Visie 13 juni 2014 - editie Limburg

download Visie 13 juni 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 13 juni 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  jaargang 70 visie nummer 12 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 27 juni 2014

  dixit De staat en bedrijven kunnen de problemen van vandaag niet alleen de baas. Elf christelijke en sociale organisaties richten nieuw netwerk op.

  Lees meer op pagina 3.

  www. ... .be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio AalstVrijdag 13 juni 201412Hotels besteden schoonmaak uit aan malafide bedrijven

  Vakbond vecht voor correct loon kamermeisjes

  kwamen er gewoon nieuwe bedrijven die de activiteiten overnamen. Na syndicale acties in 2004 deed de hotelsector een aan-beveling: externe firmas die de housekee-ping in hotels doen, moeten de lonen van de schoonmaak respecteren.

  Hoe komt het dat er tien jaar na die aanbeveling niets is veranderd?

  Het is een blijvend gevecht, omdat de uit-baters van de hotels telkens veranderen. Vaak zijn het internationale hotelgroe-pen, die niet vertrouwd zijn met het Belgisch sociaal overleg. Onze militanten proberen de uitbesteding tegen te houden. En ze proberen te bewaken dat er geen sneeuwbaleffect ontstaat om ook andere diensten uit te besteden. We willen niet dat de hotelsector ontmanteld wordt.

  Leen Grevendonck

  Pagina 12: Onze kamermeisjes zijn zeer onzeker over de toekomst

  Nu, daar klopt iets niet, want de lonen en toeslagen in de schoonmaaksector zijn hoger dan in de horeca. Dat kan alleen maar betekenen dat die bedrijven de loon- en arbeidsvoorwaar-den niet naleven en de werkdruk verho-gen.

  Welke mensen werken voor zulke fir-mas?

  Vaak zijn het vrouwen van vreemde afkomst, die de taal niet kennen, die alleenstaand zijn en die het inkomen echt nodig hebben. Zij zijn bang om hun baan te verliezen en zijn bereid tot veel flexibi-liteit. Zo worden ze betaald om x aantal kamers te poetsen, ongeacht hoelang ze erover doen.

  Wat heeft de vakbond tegen die prak-tijken ondernomen?

  In het begin schakelden wij de arbeidsin-spectie in. Firmas verdwenen, maar dan

  Al een tiental jaar zijn er vooral in Brussel malafide schoonmaakbedrijven actief. Zij overtuigen hotels om de housekeeping aan hen uit te besteden, omdat zij dat tot vijftig procent goedkoper kunnen doen, weet Frans Dirix, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten.

  20 juni, Dag van de Schoonmaak

  Krijgen schoonmakers ook jouw respect?Op vrijdag 20 juni organiseert ACV Voeding en Diensten de Dag van de Schoonmaak. In het hele land worden dan schoonmakers en schoonmaak-sters in de bloemetjes gezet. Dit jaar vraagt ACV meer respect voor het beroep. Want nog al te vaak voelen schoonmakers zich ondergewaar-deerd.

  Doe jij ook mee aan de Dag van de Schoonmaak? Meedoen is eenvoudig. Bedank je schoonmaker voor het werk, laat een post-it achter, stuur een dank-jewel via sms, koop een bosje bloemen of geef een complimentje.

  Lees ook pagina 12 Ook schoonma-kers verdienen respect voor hun werk.

  Een op de vijf Vlaamse gezinnen bezit geen wagen. Journalist Luc Vanheerentals gaat in zijn boek Leven zonder auto op zoek naar hun geheim.

  Belgi moet zeker de tweede ronde halen. Franky Van der Elst over het WK voetbal en ACV-Sporta.

  Superman bestaat echt Emy Geyskens maakte voor Ziekenzorg CM een kinderboek over mantelzorgers.

  Bestel tijdig reisdocumenten Ga je op vakantie naar het buitenland? Kijk op pagina 5 welke reisdocumenten je nodig hebt.

  IAO-conferentie:

  Akkoord tegen dwangarbeid. Maar ook clash tussen werknemers en werkgevers.

  Regionieuws 1615

  14

  6

  5

  11

  ???

  '

  Regio MechelenVrijdag 13 juni 201412

 • 2 Visie vrijdag 13 juni 20142WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  Harde cijfersIn de krant lees je dat de economie de afgelopen periode groeide met enkele honderdsten van een pro-cent. Het komende jaar wordt een groei van 1,4 procent verwacht. Ik vraag mij dan af: gaat het om harde cijfers, geld in het laatje - of hou-den de statistieken ook rekening met bijvoorbeeld het geluk van mensen, ons welzijn, de kwaliteit van dienstverlening, de meer-waarde van vrijwilligerswerk?

  Even gezocht naar bijkomende cij-fers. Uit studies blijkt dat in ons land tussen n miljoen en 1,4 miljoen vrijwilligers actief zijn. Van hen ongeveer n vierde bij de christelijke werknemersorganisa-ties. Van de 80 000 actieve vzws die ons land rijk is, hebben 20 000 vzws personeel in dienst. Die 20 000 vzws nemen 5 procent van het bruto nationaal product en 11 procent van de tewerkstelling voor hun rekening. Dat zijn al immense cijfers, zeker vergeleken met de groei die enkele honderdsten van een procent bedraagt.

