Visie 10 januari 2014 - editie Limburg

download Visie 10 januari 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  40

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 10 januari 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  5

  2

  10jaargang 70 visie nummer 01 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 24 januari 2014

  dixit We streven naar een duurzame manier om ons te verplaatsen, waarbij we vlot overstappen tussen auto, fiets en openbaar vervoer.Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lees meer op pag. 14

  Hoeveel betaal je in 2014? Welke tarieven gelden van nu af aan bij de dokter, de tandarts of de kinesist?

  Glazen bol voor 2014 Onderzoeksbureau Trendhuis vroeg 1 500 Belgen naar hun goede voornemens. Welke voorne-mens maakten zij en wat kunnen ze ons leren over de trends voor 2014?

  Voor ouderen is openbaar vervoer noodzakelijk

  OKRA wil het gratis openbaar ver-voer voor ouderen niet afschaffen, zegt Jan Vandecasteele van senio-renbeweging OKRA. Het moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

  Werken aan het eenheidsstatuut bij Umicore

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio Aalst Vrijdag 10 januari 201401

  Hoe ouder je bent, hoe meer kans je hebt om ziek te worden. 15 procent van de 65- tot 69-jari-gen komt in de loop van een

  jaar terecht in het ziekenhuis. Tegen de leef-tijd van 85 jaar (85- tot 89-jarigen) verdub-belt de kans op een hospitalisatie tot 31 pro-cent. Ook de verblijfsduur neemt toe met de leeftijd, van 9 dagen op 45 jaar, over 10 op 65, naar 21 op 85 jaar. En ook de kostprijs van een opname stijgt naarmate men ouder is. De 20- tot 64-jarigen hebben een gemid-delde factuur van 498 euro, terwijl dit bij de 65-plussers gemiddeld 638 euro is. Dat is 28 procent duurder.

  Betaalbare factuurDat mensen op oudere leeftijd vaker met gezondheidsproblemen kampen, is bekend. Maar dus ook de verblijfsduur en de factuur stijgen met de leeftijd. Als 65-plusser is de ziekenhuisfactuur een zware dobber. Daarom pleit CM voor een betaalbare fac-tuur. We vragen een verdere af bouw van de ereloonsupplementen die artsen mogen vragen en de betere terugbetaling door de ziekteverzekering van bepaalde medische materialen en geneesmiddelen, zegt CM-voorzitter Marc Justaert.

  Betaalbare hospi-verzekeringToch zal een hospitalisatieverzekering nodig blijven om de rest van de hospitalisa-tiekosten te helpen dekken. Tot nu toe kon je na je 65ste niet meer overstappen naar de betaalbare hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds. CM schaft deze leeftijds-grens van 65 jaar voor aansluiting nu af. Ook 65-plussers (vanaf 66ste verjaardag) kunnen nu dus instappen bij de CM-hospitalisatieverzekeringen, en dat tegen een veel betaalbaarder tarief dan bij de privhospitalisatieverzekeraars. Zo bedraagt de premie voor een 66-jarige die instapt, 25,33 euro per maand terwijl dat bij een privverzekeraar heel wat meer is.Justaert: Onder andere Test-Aankoop en de

  Geen leeftijdsgrens meerBetaalbare hospitalisatieverzekering voor 65-plussers

  Ook 65-plussers kunnen voortaan aansluiten bij het CM-Hospitaal-plan. De leeftijdsgrens die tot nu toe bestond om in een hospitalisa-tieverzekering van het zieken-fonds te stappen, wordt afge-schaft.

  Vlaamse Ouderenraad hebben al aange-klaagd - en terecht - dat hospitalisatieverze-keringen voor ouderen te duur zijn. In som-mige gevallen is er zelfs sprake van discri-minatie. Als marktleider nemen wij hier-mee het voortouw om hospitalisatieverze-keringen betaalbaar te maken voor elke Vlaming. 80 procent van de 65-plussers heeft geen hospitalisatieverzekering bij een van de zie-kenfondsen. Zij hebben dus ofwel geen ver-

  3

  zekering of zijn aangesloten bij een priv-verzekering. In totaal hebben meer dan 8 miljoen Belgen een hospitalisatieverzeke-ring. Dat zijn er 5,5 miljoen bij de privver-zekeraars via een individuele polis of via de werkgever en 2,5 miljoen bij de ziekenfond-sen.

  CM-Hospilijn tel. 078 151 151 www.cm.be/ hospitalisatieverzekeringen

  Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om in het ziekenhuis terecht te komen.

 • Visie vrijdag 10 januari 20142 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  In bad1 januari was een dag als elke an-dere. De zon kwam op om 8.48 uur en ging zeven uur en vijftig minuten later weer onder. En behalve het feit dat veel jongeren met een kater tot de middag in bed lagen en dat mijn moeder naar het concert van de Wiener Philharmoniker heeft ge-luisterd, was het een doodgewone woensdag.

  Maar de melancholicus in mij laat het daar niet bij. Want een nieuw jaar voelt alsof ik net uit een deugd-doend, warm bad ben gestapt. Fris, pas gewassen, terwijl mijn huid ruikt naar nieuw en zeep en hele-maal schoon. Hoofd ondergedom-peld en besmeurde gedachten ach-tergelaten. Het voorbije jaar is met zeepwater van mij afgegleden, en het vuile badwater spoelt zachtjes sputterend weg door de afloop.

