digitaal.William Visterin, IT-journalist

 • 12 Visie vrijdag 9 januari 2015 uw job, ons werkbondigvak

  ACV-Enter krijgt Trusty-label De Ambrassade, de organisatie die de Vlaamse Jeugdraad onder-steunt, reikte het Trusty-label uit aan ACV-Enter, de vakbond voor jongeren. Trusty is de wijze uil die waakt over de info die jeugd- en informatieorganisaties maken voor kinderen en jongeren.

  Het Trusty-label staat voor kwaliteitsvolle jeugdinformatiepro-ducten: betrouwbare informatiebronnen, op maat van kinderen en jongeren, die correcte

  en volledige informatie bevatten. ACV-Enter is de eerste vakbond die het Trusty-label krijgt. En daar zijn we best fier op!

  www.acv-enter.be

  Minder opleidingscheques voor hooggeschooldenVoor hooggeschoolden wordt het binnenkort moeilijk om nog oplei-dingscheques te krijgen. De Vlaam-se regering wil zo 2,6 miljoen euro besparen in het budget voor oplei-dingscheques.

  Als je als werknemer een erkende opleiding volgt, dan kun je die met opleidingscheques betalen. Per kalenderjaar kun je tot maximum 250 euro opleidingscheques kopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan.

  Maar voor hooggeschoolden wordt de toegang tot opleidingscheques beperkt. Binnenkort kunnen zij de cheques enkel nog aanvragen voor opleidingen die expliciet vermeld staan in hun persoonlijk ontwikke-lingsplan dat ze opmaakten tijdens hun loopbaanbegeleiding.

  Voor kort- en middengeschoolden verandert er niets.

  Als de kinderen de klas zijn binnengeko-men is er tijd voor het onthaal. De kleuters zetten zich in de gezellige kring waar eerst het kindje van de dag wordt aangeduid. Vandaag is Furkan aan de beurt, hij ziet het helemaal zitten. De kinderen zingen samen enkele liedjes om elkaar te begroeten en overlopen welke dag het is en welk weer het buiten is. Als Furkan alle kinderen heeft wakker gespoten met een klein waterspuit-je, kan de dag beginnen.

  Voorlezen, een vak apartJuf Carlie neemt de tijd om het boek voor te lezen. De kinderen mogen in de tribune gaan zitten, het licht wordt gedimd, ze ma-ken er een warm moment van. Voorlezen in

  een kleuterklas is een vak apart. De juf stelt tussendoor vragen, wisselt stemmetjes af met grote gebaren en legt de nadruk op be-grippen die later nog van pas zullen komen. De kinderen luisteren geboeid. Als Meneer Poot zijn werk verliet en verschillende nieu-we jobs zonder succes probeert, merk je dat de kinderen meeleven. Oh, neen, meneer Poot kan helemaal niet zwemmen, zegt een meisje. Nog iemand anders merkt op: Bij Van Wormsel werken alleen maar wormen, daar kan meneer Poot ook niet werken.

  Happy endWanneer meneer Poot dan toch een job vindt als springtrainer van de kikkers, wor-den de kinderen enthousiast en beginnen

  ze spontaan als kikkers te springen in de vertelhoek. Het happy end wordt duidelijk geapprecieerd. Na het voorlezen is er ruim-te voor enkele vragen. Juf Carlie gaat op die manier na of ze het boek begrepen hebben. Ze vraagt naar de naam van het konijn en wat er precies met hem aan de hand was. Samen overlopen ze nog eens de plekken waar meneer Poot werk zocht en waarom het telkens mislukte.

  Wortels verdienenDan is er tijd voor actie. Juf Carlie legt uit dat mensen werken om centjes te verdie-nen zodat ze kledij en eten kunnen kopen. Nu is het de beurt aan de kinderen om op-drachten te doen en wortels te verdienen. Want de juf heeft aan meneer Poot beloofd om wortelsoep te maken. De kleuters huppelen als konijnen door de klas, leren het woord soep kennen, rekenen met wortels, raden de naam van de eerste job

  Juf Carlie neemt de tijd om het boek voor te lezen. Ze stelt tussendoor vragen om de kinderen in het verhaal te betrekken.

