Transcom-Info publiek oktober 2015

download Transcom-Info publiek oktober 2015

of 24

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info publiek oktober 2015

 • INF

  O03

  / 2

  015

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Okto

  ber

  2015

  ED

  IT

  IE

  P

  UB

  LI

  EK

  E

  SE

  CT

  OR

  EN

 • I n t e r s e c t o r a a lActies tegen asociale regeringsmaatregelen

  Gezond openbaar: onze accenten voor sterke

  openbare diensten

  Zelf uw vroegste pensioendatum uitrekenen p. 4

  S p o o r w e g e nGalant: een vat vol ideen

  Europese campagne: hou het treinpersoneel

  aan boord van de trein

  Nieuws uit he NSC Sociale werken

  Nationale Paritaire Commissie

  van 5 oktober 2015

  Sintfeest Brussel-Spoor p. 10

  P o s tOverdracht extra wettellijk verlof:

  zonder voorwaarden vanaf 2015

  Combo: diversificatie voor de toekomst

  Dienstverlening ACV-Transcom Post p. 16

  C u l t u u rEen armere VRT is een armer Vlaanderen p. 18

  T e l e c o mHervorming overheidsbedrijven louter

  ideologisch ingegeven

  Hospitalisatieverzekering Proximus p. 19

  I n t e r s e c t o r a a lJaarlijkse feestvergadering West-Vlaanderen

  Anders-actieven

  In memoriam

  Geboorten p. 20

  Kinderfeest zie pagina 24

  I n h o u dE

  DI

  TI

  E

  PU

  BL

  IE

  KE

  S

  EC

  TO

  RE

  N

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  VITAMINE D

  Hopelijk heb je de laatste weken nog geprofiteerd van de zon, want zonnestralen zijn belangrijker dan je denkt. Wetenschappers hebben ontdekt dat tien minuten zonlicht honderd keer zoveel vitamine D aanmaakt dan je via je voeding in n dag binnenkrijgt. Zonlicht heeft ook een invloed op ons hormonenstelsel, want het maakt endorfine (het gelukshormoon) aan, dat je meer energie geeft. En laten we nu net die energie kunnen gebruiken voor het verzet dat de komende maanden op het programma staat.

  Het is al vaak gezegd en geschreven: de regeringsmaatregelen staan ons niet aan. Ze zijn kil, onrechtvaardig en asociaal. En de regering weet van geen ophouden. Zo kregen we deze zomer nog het heugelijke nieuws dat door een BTW-verhoging onze elektriciteitsrekening in de hoogte schiet en dat alcohol en sigaretten duurder worden. De grote vermogens ontspringen opnieuw de dans en blijven gespaard van een gelijkwaardige inspanning. En er is meer.

  De beleidsmakers blijven initiatieven nemen om de overheidssector zwaar aan te pakken. Na de privatiseringsdrang van De Croo voor Proximus en bpost, kwam Galant op de proppen met haar fameuze besparingsplan. Het plan ontbreekt elke mobiliteitsvisie en kort samengevat moet er meer gedaan worden met minder geld. Ook de VRT moet besparen, zo worden er maar liefst 286 voltijdse jobs geschrapt. En er is ng meer.

  De pensioenen van federale ambtenaren worden onder de loep gehouden en daar oordeelt de regering dat die naar het niveau van het privpensioen moeten zakken. Wat we niet mogen vergeten, is dat het ambtenarenpensioen het enige leefbare wettelijke pensioen was in Belgi. De privpensioenen zijn te laag. En nu wil de regering dat systeem aanvallen en afbreken? Moeten de ambtenaren solidair zijn in de miserie? Of pleiten we voor een leefbaar wettelijk pensioen voor iedereen? Zodat een tweede pensioenpijler (groepsverzekering), zoals men op vele plaatsen in de privsector kent, niet nodig is?

  Naast het pensioen staat ook het statuut de vaste benoeming van het overheidspersoneel onder druk. Het zou t duur en niet flexibel genoeg zijn. Dit zijn twee argumenten die geen steek houden. De flexibiliteit die wij kennen bij de overheidsbedrijven is enorm. Kijk maar eens naar de uurroosters van het rijdend personeel bij de NMBS. Kijk naar het nacht- en weekendwerk bij bpost. Kijk naar de wachtregelingen bij Proximus. Ze zijn ook niet te duur: statutaire werknemers zijn goedkoper dan hun contractuele tegenhangers. Bovendien zorgen ze voor continuteit, die nodig is om op stabiele overheidsbedrijven en openbare dienstverlening te kunnen blijven rekenen en stabiele. Iets waar we in onze samenleving nood aan hebben.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Okto

  ber

  2015

 • I n t e r s e c t o r a a l

  A c t i e s t e g e n a s o c i a l e r e g e r i n g s m a a t r e g e l e n

  De keuzes die de Vlaamse en de Federale regering maken, zijn onevenwichtig en onrechtvaardig. We moesten nog-maals een duidelijk signaal geven dat we niet akkoord gaan met dit asociale regeringsbeleid. Daarom vonden er twee actiemomenten plaats: de alternatieve septemberverkla-ring van Hart boven Hard eind september n de nationale manifestatie op 7 oktober.

