Visie 10 januari 2014 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  269
 • download

  40

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 10 januari 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  5

  2

  10jaargang 70 visie nummer 01 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 24 januari 2014

  dixit We streven naar een duurzame manier om ons te verplaatsen, waarbij we vlot overstappen tussen auto, fiets en openbaar vervoer.Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lees meer op pag. 14

  Hoeveel betaal je in 2014? Welke tarieven gelden van nu af aan bij de dokter, de tandarts of de kinesist?

  Glazen bol voor 2014 Onderzoeksbureau Trendhuis vroeg 1 500 Belgen naar hun goede voornemens. Welke voorne-mens maakten zij en wat kunnen ze ons leren over de trends voor 2014?

  Voor ouderen is openbaar vervoer noodzakelijk

  OKRA wil het gratis openbaar ver-voer voor ouderen niet afschaffen, zegt Jan Vandecasteele van senio-renbeweging OKRA. Het moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

  Werken aan het eenheidsstatuut bij Umicore

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio Aalst Vrijdag 10 januari 201401

  Hoe ouder je bent, hoe meer kans je hebt om ziek te worden. 15 procent van de 65- tot 69-jari-gen komt in de loop van een

  jaar terecht in het ziekenhuis. Tegen de leef-tijd van 85 jaar (85- tot 89-jarigen) verdub-belt de kans op een hospitalisatie tot 31 pro-cent. Ook de verblijfsduur neemt toe met de leeftijd, van 9 dagen op 45 jaar, over 10 op 65, naar 21 op 85 jaar. En ook de kostprijs van een opname stijgt naarmate men ouder is. De 20- tot 64-jarigen hebben een gemid-delde factuur van 498 euro, terwijl dit bij de 65-plussers gemiddeld 638 euro is. Dat is 28 procent duurder.

  Betaalbare factuurDat mensen op oudere leeftijd vaker met gezondheidsproblemen kampen, is bekend. Maar dus ook de verblijfsduur en de factuur stijgen met de leeftijd. Als 65-plusser is de ziekenhuisfactuur een zware dobber. Daarom pleit CM voor een betaalbare fac-tuur. We vragen een verdere af bouw van de ereloonsupplementen die artsen mogen vragen en de betere terugbetaling door de ziekteverzekering van bepaalde medische materialen en geneesmiddelen, zegt CM-voorzitter Marc Justaert.

  Betaalbare hospi-verzekeringToch zal een hospitalisatieverzekering nodig blijven om de rest van de hospitalisa-tiekosten te helpen dekken. Tot nu toe kon je na je 65ste niet meer overstappen naar de betaalbare hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds. CM schaft deze leeftijds-grens van 65 jaar voor aansluiting nu af. Ook 65-plussers (vanaf 66ste verjaardag) kunnen nu dus instappen bij de CM-hospitalisatieverzekeringen, en dat tegen een veel betaalbaarder tarief dan bij de privhospitalisatieverzekeraars. Zo bedraagt de premie voor een 66-jarige die instapt, 25,33 euro per maand terwijl dat bij een privverzekeraar heel wat meer is.Justaert: Onder andere Test-Aankoop en de

  Geen leeftijdsgrens meerBetaalbare hospitalisatieverzekering voor 65-plussers

  Ook 65-plussers kunnen voortaan aansluiten bij het CM-Hospitaal-plan. De leeftijdsgrens die tot nu toe bestond om in een hospitalisa-tieverzekering van het zieken-fonds te stappen, wordt afge-schaft.

  Vlaamse Ouderenraad hebben al aange-klaagd - en terecht - dat hospitalisatieverze-keringen voor ouderen te duur zijn. In som-mige gevallen is er zelfs sprake van discri-minatie. Als marktleider nemen wij hier-mee het voortouw om hospitalisatieverze-keringen betaalbaar te maken voor elke Vlaming. 80 procent van de 65-plussers heeft geen hospitalisatieverzekering bij een van de zie-kenfondsen. Zij hebben dus ofwel geen ver-

  3

  zekering of zijn aangesloten bij een priv-verzekering. In totaal hebben meer dan 8 miljoen Belgen een hospitalisatieverzeke-ring. Dat zijn er 5,5 miljoen bij de privver-zekeraars via een individuele polis of via de werkgever en 2,5 miljoen bij de ziekenfond-sen.

  CM-Hospilijn tel. 078 151 151 www.cm.be/ hospitalisatieverzekeringen

  Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om in het ziekenhuis terecht te komen.

 • Visie vrijdag 10 januari 20142 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  In bad1 januari was een dag als elke an-dere. De zon kwam op om 8.48 uur en ging zeven uur en vijftig minuten later weer onder. En behalve het feit dat veel jongeren met een kater tot de middag in bed lagen en dat mijn moeder naar het concert van de Wiener Philharmoniker heeft ge-luisterd, was het een doodgewone woensdag.

  Maar de melancholicus in mij laat het daar niet bij. Want een nieuw jaar voelt alsof ik net uit een deugd-doend, warm bad ben gestapt. Fris, pas gewassen, terwijl mijn huid ruikt naar nieuw en zeep en hele-maal schoon. Hoofd ondergedom-peld en besmeurde gedachten ach-tergelaten. Het voorbije jaar is met zeepwater van mij afgegleden, en het vuile badwater spoelt zachtjes sputterend weg door de afloop.

  Een nieuw jaar is voor iedereen een cadeau. Een nieuwe reis van 365 da-gen, om met goede moed en een blik op de horizon aan te vangen. Met steile wandelingen bergop. Maar ook met snelle, spannende ritten, die mijn hartslag de hoogte injagen. En paradijselijke oases om in uit te rusten.

  Prachtig toch, zon nieuw begin? En niet de kalender maakt 1 januari tot 1 januari, maar de mensen die met mij op reis vertrekken. Een familie-lid of vriendin die me mijn fouten en idioterijen vergeeft. Een baas die mij een fout laat maken en opnieuw be-ginnen. Een dokter, die mij genezen en wel op pad stuurt. Een vrijwilli-ger die mij soep voor een goed doel - en hoop op een betere wereld - verkoopt.

  Maken we fouten onderweg? Geen onoverkomelijk probleem. Op het einde van het jaar wacht een volgend bad met schoon water, welriekende zeep en nieuwe kansen.

  Lieve Van den Bulck

  Glazen bol voor 2014

  Goede voornemens zwakken af, maar we zien er vaak een trend in, zegt Nathalie Bekx van Trendhuis. Als een grote groep mensen zich voorneemt om meer groen-ten te eten, dan houdt niet iedereen dat vol. Ook al zijn er eind januari heel wat opgevers, een grote groep zet toch in meer of mindere mate door. We stellen dan de trend vast dat er meer groenten worden gegeten.

  Welke goede voornemens maakten we met zn allen volgens de enqute van Trendhuis?

  Zelf koken gaat in stijgende lijn. Vooralbij de 20-35-jarigen willen meer zelf koken. 40 procent van de ondervraagden wil in 2014 meer zelf koken dan in 2013.

  Meer dan 40 procent van de men-sen (43 procent) is van plan om geen of minder vlees te eten in 2014. In 2013 maakte 32 procent van de mensen het voornemen om minder vlees te eten.

  Gezond eten, sporten en bewegen zit in de lift. Bij vrouwen meer dan bij mannen. 38 procent van mannen wil gezon-der eten, bij vrouwen is dat 53 pro-cent.44 procent van mannen wil meer sporten en bewegen, bij vrouwen is dat 53 procent.

  Goede voornemens en trends Onderzoeksbureau Trendhuis vroeg 1 500 belgen naar hun goede voorne-mens. Welke voornemens maakten zij en wat kunnen die ons leren over de trends voor 2014?

  De overgrote meerderheid (92 pro-cent) wilt evenveel of meer op res-taurant gaan in 2014.

  Een overgrote meerderheid (95 pro-cent) van de mensen wilt minstens evenveel, en liefst meer tijd spenderen aan hobbys.

  1 op 3 wil minder met de auto rij-den in 2014.

  Meer dan de helft van de mensen wilt minder of geen tijd spenderen aan sociale netwerksites zoals Facebook en Twiter.

  1 op de 4 Belgen is van plan om minder televisie te kijken in 2014.

  Een zorgwekkende trend die uit het onderzoek naar voor komt, is dat de Belg zich meer en meer overwerkt voelt. Zowat de helft van de Belgen zegt meer werkstress te hebben dan vijf jaar gele-den.Goed nieuws voor partners en vrienden. Zij winnen aan vertrouwen in 2014. 4 op 5 Belgen koestert vertrouwen in zijn vriendengroep. Onze wederhelft ver-trouwen we bijna blindelings. 3 op de 4 Belgen hebben het gevoel te kunnen rekenen op hun partner, zegt Nathalie Bekx van Trendhuis. (JdO)

  Gelukkig 2014!

  ACW wenst je een goede gezondheid en veel geluk in 2014. ACW hoopt op een jaar dat gekleurd wordt door de woorden sa-men, hartverwarmend en daadkracht. Samen kun je meer dan alleen, samen ben je er voor elkaar. Hartverwarmende oplossingen, die zijn nodig voor de con-crete noden van vandaag: betaalbare huisvesting, veilige en duurzame mobili-teit, goed werk, kinderopvang, gezond-heidszorg, ... Deze en andere uitdagingen aanpakken, dat doe je ten slotte samen en met daadkracht.

  Een gelukkig nieuw jaar!

  Reisbrochures Govaka & Pasar 2014

  De wereld ligt aan je voeten met de nieu-we reisbrochures van Govaka & Pasar. Ontdek de fietsvakanties, culturele rei-zen, kampeervakanties, bedevaarten naar Lourdes en wandelreizen. Brochu-res kun je online raadplegen of laten op-sturen via de post.

  Info: 02 246 52 46 of www.pasar.be

  UiTPaS in heel Vlaanderen

  De UiTPAS is een vrijetijdskaart met bij-zondere aandacht voor mensen in armoe-de. De kaart moet mensen aanzetten om meer aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Na proefregio Aalst voert Vlaams minister van Cultuur Joke Schau-vliege (CD&V) de UiTPAS nu in vier extra regios in. In de loop van 2014 kunnen al-le lokale besturen zich kandidaat stellen om met de UiTPAS te starten.

  Info: 02 551 18 70 of www.uitpas.be

  kNIpsels

  veR INGbeelD

  Onlangs ging in Antwerpen de musical Assepoester in premire. Veel schoon volk op de afspraak, met naast tal van BVs ook drie verzorgenden en n huis-houdhulp van Familiehulp. Zij mochten als echte prinsessen naar de premire. Limousine tot aan de rode loper, cham-pagne, een wachtende prins, persfoto-grafen Alles was tot in de puntjes geregeld. Een jury selecteerde de filmpjes van de vier winnende prinsessen. Hun filmpje kwam uit de bus als beste antwoord op de vraag: Waarom Assepoester het best bij Familiehulp zou komen werken?

  Met de wedstrijd en het VIP-arrangement drukt Familiehulp haar waardering uit voor het werk dat haar 12 000 medewer-kers dagelijks bij clinten thuis verzetten.

  (JDO)

  Familiehulp stuurt 4 prinsessen naar assepoester

  I&C

 • Visie vrijdag 10 januari 2014 3 onze samenleving

  Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en moet mensen naar de plaatsen brengen waar ze moeten zijn. Dat is de basiseis van OKRA voor het openbaar vervoer. Maar dat kost geld. Geld waarover De Lijn niet beschikt en geld waarvan de overheid zegt dat het er niet is, gaat Jan Vandecasteele (foto) verder.

  Toegankelijk en gebruiks-vriendelijk openbaar vervoer kost geld. Maar kan dat geld niet komen van de afschaf-fing van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers?

  Het openbaar vervoer moet betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Daarom gaan we niet akkoord met een Vlaamse rege-ring die omwille van besparin-gen het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wil afschaffen. De volgende Vlaamse regering moet daarom blijven investeren in een voldoende uitgebreid en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

  Wordt de noodzaak voor openbaar vervoer voor ouderen onderschat?