  Kevser, Beyza en Nadzhi maken heerlijke soep met de wortelen die de kinderen bij enkele opdrachten verdienden.

  Meeleven met meneer Poot

  Wou

  ter

  Van

  Voor

  en

  Boek legt werkloosheid uit aan kinderen

  ONtdeK het taleNt vaN Je KiNdereN iN het BerOepeNhuisBen je ouder van een 11- tot 14-jarige? En zoek je extra inspi-ratie of praktische tips voor de belangrijke studiekeuze van je zoon of dochter? Groot gelijk, want kiezen voor een opleiding of een beroep is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zijn er de open zondagen voor gezinnen van Het Beroepenhuis in Gent.

  Ga als laborant aan de slag met chemische stoffen of ontwerp een fiets als industrieel tekenaar. Bestuur een schip in een computersimulatie en test je vaardigheden als lasser met een dokter-bibber-spel. In Het Beroepenhuis maken jongeren tus-sen 11 en 14 jaar, samen met hun ouders, op een toffe manier kennis met ruim vijftig beroepen, uit elf harde en zachte sec-toren. Voor ieder wat wils dus. En ze krijgen meteen een hoop praktische tips voor de belangrijke studiekeuze in het secun-dair onderwijs.

  PraktischHet Beroepenhuis ligt in de Doornzelestraat 86-92 in Gent. Op de volgende zondagen is Het Beroepenhuis doorlopend open van 9.30 tot 16.30 uur voor ouders en hun kinderen tussen 11 en 14 jaar: 18 januari, 1 februari, 8 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 26 april, 31 mei. Inkom bedraagt 6 euro. Gratis voor kin-deren jonger dan 10 jaar.

  www.beroepenhuis.be/open-zondagen

  In de derde kleuterklas van de Sint-Salvatorschool in Gent ging juf Carlie aan de slag met het boek Meneer Poot zoekt werk van Nathalie Slosse. In het boek wordt werkloosheid uitgelegd op kindermaat. Visie mocht even binnen kijken.

 • 13Visie vrijdag 9 januari 2015 uw job, ons werk

  Dat een lid zijn verhaal kwijt kan bij mij, lost soms al een deel van het probleem op. Het zorgt alleszins voor meer wederzijds begrip, zegt ACV-ombudsman Dirk Uyttenhove.

  Ook al heeft ACV een goede dienst-verlening en bekwame mede-werkers, toch doen problemen zich soms voor, zegt ombudsman Dirk Uyttenhove. Het is beter voor een organi-satie om die klachten te bundelen via een eigen ombudsdienst. Zo kun je, naast het geven van een gemotiveerd antwoord, ook terugkerende problemen ontdekken. Dat geeft ACV de kans om de eigen wer-king en dienstverlening structureel te verbeteren. Een klacht is dus niet alleen negatief: je kunt er immers uit leren.

  Waarover gaan de meeste klachten?

  In 2013 heb ik 634 klachten behandeld. Het grootste deel daarvan ging over werkloos-heidsuitkeringen en de dienstverlening van ACV. Concreet gaat het dan over lange wachttijden en openingsuren van dien-stencentra, de behandeling van een dossier, gegeven informatie, de houding van mede-werkers,

  Vinden leden vlot de weg naar jou?

  Misschien weten nog te weinig leden dat ACV een ombudsdienst heeft. Maar een lid dat de ombudsdienst nodig heeft, komt via de ACV-website toch gemakkelijk bij mij terecht. Elke dag krijg ik klachten binnen, vooral via email. Binnen de vijf dagen laat ik de mensen weten of hun klacht ontvan-kelijk is en wat ermee zal gebeuren. Niet alle problemen kunnen we meteen oplos-sen. Sommige dossiers vragen wat meer tijd. Maar we houden de mensen op de hoogte over de vorderingen in hun dossier en het resultaat van het onderzoek.

