Transcom-Info oktober 2012

download Transcom-Info oktober 2012

of 32

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Transcom-Info oktober 2012

Transcript of Transcom-Info oktober 2012

 • TRA

  NSC

  OM

  ACV

  t

  ra

  ns

  po

  rt

  e

  n

  co

  mm

  un

  ic

  at

  ie

  INF

  O08

  / 2

  012

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Okto

  ber

  2012

 • I n t e r s e c t o r a a lMoeilijke start onderhandelingen priv-sector

  Welvaart is een recht voor iedereen p. 4

  W a t e rGeslaagde startdagen in Haven van

  Antwerpen en in de visserijsector p. 6

  D i a m a n tAanvraag vakbondspremie/sociale toelage

  Basisopleiding diamantslijpen

  Jos Corthout vijftig jaar militant p. 8

  C u l t u u rWat doe je bij disfunctioneren? p. 11

  T e l e c o mGenesys maakt er een puinhoop van! p. 14

  P o s tEen ketting zonder smeer

  Vorderingen voor treinbiljetten p. 16

  V e r v o e r o v e r d e w e gVorming werkt

  Europese actie van 9 oktober

  Indexatie lonen autocar p. 22

  S p o o r w e g e nHerstructurering - ronde van de partijvoorzitters

  Waarom deze staking?

  Sociaal nieuws p. 26

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  Flash West-Vlaanderen p. 30

  Kinderfeest - zie blz. 32

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Okto

  ber

  2012

  Hoewel de temperatuur fors daalde, kunnen we toch

  spreken van een warme herfst. Op 30 september, de

  laatste dag van de maand, verzamelden meer dan

  2000 mensen in Brussel om hun solidariteit te tonen

  aan iedereen die het minder goed heeft. De trend was

  gezet.

  Enkele dagen later, op 3 oktober, besloten de spoor-

  vakbonden om een algemene staking te houden. Die

  dag reden er dus geen treinen, wat voor heel wat frus-

  traties bij de reizigers zorgde. Toch is de belangen-

  groep Spoor niet over n nacht ijs gegaan. Ze bezoch-

  ten eerder al de voorzitters van de regeringspartijen

  en deelden pamfletten uit. Na vijf maanden overleg

  week Magnette nog steeds niet van zijn standpunt af.

  Een tweedeling is volgens hem de enige mogelijke

  oplossing. Dit staat haaks op de gentegreerde struc-

  tuur, nog steeds de beste oplossing. Na de staking on-

  derhandelden de regering en de vakbonden verder en

  blijft de toekomst van de NMBS-groep koffiedik kijken.

  Op 9 oktober protesteerden meer dan 700 vakbondsle-

  den uit verschillende landen tegen de verslechterende

  werkomstandigheden in het wegvervoer. Een vracht-

  wagenkonvooi trok door de Europese wijk van Brussel

  en toonde zo de toenemende bezorgdheid en onrust

  over de neerwaartse trend in de lonen en de verslech-

  terende werkomstandigheden van beroepschauffeurs

  in Europa.

  Deze acties zijn gericht en weloverwogen. Ze tonen de

  solidariteit van de vakbond. Hopelijk kan iedereen zich

  hier aan verwarmen.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryJef Kerremans

  O p m a a k :Doneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • I n t e r s e c t o r a a l

  M o e i l i j k e s t a r t v o o r o n d e r h a n d e -

  l i n g e n p r i v s e c t o r

  Elke twee jaar wordt er voor de gehele privsector een kaderakkoord onderhandeld tussen vakbonden en werk-geversorganisaties. Deze interprofessionele onderhande-lingen verlopen niet altijd van een leien dakje.

  Vooral de laatste jaren verlopen de onderhandelingen zeer moeilijk. Een triest dieptepunt was er in 2010 toen de soci-ale partners niet tot een akkoord kwamen en de federale regering moest ingrijpen.

  Moeilijke start

  Voor het interprofessioneel akkoord (IPA) 2013-2014 zijn de gesprekken eind augustus opgestart in de Groep van 10, de bijeenkomst van leiders van vakbonden en patronale orga-nisaties. Het bleek al gauw een moeilijke start.Vanuit het ACV is het lijstje van concrete bekommernissen en verwachtingen goedgekeurd door de Algemene Raad, waar gewestelijke verbonden en beroepscentrales hun in-breng hebben gedaan. Ook ACV-Transcom legde een aantal accenten.

  Blijf van de index af!

  Voor het ACV moet de index onverkort toegepast blijven. Werkgeversorganisaties doen daar moeilijk over en willen aan de index sleutelen. Hun argument is de hoge loonkost in Belgi. Dat argument gaat echter niet op. Niet de lonen zijn het probleem, wel de lasten op het loon. Omdat de financie-ring van de sociale zekerheid te zwaar weegt op arbeid. En dat is omdat andere inkomensgroepen en de vermogenden onvoldoende hun deel doen.

