Visie 8 november 2013 - editie Limburg

download Visie 8 november 2013 - editie Limburg

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door het ACW, koepel van christelijke werknemersorganisaties, en is het gratis ledenblad voor leden van ACV en CM.

Transcript of Visie 8 november 2013 - editie Limburg

 • DA

  GZI

  EK

  EN

  HU

  IS

  GEmIDDElDE fActUUr voor DE pAtINt

  20122006

  EENpErSooNSKAmEr KAmEr voor twEE of mEEr

  1 346

  627 535

  1 296

  119 146

  357 294H

  oSp

  ItA

  lISA

  tIE

  mE

  t o

  vEr

  NA

  cH

  tIN

  G

  samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  8

  2

  3

  12jaargang 69 visie nummer 23 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 22 november 2013

  dixit Belgische topmanagers zullen niet uitwijken naar het buitenland als je de toplonen begrenst.Stan De Spiegelaere, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving KU Leuven

  Lees meer over toplonen op pag. 14

  Half jaar na tragedie geen verbetering in Bangladesh

  Een half jaar geleden stortte het Rana Plaza-gebouw in en kwamen 1 129 textielarbeiders om het leven. Er moest en zou verande-ring komen.

  Thuis blijven wonen dankzij slimme sensoren

  WK Voetbal QatarBouw stadions eist doden

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 8 november 201323

  In 2012 vonden in Belgi 1,5 miljoen dagopnames plaats, in 2002 nog maar 900 000. Een goede ont-w ikkeling, v indt CM-voorzitter Marc

  Justaert. De patint kan na de ingreep naar huis, wat meer rust, minder stress en betere kansen op herstel geeft. Justaert wijst erop dat een opname zonder overnach-ting voordelig is voor de factuur van de patint en de overheid.

  Die factuur verschilt sterk naarge-lang de patint in een eenper-soonskamer of in een gemeen-schappelijke kamer terechtkomt. In een eenpersoonskamer betaalt de patint gemiddeld 627 euro voor een ingreep, vijf keer meer dan in een gemeen-schappelijke kamer waar het gemiddelde 119 euro is.

  EreloonsupplementenMarc Justaert: We kunnen niet goedkeu-ren dat artsen en ziekenhuizen zo sterk doorrekenen voor opnames in een een-persoonskamer, die de patint trouwens maar voor enkele uren gebruikt. Gelukkig komt de patint er slechts in 6 procent van de ingrepen terecht. Het grote ver-schil zit in de ereloonsupplementen van de artsen. Gemiddeld bedragen die 493 euro voor een opname in een eenper-soonskamer en 26 euro voor een kamer van twee of meer personen. Bij opnames met overnachting doet CM dezelfde vast-stelling.

  Patinten gaan vooral naar het dagzie-kenhuis voor ingrepen aan de ogen zoals cataractoperaties (26 procent van het totaal aantal ingrepen), orthopedische

  Factuur kan omlaagDaghospitalisatie nog altijd in de lift

  Bijna de helft van alle ingrepen in ons land vindt plaats in het dag-ziekenhuis. Ook al wordt een kamer maar enkele uren gebruikt, een eenper-soonskamer is vijf keer duurder dan een gemeen-schappelijke kamer.

  ingrepen zoals het hechten van een pees in de voet (23 procent) en mond- en kaak-ingrepen (19 procent).

  Voor een klassieke ziekenhuisopname met verblijf in een kamer voor twee of meer personen betaalt de patint opnieuw drie procent minder tegenover vorig jaar. De acties en het beleid van de voorbije jaren voor een betaalbare ziekenhuisfac-

  tuur hebben dus hun vruchten afgewor-pen. Deze politiek willen we voortzetten, zeker ook in het dagziekenhuis, zegt Justaert.

  www.cm.be/ ziekenhuisbarometer

  Lees ook De Voorzet op pagina 7

  VIjF TIps Om Onaangename VeRRassIngen Te VeRmIjden1. Kies kostenbewust of je een eenpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer wenst.2. Vraag de arts naar een schatting van de kosten van het medisch materiaal.3. Vergelijk ziekenhuistarieven op www.cm.be/ziekenhuisfactuur en pas indien mogelijk je keuze aan.4. Vraag naar de tarieven voor diverse kosten zoals televisie, telefoon, internet, maaltijd voor begeleidende ouder.5. Leg je factuur voor aan je ziekenfonds voor je ze betaalt.

  Kunst maakt kinderen sterker en weerbaar

  Op 17 november vindt de Kunstendag voor Kinderen plaats. Kinderen kunnen die dag kiezen uit meer dan 200 activiteiten rond kunst en cultuur.

 • BETA

  AL E

  EN

  LEEFBAARLOONPRIJSOPBOUW VAN EEN T-SHIRT

  PRIJSVAN EEN T-SHIRT

  Kleinhandel* Winst voorhet merk

  Materiaal-kosten

  Transport-kosten

  Tussenpersonen Overheadkosten Voor de werknemer

  Winst voor fabriek in Bangladesh

  * bevat alle kosten op kleinhandelniveau incl. personeel, huur, winsten, BTW enz...

  Bron: Fairwear Foundation

  2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  EEn dErdE broEk

  In Congo hoorde ik het verhaal over drie broers, die samen slechts twee broeken bezitten. Daardoor kunnen ze maar om de beurt bui-tenshuis gaan. Het illustreert hoe vernederend armoede kan zijn.

