Visie 27 november 2015 - editie Limburg

download Visie 27 november 2015 - editie Limburg

of 20

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 27 november 2015 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 22

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 11 december 2015

  Regionieuws > p. 20

  > p. 7 > p. 9, 13

  Evy hanssEn stEunt rodE nEuzEn dag

  ombudsdiEnstEn aCv En Cm

  tErrEuralarm

  Voor mensen met psychische problemen is er te weinig plaats in de maatschappij

  We moeten onze leden een eerlijk antwoord geven en tegelijk leren uit onze fouten

  Hoe moet het nu verder?> p. 4-5> p. 10

  Regio MechelenVrijdag 27 november 2015

  24 uur in de stiltehoeve

  de avond breng ik door met een boek, heerlijk ongestoord.

  VTM

  > p. 2 -3

  Fietsen naar Parijs300 fietsers vertrokken afgelopen dinsdag naar Parijs. Ze hopen dat op 11 december een daadkrachtig klimaatakkoord ondertekend wordt tijdens de klimaatconferentie.

  Visie sprak met enkele fietsers en blikt vooruit op de klimaattop.

 • 2 Visie vrijdag 27 november 20152WOORDveR ING

  KruispuntIn Parijs dwaalt verdriet door de straten, de harten van de bevolking zijn gebroken. In Brussel regeert de angst. Afgelopen weekend was een kop koffie op caf een forse daad van verzet.

  Parijzenaars, Brusselaars en veel men-sen in ons land en elders blijven verweesd achter. Met veel vragen over hoe het ver-der moet. We weten het niet goed meer. We willen elkaar wel helpen, we willen elkaar niet haten en we willen ons niet la-ten verdelen in twee kampen, want de we-reld is niet zwart-wit. Er is geen wereld met winnaars en een wereld met verlie-zers, er is maar n wereld, zonder plaats voor haat en geweren.

  Meer dan ooit staat die wereld op een kruispunt. Gaan we samen verder, of re-geert de angst, zelfs de haat - met als re-sultaat ieder voor zich?

  Alle wereldleiders krijgen binnenkort de kans om te tonen dat ze niet kiezen voor ieder voor zich. Niet ieder mens voor zich, niet ieder land voor zich, niet iedere reli-gie voor zich. Als we er op de Klimaatcon-ferentie in Parijs in slagen om de handen in elkaar te slaan en zo onze planeet te redden, dan laten we zien dat wij niet zo gemakkelijk te verdelen zijn.

  De klimaattop van Parijs is daarom d kans om te tonen dat het menens is: el-kaar vertrouwen, ons niet laten vangen in een draaikolk van wantrouwen, maar wel samen onze eigen leefwereld duurzaam opbouwen. Het Klimaatakkoord van Parijs zal dan ook breder symbool staan voor een wereldwijde samenleving die kiest voor rechtvaardigheid en solidariteit, waar bloemen en kaarsen sterker zijn dan geweren, liefde sterker dan haat, samen-werken sterker dan ieder voor zich.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  onze samenleving

  Klimaattop in Parijs - Red de planeet!

  D oor de terroristische aan-slagen en het verhoogde dreigingsniveau, gaat de klimaatmars niet door in Parijs. De 10 000 Belgen die verwacht werden, worden opgeroe-pen om op zondag 29 november naar Oostende te gaan . Ze hopen dat hun ac-ties de wereldleiders wakker schudden en tot een ambitieus klimaatakkoord lei-den.

  Fiets naar Parijs. Red het ijs! Onder luid applaus en aanmoedigend gejoel ver-trokken ongeveer 300 fietsers dinsdag vanuit Halle naar Parijs. Vandaag niet warmer dan 6 graden, wind op de kop en ijzige regen, zegt de weervrouw met dienst, met een verontschuldigende glimlach.

  Het lijkt de aanwezige fietsers niet te de-ren. Dit zijn de enigen die nog naar Pa-rijs gaan, de moedigsten, grapt logistiek veranwoordelijke Jeroen Baets van Cli-mate Express. De rest van de 10 000 die in Parijs verwacht werden met bussen en treinen, kunnen nu naar een alterna-tieve mars in Oostende. Laat ons eerlijk zijn, dat is plan C. We wilden eerst naar Parijs, dan naar Brussel. Dat was allebei niet mogelijk door de terreurdreiging. Het is verschrikkelijk dat een tiental ter-roristen een hele burgerbeweging zon schade kunnen berokkenen. We zijn al bijna twee jaar aan het mobiliseren om-dat Parijs zo belangrijk is, zegt Baets.

  De mobilisatie is een succes, 118 partner-organisaties roepen nog steeds op om te betogen. Nu dus in Oostende. Uit een

  nieuwe peiling van de VRT blijkt dat er een groot draagvlak is bij de Belgische bevolking voor acties tegen klimaatop-warming. 80% vindt bijvoorbeeld dat er dringend iets moet gebeuren, 60% wil zelfs de regering verantwoordelijk stel-len en 85% is bang dat de klimaatveran-dering schadelijk zal zijn voor volgende generaties.

  Als we de betoging vanaf het begin in Belgi hadden gepland, waren we mis-schien wel met 30 000, maar we wilden een signaal geven in Parijs waar de top plaatsvindt. Maar de strijd voor het kli-maat gaat door na Parijs en we hopen met zo veel mogelijk mensen in Oosten-de te zijn, aldus Baets. (KG)

  De komende weken vergadert de wereldtop in parijs, over de toekomst van de aarde. in Belgi wordt in Oostende betoogd tegen de klimaatopwarming.