  Ombudsman luistert en lost klachten ACV-leden opSinds twee jaar heeft ACV een ombudsman in dienst. Zijn naam: Dirk Uyttenhove. Zijn taak: een oplossing vinden voor klachten van leden over de dienstverlening en werking van andere ACV-diensten.

  die meneer poot uitprobeert en sommen (met een beetje hulp) de ingredinten van wortelsoep op. Met de verdiende wortels mogen enkele kinderen soep maken. Een mooie afsluiter.

  Amlie Janssens

  Meneer Poot zoekt werk, Nathalie Slosse en Rocio Del Moral, Uitgeverij Abimo

  Waarom een kinderboek over werkloosheid?

  Het is echt de bedoeling dat dit boek gebruikt wordt om werkloos-heid met kinderen te bespreken, zegt auteur Nathalie Slosse. Typische grote-mensen-proble-men worden zelden in kinderboe-ken behandeld. Er bestond heel weinig over werkloosheid, gaat ze verder. Maar als mensen hun werk verliezen, gaan ze door een rouwproces. En ook kinderen van-gen dat op. Ze begrijpen die nieuwe signalen en emoties niet en nemen vaak de schuld op zich. Daarom is het belangrijk om erover te praten, ook met kinderen. Dit boek kan een instrument zijn om dat te doen.

  Sinds 1 januari 2014 bevatten de meeste arbeidscontracten geen proefperiode meer. Dat is een gevolg van het eenheids-statuut voor arbeiders en bedienden. Er zijn wel twee uitzonderingen voorzien.

  De proefperiode laat de werkgever en de werknemer toe om na te gaan of hun ar-beidsrelatie wel overeenstemt met hun ver-wachtingen en behoeften. Een werkgever vormt zich een beeld van de kwaliteiten van de nieuwe werknemer, terwijl de werk-nemer de arbeidsvoorwaarden en de in-houd van zijn taak leert kennen.

  Geen proefperiode meer

  Tot 31 december 2013 bevatte elk arbeids-contract een proefperiode. Maar in het ka-

  Moet ik bij een nieuwe job een proefperiode doorlopen?

  der van het eenheidsstatuut werden nieu-we afspraken gemaakt over de opzegtermij-nen. Daardoor is de proefperiode uit de meeste arbeidsovereenkomsten verdwe-nen.

  2 uitzonderingen

  Er zijn twee uitzonderingen. Afspraken over een proefperiode komen nog voor bij een overeenkomst voor uitzendarbeid of tijdelijke arbeid en studentenarbeid. Hier-bij gelden de eerste drie werkdagen auto-matisch als proefperiode. Zowel werkgever als werknemer mag tijdens deze termijn de overeenkomst beindigen, zonder opzeg of vergoeding.

  ? ! Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad. Siemens geeft bijpassing bij langdurige ziekteGeef zieke werknemers de kans om zich goed te verzorgenArbeiders en bedienden bij technologie-bedrijf Siemens in Beersel krijgen voort-aan een bijpassing als ze langdurig ziek zijn. Vanaf de tweede maand ziekte betaalt Siemens 90 procent van het ver-schil tussen het laatste loon en de uitke-ring van het ziekenfonds. ACV-CSC Metea en LBC zijn tevreden. Dit is het bewijs dat sociaal overleg echt kan wer-ken, zegt Yvan Bov, hoofdafgevaardig-de van bediendevakbond LBC.

  Een bijpassing bij langdurige ziekte be-stond bij Siemens al voor de kaderleden. Bedienden konden dit ook krijgen, maar hadden daarvoor een akkoord nodig van hun manager en HR. Dat was dus heel selectief en subjectief. Voor arbeiders be-stond er niets. Iedereen kan ziek worden. De ene persoon meer kansen geven om

  zich te verzorgen dan de andere op basis van zijn statuut, is gewoon oneerlijk. Nu is de bijpassing een recht voor iedereen. Die hangt af van de ancinniteit van de werknemer.

