Transcom-Info publiek maart 2016

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info publiek maart 2016

 • INF

  O01

  / 2

  016

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Maa

  rt 2

  016

  ED

  IT

  IE

  P

  UB

  LI

  EK

  E

  SE

  CT

  OR

  EN

 • I n t e r s e c t o r a a l

  Bedankingsbrief Cambodjaanse partner

  Ambtenaren dragen pensioenhervorming p. 4

  S p o o r w e g e n

  Voorafgaande verklaring Nationale

  Paritaire Commissie

  Verslag van de Nationale Paritaire Commissie

  Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie

  Nieuws uit het Nationaal Subcomit Sociale Werken

  My pension p. 7

  P o s t

  Interne wijzigingen binnen de belangengroep

  Rechtzetting

  bpost op de dool p. 16

  T e l e c o m

  Onderhandelingen over cao en uitstapplan

  Algemene vergadering aandeelhouders p. 20

  I n t e r s e c t o r a a l

  In memoriam

  Andersactievenwerkingen

  Parade hart boven hard p. 25

  I n h o u dE

  DI

  TI

  E

  PU

  BL

  IE

  KE

  S

  EC

  TO

  RE

  N

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Publieke diensten hebben een sleutelfunctie in de ar-

  moedebestrijding. Dat was de conclusie van het acht-

  ste tweejaarlijks armoederapport dat het Steunpunt

  Armoedebestrijding begin dit jaar publiceerde.

  Toch staat net die publieke dienstverlening vandaag

  zeer onder druk en wordt ze op verschillende manieren

  uitgehold. Heel wat mensen die al uit de boot vielen,

  dreigen daardoor nu volledig in de kou te blijven staan.

  In het rapport van het Steunpunt gaat het over basis-

  rechten zoals energie en water, sanitaire voorzienin-

  gen, mobiliteit, etc rechten die vandaag toch essenti-

  eel zijn voor de menselijke waardigheid. Maar in plaats

  van de toegang tot deze rechten te waarborgen voor

  iedereen worden er steeds vaker voorwaarden aan ge-

  koppeld en strenge controles, alsof ze een luxe zou-

  den zijn.

  Ook wij maken ons zorgen over de huidige trend om

  publieke diensten te zien in termen van kosten en ef-

  ficintie. Publieke diensten mogen niet de logica van

  het marktdenken volgen. Publieke diensten moeten we

  zien als investeringen in de toekomst van kinderen, in

  een traject naar een kwaliteitsvolle baan, in cultuur-

  participatie, etc Ze vormen als het ware de sokkel

  voor het armoedebeleid en moeten dan ook toegan-

  kelijk en betaalbaar blijven voor iedereen. Wij zijn net

  als het steunpunt overtuigd dat publieke diensten een

  bijzonder belangrijke rol te spelen hebben in de strijd

  tegen armoede en ongelijkheid.

  Ook de cijfers van Eurostat laten zien dat de sociale

  zekerheid zorgde voor een daling van de armoede in

  Belgi met maar liefst 44% en wijst de OESO op de be-

  langrijke impact van publieke diensten.

  Een overheid die publieke middelen investeert in de

  aanpak van armoede, is dus helemaal geen luxe.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Marjan Cauwenberg

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Maa

  rt 2

  016

 • I n t e r s e c t o r a a l

  B e d a n k i n g s b r i e f C a m b o d j a a n s e p a r t n e r

  v o o r o n z e s t e u n

  De Cambodian Labour Confederation (CLC) bedankt ons

  voor onze steun in haar conflict met een lokale tourope-

  rator. De nationale leiding van CLC wordt aangeklaagd

  vanwege een staking bij het bedrijf.

  CLC deed een tijdje geleden een beroep op ons. Al sinds juli

  2015 is er een conflict aan de gang met de touroperator Ca-

  pitol Tours die de rechten van werknemers zwaar schendt:

  zeer slechte arbeidsvoorwaarden: vele overuren, onveilige

  werkomstandigheden, loonsverminderingen zonder meer,

  weigeren van jaarlijks verlof of moederschapsverlof,...

  Op 6 februari organiseerden de werknemers van Capitol

  Tours een staking, die met geweld werd neergeslagen. De

  balans: heel wat mensen raakten gewond, twee vakbonds-

  leiders werden gearresteerd en zitten nog steeds in de ge-

  vangenis.

  Omdat na deze staking ook een aanhoudingsbevel werd uit-

  gevaardigd tegen de nationale leiding van CLC zelf, wilde de

  vakbond de zaak onder internationale aandacht brengen.

  We schreven de International Transport Workers Fede-

  ration (ITF) aan met de vraag om alle Europese leden aan

  te zetten om het bedrijf aan te schrijven. ACV schreef zelf

  ook een brief aan de Cambodjaanse autoriteiten en Capitol

  Tours.

  We riepen eveneens via Facebook en Twitter op om een ne-

  gatieve beoordeling achter te laten over het bedrijf op de

  website van Tripadvisor. En we maakten ook een financile

  steun over zodat CLC haar strijd ter plaatse kan verderzet-

  ten.

