Visie 4 oktober 2013 - editie Limburg

download Visie 4 oktober 2013 - editie Limburg

of 20

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 4 oktober 2013 - editie Limburg

 • Regio MechelenVrijdag 04 oktober 201320s eSPECIAL CM

  Regionieuws CM-special nieuws nieuws 162 12 14jaargang 69 visie nummer 20 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 11 oktober 2013

  Nauwelijks eeN jaar geledeN lag de joNgeN iN het ziekeNhuis. siemeN vocht

  tegeN kaNker. met de steuN vaN zijN broertjes eN zusje, zijN papa eN mama,

  opa jef eN de hele familie. eN met de ziekteverzekeriNg achter zich. al vijftig

  jaar tooNt die de kracht vaN solidariteit. daNkzij de ziekteverzekeriNg

  kuNNeN meNseN zoals siemeN eN zijN familie zich coNceNtrereN op wat echt

  belaNgrijk is, zoNder grote fiNaNcile zorgeN.

  Ik ben Siemen, acht jaar oud

  lie

  ven

  van

  ass

  che

 • 2 Visie vrijdag 04 oktober 2013

  > TEKST: chriS Van hauwaErT En marTinE crEVEWist je dat ...

  je beschermd bent tegen hoge medische kosten?De maximumfactuur (MAF) beperkt jaarlijks je uitgaven voor gezondheidszorg tot een bepaald bedrag. Dat maximumbedrag is afhankelijk van je inkomen. Heb je dat plafond bereikt, krijg je het remgeld voor daaropvolgende prestaties en genees-middelen volledig terugbetaald. Kosten die onder meer meetellen voor de MAF zijn het remgeld voor verstrekkingen door zorgverleners, het remgeld voor sommige geneesmiddelen en bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis. CM houdt dat bij. Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

  je met een laag inkomen maar 1 euro betaalt bij de huisarts?Patinten met een laag inkomen betalen voor een raadpleging bij de huisarts slechts 1 euro. De huisarts rekent de rest van het honorarium rechtstreeks af met het ziekenfonds. Op voorwaarde dat de huisarts de officile tarieven aanrekent en de patint een globaal medisch dossier (GMD) heeft. Laag inkomen betekent: recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut. Dat kun je zien op je gele klever. Daarop staat een code vermeld, bijvoorbeeld 121/121. Als het derde cijfer een 1 is, krijg je een hogere terugbetaling.

  mamas een uitkering krijgen als ze borstvoeding geven op het werk?

  Wie arbeidsongeschikt is, krijgt een uitkering van het ziekenfonds. Dat is zo bij ziekte of na een ongeval. Maar ook tijdens het bevallingsverlof, de moeder-schapsrust, het geboorteverlof en het adoptieverlof krijg je een uitkering van het ziekenfonds. En ook jonge mamas die weer aan het werk zijn en hun kindje op het werk borstvoeding geven, krijgen afhan-kelijk van hun werkschema een uitkering voor maximaal een uur borstvoedingspauze per dag.

  je als patint ook rechten hebt?In ons land zijn de rechten van de patint wette-lijk vastgelegd. Zo mag je je arts vrij kiezen en heb je recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Ook heb je recht op alle informatie die nodig is om je gezondheidstoestand te begrijpen en is het je toegestaan om je patinten-dossier in te kijken.Toestemming geven voor een onderzoek of behandeling nadat je goed genformeerd bent en bescherming van je persoonlijke levenssfeer beho-ren eveneens tot je rechten. Je moet bovendien de meest aan-gepaste zorg krijgen om pijn te voorkomen en bij proble-men heb je recht op klachten-bemiddeling.

  ... kinderen minder betalen bij een bezoek

  van de huisarts?

  Het ziekenfonds betaalt meer te-rug voor een huisbezoek van de

  huisarts als de patint een kind is van jonger dan tien jaar. Ook 75-plussers en chronisch zie-ke mensen krijgen dan meer

  terugbetaald.

  gewone tandzorg tot 18 jaar volledig wordt terugbetaald?Een goede tandhygine houdt je gebit gezond. Daar-naast is een regelmatige controle bij de tandarts nodig. De tandarts controleert op gaatjes, plak en tandsteen. Zo voorkom je ernstig tandbederf of ontstekingen van het tandvlees. Bij kinderen kijkt de tandarts ook na of de tanden niet scheef staan. Voor kinderen en

  jongeren tot 18 jaar betaalt de ziekteverzekering ge-wone tandzorg volledig terug. Op voorwaarde dat ze een tandarts raadple-

  gen die de officile tarie-ven respecteert.

  je vaak enkel remgeld betaalt?Bij de dokter betaal je meestal je consultatie en daarna krijg je van het ziekenfonds een groot deel terug. Voor geneesmiddelen is dat anders: komt een geneesmiddel in aan-merking voor terugbetaling, dan betaal je aan de apotheker niet de volledige kostprijs, enkel het remgeld. Ook als je naar het ziekenhuis moet, wordt de factuur voor een groot deel rechtstreeks met het ziekenfonds afgerekend. Dat heet de regeling van de beta-lende derde. Als mensen met een laag inkomen bij de dokter enkel het remgeld betalen, is dat ook dankzij dat systeem.

  de basisvaccins gratis zijn?Door je kind te laten inenten met de vaccins uit het basisvac-

  cinatieschema help je mee bepaalde infectieziekten uit te roeien. Tot het basisvaccinatieschema behoren onder

  meer de vaccins tegen bof, mazelen, kinkhoest, polio en rodehond. Als je ze laat toedienen via