  Investeren in werknemers

  Een werkgever vraagt elke dag het beste van zijn werknemers. Dan mag je als tek-en van waardering ook iets teruggeven als het minder goed gaat. Vroeger gingen collegas te vroeg weer aan het werk, bij ziekte. Ze presteerden dan minder goed en hadden een grotere kans om te her-vallen. Maar als je hen de mogelijkheden geeft om zich goed te verzorgen, vermijd je dit en krijg je tevreden en gemotiveerde werknemers. Dat komt ook Siemens ten goede. (AJ)

  Helpt het dat jij er bent om naar de leden te luisteren?

  Ja, als ombudsman moet je de tijd nemen om naar hen te luisteren. Een dienstverle-ner heeft daar niet altijd tijd voor. Dat een lid zijn verhaal kwijt kan bij mij, lost soms al een deel van het probleem op. Het zorgt alleszins voor meer wederzijds begrip. De inhoud van de klacht en het gesprek is ver-trouwelijk. Ik overleg discreet en enkel met collegas die betrokken zijn bij het dos-sier.

  Wat kan ACV uit de klachten leren?

  We communiceren vaak te moeilijk over bijvoorbeeld de reglementering van werk-loosheid. Dat moet in een meer begrijpbare taal. Sommige leden vinden ook de bereik-baarheid van dienstencentra onvoldoende. We moeten daarom onze andere commu-nicatiekanalen bekender maken: contact-center, website, brievenbussen en email. Ui-teraard moeten die kanalen dan ook opti-maal werken.

  Leen Grevendonck

  Contacteer de ombudsdienst: Tel. 02 246 36 15: maandag tot vrijdag, 9 tot 12 uur [email protected] ACV Ombudsdienst, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

  Een klacht is niet alleen negatief: je kunt er immers uit leren. Dirk Uyttenhove, ombudsman

 • In China wordt alles spotgoedkoop geproduceerd, omdat de lonen er zo laag zijn. Maar zijn die ook leefbaar voor de mensen?

  Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Dat hangt af van de regio en de sec-tor. In veel steden is het minimumloon on-geveer 120 euro per maand. Voor jongeren van op het platteland is dat veel, daarom trekken ze ook naar de stad. Ik zie ook dat de welvaart van de mensen zichtbaar voor-uitgaat. Een groeiend deel van de nieuwe middenklasse is in staat om een huis en een auto te kopen.Ook verlaat de vuile productie, zoals kledij, het land richting andere Aziatische landen. Dat komt omdat er in China een overheid is die zorg wil dragen voor haar bevolking. Je komt er minder brute uitbuiting tegen dan in de rest van Azi. Dat heeft ook te ma-ken met de aanwezigheid van ACTFU, de Chinese vakbond.

  Welk verschil maakt de Chinese vak-bond?

  ACFTU telt maar liefst 280 miljoen leden en speelt een rol in twee derde van de aan-wezige bedrijven: in de bedrijven die staats-eigendom zijn en in de bedrijven die deels van de staat zijn en deels priv. Net zoals in Belgi is er een sociaal overleg tussen de

  14 Visie vrijdag 9 januari 2015 uw job, ons werkB

  ELG

  A

  De groeiende kloof tussen arm en rijk in China is een bron van mogelijke sociale conflicten

  De vraag is wat wij kunnen leren van China en omgekeerd, zegt Ng Sauw Tjhoi.

  regering, werkgevers en werknemers. Het is een consensusmodel en via allerlei ka-nalen kan de regering afstemmen wat haal-baar is en wat niet.Wat wel misloopt is de controle op de regel-geving. Zo bepaalt een wet uit 2008 dat een werknemer een geschreven contract moet hebben, dat ook de overuren regelt. Maar de wantoestanden bleven aanslepen tot 2011, omdat de inspecties niet op punt ston-den.

  Zal het Westen stilaan zijn invloed verliezen aan China?