  Loonmarge

  Een ander heet hangijzer is de loonmarge. Het ACV vraagt ruimte voor koopkrachtverhoging in de sectoren. In een aantal van onze sectoren is er al lang geen degelijke loons-verhoging meer gerealiseerd kunnen worden. Deels door de loonmarge waarbinnen we ons moeten bewegen (in 2011 was er geen enkele loonmarge, in 2012 kregen we 0,3% marge). Deels ook door de economische context van de bedrijven die onder de bevoegdheid van ACV-Transcom vallen. De concur-

  rentie vanuit Oost-Europa in het wegvervoer doet de druk op de lonen ontzettend stijgen. In de diamantsector moeten de concurrenten zelfs in andere continenten worden gezocht en wordt de vergelijking helemaal dramatisch. Maar ook in de luchtvaart en de havens speelt de concurrentie op loonvlak veelal in ons nadeel. Onze lonen zijn echter niet te hoog. De loonkost daarentegen wel. Het ACV vraagt daarom dat er minder druk op de lonen zou worden gelegd, maar meer op de andere inkomensgroe-pen. Door een goed uitgedachte vermogensbelasting zouden we al een eind vooruit zijn.

  Een gevormd werknemer is er twee waard

  Concurrentievermogen is meer dan loonkost alleen, maar vergt ook investeringen in opleiding en innovatie. Het vol-staat niet dat bedrijven en sectoren elk jaar goochelen met cijfers van opleiding, waarbij vaak een inbreng gebeurt van activiteiten die wij geen vorming noemen maar onthaal op de werkvloer, informatie over de producten, Het ACV vraagt een afdwingbaar recht op opleiding voor elke werknemer en mikt op minstens 5 dagen per jaar.De lijst van concrete verwachtingen van het ACV voor het IPA is langer. We komen er zeker op terug in volgende uitgaven van Transcom-Info. Je kan de recentste evoluties van de onderhandelingen ook volgen op www.acv-online.be.

 • 5W e l v a a r t i s e e n r e c h t

  v o o r i e d e r e e n

  Op 30 september manifesteerden meer dan 2000 mensen op het Poelaertplein in Brussel tegen de groeiende onge-lijkheid in ons land. Het initiatief kwam van verschillende vakbonden en organisaties die rond armoede werken.

  Samen met de organisaties waar armen het woord nemen, ziekenfondsen en de andere vakbonden betuigden ACV-ers er hun solidariteit met al wie het minder goed heeft. Omdat welvaart een recht is voor iedereen. Omdat armoede en on-gelijkheid moeten stoppen.

  Kloof tussen arm en rijk vergroot

  Onder de deelnemers werden de recente regeringsmaat-regelen op de korrel genomen. Deze maatregelen zouden de kloof tussen arm en rijk nog verder vergroten in deze tijden van crisis. De manifestanten hadden vier grote eisen: de creatie van duurzame en kwalitatieve jobs, voldoende hoge en welvaartsvaste uitkeringen, voldoende hoge pen-sioenen en versterkte en toegankelijke sociale rechten en diensten.

  Armoede = onrecht

  Aandachtige aanwezige was Bernadette Guillemyn, ge-westelijk vrijgestelde van ACV-Transcom in Gent. Je zal maar de pech hebben dat je werkloos of ziek wordt of in een echtscheiding terecht komt. Er wordt al te vaak gezegd of

  gedacht dat mensen zelf schuld hebben aan hun armoede. Maar armoede is een onrecht. Wij leven in een rijke maat-schappij. Het is niet meer dan billijk dat er sociale vangnet-ten zijn. Een organisatie zoals het ACV moet hiervoor opko-men en voor die groep in de bres springen. Anders zijn we niet meer trouw aan onze idealen. Een van onze bestaans-redenen is juist solidariteit met anderen.

  Recht op werk

  Ze benadrukt dat de vakbond hier een belangrijke rol in speelt. Als ACV verdedigen wij dag na dag het recht op werk, op kwaliteitsvolle en duurzame arbeid. En wie om het even om welke reden geen werk heeft of zijn werk ver-liest, loopt een veel groter risico om in de armoede terecht te komen. Wij willen welvaart voor iedereen, wij zijn tegen ongelijkheid en tegen armoede.

  Verbeteringen voor iedereen

  Bernadette vindt het belangrijk dat het ACV bij bijvoorbeeld de IPA-onderhandelingen pleit voor verbeteringen die ie-dereen ten goede komen. Dit gaat dan over de verdediging van een stevige eerste pensioenpijler, de verdediging van de validering van bepaalde afwezigheden zodat werkne-mers toch aan een volledige loopbaan komen, de verdedi-ging van de index enzovoort , zegt Bernadette

 • G e s l a a g d e s t a r t d a g v o o r d e h a v e n v a n

  A n t w e r p e n .

  Op zaterdag 15 september werd in de Haven van Antwerpen een nieuw werkjaar gelanceerd.

  Met meer dan honderd aanwezigen verzamelden we in alle vroegte op deze mooie zaterdagochtend op het kerkschip in de haven. Na het onthaal gingen de partners van onze mi-litanten op verkenningstocht bij het ballet van Vlaanderen. De militanten gingen aan het werk.

  Stand van zaken

  Joris Kerkhofs, de secretaris van de haven, informeerde de volle zaal over de stand van zaken van een aantal hangende dossiers in de haven namelijk de werking van bestendig bu-reel, het gebrek aan een goed contigentbeleid voor de pool van havenarbeiders en de actuele situatie bij DP World. Hij kondigde ook een primeur aan: nl binnen afzienbare tijd verhuist de w