Visie 12 december 2014 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal

Transcript of Visie 12 december 2014 - editie Limburg

 • Wij vechten voor onze rechten en die van alle werknemers.

  Epifanio Ingravidi en Silvio Cappeddu, werknemers Nexans

  Ik heb al 42 jaar gewerkt. Zoals het er nu uitziet kan ik niet op SWT en moet ik plots nog vier jaar langer werken.

  Willy De Decker, werknemer Desso

  Ook nu moeten vakbonden en het mid-denveld het trekpaard van het verzet worden.

  Wouter Hillaert, initiatiefnemer Hart boven Hard

  samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  jaargang 70 visie nummer 24 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 26 december 2014

  www.beweging.net

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e

  KAJ luidt alarmbelWe zeggen niet dat ouders bij elkaar moeten blijven, wel dat er meer aandacht moet zijn voor hoe de kinderen dat ervaren, zegt Thomas van Grinsven (19), zelf kind van gescheiden ouders.

  Blijft de lamp branden?Visie belicht de elektriciteitsvoor-ziening in Belgi aan de hand van vier begrippen die we de komende maanden nog vaak zullen lezen en horen.

  Regionieuws 1615

  2

  14

  5

  8

  Regio Mechelen Vrijdag 12 december 201424

  Tips voor gezonde binnenlucht

  Verhuizen naar een assistentiewoning met dienstverlening

  De regering en werkgeversorganisaties hebben de sleutel in handen, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans, wie denkt dat wij voor ons plezier op straat komen of staken, vergist zich enorm. De beste actie is een ac-tie die vermeden wordt. En daarvoor kijken de vakbonden in de richting van de federale regering Michel I, maar ook de Vlaamse re-gering legt de druk onevenwichtig veel bij de gezinnen en werknemers. De werkge-vers verschuilen zich achter de rug van de regering. De werkgevers zitten in een zetel, terwijl de werknemers vastgebonden op een kaduuke stoel zitten.

  Wat na 15 december? Dat bekijken we in de weken na de algemene staking. Wij blijven hopen dat de regering echt sociaal overleg mogelijk maakt, waardoor bijstu-ringen kunnen gebeuren en de lasten gelijk gespreid worden. Het kan echt niet zijn dat grote vermogens de dans ontspringen ter-wijl de werknemers en gezinnen, en uitslui-tend zij, de zure appel volledig alleen moe-ten opeten.

  Het actieplan van de vakbon-den was al niet min: 120 000 manifestanten uit alle lagen van de bevolking trokken op 6 november door de straten van Brussel, tegen onevenwichtige en onrechtvaardige maatregelen. En afgelopen maandag vond de laatste van drie provinciale maandag-stakingen plaats.

  Maandag 15 december ligt het openbare leven in het hele land zo goed als stil tijdens een grote alge-mene staking. Dat is de voorbije twintig jaar nog maar twee keer gebeurd. Maar, zeggen de bon-den, het is zelfs nooit gezien dat we blijven wachten op antwoor-den. Wat doen de regering en de werkgeversorganisaties? Blijven ze doof voor alle signalen of maken ze sociaal overleg die naam waar-dig mogelijk?

  Is er dan geen alternatief voor de staking? Ja, overleg, klinkt het resoluut. De staking brengt hinder met zich mee. Werknemers lij-den loonverlies, werkgevers productieverlies, zo goed als iedereen ondervindt hinder bij een staking. De regering en werkgeversorganisa-ties hebben er dus alle baat bij een einde te maken aan de acties door het overleg op een serieuze manier aan te pakken. (DVB/JDO)

  Pagina 11, Marc Leemans, Anders Pagina 11 en 13, overzicht overgangsmaatregelen.

  Wil je meer weten over de regeringsplannen en het waarom van de staking? Surf naar www.watkrijgjijopjebord.be.

  Voor meer informatie over de sta-king in jouw regio of bedrijf kan je terecht bij jouw ACV-centrale en ACV-verbond. Lees ook de regionale paginas achteraan in Visie.

  Eindelijk gehoor?Wat doen regering en werkgevers na massaal protest

  Ik voer actie voor mijn kinderen. Als we de huidige afbraak niet kunnen keren, wacht hen een sombere toe-komst.

  Danyluk Danyko, ex-werknemer Montacentre

  Door de indexsprong verwachten mensen minder inkomsten te krijgen. Daarom geven ze nu al minder uit, terwijl de loonkost voor bedrijven nog niet daalt. Zo heeft de indexsprong zelfs een negatief effect op het con-currentievermogen. De prille herle-ving van de economie wordt zo in de kiem gesmoord.

  Koen Schoors, professor Universiteit Gent

  Ik verlies per jaar 497 euro door de indexsprong. En dan volgt er nog een verdubbeling van de zorgpremie, hogere rekening voor water, elektrici-teit, gas, schoolrekening, ...

  An Vermeir, werknemer Van De Velde

  Nic

  Ver

  meu

  len

  Evy

  Men

  scha

  ert

  De laatste Ford-auto rolt van de band in Genk

  De familie Bollen was er vanaf de eerste steenlegging bij en blikt terug op 50 jaar Ford in Genk.

