Transcom-Info oktober 2014

download Transcom-Info oktober 2014

of 32

 • date post

  05-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info oktober 2014

 • INF

  O08

  / 2

  014

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Okto

  ber

  2014

 • I n t e r s e c t o r a a lWerknemers en hun gezinnen betalen hoge prijsFederaal regeerakkoord treft de werknemers keihardHart boven hard !Een alternatieve septemberverklaringen nog veel meer p. 4

  S p o o r w e g e nRegeren voor vijf jaarNieuws uit de NPsC p. 12

  W a t e rLaureaten van de arbeid p. 15

  D i a m a n tOpzegtermijnen n.a.v. het eenheidsstatuutHRD-Antwerp in Turkije p. 16

  P o s tLeerplatformen nog niet bedrijfsklaarElektronische maaltijdcheques :sneller en veiliger ! p. 18

  T e l e c o mBelgacom is Poximus geworden : en nu ?Sociaal overleg BIPT in de knoopDriedaagse vorming Telecom-militanten p. 21

  V e r v o e r o v e r d e w e gEenheidsstatuut in de kijkerHoe organiseren we ons als vakbondin de toekomst ? p. 24

  C u l t u u rZuurstof om te overleven p. 28

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actievenIn memoriamFeestvergadering West-Vlaanderen p. 28

  K i n d e r f e e s t : z i e b l z . 3 2

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Koud en hard

  We noemen de opwarming van de aarde geen mythe,

  maar het is een vaststaand feit dat het in ons land steeds

  kouder wordt. De kiezer koos op 25 mei voor een nieuwe

  wind, en die is er nu in de vorm van een nieuwe (centrum)

  rechtse federale regering. Deze regering is nu geland en

  heeft gekozen voor harde, onevenwichtige en asociale

  keuzes.

  Deze keuzes zijn gemaakt op basis van een liberale ideo-

  logie en laten vermogens en bedrijven ongemoeid. Maar

  wie draait er dan wel op voor de rekening? Het zijn vooral

  de werknemers die de besparingen zullen voelen. Wie

  werkt moet niet rekenen op een loonsverhoging, wel in-

  tegendeel. Er komt een indexsprong en de marge voor

  loononderhandelingen wordt beknot. In de publieke sec-

  toren moeten de departementen met minder middelen

  hetzelfde werk doen. Jongeren hebben (nog) minder kans

  op werk, omdat de ouderen langer moeten werken en er

  ook grondig wordt gesnoeid in systemen van deeltijdse

  arbeid. Daardoor wordt de combinatie van arbeid en ge-

  zin nog moeilijker.

  Onze leden en militanten komen met enorm veel vragen.

  Het is dus overduidelijk dat de ongerustheid groot is,

  want wat gaat dit voor mij betekenen? Mensen zijn niet

  enkel ongerust, maar ook kwaad omdat ze opnieuw de

  rekening moeten betalen. Er is nochtans een alternatief:

  een eerlijkere verdeling van de lasten zou veel financile

  ruimte geven. Maar daar is dus niets van in huis geko-

  men, er komt geen grote, rechtvaardige fiscale hervor-

  ming. Er komt geen echte bijdrage van de grootste ver-

  mogens, want de vermogenswinstbelasting haalde het

  regeerakkoord niet.

  Zoals verwacht zijn het onevenwichtige besparingen, dus

  zullen we ons blijven verzetten. We willen de ruimte krij-

  gen om via het sociaal overleg onze inbreng te doen, om

  samen afspraken te maken. We willen dat de plannen

  worden bijgestuurd om rechtvaardigere en evenwichtige

  maatregelen te nemen die over alle inkomensgroepen

  worden gespreid, en waarbij de zwaarste schouders de

  zwaarste lasten dragen. Bij het ter perse gaan zijn er nog

  geen volledige teksten verschenen , dus kunnen we nog

  geen definitieve uitspraken doen. Wat wel al vast staat, is

  dat we onze vlag al kunnen strijken.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Okto

  ber

  201

  4

 • I n t e r s e c t o r a a l

  W e r k n e m e r s e n h u n g e z i n n e n b e t a l e n

  h o g e p r i j s

  In zijn Septemberverklaring gaf de nieuwe minister-pre-sident Bourgeois een toelichting over de plannen van de Vlaamse regering voor de komende regeerperiode. Onze vrees bleek terecht: het zijn vooral werknemers en ge-zinnen die inspanningen moeten leveren.

  Verschillende sociale organisaties hebben samen met ons reeds hun ongerustheid geuit. Terwijl meer dan 1 op 10 kin-deren in armoede leven of geboren worden in een kansarm gezin, neemt deze regering gezinsonvriendelijk maatrege-len om koste wat het kost een begroting in evenwicht voor te stellen.

  Drastische maatregelen

  Maar wat is de regering nu eigenlijk van plan? We geven een kort overzicht van een aantal drastische maatregelen:

  Indexsprong in de kinderbijslag om de hervorming van het systeem te financieren. Stijgende bijdrage in de zorgverzekering van 25 naar 50 euro per jaar. Duurdere kinderopvang. Stijging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onder-wijs (geen duidelijkheid over de hoogte van het bedrag). Stijgende heffingen voor water en elektriciteit.