  Ja. Momenteel is er veel aandacht voor woon-werkverkeer en schoolverkeer. Men mag niet vergeten dat openbaar vervoer voor ouderen absoluut noodzakelijk is. Voor velen onder hen is het de enige vorm van mobiliteit en geeft het hen de kans om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Zeker men-sen die op den buiten wonen hebben wei-nig of geen mogelijkheid om het open-

  Voor ouderen is openbaar vervoer noodzakelijk

  OKRA wil betaalbaar en gebruiksvriendelijk openbaar vervoer

  baar vervoer te gebruiken. Wat ben je trouwens met een gratis ticket als er geen bus rijdt om je

  van a naar b te brengen?

  De Lijn investeerde al in bussen met een verlaagde drempel. Is dat een stap in de goede richting?

  Het merendeel van de bussen heeft inder-daad een verlaagde drempel. Als je moei-lijk te been bent of met een kinder- of rol-wagen de bus opwil, dan is dat met de nieuwe bussen een pak makkelijker. Maar het overstapmodel, waarbij de bus niet meer tot in het stadcentrum rijdt, maakt de toegankelijkheid een pak moei-

  Laat mij het meteen duidelijk stel-len: OKRA wil het gratis openbaar vervoer voor ouderen niet afschaf-fen, begint Jan Vandecasteele, algemeen secretaris van senioren-beweging OKRA. Het verhaal is veel genuanceerder.

  VORmingen VOOR VeRenigingen in de sOciAL pROfitsectOR

  Openbaar vervoer brengt mensen naar de plaatsen waar ze moeten zijn. Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Dat is de basiseis van OKRA voor openbaar vervoer, zegt algemeen secretaris Jan Vandecasteele.

  Jrg

  en D

  oom

  Jrg

  en D

  oom

  lijker. De bus rijdt tot aan de stadsrand en daar moet je overstappen op ander ver-voer. Bovendien werden haltes afgeschaft waardoor de afstand tussen twee haltes vergroot.

  De Lijn gebruikt de elektronische betaalkaart MOBIB. Is dat volgens jou een drempel voor ouderen?

  Het klopt dat ouderen niet zo vertrouwd

  zijn met nieuwe technologien. Maar De Lijn investeert wel om het aan mensen uit te leggen. We staan daarom positief tegen-over de MOBIB-kaart. Maar de verschil-lende vervoersmaatschappijen gebruiken de kaart op een verschillende manier. Daardoor is het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest totaal onoverzichtelijk geworden. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, de Waalse vervoersmaatschappij TEC en De Lijn moeten samen met de NMBS het open-baar vervoer in de hoofdstad en in Belgi dringend op elkaar afstemmen en gebruiksvriendelijker maken.

  Jurgen dOurs

  De vormingen vinden telkens plaats van 9.30 tot 16.30 uur in Aeropolis I, Haachtsesteenweg 579, Brussel. In het najaar volgen nog vormingen. Inschrijven en info op www.procura.be of tel. 02 246 37 60.

  Vzw procura organiseert dit voorjaar interessante vormingen voor verenigingen in de non-profitsector, om hen wegwijs te maken in jaarrekeningen, overheidsopdrachten en andere financile domeinen.

  28 januariAudit van de jaarrekening

  Een auditor van verenigingen en adviseur boekhouding, fiscaliteit en interne con-trole schetst welke controlewerkzaam-heden je moet verrichten op het einde van een boekjaar. Daarvoor gebruik je een praktisch controleprogramma van balans en resultatenrekening. Deze op-leiding is bedoeld voor boekhouders en financieel verantwoordelijken.

  20 februariFusies en herstructureringen van vzwsNa deze vorming heb je een goede ken-nis van alle mogelijke herstructure-ringsvormen in de socialprofitsector en van hun juridische gevolgen. Welke stap-pen moet je zetten bij een fusie of split-sing? Wat is de rol van een fusieovereen-komst? Op deze en meer vragen krijg je antwoord.

  24 aprilOverheidsopdrachten in een vzw

  De overheid beschouwt sommige ver-enigingen als een aanbestedende over-heid. Daardoor zijn ze sinds 1 juli 2013 onderworpen aan de nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten. De lesgever legt uit wat de principes van de nieuwe wet zijn, welke stappen je moet onder-nemen en hoe je een bestek opmaakt.

  22 meiInvesteringsanalyse

  Verenigingen in de social profitsector gaan anders om met investeringen dan commercile bedrijven. Is een bepaalde investering haalbaar voor jouw vereni-ging? Wat is de invloed op de jaarreke-ning? Hoe kun je het risico in kaart bren-gen? Deze vragen komen aan bod op de-ze studiedag.

  Het openbaar vervoer in Belgi moet dringend op elkaar worden af gestemd en gebruiks-vriendelijker gemaakt worden.

 • 4 post

  www.thuiszorgwinkel.be

  FITNESS

  BUIKTRAINER Pak het buikje aan! De Power roller van Bremshey is je beste maatje om strakke buikspieren te krijgen.

  Je hebt goede voornemens voor een tter en gezonder 2014? In de Thuiszorgwinkel kun je terecht voor een ruim aanbod tnesstoestellen. Laat je professioneel adviseren.

  OEFENFIETS Je wilt wat tter zijn? Wat meer uithouding of soepele gewrichten? De Bremshey BF3 is het ideale instapmodel om te oefenen.

  Ontdek alle acties en kortingen in de Thuiszorgwinkel in je buurt.

  ACTIES van 10/1 tot 1/2

  Actie in de Thuiszorgwinkel van 10 januari tot 1 februari 2014. Vraag naar onze actiefolder. De adressen van de Thuiszorgwinkels vind je

  op onze website of via 02 246 49 49.

  ZITBALLast van de rug? Zet alle spieren aan het werk. Een zitbal staat voor dynamisch zitten.

  LOOPTRAINER Tunturi Pure TRN04000

  Wandel, jog of ren wanneer dat jou het beste uitkomt op deze comfortabele en veilige loopband met een krachtige maar stille motor.

  14 01 10 Visie fitness.indd 1 6/01/2014 14:22:10

  Visie vrijdag 10 januari 2014

  UWGEDACHT

  1 S H T O E E T L2 K L I A A S R G3 E B L M A O N D4 K A K D E K E R5 L L A IJ K E N K6 G E E V R E E R7 E M O N G S E N8 F T R I A S A T9 T K E R A R N T10 Z E O G E T E R11 E L N O V D E A12 H N O E N D E N13 H L U A I K S G14 R E A G E Z I N

  Citaat-173

  Citaat -173

  Streep op elke regel de letters weg,die samen het woord vormen datovereenkomt met de omschrijving.De resterende letters vormen vanboven naar beneden en van linksnaar rechts een citaat.

  1. Zitmeubel; 2. gereed; 3. haarkleur;4. lijst; 5. beddengoed; 6. schenker; 7.permissie hebben; 8. koel; 9. dagblad;10. gehoorzaam; 11. tennisterm; 12.huisdier; 13. verf; 14. bevlieging.

  Oplossing citaat - 173

  Stoel, klaar, blond, kader, laken, gever,mogen, fris, krant, zoet, love, hond, lak,rage.Het citaat is een Chinees spreekwoord:Het is gemakkelijker een staat te regerendan een huisgezin.

  citaat-173&_citaat-173&.qxd 19-12-13 17:07 Pagina 1

  GECITEERDStreep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeen-komt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat.

  1. Zitmeubel; 2. gereed; 3. haarkleur; 4. lijst; 5. beddengoed; 6. schenker; 7. permissie hebben; 8. koel; 9. dagblad; 10. gehoorzaam; 11. tennisterm; 12. huisdier; 13. verf; 14. bevlieging.

  Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar [email protected] Vermeld je woonplaats.De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

  NaaienMet interesse lees ik dat Femma initiatielessen naaien geeft. Misschien zou het geen kwaad kunnen dat mannen ook de toegang krijgen tot deze naailessen? Of beter nog, aangepas-ter aan de huidige samenleving: voor gemengde groepen. Philip Decoutere, Kortrijk

  De activiteiten van Femma zijn ontwikkeld op maat van vrouwen, maar ook mannen mogen deelnemen. Hou er wel rekening mee dat de kans groot is dat je de enige man bent.

  HuishuurDe hoge huishuur is de reden van de steeds toenemende armoede. Een huishuur zou niet meer mogen zijn dan 300 euro voor een woning met n slaapkamer. Wedden dat de armoede dan daalt en de koopkracht stijgt? Wat doen de ver-huurders met al dat geld? Dure autos kopen en de parkings van restaurants bezetten? Zij worden niet armer, hoor. Norbert De Kock, Lier

  AppartementenACV-voorzitter Marc Leemans stelt voor dat men meer belastingen moet heffen op appartementen. Ik heb een klein pensioentje, niet dat van een minister of parlementslid. Ik heb twee huurders en moet hiervoor 2 290 euro personenbe-lasting betalen. Mocht ik geen huurders hebben, dan zou ik 50 euro terugtrekken. Ik vind dit toch wel goed belast. J. Vanderschrick

  ACV vindt dat de belastingen op arbeid te hoog zijn. Maar om die belastingen te verminderen, moeten er andere inkomsten gevon-den worden. Dat kan door meer belasting op vermogen en kapi-taal. ACV stelt bv. een bijkomende belasting voor van 1 procent op een vermogen boven 1 miljoen euro. Wat appartementen betreft wil de vakbond eenzelfde aangifte van inkomsten uit loon, roeren-de en onroerende goederen.

  Gedeeltelijk geconventioneerd afschaffenDe uitleg die jullie regelmatig publiceren over al dan niet geconventioneerde artsen en de financile gevolgen daarvan voor de patint, klinkt meestal logisch en duidelijk. Met de handige smartphone-app van CM kun je bovendien snel ach-terhalen of een arts zich wel of niet houdt aan de wettelijke tarieven. De problemen ontstaan bij de gedeeltelijk geconventioneer-de artsen die alleen op bepaalde tijdstippen of op bepaalde plaatsen de wettelijke tarieven aanrekenen. Veel artsen hou-den zich niet aan de verplichting om hun specifieke regeling te afficheren in hun wachtkamer. Onlangs antwoordde een specialist mij dat hij eigenlijk niet wist wanneer hij de offici-ele tarieven vroeg. Artsen moeten blijkbaar maar eenmaal per jaar hun werkregeling aan het Riziv doorgeven. Als zij hun planning wijzigen, dan is de patint de dupe. Graag meer transparantie bij sommige dokters of gewoon dat tussensta-tuut van gedeeltelijk geconventioneerd zijn afschaffen. Naam en adres bekend bij de redactie

  Bril amper terugbetaaldOnze dochter (6 jaar) draagt sinds haar vierde een bril. Zij is verziend en haar brillenglazen hebben al een dioptrie van +5,75. Het verbaast ons dat brillenglazen voor een kind in de groei amper worden terugbetaald. Voor ons dochtertje is haar bril onmisbaar: zonder bril ziet ze niet! Een jaarlijkse aanpassing van de brillenglazen en een nieuw montuur zijn geen overbodige luxe. Bovendien moeten we om de vier maanden met ons kind bij de oogarts langsgaan, wat extra kosten meebrengt. Ook de aankoop van oogpleisters is zeer duur. Ik heb vragen bij de reglementering van het Riziv voor de terugbetaling van bril-len. Is goed kunnen zien dan geen basisrecht voor elk kind? Het is hoog tijd dat het beleid maatregelen neemt. Lies Cnops, Begijnendijk

  VACATUREm/VCOV zoekt Medewerker administratie

  en kwaliteit van ledengerichte diensten (m/v)

  Medewerker (m/v) dienstverlening en berekeningen

  Juridisch ondersteuner (m/v)

  Onbepaalde duur - voltijds - BrusselSolliciteer voor 1 februari.

  Info: www.cov.be

  Pasar vzw zoekt Eindredacteur (m/v)

  Onbepaalde duur - voltijds - Brussel Solliciteer vr 17 januari.

  Info: www.pasar.be/vacatures

  LBC-NVK zoekt Administratieve

  medewerker (m/v)

  Onbepaalde duur - halftijds - Kortrijk. Solliciteer voor 25 januari.

  Info: www.lbc-nvk.be

  Oplossing: het citaat is een Chinees spreek-

  woord: Het is gemakkelijker een staat te

  regeren dan een huisgezin.

