Transcom-Info mei 2013

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Transcom-Info mei 2013

Transcript of Transcom-Info mei 2013

 • INF

  O05

  / 2

  013

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Mei

  201

  3

 • I n t e r s e c t o r a a lZorgwekkende evolutie arbeidsongevallenDe ronde van Nieuwpoort p. 4

  P o s tKort nieuwsKan bpost zomaar controleren?Artisoc onder de loepNieuw gezicht in Vlaams-Brabant p. 8

  W a t e rActualiteit p. 10

  S p o o r w e g e nDe spoorhervorming: aanhoudende bezorgdheiden een terugblikMythes over vakbondenPensioenproblematiek p. 12

  V e r v o e r o v e r d e w e gStelsel van werkloosheid (SWT)Gun jezelf een veilige rit door de Havenvan Antwerpen p. 17

  M o b i l i t e i tEuropese voorstellen schaden BelgocontrolArbeidsongevallen luchthaven p. 20

  T e l e c o mMerit: waardering of strafBelgacom verlaagt aanvullend pensioenplan p. 22

  D i a m a n tMoeilijkheden in de diamantsectorKris Peeters bezoekt Botswanaen nog veel meer... p. 26

  C u l t u u rEr bestaat veel kwalitatieve televisiein Vlaanderen p. 28

  I n t e r s e c t o r a a lIn memoriamACV-Transcom bouwt aan nieuwe werkvloer p. 31

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Mei

  201

  3

  Een (on)vellige werkvloer

  Op woensdagochtend 24 april sloeg in Bangladesh het

  noodlot toe. Een acht verdiepingen hoog gebouw, met

  daarin drie kledingfabrieken en een winkelcentrum,

  stortte in. De ravage was niet te overzien: meer dan

  600 mensen overleefden de ramp niet, meer dan 2400

  raakten gewond. In het gebouw werkten heel wat tex-

  tielarbeiders voor grote labels als Mango en Primark.

  Deze grote merken weigeren overeenkomsten te te-

  kenen en laten hun werknemers aan een hongerloon

  in onveilige arbeidsomstandigheden werken.

  Woensdag 24 april, het toeval kon niet pijnlijker. Net

  op die dag was het de werelddag voor veilig en gezond

  werk. In Belgi sterft twee werkdagen op drie iemand

  door een dodelijk arbeidsongeval. Dat zijn er 94 op de

  arbeidsplaats zelf. De cijfers zijn hallucinant. Het ACV

  voerde actie om dit probleem in de kijker te zetten (zie

  ook artikel intersectoraal en mobiliteit). Want er is wel

  degelijk een probleem, ook in onze sectoren.

  Zo denken we meteen terug aan de brand in een loods

  in Wingene, waar twee Poolse vrachtwagenchauffeurs

  om het leven kwamen. De loods in Wingene is geen

  alleenstaand geval, er zijn heel veel plaatsen waar 10

  tot 15 Oost-Europese chauffeurs samenwonen in een

  loods of container die eigendom is van de werkgever.

  De voorbeelden zijn eindeloos: een man raakt verplet-

  terd op de luchthaven van Deurne, een havenarbeider

  zwaargewond tijdens het laden en lossen, een post-

  bode wordt aangevallen door een hond, agressie te-

  genover spoorwegpersoneel.

  Jonge werknemers hebben twee tot vier keer zoveel

  kans op een arbeidsongeval dan hun oudere collegas.

  Door beperktere kennis en ervaring, loopt een jongere

  meer gevaar op de werkvloer en is hij/zij sneller het

  slachtoffer van een ongeval.

  Er is nog veel werk aan de winkel, want volgens sta-

  tistieken stijgt de kans op een zwaar arbeidsongeval.

  ACV-Transcom zet dus volop in op veiligheid en welzijn

  op de werkvloer.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • I n t e r s e c t o r a a l

  Z o r g w e k k e n d e e v o l u t i e s

  a r b e i d s o n g e v a l l e n

  28 april Internationale dag ter herdenking van slachtoffers van arbeidsongevallen

  Ieder jaar in april brengt ACV het hoge aantal arbeidson-gevallen in ons land onder de aandacht. En dat blijft nodig, want het aantal ernstige arbeidsongevallen stijgt.Dit jaar verzamelden een honderdtal militanten en leden vanuit alle organisaties van het ACV aan de FOD-WASO (Fe-derale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Soci-aal Overleg). Twee lange rijen bedden symboliseerden de 94 arbeidsongevallen met dodelijk afloop.

  Stijging blijvende ongeschiktheid

  Uit de officile statistieken van de laatste 26 jaar blijkt dat het totaal aantal aangegeven arbeidsongevallen op de werkplek in de privsector systematisch daalt. Die voort-durende daling gebeurt vrijwel enkel voor lichte arbeids-ongevallen, deze met tijdelijke ongeschiktheid. Maar in de duizenden aangegeven ongevallen met blijvende onge-schiktheid is er al die jaren helemaal geen daling.

  Falende overheidscontrole

  Deze zorgwekkende evolutie heeft zeer veel te maken met de falende overheidscontrole op onveilige arbeidsomstan-digheden. Het aantal inspecteurs blijft op het laagste peil ooit. Een onderneming wordt gemiddeld slechts 1 keer om de 21,5 jaar gecontroleerd. En inspecteur staat in voor de controle van 1951 ondernemingen met 27 125 werknemers.

