Transcom-Info februari 2013

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Transcom-Info februari 2013

Transcript of Transcom-Info februari 2013

 • INF

  O02

  / 2

  013

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Febr

  uari

  201

  3

 • I n t e r s e c t o r a a lStartdag ledentelling

  Perequatie overheidspensioenen

  Gemeenschappelijk statuut

  voor alle werknemers p. 4

  D i a m a n tNieuwjaarstoespraak Myriam Dillen p. 12

  C u l t u u rVernieuwde website ACV-Cultuur p. 15

  S p o o r w e g e nTweeledige structuur is een feit

  Vierde spoorwegpakket

  Oppas voor zieke kinderen

  Agressie tegen personeel terugdringen p. 16

  P o s tBelgen willen een toekomst met bpost

  Word jij jobstudent bij bpost ?

  Preventief medisch onderzoek p. 21

  V e r v o e r o v e r d e w e gKijk je prestatiebladen goed na voor je tekent

  Lonen en vergoedingen p. 24

  T e l e c o mACV-Transcom zet puntjes op de i

  Sluiting Telindus Haasrode p. 26

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  Geboorte

  In memoriam

  en nog veel meer... p. 30

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Febr

  uari

  201

  3

  Respect voor iedereen

  Hangt er een grote schietroos aan de gewone werk-

  nemer? Hij is de laatste tijd nochtans het mikpunt bij

  uitstek. De ene politicus vindt dat we de wettelijke pen-

  sioenleeftijd moeten verhogen, de andere wil het loop-

  baandebat niet louter toespitsen op leeftijd, maar op

  het verlengen van de loopbaan. Later op pensioen gaan

  en dus langer werken. Ook de werkzoekende kreeg er

  van langs. Een voormalig profbasketballer haalde uit:

  In Belgi is het verschil tussen profiteren en onderne-

  men crapuleus groot. Vroeger moest je als werkloze

  twee keer per maand vol schaamte gaan stempelen,

  nu moet je zelfs niet meer aanschuiven. Ondernemers

  werken keihard om er te geraken, terwijl profiteren t

  gemakkelijk wordt gemaakt.

  De gewone werknemer en de werkzoekende zijn de

  gebeten hond. Zij zijn de schuld van alles. Het is toch

  zo dat elke werkzoekende er zelf voor kiest om werk-

  loos te zijn? Niet dus!

  Vergeet niet dat het de werknemers zijn die het land

  recht houden. Dat het door hun inzet is dat de eco-

  nomie draait. Dat kinderen naar school kunnen, het

  openbaar vervoer rijd, de post wordt geleverd? Het zijn

  de werknemers die daar voor zorgen. Zou een beetje

  meer respect niet op zijn plaats zijn? Zou een welge-

  meende dank u niet op zijn plaats zijn? Een minste

  blijk van respect vanuit de politiek en de werkgevers.

  Het ACV vindt dat jij respect verdient. Meer zelfs: dat

  ook bedrijven, ondernemers en vermogenden respect

  verdienen. Respect voor iedereen. Maar dat respect

  houdt in dat iedereen moet bijdragen tot onze samen-

  leving in verhouding voor wat ze ervan terugkrijgen.

  Daarom moet er een eerlijkere fiscaliteit komen. Een

  fiscaliteit die het geld niet enkel zoekt bij de werkne-

  mers, maar ook bij de bedrijven. Dit is mogelijk door

  een eerlijk tarief van vennootschapsbelasting voor alle

  bedrijven in te voeren en door een vermogensbelasting

  op heel grote vermogens. Respect!

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryJef Kerremans

  O p m a a k :Doneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • I n t e r s e c t o r a a l

  S t a r t d a g l e d e n t e l l i n g

  Op 20 november, een barkoude dinsdag, verzamelden 200 militanten en vrijgestelden in de Pletinckxstraat in Brussel. Daar vond de startdag van de ledentelling in de openbare sectoren plaats.

  In een goed gevulde zaal begon Katrien Verwimp, voor-zitter van ACV-Transcom, aan de inleiding. Ze werd afge-lost door ondervoorzitter Didier Smeyers en nadien door alle sectorverantwoordelijken van de belangengroepen in kwestie. Ze legden uit waarom die ledentelling nu eigenlijk van belang is. Hun verhaal kort samengevat: in verhouding met het aantal leden worden de zetels in de Paritaire Co-mits samengesteld. Hoe meer leden, hoe meer zetels. En dus hoe meer leden, hoe meer je te zeggen hebt. De leden-telling is voor de openbare sectoren wat de sociale verkie-zingen voor de privsectoren is.

  Leden: de basis van een sterke vakbond

  ACV-Transcom is een erkende en representatieve vak-

  bond. Doordat jij lid bent, luistert de werkgever naar

  de militanten (vrijwilligers) en vrijgestelden (beroeps-

  krachten).

  Hoe meer leden, hoe sterker we staan in het sociaal

  overleg. Hoe meer leden, hoe zwaarder we kunnen

  wegen in gesprekken met de werkgever over loon,

  arbeidstijd, veiligheid en nog zoveel meer.

  Leden maken en leden behouden is dus belangrijk

  voor een sterke vakbond. Omdat dat niet altijd vanzelf

  gaat, organiseerden we een vormingsdag.