 • 5 hoe gaat het met u?

  Als je naar de tabel van de huis-artsen kijkt, zal je zien dat je - zeker voor een raadpleging - je voordeel doet als je een globaal

  medisch dossier of GMD hebt. Eens per jaar mag de huisarts een bedrag aanreke-nen voor het bijhouden van je dossier. Dat bedrag wordt volledig terugbetaald.

  In de tabel voor huisbezoeken zie je dat er verschillen zijn in de terugbetaling naar-gelang de leeftijd. Je ziet ook dat sommige mensen meer terugkrijgen van het zie-kenfonds. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen. Denk je in aanmer-king te komen voor de verhoogde tege-moetkoming, vraag dan gerust uitleg aan je CM-consulent.

  Wat je in deze paginas vindt, zijn de honoraria die je betaalt bij een zorgverlener die de offi-

  cile tarieven aanrekent. Dit zijn de tarie-ven die zijn afgesproken met de zieken-fondsen. We spreken dan van een gecon-ventioneerde arts of tandarts. Niet-geconventioneerde zorgverleners kunnen meer vragen dan de officile tarieven, ter-

  wijl de ziekteverzekering hetzelfde terug-betaalt. Bij hen betaal je dus meer uit eigen zak.

  Elke prestatie heeft een nummer. Dat nummer vind je terug op het getuigschrift dat je meekrijgt om terugbetaling te vra-gen bij het ziekenfonds.

  Visie vrijdag 10 januari 2014

  Bij de huisartsHuisartsenGewoon

  verzekerdenVerhoogde

  tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking HonorariumTegemoet

  koming RemgeldTegemoet

  koming Remgeld

  Raadpleging huisarts

  101076Raadpleging geaccrediteerde erkende huisarts

  24,48 18,48 6,00 22,98 1,50

  Met GMD 24,48 20,48 4,00 23,48 1,00Globaal medisch dossier102771 Beheer GMD 29,98 29,98 0,00 29,98 0,00

  Hoeveel betaal je in 2014?Hoe weet je hoeveel je moet betalen bij de arts of een andere zorgverlener? In dit nummer vind je een greep uit

  de vele tarieven. Op de website vind je er meer. En ben je op zoek naar andere bedragen, dan geven de CM-consulenten jou die met de glimlach.

  JUISTE PRIJSDE

  SpecialistenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  Raadplegingen geaccrediteerd geneesheerspecialist

  102292 Oncoloog 56,85 41,35 15,50 53,99 2,86

  102550 Inwendige geneeskunde 40,05 27,48 12,57 37,39 2,66

  102572 Kinderarts 36,75 23,23 13,52 33,89 2,86

  102594 Cardioloog 36,74 24,17 12,57 34,08 2,66

  102616 Gastroenteroloog 36,74 24,17 12,57 34,08 2,66

  102631 Pneumoloog 38,53 25,33 13,20 35,87 2,66

  102653 Reumatoloog 55,10 39,60 15,50 51,50 3,60

  102675 Neuroloog 53,76 38,26 15,50 50,65 3,11

  102690 Psychiater 46,15 30,65 15,50 43,23 2,92

  102712 Neuropsychiater 46,15 30,65 15,50 43,23 2,92

  102756 Dermato veneroloog 31,42 19,96 11,46 28,32 3,10

  102874 Endocrinodiabetoloog 56,85 41,35 15,50 53,99 2,86

  102911 Geriater 38,53 25,96 12,57 35,87 2,66

  102535Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist)

  24,48 16,25 8,23 21,67 2,81

  Je vindt hier ook een overzicht van de honoraria van de specialisten. Opnieuw: dit zijn de bedragen van de specialisten die de officile tarie-

  ven aanrekenen. Er zijn veel meer huis-artsen dan specialisten die dit doen. Maar dat verschilt nogal per specialisme. Je kunt op www.cm.be opzoeken of jouw arts de tarieven respecteert. Je kunt dat ook navragen bij je consulent.

  Het is altijd goed om eerst naar je huisarts te gaan. Als hij het nodig vindt, zal hij je verwijzen naar een specialist. Als je een GMD hebt en de huisarts verwijst je, dan krijg je bij bepaalde specialisten eens per kalenderjaar vijf euro meer terugbetaald. Wie recht heeft op de verhoogde tege-moetkoming betaalt al minder remgeld, maar ook voor die mensen gaat er nog eens twee euro af.

  Bij de specialist

  10 jaar 1075 jaar +75 jaar en chronisch ziekenGewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg.

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld

  Huisbezoeken huisarts

  103132 Bezoek door erkende huisarts 36,76 28,76 8,00 34,76 2,00 22,90 13,86 33,89 2,87 23,90 12,86 33,89 2,87

  Met GMD 28,76 8,00 34,76 2,00 23,90 12,86 33,89 2,87 27,76 9,00 34,76 2,00

  104215 Bezoek door erkende huisartstussen 18 en 21 uur 48,88 37,70 11,18 46,33 2,55 32,03 16,85 44,40 4,48 33,03 15,85 44,40 4,48

  Met GMD 37,70 11,18 46,33 2,55 33,03 15,85 44,40 4,48 33,03 15,85 44,40 4,48

  104252 Bezoek door erkende huisarts van za. 8 uur tot ma. 8 uur 55,14 42,00 13,14 52,35 2,79 36,17 18,97 50,38 4,76 37,17 17,97 50,38 4,76

  Met GMD 42,00 13,14 52,35 2,79 37,17 17,97 50,38 4,76 37,17 17,97 50,38 4,76

  De bedragen die je hier vindt, slaan alleen op een raadpleging bij de specialist. Hij kan daarnaast ook technische prestaties aanrekenen en zal daarvoor dan ook een nummer noteren op het getuigschrift voor het ziekenfonds.Jo

  ost D

  e B

  ock

 • 6 hoe gaat het met u? Visie vrijdag 10 januari 2014

  Op zoek naar meer informatie? Ga gerust langs bij je CM-consulent.

  Bij de kinesist

  Bij de tandarts

  Bij de kinesitherapeut kun je enkel terecht met een voor-schrift van de dokter. De kine-tarieven zijn ingewikkeld. Je

  hebt het gewone tarief A voor bijvoor-beeld nekpijn of een verrekking. Voor dezelfde aandoening kun je per kalender-jaar 18 kine-beurten krijgen tegen het nor-male terugbetalingstarief. Schrijft de dok-ter meer beurten voor tijdens hetzelfde jaar, dan krijg je daarvoor minder terugbe-

  taald. Na een operatie of in geval van een chronische aandoening, kun je 60 beur-ten terugbetaald krijgen. Daarvoor geniet je in bepaalde gevallen gedurende drie maanden een hogere tegemoetkoming (tarief B).Ga ook eens na of je kinesist geconventio-neerd is. Want als dat niet het geval is, krijg je een kwart minder terugbetaald.Heb je vragen over de kine-tarieven? Je krijgt informatie in het CM-kantoor.

  Wist je dat gewone tand-zorg (orthodontie hoort daar niet bij) voor jonge-ren tot hun 18de verjaar-

  dag volledig wordt terugbetaald? Dit op voorwaarde dat je naar een tandarts gaat die de officile tarieven aanrekent. Volwassenen hebben er belang bij om regelmatig, zeker elk jaar, bij de tandarts langs te gaan. Indien je een jaartje over-

  slaat, krijg je voor het verwijderen van tandsteen maar de helft van de gewone terugbetaling. Wat sommige mensen niet weten, is dat het trekken van tanden bij volwassenen pas vanaf je 55ste verjaardag vergoed wordt. Je ziet in de tabellen ook dat je voor veel prestaties volledige terug-betaling krijgt als je recht hebt op de ver-hoogde tegemoetkoming.

  TandartsenGewoon

  verzekerdenVerhoogde tegemoet-

  koming

  Nr. Aard verstrekking Honorari-um Teg. Remgeld Teg. Remgeld

  Raadplegingen vanaf 18de verjaardag

  301011 Raadpleging 21,60 16,38 5,22 21,60 0,00

  301055

  Bijkomend honorarium dringende raadpleging, raadpleging zaterdag, zondag of feestdag

  9,33 7,00 2,33 9,33 0,00

  301070 Idem 's nachts 20,22 15,17 5,05 20,22 0,00

  301092 Raadpleging orthodontist 25,92 20,70 5,22 25,92 0,00

  301114 Raadpl. parodontoloog 25,92 20,70 5,22 25,92 0,00

  Preventieve verzorging vanaf 18de verjaardag

  Mondonderzoek

  301593 Eenmaal per kalenderjaar, van 18de tot 63ste verjaardag 62,05 58,22 3,83 62,05 0,00

  Paradontaal mondonderzoek

  301372 Eenmaal per kalenderjaar, van 18de tot 50ste verjaardag 109,98 94,48 15,50 109,98 0,00

  Extracties of tanden trekkenVanaf 18de verjaardag

  304754 Extractie van n tandwortel 33,78 25,34 8,44 33,78 0,00

  304776 Extractie van verschillende wortels van n tand 45,04 33,78 11,26 45,04 0,00

  Vanaf 55ste verjaardag304850 Extractie 36,30 27,23 9,07 36,30 0,00

  304872 Extractie bijkomende tand (in zelfde kwadrant en zelfde zitting) 25,67 19,26 6,41 25,67 0,00

  Bewarende verzorging vanaf 18de verjaardag

  Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand

  304312 En wortelkanaal 84,97 73,82 11,15 84,97 0,00

  304533 Twee wortelkanalen 102,35 91,20 11,15 102,35 0,00

  304555 Drie wortelkanalen 154,48 143,33 11,15 154,48 0,00

  304570 Vier of meer 204,69 193,54 11,15 204,69 0,00

  Vulling tanden

  304371 Op n tandvlak 29,82 22,37 7,45 29,82 0,00

  304393 Op twee tandvlakken 44,73 36,12 8,61 44,73 0,00

  304415 Drie of meer vlakken 59,65 51,04 8,61 59,65 0,00

  Andere vaak voorkomende verstrekkingen vanaf 18de verjaardag

  304430Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand

  74,56 64,53 10,03 74,56 0,00

  304452Opbouw van kroon van blijvende tand (min. 4 vlakken)

  89,47 79,44 10,03 89,47 0,00

  303590 Bijkomend honorarium adhesieve technieken - per tand 11,65 8,74 2,91 11,65 0,00

  KinesitherapeutenTarief A Tarief B

  Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg.

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld

  Verstrekkingen in de praktijkkamer

  560011 Individuele zitting van 30 minuten 22,26 16,37 5,89 19,87 2,39 17,90 4,36 20,59 1,67

  560055 Ind. zitting van 30 min. indien nr. 560011 niet mag worden geattesteerd 7,40 9,39 8,52 9,95

  560092 Consultatief onderzoek 22,26 15,20 7,06 19,29 2,97 17,50 4,76 20,45 1,81

  Verstrekkingen bij de rechthebbenden thuis (incl. forfaitair supplement reiskosten)

  560313 Individuele zitting van 30 minuten 22,65 15,50 7,15 19,59 3,06 17,80 4,85 20,75 1,90

  560350 Ind. zitting van 30 min. indien nr. 560313 niet mag worden geattesteerd 7,13 9,40 8,47 10,10

  560394 Consultatief onderzoek 22,65 14,33 8,32 19,01 3,64 17,08 5,57 20,44 2,21

  Thom

  as L

  egr

  ve

 • 7Visie vrijdag 10 januari 2014

  Kom je thuis na een operatie of heb je een wonde opgelopen, dan kan de arts voorschrijven dat een verpleegkundige bij je

  thuis komt voor de verzorging. Daarvoor krijg je geen factuur. De verpleegkundige of de dienst rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds. Er blijft een klein remgeld, maar dat wordt in de praktijk niet aan de patint aangerekend. Als de verpleegkundige bij mensen komt die veel zorg nodig hebben, mag hij of zij een forfaitair bedrag aanrekenen aan het ziekenfonds. De verpleegkundige gaat eerst na hoeveel zorg en hulp die patint nodig heeft bij dagelijkse activiteiten: zich wassen, zich aankleden, zich ver-plaatsen in huis, naar het toilet gaan, eten. Zindelijkheid (incontinentie) speelt ook een rol. Als de patint voor alle facto-ren zorgafhankelijk is, wordt het hoogste forfaitbedrag aangerekend. In dat geval

  gaat de verpleegkundige minstens tweemaal per dag langs waarbij

  elke dag een verpleegkundig toilet is voorzien.

