Transcom-info 10 - december 2011

Click here to load reader

download Transcom-info 10 - december 2011

of 32

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Transcom-info NL

Transcript of Transcom-info 10 - december 2011

 • TRA

  NSC

  OM

  ACV

  t

  ra

  ns

  po

  rt

  e

  n

  co

  mm

  un

  ic

  at

  ie

  INF

  O10

  / 2

  011

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Dece

  mbe

  r 2

  011

  1ja

  ar

  Pre t t i gef e e s t e n !

 • D i a m a n tStudiereis Idar-Obenstein

  Cadeaucheque p. 4

  T e l e c o mLoon uitbetaald in december

  Aanpassingen tussenkomsten BIPT p. 5

  V e r v o e r o v e r d e w e gACV-Transcom en de uitzendkrachten

  Les Routiers Europens

  Eindejaarspremie 2011

  Tweede pensioenpijler

  Uw voordelen in de kijker

  en nog veel meer p. 6

  M o b i l i t e i tSectoraal akkoord

  grondafhandeling bereikt p. 15

  P o s tJob Mobility Center

  RSS klantgerichte organisatie p. 16

  S p o o r w e g e n536: Regeerakkoord

  Nieuws uit de NPsC

  Kiezen voor NMBS-Logistics NV? p. 20

  W a t e r2011: dodelijkste in jaren

  GNT-Bulletin p. 26

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  Geboortes

  Uitzendkrachten lopen gevaar

  Kerstwensen p. 28

  I n h o u d

 • Mar

  c Va

  n La

  ethe

  m, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Dece

  mbe

  r 20

  11

  Op naar een hete winter

  Er heerste nogal wat commotie omtrent de grote betoging van de vakbonden tegen het net daarvoor gesloten begrotingsakkoord. Hoewel de betoging met 80 000 aanwezigen een groot succes was, staarden velen ons aan de zijlijn vol onbegrip na. Vreemd, want ook zij worden getroffen door de besparingen van Di Rupo. Was het de opluchting dat er na 536 dagen onderhandelen eindelijk een regering op poten werd gezet? Of was het omdat men er toch vanuit ging dat het resultaat van de betoging niets zou opleveren? Het is vreemd dat er bij een groot deel van de bevolking een soort van gelatenheid heerste na het aanhoren van de verschillende maatregelen. Net als de politici lijkt ook de bevolking te zijn vergeten wie de crisis heeft veroorzaakt en lijkt men het normaal te vinden dat de financile sector buiten schot blijft in het besparingsdossier. Als vakbond zijn we dat echter niet vergeten en vinden we het onze verdomde plicht om dit onrecht aan te klagen. Met lede ogen moeten we aanzien dat politieke partijen die een grote verwantschap hebben met ons sociaaleconomisch gedachtegoed een regeerakkoord met een verpletterende meerderheid goedkeuren, terwijl het doorspekt is met liberale stokpaardjes. Die zijn nota bene opgedrongen door de partij die de stekker uit de vorige regering heeft getrokken en bij de verkiezingen in het verliezende kamp zat. En tch slaagden ze erin hun kiespubliek uit de wind te zetten bij de besparingen. Is onze rol nu uitgespeeld? Neen, onze rol bestaat er nu in om te wijzen op de pijnpunten in dit akkoord. Het kan bijvoorbeeld niet dat je wil dat iedereen langer werkt, terwijl werkgevers oudere werknemers blijven dumpen omdat ze te veel kosten en zogezegd aan productiviteit zouden inboeten. Het kan niet dat we ijveren voor een actieve welvaartstaat waarin zoveel mogelijk mensen werken en bijdragen aan de sociale zekerheid terwijl Europa toelaat dat onze werkgevers verkiezen Oost-Europese arbeiders aan een erbarmelijk loon tewerk te stellen en op die manier onze sociale zekerheid te ondergraven. We moeten dit akkoord bijsturen. In de eerste plaats door overleg, of door actie als het moet. Maak u maar op voor een hete winter.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryKoen De Mey

  O p m a a k :Imprimerie G. Doneux et Fils - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • D i a m a n t

  S t u d i e r e i s I d a r - O b e r s t e i n

  Tijdens het laatste weekend van oktober werd voor de militanten van de belangengroep Diamant een studiereis naar Idar-Oberstein en omgeving georganiseerd. Idar-Oberstein is vooral beroemd door zijn edelstenen, sieraden en mineralen en is het centrum van de edelsteenontginning en -slijperijen in Duitsland. Het edelsteenmuseum van Ida-Oberstein presenteert zowat alles uit de wereld van de edelstenen. De uitgebreide collectie bestaat voornamelijk uit in bruikleen gegeven edelstenen en edelsteenstukken. De volgende afspraak was een bezoek aan het dorpje Kirschweiler, gelegen op de edelsteenroute. In dit dorpje van edelsteenslijpers werden we ontvangen in een edelsteenslijperij. Op een ludieke manier deed de eigenaar de geschiedenis van het edelsteen uit de doeken. Hij demonstreerde hoe de slijpers vroeger op een kuipstoel lagen en zo agaten en edelstenen slepen. Tijden veranderen, de ruwe stenen worden tegenwoordig aangekocht in Brazili. Het risico is dat slijpers pas op het moment dat de stenen bewerkt worden weten of zij een goede aankoop hebben gedaan.Er volgde een vergadering van het Nationaal vakbondscomit en de Gewestelijke vakbondsraden Diamant. Op de agenda stond de voorbereiding van het Algemeen en Statutair Congres van 10 december 2011. In deze tweede consultatieronde kwamen de bekommernissen van de belangengroep Diamant opnieuw aan bod. Amendementen die in de eerste consultatieronde niet weerhouden werden, werden opnieuw ingediend. Het werd nogmaals duidelijk dat de militanten maar al te goed beseffen dat duidelijke en inhoudelijk sterke statuten van groot belang zijn voor de toekomstige werking van de