  Een nieuw jaar is voor iedereen een cadeau. Een nieuwe reis van 365 da-gen, om met goede moed en een blik op de horizon aan te vangen. Met steile wandelingen bergop. Maar ook met snelle, spannende ritten, die mijn hartslag de hoogte injagen. En paradijselijke oases om in uit te rusten.

  Prachtig toch, zon nieuw begin? En niet de kalender maakt 1 januari tot 1 januari, maar de mensen die met mij op reis vertrekken. Een familie-lid of vriendin die me mijn fouten en idioterijen vergeeft. Een baas die mij een fout laat maken en opnieuw be-ginnen. Een dokter, die mij genezen en wel op pad stuurt. Een vrijwilli-ger die mij soep voor een goed doel - en hoop op een betere wereld - verkoopt.

  Maken we fouten onderweg? Geen onoverkomelijk probleem. Op het einde van het jaar wacht een volgend bad met schoon water, welriekende zeep en nieuwe kansen.

  Lieve Van den Bulck

  Glazen bol voor 2014

  Goede voornemens zwakken af, maar we zien er vaak een trend in, zegt Nathalie Bekx van Trendhuis. Als een grote groep mensen zich voorneemt om meer groen-ten te eten, dan houdt niet iedereen dat vol. Ook al zijn er eind januari heel wat opgevers, een grote groep zet toch in meer of mindere mate door. We stellen dan de trend vast dat er meer groenten worden gegeten.

  Welke goede voornemens maakten we met zn allen volgens de enqute van Trendhuis?

  Zelf koken gaat in stijgende lijn. Vooralbij de 20-35-jarigen willen meer zelf koken. 40 procent van de ondervraagden wil in 2014 meer zelf koken dan in 2013.

  Meer dan 40 procent van de men-sen (43 procent) is van plan om geen of minder vlees te eten in 2014. In 2013 maakte 32 procent van de mensen het voornemen om minder vlees te eten.

  Gezond eten, sporten en bewegen zit in de lift. Bij vrouwen meer dan bij mannen. 38 procent van mannen wil gezon-der eten, bij vrouwen is dat 53 pro-cent.44 procent van mannen wil meer sporten en bewegen, bij vrouwen is dat 53 procent.

  Goede voornemens en trends Onderzoeksbureau Trendhuis vroeg 1 500 belgen naar hun goede voorne-mens. Welke voornemens maakten zij en wat kunnen die ons leren over de trends voor 2014?

  De overgrote meerderheid (92 pro-cent) wilt evenveel of meer op res-taurant gaan in 2014.

  Een overgrote meerderheid (95 pro-cent) van de mensen wilt minstens evenveel, en liefst meer tijd spenderen aan hobbys.

  1 op 3 wil minder met de auto rij-den in 2014.

  Meer dan de helft van de mensen wilt minder of geen tijd spenderen aan sociale netwerksites zoals Facebook en Twiter.

  1 op de 4 Belgen is van plan om minder televisie te kijken in 2014.

  Een zorgwekkende trend die uit het onderzoek naar voor komt, is dat de Belg zich meer en meer overwerkt voelt. Zowat de helft van de Belgen zegt meer werkstress te hebben dan vijf jaar gele-den.Goed nieuws voor partners en vrienden. Zij winnen aan vertrouwen in 2014. 4 op 5 Belgen koestert vertrouwen in zijn vriendengroep. Onze wederhelft ver-trouwen we bijna blindelings. 3 op de 4 Belgen hebben het gevoel te kunnen rekenen op hun partner, zegt Nathalie Bekx van Trendhuis. (JdO)

  Gelukkig 2014!

  ACW wenst je een goede gezondheid en veel geluk in 2014. ACW hoopt op een jaar dat gekleurd wordt door de woorden sa-men, hartverwarmend en daadkracht. Samen kun je meer dan alleen, samen ben je er voor elkaar. Hartverwarmende oplossingen, die zijn nodig voor de con-crete noden van vandaag: betaalbare huisvesting, veilige en duurzame mobili-teit, goed werk, kinderopvang, gezond-heidszorg, ... Deze en andere uitdagingen aanpakken, dat doe je ten slotte samen en met daadkracht.

  Een gelukkig nieuw jaar!

  Reisbrochures Govaka & Pasar 2014

  De wereld ligt aan je voeten met de nieu-we reisbrochures van Govaka & Pasar. Ontdek de fietsvakanties, culturele rei-zen, kampeervakanties, bedevaarten naar Lourdes en wandelreizen. Brochu-res kun je online raadplegen of laten op-sturen via de post.

  Info: 02 246 52 46 of www.pasar.be

  UiTPaS in heel Vlaanderen

  De UiTPAS is een vrijetijdskaart met bij-zondere aandacht voor mensen in armoe-de. De kaart moet mensen aanzetten om meer aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Na proefregio Aalst voert Vlaams minister van Cultuur Joke Schau-vliege (CD&V) de UiTPAS nu in vier extra regios in. In de loop van 2014 kunnen al-le lokale besturen zich kandidaat stellen om met de UiTPAS te starten.

  Info: 02 551 18 70 of www.uitpas.be

  kNIpsels

  veR INGbeelD

  Onlangs ging in Antwerpen de musical Assepoester in premire. Veel schoon volk op de afspraak, met naast tal van BVs ook drie verzorgenden en n huis-houdhulp van Familiehulp. Zij mochten als echte prinsessen naar de premire. Limousine tot aan de rode loper, cham-pagne, een wachtende prins, persfoto-grafen Alles was tot in de puntjes geregeld. Een jury selecteerde de filmpjes van de vier win