 • Overtuigen kan je leren

  Na het inleidende gedeelte werd het concreter: hoe spreek je mensen aan, wat zijn de sterktes van onze vakbond, wat doe je beter niet? Theo Rombouts begeleide de groep. Theo is ACV-militant, maar is dat niet altijd geweest. Hij werkte 30 jaar als verkoopverantwoordelijke en leidinggevende bij verschillende multinationals. Sinds kort is hij treinbe-stuurder, een jongensdroom. Hij bracht zijn verkooptech-nieken over aan het publiek en stelde pertinente vragen als: Waarom is een vakbond nodig?, Hoe denken jongeren over een vakbond?.

  Communicatie

  Als afsluiter kregen alle aanwezigen rond de middag het gadget van de ledenwerving. In deze handige sleutelhan-ger zit een munt die je kan gebruiken in een winkelkar-retje. Het belang van onze website, Facebook en Twitter werd nog eens benadrukt. Na deze leerrijke voormiddag zijn onze militanten gelanceerd om de ledentelling tot een goed einde te brengen.

  5

 • P e r e q u a t i e s y s t e e m v o o r d e o v e r h e i d s -

  p e n s i o e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3

  Basiswet 9 juli 1969 gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 (B.S. van 11.05.2007)

  Hoofdstuk IV van de wet van 25 april 2007 (betreffende de pensioenen van de openbare sector) plande een nieuwe pere-quatieregeling per korf. De perequatie weerspiegelt de evolutie van de globale bezol-diging van de actieven van een bepaalde sector. Elk rust- of overlevingspensioen wordt voortaan verbonden aan een bepaalde korf die overeenstemt met de laatste sector waar u (of uw overleden echtgenoot) was tewerkgesteld. Om de twee jaar worden alle pensioenen van een zelfde korf automatisch verhoogd (op voorwaarde dat de lonen van de ac-tieven verhoogd werden), dit met een bepaald percentage: het zgn, perequatiepercentage.Opgelet: de perequatieverhoging mag niet worden verward met een indexaanpassing !

  Hoe wordt het perequatiepercentage vastge-steld ?

  De globale bezoldigingPer korf maakt men de som van: Maximumwedden; De weddenbijslagen; Het vakantiegeld; De eindejaarspremie.van de meest representatieve weddenschalen verbonden aan een bepaalde korf.Dit is de globale bezoldiging.

  Het perequatiepercentageBij het begin en het einde van elke referentieperiode wordt een globale bezoldiging per korf vastgesteld. Een referentie-periode duurt twee jaar. Het perequatiepercentage is gelijk aan de verhouding tussen beide globale bezoldigingen.Uw pensioenbedrag wordt dan met het perequatiepercentage van uw korf aangepast. Er zijn in totaal 15 korven (zie tabel hieronder).Uw betalingsfiche vermeld de korf waaraan uw pensioen is verbonden.

  Wie heeft recht op een perequatieverhoging ?

  Alle rust- en overlevingspensioenen, ingegaan voor 1 januari 2013, volgen de evolutie van hun korf.De perequatie is tweejaarlijks. De volgende aanpassing is voorzien voor januari 2013.

  Uitzonderingen:

  Indien uw pensioen wordt verhoogd met een supplement ge-waarborgd minimum zal de perequatie niet altijd invloed heb-ben op het bruto maandbedrag. Daarnaast zijn er een aantal specifieke groepen uitgesloten van perequatie. Uw betalingsfiche vermeldt of u zich in dat geval bevindt.Hieronder vindt u alle perequatiepercentages terug voor de maand januari 2013. Deze percentages werden meegedeeld tijdens een vergadering van het Technisch Comit voor de Pensioenen van de Overheidssector die plaatsvond op 30 no-vember 2012.Opgelet! In de loop van het jaar is het mogelijk dat er een lichte correctie (naar boven toe) wordt aangebracht (met terugwer-kende kracht vanaf 01/01/13), gezien loonsupplementen mis-schien tijdens de laatste berekening werden weggelaten.In ieder geval raden wij u aan de volgende site te raadplegen: http://goo.gl/fi96h. Deze uiterst volledige site werd gecreerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Meer inlichtingen kan u in uw gewestelijk secretariaat van ACV-Transcom bekomen.

  I n t e r s e c t o r a a l

 • 7Korf

  GemiddeldeMaximumbezoldiging

  Voorafgaandeperiode

  GemiddeldeMaximumbezoldiging

  ReferentieperiodePct

  Federale Overheid 305.621.655,71 305.652.963,65 0,0102 %Brussels Hfstd. Gewest 7.937.083,33 7.938.140,97 0,0133 %Vlaamse Gemeenschap 80.662.043,87 80.666.479,09 0,0055 %Waals Gewest 34.921.287,84 35.002.323,12 0,2321 %Franse Gemeenschap 30.973.252,13 31.180.508,49 0,6691 %Duitstalige Gemeenschap 7.265.213,25 7.258.914,49 -0,0867 %Onderwijs Vl. Gemeenschap 670.673.255,57 673.047.488,45 0,3540 %Onderwijs Fr. Gemeenschap 540.625.243,40 553.430.760,69 2,2686 %Lok. Best. Vlaams Gewest 165.589.066,82 165.966.736,07 0,2281 %Lok. Best. Waals Gewest 104.108.628,72 104.310.221,84 0,1936 %Lok. Best. Brus. Hfstd. Gew. 38.449.139,89 38.454.551,83 0,0141 %Krijgsmacht