  Maar zeggen de harde cijfers alles? Kan je vrijwilligerswerk en geluk van mensen becijferen? Ik denk aan de inzet van de schooldirec-teur die beschikbaar is voor leer-lingen en ouders om samen een oplossing te zoeken voor een pro-bleem, zelfs buiten de schoolcon-text. Of de dlgu die de nodige tijd neemt om collegas iets toe te lichten. Of de verzorgende van Familiehulp die zich niet beperkt tot strikt verzorgen en koken, maar ook tijd maakt voor een praatje of net dat tikkeltje extra. Of ik denk aan een vrijwilliger op bezoek, of als begeleider op vakantie of tij-dens een activiteit.

  De (meer)waarde van vrijwilligers-werk kan je niet uitdrukken in cij-fers of geld. Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Maar hoe meet je het dan wel? Met geluksindicato-ren? Als bruto nationaal geluk? Stof tot nadenken.

  Patrick Develtere

  Als politiek vluchteling uit Rwanda weet ik wat armoede en honger is, vertelt Theodomir Nsengimana bij de opening van Daens175 in Aalst. Zoals honderden Vlamingen heb ik dankzij de voedselbe-deling kunnen overleven. Veel ontwikke-lingslanden hebben nog altijd nood aan mensen zoals Daens. Hij heeft ons geleerd dat het onze plicht is solidair te zijn in de strijd tegen onrechtvaardigheid en dat we geen onderscheid mogen maken tussen stand of ras.

  Oproep voor initiatievenHet Priester Daensfonds roept verenigingen en stadsbestu-ren op om de komende maanden initiatieven te nemen in de geest van Daens. Dat kunnen artistie-ke uitingen zijn, zoals een publicatie of een toneelstuk, maar ook sociale initiatieven.

  daens inspireert al 175 jaar

  175 jaar na zijn geboorte is de boodschap van adolf daens nog altijd actu-eel. de priester geldt als ijkpunt van solidariteit en rechtvaardigheid in Vlaanderen. Zeven maanden lang zetten verschillende initiatieven zijn figuur in de kijker.

  Daens beleven in AalstDe dienst voor Toerisme van de stad Aalst biedt verschillende wandelingen aan. Op de eerste zondag van juli, augustus en september is er een gratis gegidste Daens-wandeling. In het Stedelijk museum t Gasthuys loopt de tentoonstelling Geachte heer Daens, ... Aan de hand van originele brie-ven en fotos confronteert de tentoonstel-ling de tegenstanders en aanhangers van de daensistische strijd met elkaar. Je ziet

  er ook de lessenaar waaraan Daens werkte als leraar in het Heilige Maagdcollege in Dendermonde. Die lessenaar nodigt je uit om zelf een brief te schrijven. De brieven worden gebundeld in het boek Aan Daens.

  (aV)

  Alle info: www.daens175.be

  Grundtvig-project

  samen ouderen beschermenZeven Europese landen wilden van elkaar leren om de ouderen in hun land zo veel mogelijk te laten deel-nemen aan het maatschappelijk leven. Naast OKRA voor Belgi, merken ook ouderenorganisaties uit Bulgarije, Tsjechi, Duitsland, Polen, Slovakije en Groot-Brittanni dat de armoede bij ouderen toe-neemt en dat ze lijden onder uitslui-ting.

  Opvallend is dat ouderen in alle landen met dezelfde problemen geconfron-teerd worden. De pensioenen gaan erop achteruit. In het merendeel van de Europese landen is de situatie zo schrij-nend dat sommige ouderen niet meer in staat zijn in hun basisbehoeften te voorzien.

  Toegang tot goed financieel advies en vorming staan hoog op de agenda van de ouderenorganisaties, waaronder OKRA. Referentiebudgetten (waar spenderen mensen in soortgelijke situ-aties hun inkomen aan) worden verder gestimuleerd en ingevoerd in diverse opleidingen en bemiddelingen.

  De organisaties zien voor zichzelf een belangenbehartigende rol weggelegd: de aanpak van de armoede in eigen land op de politieke agenda blijven zet-ten en de aandacht opeisen voor de negatieve gevolgen van het financieel-economische beleid van Europa.

  Een uitgave die alle projecten en erva-ringen van het Grundtvig-project bun-delt, wordt tegen eind dit jaar verwacht.

  (KVDV)

  De voorlopige resultaten vind je op dignity-in-old-age.eu (Engels).

  veR INGbeelD

  In de grote studentensteden organi-seren Microsoft en Telenet pop-upkantoren in het park, om telewer-ken en wifi te promoten. In het zon-overgoten Middelheim in Antwerpen streken tientallen mensen neer met cursussen en laptops (foto). Bij mooi weer wordt het kantoor op 18 juni bij Alma 3 in Leuven opgesteld.

  Het Teleblok-blokpunt van CM in Leuven, waar studenten samen kunnen studeren, zit ondertussen vol. De ont-spannende workshops in de rand ervan (dagelijks van 15.30 tot 16 uur) en het nationaal ontspanningsmoment, een korte DJ-set in samenwerking met de radiozender MNM, staan open voor iedereen en zijn gratis. Het programma vind je op www.teleblok.be/blokpunt-leuven. (AV)

  VoorbeeldIgstuderen In Het park

  Lis

  a D

  evel

  tere

  Verschillende wandelingen gaan op zoek naar sporen van daens in aalst.

  onze samenleving

  Jef K

  eym

  eule

  n

  ???

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 13 juni 2014

  Morgen wordt in Antwerpen het nieu-we netwerk van christelijke en sociale organisaties boven het doopvont gehouden. De elf stichtende leden en vier geassocieerde