  Dertien jaar geleden, in 2000, beloofden de regeringsleiders van 191 landen om de armoede in de wereld te halveren tegen 2015. Dat engagement zetten zij om in acht concrete millenniumdoelen, waar-onder toegang tot drinkbaar water, een doorgedreven strijd tegen aids en malaria en onderwijs voor meisjes.

  De deadline voor de millennium-doelen is nog maar 783 dagen van ons verwijderd. In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. Miljoenen levens werden gered, door samen armoede aan te pak-ken. Maar er is ook veel ontgoo-cheling over het gebrek aan daad-kracht en beloftes die niet ingevuld zijn. Nog altijd gaat n op acht mensen met honger naar bed. De drie Congolese broers hebben nog geen extra broek kunnen kopen.

  Onlangs verzamelden de wereld-leiders in New York om te bepalen wat er met de millenniumdoelen moet gebeuren, na 2015. En de uit-komst is dat we nu tegen 2030 de extreme armoede willen halveren. Dat is nog lang. Ik hoop dat de drie Congolese broers geen 17 jaar meer moeten wachten op een derde broek.

  Patrick Develtere

  Visie vrijdag 8 november 2013

  Amper 0,5 procent van T-shirtprijs is loonkost

  de arbeidsomstandigheden zijn nog altijd onveilig, weet Ben Vanpeperstraete van de Schone Kleren Campagne.

  De overheid sloot intussen 300 kleding-fabrieken om nieuwe dramas te voorko-men. Werkloze arbeiders van de gesloten fabrieken wachten op een compensatie voor het loonverlies. Ook de getroffen families van de tragedie in Rana Plaza wachten nog op tegemoetkomingen voor onder andere medische verzorging.

  KruimelsNaast de strijd voor een veilige werkomge-ving, woedt ook de bitsige strijd voor leef-baar loon. Aan de fabriekspoorten staat de politie klaar om protest in de kiem te smo-

  Half jaar na tragedie geen verbetering in bangladeshEen half jaar geleden waren de schrijnende werkomstandigheden van kledingarbeiders in bangladesh wereldnieuws. na een tragisch ongeval in het rana Plaza-gebouw waarbij 1 129 kledingarbeiders om het leven kwamen, moest en zou er verandering komen. Hoe is de situatie nu?

  ren. Jef Van Hecken van Wereldsolidariteit, die in Bangladesh woont en werkt, citeert op zijn blog een verontwaardigde arbeid-ster: De arbeidsters weten niet hoe de eindjes aan mekaar te knopen. Ondertussen gaat de internationale kle-dingindustrie met grote winsten lopen. De arbeidsters die hard en vooral lang werken om de winsten mogelijk te maken, krijgen amper de kruimels van de tafel.

  In Bangladesh bedraagt het minimum-loon 11 procent van wat een leefbaar loon zou zijn. De Schone Kleren Campagne wil met de campagne Leefbaar Loon de aan-dacht vestigen op het te lage loon voor de kledingarbeiders. Velen zijn genoodzaakt om te besparen op voeding en gezond-

  btw-plicht voor advocaten treft zwakstenHet Netwerk tegen Armoede stapt samen met negen andere organisaties naar het Grondwettelijk Hof om de schorsing en annulatie te vragen van de btw-plicht voor advocaten. Die verhoogt de factuur voor particulieren met 21 procent. Dat is niet zo voor ondernemingen, want die kunnen de betaalde btw aftrekken.

  Na decennialang geijverd te hebben voor een gelijke toegang tot het recht, is men de laatste jaren volop bezig om dit staps-gewijs terug te schroeven, reageert het Netwerk tegen Armoede. Eerst voerde men de rechtsplegingsvergoedingen in die de verliezende partij moet betalen aan

  de tegenpartij. Sinds 2011 is er de btw-plicht voor deurwaarders en notarissen. En dit jaar stelde men plannen voor om het pro-deosysteem af te bouwen. Bij al die hervormingen houdt men geen reke-ning met de gebruiker, vooral niet met zij die het al moeilijk hebben. De rechtspraak in ons land wordt zo een klassejustitie.

  Vorming voor verenigingenDit najaar organiseert Procura, het ken-niscentrum voor de non-profit en de so-ciale economie, nog twee interessante vormingen.

  Commercile activiteiten21 november

  Binnen bepaalde grenzen mag een vzw toch commercile activiteiten stellen. Als men die overschrijdt, is men belastbaar in de vennootschapsbelasting.

  Eindejaarsverrichtingen12 decemberBij het afsluiten van het boekjaar moet een vereniging eindejaarsverrichtingen doen: een opmaak van de inventaris, boeken van overlopende rekeningen,

  De vormingen vinden plaats in Aeropolis I, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, telkens van 9 tot 16 uur.

  Meer info: www.procura.be of 02 246 37 60.

  heidszorg en om extra overuren te preste-ren, vertelt Ben Vanpeperstraete.

  18 eurocentOp de illustratie hieronder is de prijs van een T-shirt opgesplitst. De Bengaalse werknemer verdient 18 eurocent, amper 0,5 procent van de totale verkoopprijs. Een verdubbeling van de lonen zou in Bangladesh een wereld van verschil kun-nen betekenen, maar heeft amper een weerslag op de verkoopprijs in Belgi.

  Jurgen dours

  Je kunt de blog van Jef Van Hecken van Wereldsolidariteit lezen op www.mo.be/wereldblog/ jef-van-hecken.

  Meer informatie over de prijsop-bouw van kledij, leefbaar loon en minimumloon