Transcom-Info december 2012

download Transcom-Info december 2012

of 32

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Transcom-Info december 2012

Transcript of Transcom-Info december 2012

 • TRA

  NSC

  OM

  ACV

  t

  ra

  ns

  po

  rt

  e

  n

  co

  mm

  un

  ic

  at

  ie

  INF

  O10

  / 2

  012

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Dece

  mbe

  r 20

  12

  E e n g e l u k k i g 2 0 1 3 !

 • P o s tReorganisatie RSS 2013

  Hoe bereken ik mijn maandwedde?

  Dienstorganisatie 2013 p. 4

  T e l e c o mPas op voor voordelen in natura p. 9

  D i a m a n tBasiscursus diamantslijpen

  Uitbetaling wintervakantiegeld p. 10

  S p o o r w e g e nTweeledige structuur = foute keuze

  Studiedagen kern- en jongerenmilitanten

  Rubriek (ver)(w)eetjes p. 12

  C u l t u u rArtiesten oefenen een zwaar belastende

  activiteit uit.

  Overleg in de VRT p. 16

  M o b i l i t e i tBrussels Airport p. 21

  W a t e rOostendse havenarbeiders krijgen

  loon na twee jaar p. 22

  V e r v o e r o v e r d e w e gEindejaarspremie 2012

  Orditach USB-stick met kaartlezer

  Les Routiers Europens

  Lonen en indexeringen p. 23

  I n t e r s e c t o r a a lMisstanden in de uitzendsector

  Bijdrageverhoging goedgekeurd

  In memoriam

  Anders-actieven

  en nog veel meer... p. 28

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Dece

  mbe

  r 20

  12

  Onevenwichtige begroting

  De kogel is door de kerk. De federale regering is er

  in geslaagd de begroting voor 2013 in orde te krijgen.

  Hoewel de begroting enkele positieve zaken bevat

  (geen indexsprong), is ze toch vooral onevenwichtig.

  Van relance is er bovendien weinig of geen sprake.

  Opmerkelijk detail: tijdens de onderhandelingen ma-

  nipuleerden de werkgevers de cijfers met betrekking

  tot de loonkloof ten opzichte van onze buurlanden. De

  loonkost werd dus zwaar overschat. In de cijfers is er

  geen rekening gehouden met de vijf miljard subsidies

  die bedrijven effectief krijgen. De media namen deze

  cijfers blind over.

  Gelukkig is het tij aan het keren. Je hoort hier en daar

  meer stemmen opgaan die zeggen dat de loonkost-

  kloof wordt overroepen. Bovendien is de versterking

  van onze concurrentiepositie en de verbetering van de

  werkgelegenheid meer dan alleen maar een verhaal

  van de loonkost. Het gaat over investeren in opleiding,

  innovatie, inspanningen van werkgevers voor tewerk-

  stelling van risicogroepen en de uitbouw van het alter-

  nerend leren en werken voor jongeren.

  De Belgische werknemer staat gekend om zijn/haar

  hoge productiviteit en onze arbeidsmarkt kent al een

  grote mate van flexibiliteit. Zeker in sectoren die grote

  concurrentie ondervinden van onze buurlanden, denk

  maar aan havenarbeiders en vrachtwagenchauffeurs

  Maar hoe zit het nu met het interprofessioneel over-

  leg? Een onevenwichtige begroting is voor ons geen re-

  den om niet deel te nemen aan het interprofessioneel

  overleg. Integendeel, het is net een mogelijkheid om

  tot een evenwichtiger plaatje te komen. Terugkeren

  naar de onderhandelingstafel is geen toegeving, het

  is een eis, aldus Marc Leemans. Aan de zijlijn gaan

  staan helpt niet, enkel door gedreven aan de onder-

  handelingstafel plaats te nemen, kunnen we dingen

  bereiken. En hopelijk vliegen er nog heel wat kogels

  door de kerk.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryJef Kerremans

  O p m a a k :Doneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • P o s t

  R e o r g a n i s a t i e R S S 2 0 1 3 o p b a s i s v a n h e t t i j d p o t e n t i e e l

  Elk jaar worden de organisaties van de kantoren en de agentschappen van het netwerk RSS aangepast op basis van het aantal contacten en het nieuw tijdpotentieel voor de transacties.

  De jaarlijkse normencatalogus dient als basis voor de be-rekening van het tijdpotentieel. Bij de berekening wordt rekening gehouden met alle elementen (PostStationtrans-acties, BankStationtransacties, forfaitaire tijden, ) uit de periode van 12 maanden die voorafgaan aan de berekening (de referentieperiode). RSS legt elk jaar het tijdstip van de berekening vast en bepaalt dus de referentieperiode. De berekening van PostStationtijden en BankStationtijden kunnen dus van referentieperiode tot referentieperiode verschillen.Het rekenmodel houdt het aantal contacten bij en berekent automatisch de normen van de met PostStation en Bank-Station uitgevoerde loketbewerkingen. De basistijd van alle transacties is het gemiddelde van de werkelijke tijd van elke transactie gedurende de volledige referentieperiode.De normen van de loketbewerkingen die niet met PostSta-tion en BankStation worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op tijdsmetingen.