  De regeringen Michel I (federaal) en Bourgeois I (Vlaams) bestaan n jaar en dat moeten we vieren. We willen een duidelijk signaal geven, maar we willen meer dan dat. We willen dat er fundamenteel iets verandert, dat we gehoord worden. We willen dat er terug een chte dialoog is tussen sociale partners. Tijdens het schrijven van dit artikel waren de voorbereidingen voor de manifestatie van 7 oktober nog volop aan de gang, maar was de actie van Hart boven Hard voor het Vlaams Parlement al achter de rug.

  Septemberverklaring

  Ieder jaar geeft de minister-president van de Vlaamse re-gering een toespraak. Deze zogenaamde septemberverkla-

  ring gaat over de maatschappelijke situatie waarin we zitten n werpt een blik op de toekomst. Het ACV is kritisch voor de septemberverklaring van minister-president Bourgeois (N-VA): Onze minister-president haalt veel mooie woorden boven, maar mist zijn kans om het beleid bij te sturen in soci-ale richting stelt nationaal secretaris Ann Vermorgen vast. Een langetermijnvisie is goed, maar verandert niets aan de huidige onevenwichtige beleidskeuzes.

  Besparingsmaatregelen

  Zo verklaart de minister-president in zijn septemberver-klaring dat de besparingen gematigd en gespreid zijn. Dit is absoluut niet het geval, de besparingsmaatregelen treffen vooral de werknemers en hun gezinnen. De laagste inko-mensgroepen worden niet ontzien. Ook op vlak van werk-gelegenheid gaat het de verkeerde kant uit. Het tewerkstel-lingsbeleid van de regering Bourgeois vernietigt momenteel meer jobs af dan het creert. En de klappen vallen bij de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

 • 5Veertig reuzen De koers die de Vlaamse regering vaart, is evenmin naar de zin van Hart boven Hard. Het burgerplatform ijverde in een alternatieve septemberverklaring voor een ander maat-schappijmodel, een model dat vertrekt van onderuit en ge-baseerd is op solidariteit. Op 28 september trok Hart boven Hard met veertig reuzen naar het Vlaams Parlement om die alternatieve Septemberverklaring te overhandigen aan de minister-president.

  Factuur doorschuiven

  Een tweede actie is de nationale manifestatie van 7 oktober. Deze betoging geeft niet enkel een signaal naar de Vlaamse, maar ook naar de Federale regering. Marc Leemans, voorzitter van het ACV, legt nog eens uit waarom we eigenlijk op straat komen. Wij verwachten van een regering een rechtvaardig beleid, dat goed is voor alle mensen in het land. Dat is spijtig genoeg niet het geval. De regering doet alles voor diegenen die veel hebben en schui-ven de factuur door naar mensen die hard werken, hard op zoek zijn naar werk of hard gewerkt hebben. Dit kan niet! We vragen een eerlijke fiscaliteit, een bijdrage van iedereen en niet enkel van de mensen die men het makkelijkst kan tref-fen.

  En nu?

  De nationale manifestatie van 7 oktober is zeker geen eindpunt. Een actieplan voor de komende periode is in volle ontwikkeling, we blijven dus niet op onze lauweren rusten. We moeten ook onthouden dat we niet alleen zijn in onze strijd tegen de onrechtvaardige regeringsmaatregelen. In de eerste plaats zijn er de andere vakbonden, maar ook andere sociale organisaties uit het middenveld n Hart boven Hard.

  We moeten onze stem laten horen en we moeten onze stem laten klinken. We laten ons niet zomaar naar de slachtbank leiden.

 • G e z o n d o p e n b a a r : o n z e a c c e n t e n v o o r

  s t e r k e o p e n b a r e d i e n s t e n

  I n t e r s e c t o r a a l

  Samen met andere ACV-vakbonden van de openbare sec-tor stelden we op 22 september onze prioriteiten voor tijdens het event Gezond Openbaar. Onder andere de terugtredende overheid, sociaal overleg en pensioenen kwamen aan bod.

  Terugtredende overheid

  Bij de nieuwe federale en Vlaamse regering zien we een ommezwaai in de opstelling tegenover de openbare sector en haar personeel.

  Voor het eerst staat de doelstelling voorop om de openba-re sector af te bouwen. De rol van de overheid moet worden ingeperkt en gereduceerd tot haar kerntaken. Voor de rest mag de markt zijn werk doen. We moeten iedereen ervan blijven overtuigen dat het belang van goed uitgebouwde openbare voorzieningen van primordiaal belang is. Het is bovendien een onmiskenbaar onderdeel van een recht-vaardige samenleving.

  Vanuit de filosofie van de terugtredende overheid wordt het overheidspersoneel principieel verminderd. Hoeveel mensen er ook nodig zijn om degelijke werking van de dien-sten te garanderen, is van onderschikt belang. Personeels-aantallen moeten en zullen verminderen. Dat burgers ver-volgens de factuur via een omweg voorgeschoteld krijgen, wordt doodgezwegen. Nochtans leren cijfers van de OESO ons dat de tewerkstelling van de openbare sector in ons land weinig verschilt van het internationale gemiddelde.

  Ook het statuut van het personeel wordt afgebouwd. Het wetsontwerp om het overheids