  Deze week ontvingen we van onze Cambodjaanse partner

  CLC een bedankingsbrief:

  THANK YOU LETTER

  TO: Katrien Verwimp, president of ACV Transcom and

  members of the daily board of ACV Transcom.

  On behalf of Cambodian Transportation Workers Federa-

  tion ( CTWF ) and Cambodian Labour Confederation (CLC),

  I would like to express my deeply thank to sister Katrien

  Verwimp, president of ACV Transcom and members of the

  daily baord of ACV Transcom for your support and solidarity

  in order to overcome workers right violation in the trans-

  port sector in Cambodia, especially to inspire and motivate

  CTWF activist at Capitol Tours Company to continue their

  struggle at the ground for their dignity and freedom in the

  highly violence environment. I am also very inspired by the

  commitment and bravery of the Capitol activist, so we all

  strongly committed to continue our struggle in order to

  make independent trade union stronger and promote better

  working and living condition for Cambodian workers.

  We truly appreciate the solidarity action of ACV-CSC trade

  union family, especially ACV Transcom, and all CLC affilia-

  tes and CTWF will remember this solidarity action as the

  principle of success.

  In our struggle, we always say SU SU SU! mean resist resist

  resist!

  Kong Athit, CLC general secretary

 • 5A m b t e n a r e n d r a g e n p e n s i o e n h e r v o r m i n g

  J o r i s L e r m y t t e

  Het planbureau heeft eind vorig jaar zijn verwachtingen over de impact van de pensioenhervorming verfijnd. Nu wordt duidelijk wie het gelag zal betalen.

  Het afgelopen jaar kregen we nog maar eens een pensi-oenhervorming voorgeschoteld. U kent de mantra intussen wel: de vergrijzing dreigde voor extra pensioenuitgaven te zorgen en voor tekorten op de arbeidsmarkt. In en om de wetstraat is de gangbare opinie dat het vergrijzingsspook dringend terug in de fles moet worden gedwongen door ons te verplichten om langer te werken. De studiecommissie voor de vergrijzing stelde afgelopen zomer al in het voor-uitzicht dat de regering daar met brio in zou slagen. De toe-name van de pensioenuitgaven zal door de hervormingen in 2040 nog slechts de helft bedragen van wat eerder werd geraamd. In plaats van een toename van de pensioenfac-tuur met 29% in 2030 en 41% in 2040 gaan we naar een toename van 11% in 2030 en 25% in 2040. En dat tegen de achtergrond van de stijging van het aantal 65-plussers met de helft tegen 2040. De uitgaven voor pensioenen volgen dus de evolutie van het aantal 65-plussers niet. Op de arbeidsmarkt zal het verplicht langer werken zich ook laten voelen. Een verwachte stagnatie van de beroeps-bevolking wordt er omgebogen in een toename met 7% in 2040. Omdat ook de werkgelegenheid zou toenemen, zal de toename van de werkloosheid beperkt blijven.

  Minder pensioenen en meer werkenden zorgen voor een halvering van de economische afhankelijkheidsratio van de gepensioneerden: de toename van het aantal gepensio-neerden tegenover het aantal werkenden wordt afgezwakt van +53% tot +25%. Missie geslaagd in de Wetstraat. Min-der duidelijk was wie het gelag zou betalen. Een nieuw rap-port van het Planbureau licht een tipje van de sluier.

  2,1 tot 4 jaar langer werken

  De pensioenhervorming zorgt voor een aanzienlijke toe-name van de omvang van de carrire bij de ingang van het pensioen. Op lange termijn is er een algemene stijging van de loopbaanduur waar te nemen. In 2040 zal de gemiddelde loopbaanduur bij pensionering in alle stelsels, en zowel voor mannen als vrouwen toenemen met 2,1 tot 4 jaar. Ner-gens blijft de gemiddelde loopbaanduur onder de 40 jaar. Voor werknemers bedraagt de stijging in 2040 2,2 tot 2,3 jaar. In de overheidssector bedraagt die 2,6 tot 4 jaar. Dat laatste is het gevolg van de afschaffing van de diplomabo-nificatie die verlicht tot langer werken. Op middellange ter-mijn is de invloed op de gemiddelde loopbaanduur beperk-ter en soms negatief. In 2020 worden in de verschillende categorien evoluties verwacht van +0,6 jaar tot -0,6 jaar. Die laatste negatieve evolutie is het gevolg van het feit dat vooral wie al een lange loopbaan heeft, gedwongen wordt om die verder te verlengen en dus nog even niet met pensi-oen te gaan. Bijgevolg stijgen de pensioneringen gebaseerd op een korte loopbaan, waardoor de gemiddelde loopbaan-duur daalt.

  Loopbaanduur bij pensionering (in jaren)

  Mannen 2015 2020 2031 2040

  werknemers 42,4 42,3 44,1 43,6

  overheid: administratie 38,5 39,5 41,7 41,9

  overheid: onderwijs 39,6 38,9 43 43,2

  Vrouwen