  Commercile lokettijd

  De commercile lokettijd (die onder andere het onthaal van de klant, de voorstelling van eenvoudige producten, het ge-nereren van commercile contacten met de kantoorhouder of met de klantenadviseur omvat) is bepaald via tijdsmetin-gen en wordt omgezet in een vast percentage op de trans-actietijd van de loketbewerkingen. Uit analyses blijkt dat deze commercile activiteiten 12 procent van de transacti-onele lokettijd uitmaken. Deze 12 procent wordt toegepast op de totale tijd voor de loketbewerkingen.De normen voor de administratieve beheersactiviteiten zijn bepaald door tijdsmetingen en interviews in het netwerk.Jaarlijks worden al deze normen gebundeld in een nor-mencatalogus of normenboek dat geldt als referentiedo-cument voor de berekening van het tijdpotentieel en dient als basis voor de reorganisaties.Deze normencatalogus wordt besproken met de vakbon-den en uiteindelijk op het Paritair Comit voor advies voor-

  gelegd aan de vakbonden. Ook dit jaar is dit het geval en werd deze catalogus voorgelegd op het Paritair Comit van 22 november 2012.Onze vakbond heeft vastgesteld dat:

  1. Ongeveer 90 procent van de tijden voor de loketbewer-kingen uitgevoerd in PostStation elk jaar opnieuw vermin-deren.Bij de vergelijking van de nieuwe normen 2013 met die van 2010, dan verminderen de normen van 107 activiteiten en vermeerderen er slechts 5. Heel wat normen verminderen zelfs met 20 40 procent.Een aantal voorbeelden van drastische vermindering van de norm: activiteit 1 postzegelverkoop - van 59,08 in 2010 naar 40,91 in 2013 = - 30,75% activiteit 7 - verkoop herlaadcode GSM of telekaart van 74,97 in 2010 naar 39,68 in 2013 = - 47,07% activiteit 29 - Western Union geld versturen van 275,08 in 2010 naar 194,43 in 2013 = - 29,32% activiteit 36 afhaling van spaar- of zichtrekening van 95,72 in 2010 naar 49,02 in 2013 = - 48,79%

  2. Een aantal activiteiten nog altijd niet zijn genormeerd, zoals: het opnemen van de klantengegevens; het ingeven van nieuwe klantengegevens; Electrabel; taalproblemen t.g.v. de diversiteit van de klanten; het oproepen van klanten in kantoren met ticketing en het zich aanbieden van de klant (de klanten schuiven niet meer aan maar lopen rond in de lokettenzaal en de klanten gaan niet onmiddellijk weg van het loket na het afsluiten van de transactie); tijd voor het geven van info aan klanten die geen andere transactie doen;

  3. Signalen vanuit het terrein komen dat een aantal normen onvoldoende zijn, zoals: activiteit 25 - uitgifte van agentschapcheque : 395,13 is te weinig omdat er meestal een tussenkomst van de kan-toorhouder nodig is; activiteit 29 Western Union geld versturen : 194,13 is te

 • 5weinig omdat er veelaal taalproblemen zijn ten gevolg van de diversiteit van de klanten; activiteit 93 afgifte van zendingen Uitgestelde Vergoe-ding (borderel) : 72,91 is te weinig. Duur meestal langer door teveel filteren op PC; activiteit 108 aannemen Mutapost : 246,32. Duurt veel-al langer door het opzoeken van adressen.

  4. Een aantal normen verschillend zijn al naar gelang de activiteit wordt uitgevoerd in PostStation of BankStation. Een voorbeeld: activiteit beheer van intervenint(en) op een rekening: in PostStation is dit activiteit 72 = 235,38; in BankStation is dit activiteit 172 = 94,13 activiteit consulteren van een BPO - rekening: in Post-Station is dit activiteit 81 = 63,61; in BankStation is dit acti-viteit 175 = 111,71Vanwaar die verschillen?

  5. De druk op het personeel om vlugger en vlugger te wer-ken elk jaar toeneemt ten gevolge van de objectieven die hoe dan ook moeten worden gehaald. Het is steeds een KPI voor het lokaal management geweest met als doel het verminderen van het jaarlijks tijdpotentieel. Dit heeft tel-kens een vermindering van het aantal FTE loketdiensten tot gevolg. Hoe vlugger het personeel een transactie uitvoert, hoe minder het tijdpotentieel voor deze transactie het jaar nadien.Alhoewel de vakbonden een unaniem negatief advies ge-ven op de voorgestelde normen antwoordt van het bedrijf elk jaar laconiek met een gemotiveerde beslissing die als volgt luidt : De berekeningswijze van de normen werd niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. De evolutie van de gemeten transactietijden wordt maandelijks medegedeeld aan de sociale partners. Op alle technische en inhoude-lijke vragen rond normen en transactietijden werd steeds schriftelijk en transparant geantwoord via de Werkgroep Retail.Gegeven deze antwoorden, beslist het bedrijf om de Cata-logus van de normen ..(jaartal) toe te passen.Dit kan zo niet kan blijven duren. Op dit moment is de grens qua uitvoerbaarheid van de diensten bereikt. De berekening

  van het jaarlijks tijdpotentieel moet niet enkel gebeuren op basis van gemiddelde transactietijden van ee