  Er is hier een soort angstpsychose dat Chi-na Europa wil binnenvallen en ons inpal-men. Ik geloof daar niets van. China wil gewoon een goede zakendeal sluiten en de plek krijgen als wereldmacht die ze ver-dient. De machtsposities verschuiven in-derdaad. Maar we moeten ons hoeden voor een wij-zij-denken.De idee dat Europa een verloren continent is, is niet waar. Europa is een belangrijke markt voor China. Daarnaast hebben Eu-ropese bedrijven hoogtechnologische en marktnoodzakelijke kennis. Ik pleit voor een meer open houding ten aanzien van China. Wat kunnen wij van hen leren en zij van ons? Zo is er al tien jaar lang een uit-wisseling tussen ACV en ACFTU bezig en die samenwerking zal nog intensiever wor-den. Zo heeft Belgi als klein landje al een belangrijke betekenis voor China.

  Leen Grevendonck

  Het economisch succes van China: wat is de keerzijde van de medaille?

  Azi speelt de laatste jaren de belangrijkste rol in de wereldeco-nomie. Koploper in de regio is China, dat jaar na jaar indrukwek-kende groeicijfers laat optekenen van rond de 10 procent. Maar wat is de tol van dat economisch succes? En wat zijn de gevolgen voor het Westen?

  Sinds Deng Xiaoping, de toen-malige leider van het commu-nistische China, in 1978 econo-mische hervormingen door-voerde en het land een ope-ning maakte naar de wereldmarkt, ver-bluft China vriend en vijand met fenome-nale groeicijfers. In enkele decennia tijd is het land de fabriek van de wereld gewor-den. Autos, smartphones, microgolf-ovens, bijna alle geassembleerde pro-ducten hebben een link met China. Door de komst van de nieuwe industrie ont-wikkelden steden in het oosten en aan de kust zich tot miljoenensteden. 250 mil-joen plattelandsbewoners leven als migrant in de stad en grijpen de kans om hun levensstandaard te verbeteren. 600 miljoen Chinezen zijn ontsnapt aan de pure armoede.

  Tot zover het economisch sprookje. Want het land kampt met enorme milieuproble-men door de snelle groei. VRT-journalist en China-kenner Ng Sauw Tjhoi wijst er ook op dat er niet n China bestaat. Het land is 314 keer groter dan Belgi. De eco-

  nomische groei is een gemiddelde en er is veel onderscheid. Bepaalde regios boomen enorm en kenden sommige periodes een groei van 16 tot 17 procent. Ik denk aan Pe-king, Shanghai en Guangzhou. Maar veel delen in China zijn zoals een ontwikke-lingsland. Daarom stuurt de Chinese over-heid alle nieuwe investeringen richting westen van het land om de groei meer te verdelen.

  De groeiende kloof tussen arm en rijk in China is een bron van mogelijke sociale conflicten. Zo komen Chinezen vandaag op tegen de corruptie en landonteigenin-gen. Er is een emancipatie van het gewone volk aan de gang, maar die neemt niet de vorm aan van een politieke beweging. De gemiddelde Chinees denkt niet dat een westerse democratie betere perspectieven biedt.

  De centrale bank van China verwacht voor 2015 een lagere economische groei van 7,1 procent. Wat moeten wij daarvan denken?

  Ng Sauw Tjhoi: In zekere zin is het niet slecht dat er een verlaging is. Want China heeft met de vastgoedbubbel een enorm groot probleem. Door de toeloop naar de steden zijn er massaal veel woningen ge-bouwd, maar veel daarvan staan leeg. Het is een bewuste keuze van de overheid om de economie wat af te koelen. Ze is trou-wens met man en macht bezig een sociaal zekerheidssysteem uit te bouwen, dat veel Belgische kenmerken heeft.

  Hoewel China de motor is van de wereld-economie, is die tragere groei geen slecht nieuws voor ons. Hij heeft zeker geen grote weerslag op de Belgische economie. Ik vind het pervers van bepaalde experts dat zij el-ke schommeling in de Chinese groei nega-tief bekijken. Zij creren angst die nergens voor nodig is.