  Extra besparingen

  Deze maatregelen komen allemaal nog bovenop de bespa-ringen die de verschillende Vlaamse overheidsdiensten te wachten staat. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn moet in 2015 drie procent besparen, dat komt neer op on-geveer 35 miljoen euro. De Lijn moet zelf bepalen hoe ze de besparing gaat realiseren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen langs de ene kant abonnementen duurder worden en zal er langs de andere kant ook gesnoeid worden in het aantal bussen. De topman van het Katholiek basisonderwijs, Lieven Boeve, heeft al aangegeven dat de besparingen die gevraagd wor-den van het basisonderwijs noodgedwongen zullen door-geschoven worden naar de ouders. De maximumfactuur in het basisonderwijs zal dus naar omhoog moeten.

  Culturele sector

  Ook in de culturele sector wordt er flink gesneden. Minister Gatz (Open VLD) heeft het over de survival of the fittest (de sterkste blijft over), met ook daar een vermindering van het aanbod tot gevolg. Net zoals bij De Lijn zijn verwachten we ook hier prijsverhogingen, gezien er een grotere bijdrage van het publiek zal geist worden. We stevenen dus af op een culturele sector die onbetaalbaar wordt voor gezinnen.

  Ontslagen

  De besparingen bij de Vlaamse overheidsdiensten heb-ben natuurlijk ook gevolgen voor het personeel dat daar tewerkgesteld is. Er zouden 1950 banen verdwijnen bij de Vlaamse Overheid, met naakte ontslagen tot gevolg. Ook de VRT wordt getroffen, ondanks eerdere inspanningen die het personeel bij VRT al leverde.

  En de rijken?

  Nog zonder het te hebben over het al dan niet noodzakelijke karakter van deze zware besparingen is duidelijk dat deze saneringsoperatie opvallend onevenwichtig is. In de Sep-temberverklaring is geen spoor te bekennen van inspan-ningen door vermogenden of ondernemers. Niet helemaal verrassend: in het regeerakkoord was al duidelijk dat deze Vlaamse regering de kaart van de rijkste Vlamingen trekt. Dit terwijl minister-president in Bourgeois het in zijn toe-spraak nochtans heeft over inspanningen die aan ieder-een gevraagd worden. De scherpe keuzes waarover de minister-president spreekt zijn er blijkbaar enkel voor de Vlaamse werknemers en hun gezinnen.

 • 5F e d e r a l e r e g e e r a k k o o r d t r e f t

  d e w e r k n e m e r s k e i h a r d

  De regering Michel I is uit de startblokken geschoten en kondigt meteen heel wat maatregelen aan die op zijn zachtst uitgedrukt werknemersonvriendelijk zijn. Je zou ze zelfs ultraliberaal, hard, koud en asociaal kunnen noe-men.

  De indexsprong wordt een dure zaak voor alle werknemers van de priv- en publieke sectoren. Als je het effect van een indexsprong berekent op je volledige loopbaan, dan schrik je. Voor heel wat mensen gaat het om een jaarloon dat je verliest voor je pensioen. Op www.indexo.be kan je je ei-gen rekening maken. We horen veel verklaringen over het aantal jobs dat de indexsprong zou opleveren, maar er is geen enkele garantie dat dit ook echt zal gebeuren. Het-zelfde wat de lastenverlagingen voor bedrijven betreft, ook dat zonder enige garantie op jobs.

  Dit terwijl er jobs nodig zijn voor onze jongeren en voor onze werkzoekenden. Die zullen allemaal nog wat langer moeten wachten op werk want de oudere werknemers en ambtenaren moeten langer werken. Hoe kan je dit je hele loopbaan lang volhouden zonder dat er maatregelen zijn om het werk werkbaar te houden? Zeker nu het tijdskre-diet/loopbaanonderbreking zonder motief verdwijnt en ook de landingsbanen (deeltijds werk met een tussenkost van de RVA) nog maar kunnen vanaf 60 jaar.

  De openbare sector krijgt bovenop de algemene maatre-gelen nog een aantal extra klappen. Er zal grondig worden gesnoeid in de werkingsmiddelen in de openbare sector en dus ook op de personeelsbezetting. Er wordt bewust geko-zen om bij de overheid nog harder te besparen. Alsof het hier niet gaat om mensen hun job, om inkomens voor gezin-nen. Alsof de burger hierdoor niet de weerslag zal onder-vinden op de dienstverlening. Want met minder middelen en minder personeel dezelfde of zelfs betere dienstverle-ning voorzien aan dezelfde prijs, dat is onmogelijk.

  Het regeerakkoord is fundamenteel onevenwichtig, de sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten, wel in-tegendeel. De notionele interestaftrek blijft onaangeroerd en de belasting op grote vermogens komt er ook niet.

  Het ACV lanceerde vorig jaar de campagne van solidari-teit wordt je beter, een standpunt dat duidelijk niet door iedereen wordt gedeeld. We blijven hier als vakbond, als vertegenwoordiger van werknemers, voor gaan. Op alle mogelijke manieren. De komende weken en maanden zal dit zijn door ludieke en andere acties, door reacties in