  Als je thuis bevalt met de hulp van een vroedvrouw, dan mag ze voor de verlossing 241,48 euro aanrekenen. Is de vroed-

  vrouw geconventioneerd, dan krijg je het hele bedrag terugbetaald, net zoals de honoraria voor prenatale en postnatale zorg. De vroedvrouw kan de regeling betalende derde toepassen. Dan rekent ze

  rechtstreeks af met het ziekenfonds en betaal je niets. Tenzij er supplementen zijn, bijvoorbeeld voor speciaal materiaal dat de vroedvrouw nodig had. Ze kan ook verplaatsingskosten aan-rekenen. Je zal van de vroedvrouw ook een overzicht krijgen van wat ze aanrekende.

  Verpleeg- kundigen Vroedvrouwen

  Op zoek naar meer informatie? Ga gerust langs bij je CM-consulent.

  LogopedistenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  701013-701083

  Logopedisch onderzoekvoor behandeling 30,87 23,16 7,71 27,79 3,08

  702015-702085 Logopedisch onderzoek tijdens logopedische behandeling 44,11 33,09 11,02 39,70 4,41

  711314 Individuele zittingvan min. 30 minuten 22,05 16,54 5,51 19,85 2,20

  712611 Individuele zittingvan min. 60 minuten 44,11 33,09 11,02 39,70 4,41

  ErgotherapeutenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld784291 - 784302 Onderzoek functionering 159,51 119,64 39,87 143,56 15,95

  784313 Oefensessie met orthesen, prothesen, ... 140,00 105,00 35,00 126,00 14,00

  784335 Info- en opleidingssessie 60 minuten 48,99 36,75 12,24 44,10 4,89

  784350 Eindrapport 78,01 58,51 19,50 70,21 7,80

  PodologenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  771153Individueel podologisch onderzoek op behandeling 45 min. in kader van diabetespas

  29,25 21,94 7,31 26,33 2,92

  DitistenGewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

  Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

  771131 Consult 30 minuten met diabetespas 19,50 14,63 4,87 17,55 1,95

  794010 Consult 30 minuten met zorgtraject 19,50 14,63 4,87 17,55 1,95Hiernaast vind je enkele tarieven bij de logopedist, de podoloog, de ditist en de ergotherapeut.

  Op zoek naar andere tarieven? Je vindt er op www.cm.be en je kunt terecht bij de CM-consulent.

  Op de website kun je ook opzoeken of de zorgverlener die je kiest geconventioneerd is. Dat verneem je ook van de CM-consulent.

  Eri

  c D

  e M

  aegd

  hoe gaat het met u?

 • 8 hoe gaat het met u? Visie vrijdag 10 januari 2014

  SMAKELIJK

  Fran

  k C

  roes

  Een nieuw jaar met een stralende glimlach

  CM en tandzorg

  Of het een beugel, een kunstgebit of een gewoon tandartsbezoek is, tandzorg kost geld. Gelukkig komt de ziekteverzekering voor een stuk tegemoet in de kosten. Ook CM biedt een aantal voorde-len en diensten op jouw maat.

  tegemoet in de kosten voor een vroege orthodontische behandeling. Het gaat om een vast bedrag van 349,32 euro.

  De ziekteverzekering komt ook tegemoet voor klassieke orthodontie voor jongeren. Voorwaarde is dat je een aanvraag - opge-maakt door je orthodontist - indient bij de adviserend geneesheer van je zieken-fonds. Dat moet gebeuren voor de vijftien-de verjaardag van je kind. De behandeling moet uiterlijk twee jaar na de goedkeu-ring starten. De ziekteverzekering betaalt een deel van de kosten terug. Deze vergoe-ding is beperkt tot de 22ste verjaardag.

  CM-voordeel orthodontieBovenop de terugbetaling door de ziekte-verzekering geeft CM een extra tegemoet-koming. Die bedraagt 370 euro. Je moet de

  Kunstgebit voor jongerenVoor kinderen en jongeren onder achttien jaar betaalt de ziekteverzekering een stan-daard uitneembaar kunstgebit volledig terug. De tegemoetkoming beperkt zich wel tot een aantal aandoeningen. Ze vari-eert tussen 359,07 en 572,99 euro. Dat zijn de prijzen van tandprotheses bij een tand-arts die de officile tarieven aanrekent. Voor n extra tand op een onvolledige prothese krijg je 81,17 euro terugbetaald. Voor de tweede en volgende tanden tij-dens dezelfde zitting is dat 23,40 euro.

  Kunstgebit voor volwassenenBen je vijftig jaar of ouder, dan betaalt de ziekteverzekering een uitneembaar kunstgebit gedeeltelijk terug. De tege-moetkoming ligt tussen 269,31 euro en 429,75 euro. Voor de eerste extra tand op een onvolledige prothese is dat 60,88 euro voor de tweede en volgende tanden (tij-dens dezelfde zitting) 17,55 euro. Voor mensen met de verhoogde tegemoetko-ming is het bedrag hoger. Onder bepaalde voorwaarden vervalt de leeftijdsgrens en kun je ook een tegemoetkoming krijgen als je nog geen vijftig bent.

  Orthodontie voor kinderen en jongerenVoor kinderen jonger dan negen jaar komt de ziekteverzekering in bepaalde gevallen

  tegemoetkoming voor de vijftiende ver-jaardag van je kind aanvragen bij de advi-serend geneesheer van je ziekenfonds. Hij moet je ook goedkeuring geven voor een gedeeltelijke terugbetaling door de ziek-teverzekering.

  FoldersDe CM-folder Laat je tanden zien staat vol tips voor een goede tandhygine. Twijfel je over een beugel, dan vind je een pak informatie in de folder Orthodontie. Beide folders zijn verkrijgbaar bij je zie-kenfonds of te downloaden via de CM-website.

  Dieter Herregodts

  Meer informatie en tips voor een gezond gebit vind je op www.cm.be/tanden.

  SALTIMBOCCA VAN KALFSLAPJES OF KALKOENLAPJES

  Ingredinten voor 4 personen: 2 tomaten 1 bosje salie 4 kalfslapjes of kalkoenlapjes peper zout 4 sneetjes gerookte ham 30 g vetstof 1/2 dl droge witte wijn

  pel en ontpit de tomaten en snijd ze in blokjes spoel de salieblaadjes en dep ze droog kruid de vleeslap-jes met peper en zout leg op elk vleeslapje een blaadje salie en een sneetje gerookte ham steek vast met een houten prikker verhit vetstof en bak de sal-timbocca 4 minuten aan beide zijden neem het vlees uit de pan en roer de bakresten los met de witte wijn breng aan de kook en voeg de tomatenblokjes toe werk de saus af met gehakte salieblaadjes giet ze over de saltimbocca is lekker met broccoli en rijst

  Recept uit het boek Koken voor starters, een uitgave van De Praktische School partner van Femma. Het boek kun je

  bestellen via www.femma.be.

  Via Annemie naar Lourdes Haar nieuwe programma Via Annemie op n bracht Annemie Struyf onder meer naar Polen, Texas, Kenia en ook op bedevaart naar Lourdes. Van 4 tot 10 september reisde ze mee met Ziekenzorg CM en zag dat de wonderen in Lourdes de wereld nog niet uit zijn. Via Annemie in Lourdes is op donderdag 16 januari om 20.40 uur te zien op n.

  www.ziekenzorg.be

  Les van op afstand Dankzij Bednet kunnen langdurig zieke kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar les volgen via internet. Zo blijven ze tijdens hun afwezigheid op school toch contact houden met hun klasgenoten en leerkrachten. Via een laptop kunnen ze alles volgen wat in de klas gebeurt, vragen stellen en met iedereen com-municeren. Kinderen en jongeren die minstens twee maanden niet of soms naar school kunnen, komen voor het project in aanmerking. Bednet is gratis. Een aanvraag kun je op elk moment van het jaar indienen.

  www.bednet.be

  KnIpSELS

  zoEK EnwIn

  Stuur je antwoord voor 20 januari op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar [email protected] Ver-meld welke prijs je wenst: het boek Nachtwensjesautomaat van Nathalie Slosse en Lucy Elliott (20 000 snoezi-ge, grappige en verrassende nacht-wensjes), uitg. Abimo of het boek Rik Van Looy van Mark Vanlombeek en Robert Janssens (verhalen en lofbe-tugingen over de carrire van de Kei-zer van Herentals), uitg. Borgerhoff-Lamberigts. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

  Oplossing Visie nr. 27Nasmaak De winnaars worden persoonlijk ver-wittigd. Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

  Speur je in Visie mee naar het antwoord? TipBijtmiddelen Oplossing

  N

 • 9Visie vrijdag 10 januari 2014 hoe gaat het met u?

  Studenten die het tijdens de examens even niet meer zien zitten, kunnen nog tot 29 januari terecht bij Teleblok. Op de website vinden zij tips en info over exa-mens en studeren. Studeren moeten de studenten alleen doen. Maar het is wel belangrijk dat zij tij-dens de examenperiode steun krijgen van hun omgeving. Als de stress bij de studen-ten te hoog oploopt, helpt het om erover te praten. Is er niemand in de buurt voor een goed gesprek, dan vinden studenten een luisterend oor bij Teleblok. Bij de hulp- en chatlijn van CM kunnen zij gratis en ano-niem hun hart luchten. Ook bezorgde ouders, vrienden, partners en docenten kunnen er een beroep op doen. Tot 29 januari is Teleblok nog elke dag van 18 tot

  Hoe studenten ondersteunen tijdens de examens?

  23 uur bereikbaar via chat. Bellen kan dagelijks tussen 18 en 20.30 uur op het nummer 0800 13 14 4.

  Om de blokperiode goed door te komen, staan op de website van Teleblok ook een pak nuttige tips. Zo raadt Teleblok aan om voldoende pauzes in te lassen. Bewegen in de buitenlucht levert energie en scherpt de geest weer aan. Sociale contacten zor-gen voor afleiding, tenminste als er niet alleen over de examens wordt gepraat. Ook gezonde voeding en voldoende slaap hebben een positieve invloed. En laat vooral de moed niet zakken bij een min-der goed examen. Volgende keer beter.

  www.teleblok.be www.facebook.com/denblok

  ? ! Laatste vrije plaatsen Intersoc-partner

  Meer informatie, prijzen en reserveren via www.intersoc.be en 070 233 119

  WERK EN FUN BIJ INTERSOC!Ook in 2014 valt er weer heel wat te beleven bij Intersoc. Wil je op vakantie in de Franse Alpen of Zwitserland en tegelijk de handen uit de mouwen steken? Dan ben jij onze kandidaat voor n van onze werkvakanties. Wij zoeken nog monitoren voor de kinderclubs en medewerkers voor de hoteldiensten (schoonmaak of tafeldienst). Contacteer ons op 02 246 47 35 (hoteldiensten) of 02 246 47 36 (animatie) en registreer je via onze website www.intersocwerkvakanties.be.

  Weetje : vanaf 15 januari kun jij je kandidaat stellen als medewerker voor een nieuw zomerseizoen! Eerste voorstellen worden half maart verstuurd.

  Les Menuires, skigebied Les 3 Valles Club Neige et Ciel ligt op de piste. Je logeert er tijdens de krokusvakantie voor 833 euro in halfpension en voor 952 euro in volpension. Kortingen tot en met 11 jaar.Intersoc-animatie voor 3- tot 14-jarigen. Scherpe prijs tijdens de paasvakantie.

  Valmorel, gratis verblijf voor kinderen tot en met 5 jaarClub Hotel LEau Rousse voor 448 euro per persoon in volpension tijdens de paasvakantie. Kinderkortingen tot 14 jaar. Wellness in het hotel. Intersoc-animatie voor 3- tot 14-jarigen.