  De tragere mega econo-mische groei in China is geen slecht nieuws voor ons. Het was nodig voor China om af te koelen.Ng Sauw Tjhoi, VRT-journalist en China-kenner

  De idee dat Europa een verloren continent is, is niet waar. Europa is een belangrijke markt voor China. Daarnaast hebben Europese bedrijven hoog-technologische en markt-noodzakelijke kennis.Ng Sauw Tjhoi, VRT-journalist en China-kenner

 • 15Visie vrijdag 9 januari 2015 gewikt en gewogen

  Martin Heylen @MartinHeylen1

  Inspiratie. Gedrevenheid. Energie. Gezondheid. Toewijding. Schoonheid. Vernieuwing. Empathie. Liefde. Licht. Passie. Onrust. Rust.

  Karl Vannieuwkerke @Vannieuwkerke

  Soms kom je op je weg een obstakel tegen. Laat jullie daardoor niet ontmoedigen. Bedankt voor alle berichten in 2014 en een gezond 2015!

  Michel Baeten @mbaeten

  Nieuwjaar gaan vieren bij mensen waar je het wifi paswoord niet van kent. Soms sta ik zelf paf van mijn avontuurlijkheid.

  Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

  UIT Ingbeeld

  Lis

  a D

  evel

  tere

  Wie vakbonden en middenveld aanvalt, zorgt voor meer ongelijkheid

  Een jaar lang verkende Geert Schuermans van Samenlevingsopbouw de wereld van de ongelijkheid. Het boek dat hij daarover bij elkaar tikte, Ongelijkheid & herverdeling, verschijnt in april bij EPO, maar

  speciaal voor Visie licht hij al een tip van de sluier.

  Waarom schrijft de communicatieverantwoordelij-ke van Samenlevingsopbouw een boek over onge-lijkheid?

  Omdat er iets vreemds aan de hand is. Aan de ene kant heeft een groeiende groep in de maatschappij het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Veel mensen waarmee Samenlevingsopbouw werkt hebben zelfs niet de middelen om aan hun eigen basisbehoeften te voldoen. Aan de andere kant kan je geen krant of tijd-schrift openslaan of je leest dat het klein kransje super-rijken, de euromiljonairs, de 1%, steeds rijker wordt. Maar als we met Samenlevingsopbouw bij politici aankloppen, horen we steevast Er is geen geld. Dat contrast fascineerde me en ik wilde weten waar het vandaan kwam.

  Moet je dan niet gewoon de bestseller van Thomas Piketty lezen?

  Dat heb ik ook gedaan en ik zou iedereen het-zelfde aanraden. Zijn boek is minder moeilijk dan algemeen wordt aangenomen. Maar ik ben Piketty niet. Piketty is een professor economie die al heel zijn leven met ongelijkheid bezig is, ik een socioloog die meer onbevangen naar de problematiek kijkt. Mijn boek zit in een heel andere categorie. Het is een verslag van mijn jaar durende wandeling door de wereld van de ongelijkheid. Ik vertel verhalen uit de praktijk, ik ga op de koffie bij politici als John Crombez, Koen Geens en Peter Mertens, en ik spreek met specialisten als Bea Cantillon, Paul De Grauwe en Richard Wilkinson. Of ik citeer, je raadt het al, Thomas Piketty.

  Kan je de ongelijkheid in Belgi samenvatten in n cijfer of n statistiek?

  (denkt na) Mogen het er twee zijn? Het eerste dat me is bij-gebleven is de concentratie van aandelen. Uit een studie van Ive Marx blijkt dat slechts 15 procent van de Belgi-sche huishoudens aandelen heeft. Dat is straffe kost maar het wordt nog straffer als je weet dat 85 procent van de totale waarde bij n tiende van die aandeelhouders zit.

  Het tweede cijfer komt uit een onderzoek waarin de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling,

  red.) de factuur van de ongelijkheid in Belgi berekende. Die factuur loopt op tot 3,3 procent van het Bruto Na-tionaal Product of 13 miljard euro. Ongelijkheid is een ethisch probleem en het zorgt vo