  Slechtste leerling Europa

  Het Senior Labour Inspectors Committee van de Europese Commissie tikte Belgi in 2006 al op de vingers omdat Bel-

  gi de norm van 1 inspecteur per 10 000 werknemers niet haalt. Het aantal werknemers per inspecteur is sindsdien enkel toegenomen. Belgi is hiermee de slechtste leerling van de Europese klas.

  Wie is slachtoffer?

  Arbeidsongevallen zijn ernstige gebeurtenissen, die voor het slachtoffer en voor zijn omgeving verstrekkende gevol-gen kunnen hebben. Het is dan ook niet fraai dat we tegen bepaalde werknemers moeten vertellen dat ze omwille van hun specifieke plaats in de arbeidsmarkt, vlugger een ar-beidsongeval riskeren.

  Jongeren

  Zo zijn er meer ongevallen in ondernemingen met minder dan 50 werknemers (en dus meestal zonder vakbondsver-tegenwoordiging en comit) dan in grotere ondernemin-gen. Jonge werknemers en werknemers met een beperkte ancinniteit, zijn veruit het vaakst slachtoffer van een ar-beidsongeval.

  Uitzendkrachten

  Ook uitzendkrachten lopen meer risico op een arbeidson-geval. Niet omdat ze gevaarlijker werk doen dan gewone werknemers, maar gewoon omdat ze uitzendkracht zijn. Uitzendkrachten gaan van de ene werkplaats naar de an-dere waardoor het moeilijk is om de nodige ervaring op te doen. Bovendien zijn er in het uitzendkantoor noch de tijd noch de middelen om de uitzendkracht voldoende te sensibilise-ren, te informeren, laat staan op te leiden met betrekking tot inhoud en de risicos van de functie. Heel wat uitzend-krachten komen dan ook zo goed als onvoorbereid in de onderneming aan. En de onderneming wil op korte tijd het maximale uit zon uitzendkracht halen. Er is dus geen tijd voor een uitgebreid onthaal, goede informatie en instruc-ties over de veilige manier van werken, over wat te doen in noodsituaties, enzovoort.

  D e c i j f e r s

  Elke dag,85 blijvend gehandicapte werknemers.Elk jaar, 94 doden op de arbeidsplaats.

  Elke 21 jaar, 1 controle door de inspectie.

  Het aantal arbeidsongevallen daalt niet!

 • Sectoren

  Als we nu naar onze sectoren gaan kij-ken, merken we het volgende op:Maar liefst 17,6% van de dodelijke ar-beidsongevallen doet zich voor in de sector vervoer. Het overgrote deel zijn ongevallen op de weg. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de verbor-gen arbeidsongevallen van buitenlands werknemers in Belgi. Arbeidsonge-vallen van buitenlandse werknemers, wanneer hun werkgever in het buiten-land gevestigd is, komen dan ook nooit in de Belgische statistieken terecht.Ook havenarbeiders zijn traditioneel va-ker het slachtoffer van arbeidsongeval-len. Bij tijdelijke letsels gaat het vooral om ongevallen bij het heffen en tillen, maar jaarlijks zijn er ook doden te be-treuren in onze havens. In 2011 waren er op een maand tijd drie dodelijke onge-vallen in de Haven van Antwerpen.Op de luchthaven is slecht onderhou-den materiaal vaak de oorzaak van ar-beidsongevallen. Slecht onderhouden materiaal in combinatie met een hoge werkdruk zorgt ervoor dat de veiligheid afneemt. In het artikel van Mobiliteit lees je dat ACV-Transcom volop inzet op meer veiligheid op en rond de luchtha-ven van Zaventem.In de publieke sectoren kennen we ui-teraard de voorbeelden van agressie te-gen treinpersoneel, zwaar materieel in de werkplaatsen, postbodes die worden aangevallen door honden. Daarnaast blijven de cijfers van de publieke sec-toren steeds enkele jaren achter op de cijfers voor de privsectoren. Hierdoor is het moeilijk om de evoluties naast el-kaar te leggen.

  5

  Pijnpunten:

  Merkwaardig genoeg dalen sinds jaren enkel de aangegeven lichte ar-

  beidsongevallen (tijdelijke ongeschiktheid). Bij de ernstige arbeidsongevallen

  (blijvende ongeschiktheid) is er helemaal geen dalende trend.

  De kans op een ernstig arbeidsongeval is sinds 1980 nog gestegen voor

  arbeiders. Per 1000 arbeiders worden er jaarlijks 9 ernstige arbeidsongeval-

  len aangegeven: het stijgende aantal uitzendkrachten, toenemend werk in

  onderaanneming en het stijgend aantal KMO-werknemers laat zich voelen.

  In KMOs gebeuren nog steeds meer ernstige arbeidsongevallen dan in

  grotere ondernemingen met vakbondsvertegenwoordigers.

  Het Fonds Arbeidsongevallen raamt dat voor elk aangegeven arbeidson-

  geval er twee ongevallen niet worden aangegeven.

  Verzekeraars weigeren sinds 1980 vier keer meer arbeidsongevallen te

  erkennen: er zijn zeer ongelijke praktijken naargelang de verzekeraar.

  Ongevallen overkomen aan ambtenaren (met inbegrip van bpost, NMBS,

  en leger) blijven jaren achterop in de nationale cijfers.

  Inspectiediensten blijven onderbemand zodat een Belgische ondernemin