  Arc 2000, skigebied voor families en snelheidsduivels (hoge snelheidspiste)Htel LAiguille Rouge ligt op de piste. Nog vrije plaatsen tijdens de krokusvakantie en de eerste week van de paasvakantie. Vanaf 567 euro in halfpension en vanaf 686 euro in volpension. Kortingen tot en met 11 jaar. Intersoc-animatie voor 3- tot 14-jarigen.

  Visie 15-01_Schoolvakanties in de sneeuw.indd 1 6/01/2014 13:45:33

  Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

  Voorzitter, Voor wie moet ik kiezen?

  deVOORZeT

  Vooreerst mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. een goede gezondheid en veel aangename momenten met familie, met buren, met vrienden, Dat is wat ik u, beste lezer, toewens voor 2014.

  Het wordt een belangrijk jaar met vele uitdagingen. De regering heeft er zich toe verbonden om het begrotingstekort weg te werken tegen 2018. Dit betekent dan ook dat onze overheden bijkomende besparingen moeten zoeken en/of bijkomende inkomsten moeten aanboren.

  Vervolgens wordt er aangedrongen op bijkomende loonlastenverlagingen om zuurstof te geven aan investeringen en de tewerkstelling te verhogen. ook dat heeft een kostprijs.

  met de uitvoering van de staatshervorming zullen de overheden in 2014 een begin maken, want vanaf 1 juli gaan er heel wat miljarden over naar de gemeenschappen en naar Brussel.

  en ten slotte zijn het ook verkiezingen, zowel voor het federale, Vlaamse als het europese parlement.

  Deze verkiezingen zijn zeer belangrijk, want het resultaat ervan zal bepalend zijn voor welk soort sociaaleconomisch beleid er zal worden gevoerd.

  zullen er ook middelen worden vrijgemaakt om de sociale uitkeringen te verbeteren, zeker voor wie met de uitkering zijn of haar gezin moet onderhouden? zal er voldoende moed zijn om de belastingen rechtvaardiger te maken? zal er nog ruimte zijn voor de mantelzorg, het welzijnswerk, het verenigingsleven, voor sociale en culturele initiatieven? Het zijn enkele aandachtspunten die mijn kiesgedrag beslist zullen benvloeden.

  Marc JustaertVoorzitter CM

  ww

  w.t

  wit

  ter.

  com

  /Cm

  ziek

  enfo

  nds

  ww

  w.f

  aceb

  ook.

  com

  /Cm

  ziek

  enfo

  nds

  edd

  y F

  liers

  Nieuwigheden sinds 1 januari

  Wat heeft 2014 te bieden?CM heeft dit jaar opnieuw tal van diensten en voordelen in petto. En bij het begin van het nieuwe jaar wijzigen de zorgtarieven en sommige reglementen. Een beknopt overzicht.

  Lensimplantaten Nieuw bij CM is de tegemoetkoming

  voor lensimplantaten (onder voorbe-houd van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen). Alle CM-voordelen voor brillen en len-zen vind je op www.cm.be/bril.

  CM-reisbijstand Natuurlijk kun je ook in 2014 rekenen

  op de CM-reisbijstand. Het reglement wijzigt licht. Mensen met een ernstige ziekte krijgen de raad om aan hun arts een attest te vragen waaruit blijkt dat een buitenlandse vakantie toegestaan is. Mutas kan dit attest opvragen bij-voorbeeld bij opname in het zieken-huis. Het volledige reglement vind je in de folder die verkrijgbaar is in het CM-kantoor en te downloaden via www.cm.be/reisbijstand.

  Herstel Voor een herstelverblijf in een

  CM-hersteloord is er een nieuwe aan-vraagprocedure. De aanvraag (inge-vuld door huisarts of behandelende arts) gaat niet meer naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds maar rechtstreeks naar het CM-hersteloord (Ter Duinen, Hooidonk, Nivez). Informatie in het CM-kantoor en op www.cm-zorgverblijven.be.

  Tarieven Voor dokters, tandartsen, kinesithera-

  peuten en andere zorgverleners zijn er nieuwe tarieven. De oude bedragen stijgen met 1,39 procent. Dit is een aan-passing aan de index.

  Ook de terugbetaling wordt aangepast, zodat het remgeld gelijk blijft of met enkele centen stijgt.

  Een greep uit de nieuwe tarieven vind je van pagina 5 tot 7.

  Bye bye SIS-kaart Vanaf nu gaan apothekers en zieken-

  huizen je ziekenfondsgegevens digi-taal na via je rijksregisternummer. Dat staat op een elektronisch identiteitsbe-wijs zoals de eID.

  De SIS-kaart zal geleidelijk verdwij-nen. Kaarten uitgegeven in 2003 zijn nu al vervallen. SIS-kaarten die verval-len zijn mag je in de CM-brievenbus stoppen.

  Verhoogde tegemoetkoming Het Omnio-statuut bestaat niet meer

  en wordt opgenomen in de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tege-moetkoming is de regeling waardoor mensen met een laag inkomen minder betalen voor gezondheidszorg. Meer info op www.cm.be/vt2014 en in het CM-kantoor.

  Chris Van Hauwaert

  www.cm.be

 • uw job, ons werk10 Visie vrijdag 10 januari 2014

  Stap voor stap werken we aan het eenheidsstatuutDe voorbereiding voor het uitrollen van het eenheidsstatuut is begonnen. Het belooft een

  pittig en vooral ook boeiend overleg te worden, zegt Ronald Freriks, hoofddlgu bij Umicore in Hoboken.

  De Belgische groep Umicore is gespecialiseerd in de recyclage van metalen. In de vestiging in Hoboken herwint het bedrijf 17

  metalen, waaronder goud en platina, uit elektronisch schroot. Ronald Freriks is er zowat 15 jaar actief als vakbondsman. Het is heel boeiend werk, vindt Ronald. Umicore is een groot bedrijf met ruim 1 500 werknemers. Er zijn dan ook gere-geld vragen of problemen. Ik vind het fijn om samen naar een oplossing te zoeken. Sinds de laatste sociale verkiezingen ben ik vrijgesteld als hoofddlgu voor ACV Metea. Ik doe het heel graag. Daarvoor werkte Ronald bij de dienst bemonstering. Daar bepaalt men het vochtgehalte van de stalen en worden ze voorbereid voor verdere analyse in het laboratori-um. Uiteindelijk worden ze gesmolten om de metalen te kunnen recycleren. Arbeiders en bedienden werken in ploegen, de fabriek draait de klok rond. Zowat tachtig procent van de werknemers is vakbondslid. Er is amper een verloop. En binnenkort komen er nieuwe investeringen en extra aanwer-vingen.

  Verschillen wegwerkenNet als in veel andere bedrijven is hier een historische kloof gegroeid tussen arbeiders en bedienden, zegt Ronald.

  Umicore wil nu hetzelfde statuut voor arbeiders en bedienden. Het bedrijf streeft ook naar gelijkheid tussen de vijf Umicore-sites in Belgi, want er zijn ook onderlinge verschillen. In Hoboken is er een groot onderscheid op het vlak van sociale voordelen. Zo kwam

  er pas veel later een groepsverzekering voor arbeiders dan voor bedienden. Ook de fietsvergoeding en het kindergeld van die laatsten zijn gunstiger. Onder meer door de inzet van ACV Metea verkregen we voor de arbeiders wel al een betaling volgens een vast afgesproken aantal werk-uren, wat een vrij stabiel maandloon ople-vert. Vroeger kon het inkomen nogal schommelen. Nu is er meer houvast, zegt Ronald.

  Niet laten aanslepenStap voor stap willen we werken aan een eenheidsstatuut. Eerst kiezen we, in over-leg met de directie, met welk systeem van functiekwalificatie we voortgaan. Daarin wordt vastgelegd welke taken bij een bepaalde job horen en welk loon daar tegenover staat. Eind vorig jaar kregen we al uitleg over mogelijke systemen. Nu komt het erop aan om te onderhandelen en keuzes te maken. Het is boeiend, maar ook vrij technisch. Wellicht zal het wat tijd vergen, hoewel we het zeker niet willen laten aanslepen. We willen het systeem ook zo eenvoudig mogelijk houden. De werknemers krijgen informatie via pamfletten. ACV Metea en LBC, arbeiders n bedienden dus, geven samen een magazine uit.

  PortemonneeOp dit moment zijn er bij de werknemers nog geen grote vragen. Maar dat wordt anders wanneer het zal gaan over wat direct voelbaar is in de portemonnee: de sociale voordelen. Arbeiders zijn er niet altijd gelukkig mee dat bepaalde vergoe-dingen wel kunnen voor bedienden en

  VLOERDE UmicORE HObOkEn

  Arbeiders en bedienden werken in ploegen, de fabriek draait de klok rond.

  Ronald Freriks, dlgu bij Umicore Hoboken

  Lis

  a D

  evel

  tere

  niet voor hen. Bedienden zijn dan weer bang dat ze moeten inleveren. Alles hangt af van het beschikbare budget. Een goed overleg is dus erg belangrijk. Dat overleg gebeurt nu met de centrale directie van Umicore in Brussel. Van elke site zijn er vertegenwoordigers van arbeiders en bedienden. Metea en LBC overleggen gere-geld onderling.

  Persoonlijke vragenRonald Freriks volgt niet alleen het een-heidsstatuut op. Intussen loopt ook ander vakbondswerk verder. Elke dag ziet er anders uit, er is altijd wel iemand die langskomt. Het is heel uiteenlopend. Soms gaat het over verlof nemen of over een conflict. We zoeken dan op de werk-plaats naar een oplossing. Als dat niet lukt, kunnen we het voorleggen aan de syndicale raad, het comit voor veiligheid en preventie of de ondernemingsraad. Er is gelukkig een goede verstandhouding. Bij de personeelschef kunnen we altijd binnenvallen om iets te bespreken.Meer en meer komen werknemers ook met persoonlijke vragen langs. Soms zijn er thuis problemen. Soms geraken ze niet wijs uit de belastingbrief. Onze taak gaat dus verder dan de werkvloer. Ook in die situaties zoeken we een uitweg of verwij-zen we door naar verdere hulpverlening. En hoe ziet Ronald Freriks zelf zijn toe-komst? Ik wil heel graag het syndicale werk voortzetten, want het ligt me na aan het hart. Vraag is of arbeiders en bedien-den bij de volgende sociale verkiezingen op n lijst zullen staan, maar daar is nog niets over beslist.

  Hilde Pauwels

  Ronald Freriks: Net als in veel andere bedrijven is bij Umicore een historische kloof gegroeid tussen arbeiders en bedienden. Het bedrijf wil nu hetzelfde statuut voor alle werknemers.

  Hoe zit Het met joUw looN?Ben jij benieuwd naar de lonen in de sector waar je werkt? Hoeveel verdienen andere werknemers van jouw leeftijd? Wat is het gemiddelde loon voor een bepaalde job? Kom het te weten en doe de loonenqute op www.allesovermijnloon.be. Want voor hetzelfde geld verdien je beter.

 • uw job, ons werk 11Visie vrijdag 10 januari 2014

  Het overlevingspensioenHet huidige overlevingspensioen zal enkel nog toegekend worden aan weduwen en we-duwnaars die minstens 45 jaar zijn op het mo-ment dat hun echtgenoot of echtgenote over-lijdt. Die leeftijd wordt elk jaar opgetrokken met zes maanden, tot 50 jaar tegen 2025.Weduwen en weduwnaars die jonger zijn, zullen voortaan recht hebben op een over-gangsuitkering in plaats van een overlevings-pensioen. Die uitkering loopt twee jaar als het koppel een kind ten laste had, in alle an-dere gevallen n jaar.

  De overgangsuitkering wordt op dezelfde ma-nier berekend als een overlevingspensioen, en is dus afhankelijk van de loopbaan van de overledene. Als de weduwe of weduwnaar met een overgangsuitkering de pensioenleef-tijd bereikt (vervroegd pensioen telt ook), heeft hij of zij recht op een overlevingspensi-oen volgens de huidige regeling. Dat is wel enkel als hij of zij ondertussen niet hertrouwd is. In tegenstelling tot het overlevingspensi-oen mag je een overgangsuitkering cumule-ren met andere inkomsten (zoals een loon of een sociale uitkering).Deze nieuwe regels gelden voor sterfgevallen vanaf 1 januari 2015. Voor weduwen en we-duwnaars die vandaag al een overlevingspen-sioen ontvangen, verandert er niets.