  Kind & Gezin of een Centrum voor Leerlin-genbegeleiding is dat volledig gratis. Je

  kunt dit ook laten doen bij de huis- of kinderarts. Maar dan betaal je

  wel voor de raadpleging van de arts.

  je met GMD meer krijgt terugbetaald bij de huisarts?Je kunt je huisarts vragen om je globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Daarin verza-melt hij alle gegevens over je medische voorgeschiedenis, je geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelin-gen en de verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Zo heeft je huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Bovendien krijg je 30 procent remgeldvermindering voor consultaties bij de huisarts die je GMD beheert of er toegang toe heeft. In bepaalde gevallen krijg je ook meer terugbetaald voor huisbezoeken.

  een geconventioneerde zorgverlener afgesproken tarieven aanrekent?Artsen en andere zorgverleners zoals tandartsen en kinesitherapeuten onderhandelen met de zieken-fondsen over tarieven en terugbetalingen. Zorg-verleners die de gemaakte afspraken of conventies onderschrijven, vragen de afgesproken tarieven. Zorgverleners die deze afspraken niet toepassen mo-gen meer vragen, maar het ziekenfonds betaalt aan iedereen hetzelfde bedrag terug.Je ziekenfonds weet welke zorgverleners de afgespro-ken tarieven toepassen.

  Nog vragen? Neem contact op met CM1. Surf naar www.cm.be

  2. Mail of bel naar het contactcenter van je ziekenfonds

  3. Ga naar het CM-kantoor

  hoe gaat het met u?

 • 3Visie vrijdag 04 oktober 2013

  Als ik op woensdagavond aan-kom bij de familie Pauwels in Sint-Katelijne-Waver, heerst er een drukte van jewelste.

  Met vier kinderen is het nooit stil in huis. Quinten is aan het oefenen op zijn tuba in de garage, Siemen racet met zijn fiets door de tuin en Anouck speelt met een schopje in het zand. En waar zit Ruben eigenlijk, vraagt Karen Michiels zich af. Een moeder is pas gerust als ze weet waar al haar kin-deren zijn.

  Niets mooier en eenvoudiger dan oprecht gezinsgeluk. Toch werd het geluk van dit gezin amper een jaar geleden bruut ver-stoord. De kinderen doen allemaal aan at-letiek, zegt Karen. Op een dag kon Siemen zijn rechtervoet niet meer opheffen. De huisarts vond het vreemd, en startte een behandeling. Een paar dagen later zouden

  Vele handen maken sterk

  Siemen, het Verhaal Van een Vechter

  alS je het Stralende gezichtje Van de kleine Siemen ziet, zou je niet kunnen Vermoeden

  dat hij een jaar geleden nog in het ziekenhuiS lag met kanker. hij gaf niet op, en de hele

  familie leefde met hem mee. We gingen een jaar later op bezoek bij het gezin.

  hoe gaat het met u?

 • 4 Visie vrijdag 04 oktober 2013

  de drie oudste kinderen op weekend gaan met de atletiekclub. Maar de achtjarige Sie-men kreeg plots hevige koorts. Quinten en Ruben vertrokken zonder hun broer, en op aanraden van de atletiekcoach gingen Gert en Karen met hun zoon naar het zieken-huis.

  Donderslag bij heldere hemel

  Die dag zal ik nooit vergeten, zegt Karen. De bezorgde blikken op de spoedafdeling spraken boekdelen. Er bleek een massa in Siemen zijn buik te zitten. Je maag keert om als je zoiets hoort. Wat is een massa? En wat wil dat zeggen? Bange dagen volgden, onderzoek na onderzoek. Vrij snel werd het gezin doorverwezen naar de gang. Een psychologe waarschuwde ons vooraf. Niet schrikken als jullie op die gang kinderen zien zonder haar en dergelijke. En toen was het woord kanker nog niet eens gevallen.

  In Siemens buik zat er een kwaadaardig ge-zwel, dat er plots moet gekomen zijn. Dat drukte op zijn zenuwen, wat het probleem in zijn voet veroorzaakte. Een bol van meer dan acht centimeter in de buik van zon klein kind, het is bijna niet te geloven, zegt vader Gert. Het is niet eerlijk, vult opa Jef Michiels aan. Het zijn de grootouders die eerst ziek horen te worden, niet andersom.

  Ook Jefs wereld stortte in toen hij het nieuws over zijn kleinzoon hoorde. Die dag flitst nog steeds door mijn hoofd. Hoe Gert en Karen verslagen de veranda bin-nenkwamen, dat moment staat voorgoed in mijn geheugen gegrift.

  Weg lange haren

  Gelukkig was er wel hoop. Het gezwel kon behandeld worden met chemo en be-straling. Eens het voldoende gekrompen was, zouden ze het verwijderen. De kleine Siemen stond voor negen zware chemoku-ren. En zou zn haar verliezen. Zijn lange haren, waar hij zo trots op was. Hij heeft de klik snel gemaakt, zegt Karen. Even verdrietig, en er dan weer tegenaan, zo is onze Siemen. In het ziekenhuis bleek al snel hoe dapper en levenslustig de kleine jongen was. Zeg, ga eens opzij, ik kan de te-kenfilm niet zien, zei hij tegen zn ouders na nog maar eens overgegeven te hebben.

  De behandeling nam in totaal een half jaar in beslag. Al die tijd mocht Siemen niet naar school, het infectiegevaar was te groot. Via Bednet kreeg hij een int