  belangengroep Diamant binnen ACV-Transcom. Daarom werd op deze studiereis de nodige tijd uitgetrokken om alle amendementen grondig te bestuderen.Om het aangename aan het nuttige te koppelen stonden er ook enkele stadsbezoeken op het programma. Een rondleiding in Koblenz, gelegen aan de monding van de Moezel en de Rijn, en Trier, de oudste stad van Duitsland waren een lust voor het oog.

  Cadeaucheque van 35 euro ACV-Transcom Diamant is er tijdens de sectorale onderhandelingen opnieuw in geslaagd de cadeaucheque van 35 euro te realiseren voor 2011 en 2012. De cadeaucheque voor 2011 wordt toegekend aan elke arbeider/ster die in 2010 effectief in de diamantnijverheid tewerk-gesteld was.In de loop van december werden zeven cadeaucheques ter waarde van 5 euro via de post aan onze leden thuis bezorgd.Hebt u deze cadeaucheques nog niet ontvangen en denkt u toch in aanmerking te komen, gelieve dan contact op te ne-men met ons secretariaat op 02 549 11 07, fax 02 549 11 10 of e-mail gtielemans.transcom@acv-csc.be

 • 5T e l e c o m

  L o o n d e c e m b e r u i t b e t a a l d

  i n d e c e m b e r

  Belgacom wil met onmiddellijke ingang het loon van december voortaan op de laatste werkdag van deze maand uitbetalen. Deze maatregel geldt ook voor de vervangingsinkomens zoals BeST, Peterschap aan 100%, etc.In de eerste elf maanden van het jaar wordt het loon bij Belgacom uitbetaald op de laatste werkdag van de maand. In december vindt de uitbetaling echter plaats op de eerste werkdag van januari. Deze regel is het gevolg van een regeringsmaatregel uit 1984 en vinden we terug in artikel 20 van het geldelijk statuut.

  Problematische regel

  Belgacom wil komaf maken met deze regel, omdat de huidige situatie nadelig is voor het personeel. Het loon wordt namelijk met een aantal dagen vertraging uitbetaald, wat zelfs kan oplopen tot vier dagen. Bovendien gebeurt dit net op een ogenblik dat er doorgaans veel uitgaven plaatsvinden. Omdat er wordt afgeweken van standaardprocedures, geef deze regel ook op operationeel gebied jaarlijks een aantal complicaties (bv. de manuele opsplitsing van de bankbestanden).Sinds 2008 (Wet van 22/12/2008) geeft de wetgever de mogelijkheid aan de openbare besturen om het loon van december voortaan al in december uit te betalen. Deze regelgeving werd eind 2010 uitgebreid naar ondermeer de uitbetaling van vervangingsinkomsten.Op het loon van december blijven dezelfde regels van de

  bedrijfsvoorheffing van toepassing. Concreet betekent dit dus geen wijzigingen aan het nettoloon bij hetzelfde belastbaar loon en dezelfde familiale situatie als in een normale maand december.

  Dertien maandlonen

  Door de uitbetaling van het loon op de laatste werkdag van december, dit jaar op 30/12, zullen er in 2011 in totaal 13 maandlonen uitgekeerd.Volgens de vroegere fiscale reglementering zouden de progressieve tarieven van toepassing zijn op de 13 maandelijkse betalingen. Dit is uiteraard nadelig voor de personeelsleden die hierdoor mogelijk in een hogere belastingsschijf terecht komen.Om dit te vermijden zal de eerste wedde die in december betaald wordt in plaats van januari, afzonderlijk belast worden tegen het tarief dat van toepassing is op de overige bezoldigingen van dat jaar. Deze maatregel geeft in principe een gunstig effect op de eindbelasting.In principe is deze regel van toepassing op alle personeelsleden van Belgacom NV (dus ook op de gewezen medewerkers van Belgacom-filialen, nieuw aangeworven personeel, vervangingsinkomens zoals, BeST, disporegelingen, etc.).De voordelen in natura (gsm, bedrijfswagen,..) moeten wel worden bepaald op 13 maanden. Het voordeel gsm zal in december worden verrekend.

  Aanpassing tussenkomsten BIPT (2012)Zoals voorheen wordt de verzekeringspremie voor de partner/samenwonende niet volledig ten laste genomen door het BIPT. De aanpassingen van de maandelijkse tussenkomsten ingevolge de premieverhoging voor de partner/samenwonenden zijn hieronder opgesomd: per verzekerde tot 64 jaar inbegrepen: 7,68 per verzekerde vanaf 65 jaar tot en met 69 jaar: 24,97 per verzekerde vanaf 70 jaar: 34,57 voor een kind (tot 24 jaar) dat geen recht meer heeft op kindergeld

  maar nog steeds woonachtig is op het adres van de ambtenaar: 5,38 voor een kind (tot 25 jaar) dat geen r