  Alle gewerkte maanden tellen meeIn het stelsel van loontrekkenden wordt de pensioenloopbaan op dit ogenblik beperkt

  tot 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het rustpensioen ingaat. Loontrekkenden verliezen dus meestal een aantal maanden, afhankelijk van hun ge-boortedatum. Voor pensioenen die ingaan op 1 januari 2015, tellen voortaan alle gewerkte maanden mee.

  Eenheid van loopbaanDe eenheid van loopbaan houdt in dat als je meer loopbaanjaren hebt dan nodig is om een volledig wettelijk pensioen te ontvangen (al-

  gemeen 45 jaren), de minst goede jaren weg-gelaten worden.

  Vanaf 1 januari 2015 wordt de eenheid van loopbaan niet langer uitgedrukt in jaren, maar in dagen voltijds equivalenten. Het maximum wordt dan 14 040 loopbaandagen. Het gevolg van de nieuwe berekening is dat de eenheid van loopbaan minder snel zal be-reikt worden. Dat geldt vooral voor deeltijdse werknemers, of mensen met onvolledige loopbaanjaren. (LG)

  Nieuw pakket pensioenhervormingen goedgekeurdEind december heeft de ministerraad een nieuw pakket pensioen-hervormingen goedgekeurd, na een positief advies van het beheerscomit van de Rijksdienst voor Pensioenen. Vanaf 1 janua-ri 2015 wordt het overlevingspensioen een overgangsuitkering. Alle gewerkte maanden zullen meetellen voor pensioenopbouw.

  GAS tERuGNEmEN

  Vorige week startte het ACV samen met het ABVV een procedure bij het Grondwettelijk Hof om onderdelen van de wet die dit allemaal mogelijk maakt, nietig te laten verklaren. Want GAS-boetes dreigen niet alleen bel-letjetrek aan banden te leggen.Het is een democratisch basisrecht om op straat te komen voor je rech-ten. Of om medeburgers te informe-ren met een pamflet. Dat recht om actie te voeren is niet alleen gewaar-borgd in onze grondwet, maar ook in tal van internationale verdragen. En

  toch kan een burgemeester dankzij de GAS-wet eenzijdig, zonder verwit-tiging en zeer makkelijk beslissen om je een maand een plaatsverbod op te leggen voor openbare plaatsen. En nee, we zien geen spoken. Vorig jaar nog werden leden die pamfletten over het uitblijven van het eenheidsstatuut uitdeelden, bedreigd met een GAS-boete.

  Het uitgangspunt van het ACV blijft dat oplossingen aan de onderhande-lingstafel gevonden worden. Daar

  boeken we resultaten, hoe moeilijk het soms ook gaat. Maar tegelijk is de mogelijkheid en de vrijheid om actie te voeren een cruciaal onderdeel van dit model van sociaal overleg. Om mensen te informeren en te sensibili-seren. En we moeten niet naef zijn: als puntje bij paaltje komt, is collec-tief actievoeren het enige drukkings-middel dat werknemers hebben.Overleg zolang het kan, actie als het moet. Die slogan gaat al heel lang mee in het ACV. Omdat er veel waar-heid inzit. Omdat het over basisrech-ten gaat. Daarom is het nodig dat er GAS wordt teruggenomen.

  Marc Leemans, voorzitter ACV

  Vorig jaar nog werden leden die pamfletten over het uitblijven van het eenheidsstatuut uitdeelden, bedreigd met een GASboete.

  deFOCUS

  ww

  w.t

  wit

  ter.

  com

  /Acv

  onlin

  eht

  tps:

  //w

  ww

  .face

  book

  .com

  /het

  .acv

  Over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en de bijhorende boetes is al heel veel te doen geweest de voorbije maanden. Een GAS-boete wegens protest tegen GAS-boetes. Iemand met een verstandelijke handicap die een GAS-boete krijgt voor het bespelen van een dwarsfluit op straat. Belletjetrek afgestraft met een GAS-boete. Allemaal gebeurd, ik vind het niet uit. Absurde en onverdraagzame regelneverij, in een totale willekeur. Want elke gemeente bepaalt zelf waarvoor je een GAS-boete kan oplopen.

  Het huidige overlevingspensioen zal enkel nog toegekend worden aan weduwen en weduwnaars die minstens 45 jaar zijn op het moment dat hun echtgenoot of echtgenote overlijdt. Weduwen en weduwnaars die jonger zijn, zullen voortaan recht hebben op een overgangsuitkering.

 • Visie vrijdag 10 januari 201412bondigvak

  Beroepenhuis houdt Open ZondagenKinderen van 11 tot 14 jaar die een studiekeuze maken, kunnen inspi-ratie opdoen in het Beroepenhuis in Gent. Op een plezante manier maak je er kennis met meer dan vijftig technische beroepen.De tentoonstelling is interactief opgebouwd. Bestuur een schip als binnenvaartkapitein. Controleer de snoepproductie als kwaliteitsverant-woordelijke. Dek de tafels in een res-taurant of onderzoek chemische stoffen als laborant.Op deze zondagen is het Beroepenhuis open van 9.30 tot 16.30 uur:19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 27 april en 18 mei 2014.Inkom: 6 euro / -10 jaar: gratis

  www.beroepenhuis.be Tel. 09 330 85 50

  Sectorakkoord textielsectorEind december bereikten de sociale partners een akkoord in paritair comit 120 (textielnijverheid en breiwerk). De jongerenlonen zijn afgeschaft sinds 1 januari. De verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brug-pensioen) zijn verlengd met n of twee jaar. De syndicale premie wordt verhoogd naar 130 euro, ook voor de (brug)gepensioneerden. Het werk-plekleren in het kader van betaald educatief verlof wordt verlengd tot augustus 2015.

  Het volledige akkoord lees je op acv-csc-metea.acv-online.be.

  Erkenning grafische sectorWerk je in een bedrijf van paritair comit 130 (drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf)? Dan kun je je kandidaat stellen voor Laureaat van de Arbeid. Iedere gepassio-neerde werknemer, werkgever en zelfstandige met liefde voor het vak komt in aanmerking. Doe jij je werk goed en ben je er trots op? Of ken je iemand die een voor-beeld is voor de sector? Dien dan jouw of zijn kandidatuur in via het inschrijvingsformulier opwww.febelgra.be (werkgeversorga-nisatie grafische sector). Je kunt het formulier ook krijgen via je vak-bondsafgevaardigde of [email protected] (Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid). Inschrijven kan tot en met 28 februari.

  ACV naar Grondwettelijk Hof tegen GAS-wet De nieuwe GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties) krijgt al maandenlang de wind van voren van sociale organisaties en burgers. De absurde verbodsbepalingen, die kun-nen leiden tot een GAS-boete, en de leeftijdsverlaging naar 14 jaar liggen zwaar onder vuur. Maar ook de actie-vrijheid kan beknot worden door de nieuwe wet. ACV en ABVV vragen daarom aan het Grondwettelijk Hof om de GAS-wet te vernietigen. Progress Lawyers Network voert namens de twee vakbonden een pro-cedure.

  Het akkoord werd eind 2013 gesloten op een conferentie van de Internationale Arbeids organisatie (IAO) voor de che

  miesector. 102 vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers legden een aantal belangrijke principes en voornemens vast. Om duurzaam en productief te kunnen werken, is het nodig dat werknemers en werkgevers kunnen overleggen. Bovendien kunnen chemiebedrijven er nu ook voor kiezen om zelf de rechten van werknemers te respecteren, ook al doet hun regering dat niet. Dat doen ze met Global Framework Agreements (wereldwijde kader overeenkomsten). Nietvaste werknemers moeten ook dezelfde rechten en voorwaarden krijgen als hun collegas in vaste dienst. De chemiebedrijven en overheden gaan ook inspanningen doen om zwartwerk tegen te gaan.

  En van de sterke punten is dat dit akkoord het belang van sociale dialoog benadrukt, tussen werknemers en werkgevers, vindt Fons De Potter van ACV bouw industrie & energie. Hij was aanwezig op de conferentie, als woordvoerder van de werknemersafvaardiging (IndustriAll Global Union). Die sociale dialoog is belangrijk voor duurzaam en waardig werk in de chemiesector.

  Rechten respecterenMet een Global Framework Agreement verbinden multinationale ondernemingen zich ertoe om de akkoorden van de IAO toe te passen. Er bestaan al conven

  Als je in een chemiebedrijf werkt, is het extra belangrijk dat je veilig en beschermd kunt werken. Daarom hebben werknemers, rege-ringen en werkgevers een wereld-wijd akkoord gesloten over waar-dig werk in de chemiesector.

  ties, bijvoorbeeld tegen kinderarbeid of voor het recht op vereniging. Maar veel landen hebben die nog niet omgezet in wetgeving. De bedrijven in die landen kunnen nu toch de rechten van werknemers respecteren door een Global Framework Agreement af te sluiten. Chemiereus Solvay, die ook in Belgi actief is, is n van de bedrijven die al zon kaderovereenkomst heeft ondertekend. En van de problemen in de chemie is dat werknemers vaak in een onzekere situatie zitten. Sommigen krijgen telkens opnieuw een tijdelijk contract. Anderen werken op de site van een chemiebedrijf, maar zijn in dienst van een bedrijf in onderaanneming. Veel activiteiten worden uitbesteed. Dat zet de loon en arbeidsvoor

  waarden onder druk. Het veroorzaakt ook ongevallen. In Belgi staan we gelukkig ver op het vlak van veiligheid. De vakbond staat erop dat elke werknemer die op een site komt, voldoende opleiding krijgt. Wereldwijd is dat niet het geval. Onder meer in Azi is de chemische industrie zich sterk aan het ontwikkelen. Voor de vakbonden in landen als India en Bangladesh is het belangrijk dat ze zich kunnen optrekken aan een IAOakkoord. Op hun eentje krijgen ze zulke afspraken niet gemaakt met hun bedrijf of regering.

  Correct spelenVoor werknemers zonder contract belooft het IAOakkoord vooruitgang. Als mensen officieel werken, wordt de economie

  uw job, ons werk

  In Belgi moet elke werknemer die op een chemiesite komt, voldoende opleiding krijgen. Wereldwijd is dat niet het geval, weet Fons De Potter van ACV bouw - industrie & energie.

  Ook economie wordt beter van waardig werkGlobaal chemieakkoord moet zorgen voor productieve, werkbare jobs

  ACV TrAnsCom lAAT kmos nIeT VAllenBij transport- en logistiekbedrijf A.J. Veurink in Roeselare voerde ACV Transcom onlangs een positieve actie. De vakbondscentra-le wil werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen (kmos) niet aan hun lot overlaten. In kmos zijn er geen vakbondsaf-gevaardigden, want dat is niet verplicht in ondernemingen met minder dan vijftig werknemers. (LVDB)

 • Visie vrijdag 10 januari 2014 13

  Hoewel de temperatuur deze winter nog niet vaak onder het vriespunt is gedoken, kan het weer snel omslaan. En voor je het weet is Koning Winter in het land. Wanneer is het te koud om te werken?

  De wet bepaalt dat ondernemingen zich moeten voorbereiden op koude en dus niet mogen wachten tot de eerste vorstperiode. Zij moeten vooraf een plan opstellen om werknemers te beschermen tegen de kou. Je werkgever kan bijvoorbeeld zorgen voor extra beschermkledij of warme drank. Het preventiecomit of de vakbondsafvaardi-ging moet hierover een advies geven.Met dat plan moet je werkgever ervoor zor-gen dat de temperatuur op de werkplek niet lager is dan de zogenaamde actiewaarden voor blootstelling aan de koude. Die waar-den houden rekening met de fysieke werk-belasting. (zie tabel)

  Te koud om te werken?