  CIJFERS

  > 80% is bang dat klimaatverande-ring schadelijk wordt voor de volgen-de generaties

  > 80% vindt dat we iets moeten doen aan de klimaatverandering

  > 64% vindt dat de vleesconsump-tie mag dalen, onder andere door een wekelijkse veggiedag

  > 63% is bereid om een milieutaks op een vliegreis te betalen

  Bron: Panorama, VRT

  Onder luid applaus en aanmoedigend gejoel vertrokken ongeveer 300 fietsers dinsdag vanuit Halle naar Parijs.

  Kas

  per

  Goe

  thal

  s

  Fietsen naar Parijs, betogen in Oostende

  Joke SchauvliegeWie? Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

  Wat doe jij zelf voor het klimaat?Er zijn heel wat dingen die we zelf kunnen doen. Milieubewuste bur-gers kunnen ons al een flink eind op weg helpen. Ikzelf ben een fervent fietser.

  Als ik de tijd vind, spring ik op mijn fiets. Zelfs voor een verplaatsing van enkele tientallen kilometers laat ik de auto graag staan. Het liefste van al draag ik mijn steentje bij in de keu-ken: ik kook graag en gebruik dan liefst verse producten van bij ons. Een korte keten dus.

  Hoe blik je vooruit op de top?Ik heb de indruk dat de politieke wil om deze top te doen slagen er is. Het zal er tijdens de onderhandelingen op aankomen dat men voort luistert naar elkaars standpunt en dat men vervolgens elkaar probeert te begrij-pen en het eigen paradigma durft te verlaten. De onderhandelingstekst bevat nog heel wat politieke knopen. Deze ontwarren zal van zowel de ont-wikkelde landen als de ontwikke-lingslanden wederzijds begrip en een aantal toegevingen vragen.

 • De plenaire vergadering van de klimaatconferentie in 2014 in Lima (Peru). In Parijs wordt hier gestemd over een nieuw klimaatakkoord.

  Bel

  ga

  Visie vrijdag 27 november 2015 3 onze samenleving

  Klimaatconferentie in drie vragenMeer dan 190 landen zitten vanaf maandag 30 november in Parijs rond de tafel om te onderhandelen over een nieuw kli-maatakkoord. Dat moet de opvolger worden van het Kyoto Protocol en de opwarming van de aarde beperken tot maximum 2 graden Celsius. Visie stelde drie vragen aan Bert De Wel, kli-maatexpert van ACV die de top in Parijs zal volgen.

  1. Wat wordt er precies besproken?Het is de bedoeling om een nieuw kli-maatakkoord te ondertekenen dat vanaf 2020 van toepassing wordt. Het vorige akkoord, dat van Kyoto, werd al eens verlengd en loopt dan af. Er ligt een tekst op tafel die door de onder-handelaars werd voorbereid tijdens vergaderingen in Bonn. Dat bevat een voorstel voor een nieuw akkoord en concrete afspraken over het toekom-stige klimaatbeleid. Die tekst staat echter nog vol haakjes, vragen en on-duidelijkheden. De onderhandelaars van de 194 landen gaan in werkgroe-pen over alle onderdelen van het ak-koord de vragen en onduidelijkheden proberen op te lossen. Op het einde van de klimaatconferentie moet er dan over een afgewerkte tekst worden gestemd.

  2. Wat is het belang van een nieuw klimaatakkoord?We weten ondertussen allemaal dat de klimaatverandering grote gevolgen kan hebben voor de natuur en de men-sen. Om die gevolgen te kunnen be-heersen, moeten we volgens weten-schappers de opwarming van de aarde beperken tot maximum twee graden Celsius. In het klimaatakkoord wor-den hopelijk bindende richtlijnen opgenomen over hoe de landen dit kunnen doen. Het gaat dan bijvoor-beeld om het verminderen van de uit-stoot van broeikasgassen maar ook over financile steun om de ontwik-kelingslanden te helpen bij hun kli-maatbeleid. Voor ACV is het belang-rijk dat het akkoord leidt naar een so-ciaal rechtvaardig klimaatbeleid. Met respect voor mensenrechten, vrou-wenrechten, werknemersrechten en

  de rechten van inheemse volkeren. In het nieuwe akkoord moet die sociaal rechtvaardige transitie opgenomen worden.

  3. Hoe verloopt de klimaatconferentie en wie is daar aanwezig?

  De naam van de klimaattop van de Verenigde Naties verraadt al veel. COP21 betekent dat dit de 21ste Confe-rence of the Parties is. Die parties zijn de verdragspartijen of de landen. 194 lan-den en de EU zullen in Parijs onder-handelen over een nieuw klimaatak-koord. Dat gebeurt in verschillende soorten vergaderingen. Er is de plenai-re vergadering waar de officile stand-punten van de landen ingenomen wor-den. Daar zal op de laatste dag van de conferentie ook gestemd worden over het klimaatakkoord. Daarnaast gebeurt veel voorbereidend werk in werkgroepen per thema. Zo zijn er bijvoorbeeld werkgroepen over de emissiereducties die nodig zijn, over de aanpassing aan de opwarming die moet gebeuren of over de financile steun voor de ontwikkelingslanden. De landen met gelijkaardige belangen hebben zich verzameld in onderhan-delingsblokken. Zo vormen de Euro-pese landen een blok, maar ook de ei-landstaten, de ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen. Ieder blok bekijkt het akkoord vanuit zijn mogelijkheden en standpunten en co-ordineert zijn strategie tijdens de