 • Hoe blijft het licht branden?Elektriciteit in 4 begrippen

  Vallen we zonder stroom of niet? Kunnen we de stroomuitval vermij-den door meer elektriciteit op te wekken of door meer elektriciteit in te voeren? Moeilijk, horen we in de media. En, zegt men er steeds bij, de uitdagingen voor de komende jaren zijn nog groter. Visie belicht de elektriciteitsvoorziening in Belgi aan de hand van vier begrippen die we de komende maanden nog vaak zullen lezen en horen.

  Vrijmaking van de energiemarkt

  Sinds 2007 kan je kiezen bij welke leve-rancier je elektriciteit aankoopt. Voordien was er geen keuze en kwam elektriciteit en gas binnen via de enige leverancier in jouw stad of gemeente. De keten is nu op-gesplitst in verschillende schakels: pro-ducenten, leveranciers, hoogspannings-netbeheerder en distributienetbeheerder. (Zie kader Wie zorgt voor onze electrici-teit?)

  Daardoor is er meer keuze en marktwer-king en minder sturing door de overheid. De vraag wie verantwoordelijk is voor de bevoorradingszekerheid, is daarom moei-lijk te beantwoorden. Het is onwaarschijn-lijk dat privbedrijven de markt verliesla-tend van elektriciteit voorzien.

  Black-out Er moet op elk moment ongeveer evenveel elektriciteit opgewerkt worden als er ge-bruikt wordt, want elektriciteit kan niet op grote schaal worden opgeslagen. Wanneer alle gezinnen en industrie samen meer elektriciteit vragen dan geleverd kan wor-den, dan valt het net uit: black-out.

  Als het volledige net zou uitvallen, dan zou dat veel schade met zich meebrengen: aan productieprocessen die stroom verbruiken, aan apparaten, ... Daarom kiest men ervoor om kleine netten, distributienetten, tijde-lijk zonder elektriciteit te zetten zodat de overblijvende netten nog een evenwicht hebben tussen opgewekte en verbruikte elektriciteit. De grootte van het net wordt dus aangepast door kleine deelnetten af te schakelen, zodat er opnieuw ongeveer

  evenveel elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt.

  Kunnen we een black-out voorkomen? Ja, door minder te verbruiken of door bij een hogere vraag meer elektriciteit te produce-ren of in te voeren. Momenteel kunnen we niet meer produceren. De productiecapaci-teit in Belgi is lager dan normaal door cen-trales die stil gelegd werden wegens gebrek aan rendabiliteit (gascentrales), onderhoud en herstelling na scheurtjes en sabotage (kerncentrales). Een kwart tot een derde van de elektriciteit die in Belgi wordt verbruikt, wordt ingevoerd. Kabels en installaties moe-ten daarvoor grote hoeveelheden aankun-nen. Daar knelt het schoentje om meer elek-triciteit in te voeren: soms hebben we voor het transport van elektriciteit over de lands-grenzen een fietspad aangelegd waar nu een autosnelweg nodig zou zijn.

  Vanzelfsprekend zullen we van andere lan-den alleen elektriciteit krijgen die ze zelf te veel hebben. Frankrijk heeft bijvoor-beeld een grote productiecapaciteit, maar als de temperatuur in Frankrijk daalt, stijgt de vraag naar elektriciteit enorm. Dat komt omdat Frankrijk voor meer dan drie kwart elektrisch verwarmt. We kunnen dan uit Frankrijk minder elektriciteit invoeren omdat ze er zelf meer nodig hebben.

  InterconnectiviteitDe verbinding tussen verschillende elek-triciteitsnetten in verschillende landen heet interconnectiviteit. Europa is groot voorstander, want via interconnectiviteit kan de elektriciteitsvoorziening voor alle landen in heel Europa beter georganiseerd worden. Een tekort in het ene land kan wor-den opgevangen door een overschot in het andere land. Landen met veel wind in de winter kunnen overschotten doorgeven aan landen met weinig wind, die dan mis-schien op hun beurt op zonrijke momen-

  2 Visie vrijdag 12 december 20142WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  LiEfst gEEn BadspuLLEtjEsIk zit midden in een verhuis, die gelukkig gespreid is over enkele weekends. Langzaamaan wordt het ene huis leger en raakt het andere huis meer gevuld. In het ene huis klinkt mijn stem al wat holler. In het andere huis struikel ik over de dozen en vindt in sommige kamers een kat haar jongen niet meer.

  Verbazingwekkend wat je allemaal tegenkomt als je je kasten leeg moet halen. Sommige zaken zijn me erg dierbaar: brieven, mijn fotoalbums, souvenirs van prach-tige reizen, Over andere spullen stel ik mij de vraag waarom ik die berhaupt toch bewaar: negen verschillende theelichtenhouders, riemen, sokken en truien die ik nooit draag, een exponentieel groeiende voorraad badspulletjes gekregen tijdens verjaardagen en Kerstfeesten,

  Het ziet ernaar uit dat ik zoals een hamster vlak voor de winter een hele voorraad heb aangelegd. Hoog tijd om al die overtollige ballast kwijt te raken. En tegenwoordig heb je daar gelukkig heel wat mo-gelijkheden voor. Niet alles hoeft in de vuilbak of naar het container-park. Spullen in goede staat kun je een tweede leven geven in de Kringwinkel, via facebookgroepen zoals Freecycle en weggeefwinkels.

  Ik weet wat te doen tijdens de Kerstvakantie. En nu maar hopen dat er geen nieuwe badspulletjes voor mij onder de Kerstboom lig-gen.

  Leen Grevendonck

  o