  Ze beschermen de gezondheid van de werk-nemers, al garanderen ze geenszins een com-fortabele werkplek. Sowieso moet je werkgever tussen 1 novem-ber en 31 maart in open werklokalen en arbeidsplaatsen in open lucht verwarmings-toestellen voorzien. Werknemers die gewoonlijk buiten werken of in een omgeving waar het kouder is dan 8 C, moeten opgevolgd worden via een gezond-heidstoezicht. (LG)

  ? !

  daar beter van. Een overheid kan dan een fiscaal systeem en sociale zekerheid opzetten. Voor de bedrijven die het al cor-rect spelen, wordt de concurrentiepositie stabieler. Bedrijven die hun sociale verantwoorde-lijkheid opnemen, worden er zelf dus ook beter van. Als je een product maakt, moet je ook een langetermijnvisie hebben. Ook vakbonden moeten daar hun zeg in heb-ben. Vroeger streden we vooral voor loon, vakantie en een sociaal statuut. Vandaag moeten we de jobs ook bestendigen en werkbaar houden. Met respect, sociaal overleg en deftige arbeidsvoorwaarden zijn werknemers n bedrijven beter af.

  Lieve Van den Bulck

  De kledingarbeiders in Bangladesh kwamen vorig jaar vaak in het nieuws, doordat duizen-den mensen stierven toen

  een fabriek instortte. Maar ook hun colle-gas in Cambodja, iets verderop in Zuid-Oost-Azi, hebben het moeilijk. Het hui-dige minimumloon is er 80 90 dollar (58 66 euro) per maand. Een onderzoeksteam van de overheid beval onlangs aan om het minimumloon naar 160 dollar te brengen, een mini-mumbedrag om in Cambodja te kunnen overleven. De Cambodjaanse regering besliste om dat advies te negeren. Dat gebeurde waarschijnlijk onder druk van de werkgevers. Daarop ging een nationale staking van start, op 23 december. Tachtig procent van de werknemers deed eraan mee, weet Jessie Van Couwenberghe van de Internationale dienst van ACV.

  MachinegewerenDe staking verliep vreedzaam, tot een kledingbedrijf op 2 januari de hulp inriep van speciale ordediensten. Die moesten de stakende arbeiders te lijf gaan met ijze-ren staven. Later die dag werden arbeid-sters aangevallen door ordediensten met metalen buizen, messen en AK47-machinegeweren. Door het geweld vie-len doden en zwaargewonden. Talrijke mediarapporten en onafhankelijke bron-

  Doden en gewonden bij staking voor minimumloonSpeciale eenheden van het leger in Cambodja hebben een staking op 3 januari gewelddadig onderdrukt. Daarbij werden minstens vijf doden en 39 gewonden geteld. De arbeiders in de kledingsector vroe-gen met de staking om het lage minimumloon te verhogen, zodat ze er ook echt van kunnen leven.

  nen bevestigen dat de ordediensten aan-zetten tot geweld, niet de arbeiders.

  KledingmerkenDit is echt een ongeziene situatie, zegt Athit Kong van de onafhankelijke vak-bondsfederatie C.CAWDU in Cambodja. We zijn veel gewend qua intimidatie. Maar wat nu gebeurt, maakt ons bang. Het voelt aan als een terugkeer naar de militaire dictatuur. De grote kledingmer-ken kunnen het tij keren, door hun macht aan te wenden bij de Cambodjaanse werk-gevers. En onze overheid moet voelen dat deze situatie onaanvaardbaar is. Daarvoor

  uw job, ons werk

  Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

  In Belgi moet elke werknemer die op een chemiesite komt, voldoende opleiding krijgen. Wereldwijd is dat niet het geval, weet Fons De Potter van ACV bouw - industrie & energie.

  Een onderzoeksteam van de overheid beval onlangs aan om het minimumloon naar 160 dollar te brengen. De Cambodjaanse regering besliste om dat advies te negeren. Op de foto stakende kledingarbeiders vr het geweld uitbrak.

  Ook economie wordt beter van waardig werk

  Info over statuut arbeiders-bedienden handig gebundeldHet eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden is op 1 januari ingevoerd. Wat verandert er precies? ACV voorziet je van de nodige informatie over de wij-zigingen.

  De gelijke opbouw van de opzegtermijnen en de afschaffing van de carensdag zijn de belangrijkste veranderingen. De precieze gevolgen per mogelijke situatie vind je op www.HetNieuweStatuut.be en in de folder Het eenheidsstatuut, beschikbaar in de ACV-dienstencentra.

  Concrete voorbeelden worden in de folder en op de website toegelicht: Isabelle, een arbeidster die in een sector werkt met behoud van verkorte opzeg en die ontsla-gen wordt. Faza, die arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval. Robert, die ont-slagen wordt of zelf zijn ontslag geeft met het oog op pensioen.

  ACV-militanten krijgen half januari een nummer van Vakbeweging in de bus, dat volledig gewijd is aan het eenheidsstatuut. Genteresseerden kunnen deze info ook lezen via www.acv-online.be.

  www.HetNieuweStatuut.be

  Cambodja: leger gebruikt geweld tegen stakende kledingarbeiders

  Fysieke werkbelasting Voorbeeld

  Min. temp.

  Zeer licht werk Zitten in rust 18 CLicht werk Secretariaatswerk 16 C

  Halfzwaar werk Besturen vrachtwagen 14 C

  Zwaar werk Zagen met de hand 12 C

  Zeer zwaar werk Beklimmen van ladders 10 C

  hebben we de steun nodig van onze inter-nationale partners.ACV en de Belgische ngos Wereld-solidariteit en Oxfam Solidariteit zijn enkele van die partners. Ze hebben nu een brief geschreven naar minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en de Cambodjaanse ambassadeur in Brussel. Ze vragen ook met aandrang aan kledingmerken, zoals H&M, Zara, C&A en GAP, om actie te ondernemen. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie volgt de zaak op. (LVDB)

  Bel

  ga

 • uw job, ons werk Visie vrijdag 10 januari 201414

  We zullen zowel in de praktijk als in de hoofden van men-sen een overgang moeten maken naar

  duurzame vervoersmiddelen en een door-dachte combinatie van verschillende manieren om je te verplaatsen, vertelt Crevits.Nu gebruiken we meestal de auto, ook al is meer dan de helft van onze verplaatsin-gen korter dan vijf kilometer. De volgen-de jaren zal het aantal personen- en goe-derenkilometers sterk stijgen, onder meer door de groei van de bevolking. Het beleid moet daar op inspelen en ervoor zorgen dat investeringen van vandaag ten goede komen aan de mobiliteit van morgen.

  Mobiliteitsbudget

  Hoe kan je die overgang naar duurza-me vervoersmiddelen en een combi-natie van vervoerswijzen het beste realiseren?

  Voor het woon-werkverkeer is de realisa-tie van het mobiliteitsbudget een belang-rijke pijler. We willen afstappen van het systeem waarin je alleen een budget krijgt voor het gebruik van de wagen. Dat moet evolueren naar een globaal mobili-teitsbudget, dat je ook kan gebruiken voor het openbaar vervoer, de aankoop van een fiets of het gebruik van een deel-fiets. Het mobiliteitsbudget hoeft dus zeker niet beperkt te worden tot enkel diegenen die nu al over een bedrijfswa-gen beschikken. Elke werknemer die woon-werkverplaatsingen aflegt, zou hiervoor in aanmerking kunnen komen.

  Mijn partij heeft nu een wetsvoorstel ingediend voor het mobiliteitsbudget. We merken dat daar een groot draagvlak voor is. De invoering van het mobiliteitsbud-get kan volgens mij een grote stap beteke-nen voor een duurzamer woon-werkver-keer. Voorstellen en beslissingen over de invoe-ring van het mobiliteitsbudget kunnen het best uitgewerkt worden in overleg tussen werkgevers en werknemers. Het

  We willen afstappen van budget enkel voor de wagen

  DOSSIER Duurzaam woon-werkverkeer

  De auto blijft veruit het populair-ste vervoersmiddel van de Vlaming, ook voor het woon-werk-verkeer. Binnenkort is dat mis-schien anders, verzekert Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) ons. Er komt een tijd dat we zullen opstaan en bekijken hoe we het vlotst op onze bestemming geraken. Dat zal zeker niet altijd met de auto zijn. We streven naar een duurzame manier om ons te verplaatsen, waarbij we vlot over-stappen tussen auto, fiets en open-baar vervoer.

  moet zowel voor de werknemer als voor de werkgever duidelijk zijn wat het mobi-liteitsbudget allemaal precies kan inhou-den aan vervoersmogelijkheden, inclusief de juiste financile en fiscale gevolgen op het vlak van de kosten en het loon.

  Hoe kunnen we zorgen voor een beter openbaar vervoersaanbod voor pendelaars?

  Voor mij staat de uitbouw van knoop-punten met vlotte overstapmogelijkhe-den voorop. Zeker voor de steden is het een grote uitdaging om de woon-werkver-plaatsingen duurzaam te maken. De fiets, bus, tram, trein en ook auto moeten

  gecombineerd worden. Ik vind dat je echt moet focussen op duurzame verplaatsin-gen. We leggen nieuwe tramlijnen aan, we bestellen nieuwe trams en bussen en in de toekomst zullen we ook de bezet-tingscijfers beter kennen. De duurzame verplaatsingsmogelijkheden kunnen dan ook beter op elkaar afgestemd worden, wat kan zorgen voor een groter aanzuig-effect.

  Welke rol ziet u weggelegd voor De Lijn?

  Voor de tewerkstellingspolen en indus-trieterreinen kan De Lijn een oplossing bieden voor grote en niet zo verspreide verplaatsingen. Waar mogelijk doet De Lijn dat nu al. De Lijn kan natuurlijk niet zomaar inspelen op de vraag van zeer spe-cifieke woon-werkverplaatsingen op zeer vroege of late uren en erg afgelegen bedrij-venterreinen. Daarvoor voorzien we wel andere oplos-singen, zoals het Pendelfonds en het Shuttledecreet. Het Shuttledecreet zal mogelijkheden bieden voor een betere organisatie van vervoer voor werknemers tussen haltes van openbaar vervoer en afgelegen bedrijventerreinen.

  KilometerheffingVanaf 2016 komt er een kilometer-heffing voor vrachtwagens. De trans-porteurs zullen per kilometer moe-ten betalen. Vindt u zon kilometer-heffing ook voor personenwagens een goed idee?

  Een kilometerheffing voor personenwa-gens kan een volgende stap zijn om slim-

  mer om te gaan met het autogebruik. We gebruiken nog te snel de wagen, ook voor verplaatsingen van minder dan vijf kilo-meter. Met het systeem van kilometerhef-fing kan je ook milieuvriendelijke voer-tuigen positief belonen. Er loopt nu een proefproject. De eerste resultaten ver-wachten we midden dit jaar.

  Om de files echt aan te pakken, is een kilo-meterheffing voor vrachtwagens niet vol-doende. De vrijgekomen ruimte zal onmiddellijk worden ingevuld door perso-nenverkeer. Daarom pleit CD&V voor een kilometerheffing voor personenwagens. Belangrijk is dat we ook rekening houden met de gevolgen voor de werknemers en gezinnen. We willen naast het mobili-teitsgedrag ook de socio-economische impact van een kilometerheffing in kaart brengen (wie gebruikt de auto minder en waarvoor, red.). Een kilometerheffing gaat voor mij samen met andere maatregelen zoals het mobiliteitsbudget en een door-dacht parkeerbeleid.

  Patrick WirixJurgen DOurs

  Fred

  erik

  Her

  rego

  ds

  Een kilometerheffing voor personenwagens kan een volgende stap zijn om slimmer om te gaan met het autogebruik. We gebruiken nog te snel de wagen, ook voor verplaatsingen van minder dan vijf kilometer., zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

  De invoering van een mobiliteitsbudget kan volgens mij een grote stap betekenen voor een duurzamer woon-werkverkeer.Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

  3 VOOrstEllEn Van aCV VOOr EEn DuurzaMEr En ratiOnElEr WOOn-WErkVErkEEr1. Meer investeren in infrastructuur voor duurzame mobiliteit.2. Meer en makkelijker combineren van vervoerswijzen,

  bijvoorbeeld via het mobiliteitsbudget. 3. Eerlijke autofiscaliteit die duurzaam verplaatsingsgedrag aanmoedigt

  en sociaal aanvaardbaar is.

 • uw job, ons werkVisie vrijdag 10 januari 2014 15

  We willen afstappen van budget enkel voor de wagen Op mijn werk was ik vanaf de eerste dag Marleen

  Het genderteam van UZ Gent heeft vorig jaar een behandeling opgestart bij maar liefst 113 volwassenen. Op tien jaar tijd is dat een verdubbeling. Transgenders zijn veel zichtbaarder in de samenleving geworden. Visie sprak met Bea en Marleen (of was het nu Bart?).

  Ik noem mezelf crossgender. Ik uit mij als vrouw, maar ik ben niet geopereerd, vertelt Marleen Hufkens (46, vooraan op foto), die Bart heet op haar identiteitskaart. Ik heb er geen probleem mee als iemand mij met Bart aanspreekt. Ik gebruik

  mijn mannelijke kant ook nog, ik speel daarmee.

  HormonenkuurBea Peeters (44) leeft al bijna twee jaar als vrouw en is pas gestart met haar hormonenkuur. Ze is in transitie. Ik heb nu vooral last van vapeurs, maar ik ga door. Ik wil hele-maal vrouw worden. Haar vroegere mannennaam wil ze niet meer gebruiken. Het heeft twintig jaar geduurd voor-aleer ik helemaal klaar was om me te uiten als transgen-der. Ik was ondertussen vader geworden en dan onder-druk je dat. Ik ben gescheiden van mijn vrouw, voordat ik mij geout heb. Zij voelde wel dat er iets was. Ik zat met mezelf in de knoop. We hebben twee kinderen, van 17 en 18 jaar. Ze nemen het goed op. Ik heb een goede relatie met hen.

  TransvrouwenBea en Marleen hadden vroeger een seksuele voorkeur voor vrouwen. Hun transgender-zijn heeft daar niets aan veranderd. De meeste transvrouwen vallen nog altijd op vrouwen. Het is een groot misver-stand dat transvrouwen ook op mannen vallen. Al zijn er ook in onze groep biseksuelen, weet Marleen, die covoorzitster is van Cavaria, de belan-genorganisatie voor holebis en transgenders.Bea is lekkenhersteller bij De Watergroep, een macho werkomgeving. Toen ik uit de kast kwam, ben ik geschrokken hoe begripvol mijn collegas waren. Mijn directe chef wist niet goed wat te doen. Hij heeft naar de sociale dienst op het werk gebeld en daar heb ik een gesprek gehad. Ik was de eerste die zich outte als transgen-der in een groot bedrijf. Daardoor was ik een proefper-

  soon. Er bestaat nu een brochure over transgenders op het werk (zie kaderstuk, red.). Die brochure moet ervoor zorgen dat werkgevers en collegas beter weten hoe ze met trans-genders moeten omgaan.

  OntslagMarleen veranderde tijdens haar transitie, zeven jaar gele-den, van job. Ik werkte vroeger bij een katholiek familie-bedrijf. Die mensen konden daar niet mee om. Ik was vak-bondsafgevaardigde voor LBC-NVK in dat bedrijf. Bij mijn

  ontslag heb ik een ruime verbrekingsvergoeding gekre-gen, al kon ik dat ontslag wel aanvechten. Ik heb vrij mak-kelijk een andere job gevonden, en dat als vrouw. Op mijn werkplek in de bibliotheek was ik vanaf de eerste dag Marleen.Bea ploetert voor haar werk soms in de modder en dan moet ze zich kunnen douchen. De mannelijke collegas voelden er zich niet goed bij dat ik met hen een kleedka-mer deelde. Daarom heb ik nu een aparte kleedruimte, voor vrouwen. Iedereen voelt zich er goed bij. Ik ben ook veel minder introvert sinds ik transgender ben.

  Filip Bellemans

  Ik ben ook veel minder introvert sinds ik transgender ben.

  Bea, lekkenhersteller bij De Watergroep

  Luk Copywriter, koersfan, zachte anarchist, Bowiedweper

  VN telt de doden in Syri niet langer. Zo, die humanitaire crisis is ook weer opgelost.

  Peter Selie

  Gisteren de pinten in mijn bak bier gedoopt als Goede Voornemens, zodat ik vandaag Vrouw! Breng mij eens een goed voornemen! kan roepen.

  Bianca Debaets Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Brussel

  Jammer dat troeven van Brussel dreigen overschaduwd te worden door (helaas herkenbare) schaduwzijde. We kunnen het tij nog keren.

  Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

  UIT Ingbeeld

  ZEGT BEa En MarlEEn, TransGEndErs

  WIE Is EEn TransGEndEr?Een transgender is iemand bij wie de innerlijke bele-ving als man of vrouw anders is dan het toegekende geboortegeslacht. Hij of zij wil leven in een andere genderrol. Een hormonale behandeling en/of chirur-gische ingrepen vinden plaats om het lichaam in over-eenstemming te brengen met die identiteitsbeleving. Dat proces van geslachtsaanpassing duurt ongeveer twee jaar en noemt men transitie.

  InFOpUnT Met vragen over transgenders kun je terecht bij het Infopunt: 0800 96 316 (donderdag en vrijdag), [email protected] of www.transgenderinfo.be.

  BrOcHUrEJoz Motmans, transgenderexpert aan de Universiteit Gent, schreef een brochure met tips en info om beter om te gaan met transgenders op de werkvloer. Die kun je downloaden via www.transgenderinfo.be. Ook ACV verleende haar medewerking aan de brochure.Transgender zijn hoeft geen handicap te zijn, vindt Motmans. De capaciteiten en de vaardigheden van de persoon die in transitie is, blijven dezelfde. Het pro-bleem zit niet bij de transgenderpersoon, maar in de omgeving, in de sociale aanvaarding.

  Mic

  hael

  De

  Lau

  snay

 • Visie vrijdag 10 januari 201416 Verantwoordelijke uitgever regio Limburg: Carien Neven

  Wil je reageren op de regionale bladzijden? Contacteer dan de redactie van ACW Limburg - Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt -

  tel. 011 29 08 70 - [email protected] - www.acwlimburg.be - www.visielimburg.be

  Limburg

  LIMBURG

  Carien Nevensecretaris ACW Limburgwww.neveneffect.eu

  NEVEN-EFFECTDe vertrouwensrelatie is het belangrijksteVRIJWILLIGERS VAN INTERNATIONAAL COMIT WORDEN CM-CONTACTPERSOON

  Goed ontvangenRoger Vanotterdijk: We zijn gestart met CM bekend te maken bij verschillende doelgroepen en nationalitei-ten. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar contact-personen, eerst in de mijngemeenten, maar nu willen we graag uitbreiden naar de volledige provincie. Dat kan dankzij de samenwerking met het Internationaal Comit (IC). We leggen contacten met Turkse, Marok-kaanse, Thaise, Russische, verenigingen.

  Christopher: Onze vereniging Kolors wil banden sme-den tussen Nigeria en Belgi, via gezamenlijke cultu-rele activiteiten en via ontwikkelingssamenwerking. Wij proberen onze mensen te informeren en te advise-ren, zodat ze hun plaats te vinden in de Belgische samenleving. Via Internationaal Comit ben ik in con-tact gekomen met Roger en Cindy van CM. Ik ben zelf al bijna 20 jaar lid van CM. De aanpak en de manier van werken bij CM spreken mij enorm aan. Ik werd altijd door CM medewerkers goed ontvangen en genfor-meerd. Dus was het bijna logisch dat ik contactper-soon zou worden.

  VertrouwenCindy Coomans: We krijgen voor dit project middelen uit het Innovatiefonds van de Landsbond van Christelijke mutualiteiten. Het is een win-win situatie. Wij bieden de allochtone verenigingen know-how en gaan infosessies geven over bv. (thuis)zorg, hospitali-satie. De contactpersonen zijn daarbij de sleutel. Het zijn aanspreekpersonen binnen een bepaalde gemeen-schap, mensen die problemen opsporen en deze sig-naleren.

  Roger: Wij brengen die vrijwilligers in contact met de consulenten in de CM-kantoren. De vertrouwensrela-tie die ontstaat tussen consulent en contactpersoon is het belangrijkste. Soms is het moeilijk om allochtone leden te bereiken. Een telefoontje naar de contactper-soon is dan vaak genoeg. De consulent zoekt samen met de contactpersoon naar een oplossing voor moei-lijke dossiers of kan tolken.

  VindenChristopher: Ik ben al lang voorzitter van Kolors. Mensen informeren en doorverwijzen is niet nieuw voor mij. Ze komen vaak naar mij met allerlei vragen. Ik heb in Limburg, vooral in Hasselt, een groot net-werk uitgebouwd. Afrikaanse mensen weten waar ze mij kunnen vinden.

  Contactpersoon zijn, betekent veel voor mij. Ik wil een verandering brengen in onze samenleving en op die manier mensen uit mijn gemeenschap helpen om zich hier thuis te voelen.

  VragenCindy: CM zorgt ook voor vorming. Zo hebben we pas een bezoek gebracht aan de Thuiszorgwinkel, samen met de contactpersonen en de educatieve medewer-kers van het IC. Men vond het zo interessant dat zij hun verenigingen gaan aansporen om ook een bezoekje te plannen. Een andere vorming bestond uit info over de CM-diensten en -voordelen zodat ze onze dienstverle-ning nog dichter bij de mensen kunnen brengen. CM heeft hier een voortrekkersrol. De verenigingen waar-deren deze aanpak van CM.

  Christopher: Ik heb veel bijgeleerd over de dienst-verlening van CM. Er zijn veel initiatieven en mogelijk-heden die niet breed bekend zijn bv. de thuiszorgwin-kel en de uitleendienst.Regelmatig kom ik samen met Ronny, consulent van CM in Hasselt, om uit te wisselen en onze samenwer-king te evalueren. Als ik met vragen rond de wetgeving of de CM-werking zit, kan ik altijd bij hem terecht.

  ZiekenzorgCindy: Ik werk ook voor Ziekenzorg. Het project zorgt voor kruisbestuiving, sinds kort hebben we een nieu-we Ziekenzorgkern opgericht, Genk Missione, met Italianen, Spanjaarden en Portugezen. In Beringen start er misschien een Turkse Ziekenzorg. Ook in de bestaande afdelingen van het IC is er interesse is om rond ziekenzorg te werken.

  Meer info Internationaal Comit, 011 29 09 10 [email protected] Roger Vanotterdijk, CM, 0112805 97 [email protected]

  Het is niet gemakkelijk voor onze mensen om hun weg te vinden naar de mutualiteit en de gezondheidszorg. Taal kan een drempel zij om naar het ziekenfonds te stappen. Daardoor kennen mensen hun rechten niet, zegt Christopher Nwosu, voorzitter van Kolors, een Nigeriaanse vereniging in Hasselt. Daarom zijn Internationaal comit en CM Limburg gestart met het pilootproject allochtone contactpersonen. Roger Vanotterdijk en Cindy Coomans van CM begeleiden dit. Christopher was n van de eerste contactpersonen.

  NOORD-LIMBURGSE VAKANTIEBEURS

  zo 19 januari 2014 | 10 - 17.30 uDe Posthoorn | Groenstraat 6 | Hamont

  Met een ruim aanbod en grote verscheiden-heid aan standhoudersIeder uur worden er mooie prijzen uitgeloot.

  Prijs: 2,5 , Pasar-leden 2 Pasar-bestuursleden: gratis op vertoon van hun medewerkerskaart

  Info: Toon Duisters, 011 44 84 93

  De spoken van GenkDe spoken van het verleden, de toekomst en het heden: net zoals Scrooge hebben ook wij ze zopas op bezoek gehad. Het gebeurde tijdens een warme winterdag in Genk, tijdens een ons-moment met de teams van ACW en IC, om het nieuwe jaar in te zetten.

  Een tegenvaller eerst, want de gereserveerde traiteur liet ons ter elfder ure weten dat er geen buffet zou zijn. In de plaats daarvan bots-ten we in een eenvoudige en gezellige eet-plaats op een Italiaanse superkok. Warm, gast-vrij, gul en duurzaam. Spontaan gaf hij de over-schot in bakjes mee. Eten weggooien. Nu? Dat doen we niet in deze tijd!

  Daarna volgde