Transcom-Info maart 2014

download Transcom-Info maart 2014

of 32

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info maart 2014

 • INF

  O03

  / 2

  014

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Maa

  rt 2

  014

 • S p o o r w e g e n Europees Parlement schroeft vierde

  spoorwegpakket terug

  Herdenking weerstanders Spoor p. 4

  M o b i l i t e i tActie Fair Air Ticket p. 8

  W a t e rJaarlijkse infovergadering Haven van Gent p. 9

  D i a m a n tGezocht: diamantbewerkers met pit

  Rustdagen 2014

  Vakbondsgeschenk 2013 p. 10

  C u l t u u rUiteraard willen we daar muziek bij p. 12

  V e r v o e r o v e r d e w e g Vrachtwagenbestuurders en transportbedrijven

  bekroond!

  Wim Bosman: basis voor de toekomst

  Procolakkoorden vervoer

  en nog veel meer... p. 17

  P o s tUniformen 2014

  Koen Van Gerven nieuwe baas bpost

  Nieuwe krachten p. 22

  T e l e c o mEvaluatiesysteem werkt demotiverend

  Minister Labille komt afspraken niet na

  Algemene vergadering aandeelhouders

  Nieuws voor de anders-actieven p. 25

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  Schone Kleren Campagne p. 29

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Moderne slavernij

  Een T-shirt voor 5 euro, een vliegtuigticket naar Bar-celona en terug voor 80 euro en een paar schoenen op internet voor 30 euro. Hoezo: het leven wordt duurder? Voor een consument is het uiteraard fijn dat de prijzen zo laag zijn, maar we staan er zelden bij stil wat de gevolgen van de race to the bottom zijn.Neem nu die goedkope T-shirt. Voor 5 euro kan je een T-shirt toch moeilijk laten liggen? Of misschien moet je de omgekeerde redenering maken: misschien moet ik de T-shirt laten liggen net omdt ze zo goedkoop is. Kijk maar eens naar het etiket van je kleren. Een goedkope T-shirt is goedkoop om een reden: ze is door heel goedkope werkkrachten gemaakt. In Bangladesh stortte in april vorig jaar een textielfabriek in, waar-bij 1129 kledingarbeidsters om het leven kwamen. Die kledingarbeidsters maken jouw goedkope T-shirt. Misschien toch eens langer nadenken voor je een T-shirt van vijf euro koopt?Goedkope schoenen bij Zalando? Heerlijk! En bestel-len op internet bij Amazon? Goedkoop en superge-makkelijk! Maar hoe komt dat? De pakjes van Zalando worden in Berlijn samengesteld door moderne slaven. Ze verdienen 7 euro bruto, er is n toilet voor honderd arbeiders en het personeel wordt bewaakt en constant gewezen op hun fouten. Zalando is het snelst groei-ende online bedrijf in Europa. Duitsland is vlakbij, de kans is dus niet onbestaande dat we in Belgi dezelfde weg opgaan in onze logistieke bedrijven. Misschien toch eens langer nadenken voor voor je online schoe-nen besteld?We moeten het zelfs niet zo ver te gaan zoeken om slechte voorbeelden te zien. Eind februari voerden we samen met alle andere vakbonden actie op de lucht-haven van Zaventem. We wilden de passagiers be-wust maken wat de komst van Ryanair inhoudt. Want goedkope vliegtuigtickets is n ding, mensen staan er niet bij stil wat lowcost betekent. De passagiers moeten zich bewust zijn van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden die daarmee gepaard gaan: de personeelsleden hebben contracten met Ierse lonen, Ryanair laat vakbonden niet toe. En laten we eerlijk zijn, zon praktijken zijn toch niet meer van deze tijd?De hele discussie gaat over respect voor de werkne-mers. Als je ziet dat in de transportsector de werkge-ver niet wakker ligt van de dagen vorming die hij ver-plicht moet geven aan de vrachtwagenchauffeurs, dan kan je je vragen beginnen stellen. Wat zou zon onder-nemer zijn zonder chauffeurs die zijn vrachtwagens besturen? Niet veel, zo lijkt mij. Een beetje respect is in al deze gevallen zeker op zijn plaats.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Maa

  rt 2

  014

 • Op 26 februari stemde het Europees Parlement over het vierde spoorwegpakket. De Commissie had een voorstel op tafel gelegd dat het spoorweglandschap ingrijpend wijzigde. De parlementsleden schroefden het voorstel echter sterk terug. Onze acties in de laatste week voor de stemming en de demonstratie voor het Europees Par-lement hebben hun effect dus niet gemist. De stemming leidt echter wel tot een verdere liberalisering van de openbare dienstverlening.

  Concreet stemden de Europarlementarirs over enerzijds een politieke pijler met daarin het beheer en de structuur van de spoorwegondernemingen, de opening van de markt en de herziening van de verordening over verplichtingen van openbare dienst. Daarnaast lag er ook een technische pijler op tafel met daarin de herziening van procedures om-trent veiligheidscertificaten, wagencertificering, interope-rabiliteit en de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan het Europees Spoorwegagentschap. De technische pijler werd met een overgrote meerderheid goedgekeurd. Hier-door wordt voor het Europese Spoorwegagentschap het pad geffend om te worden belast met de afgifte van vei-ligheidscertificaten en wagenvergunningen in de Europese Unie, waardoor de EU hoopt om het proces van de certifice-ring van rollend materieel te versnellen. Over de politieke pijler was het Europees Parlement, zoals verwacht, meer verdeeld.

  Als vakbond hebben we de laatste weken intensief gelob-byd bij de Europarlementsleden om hun stemgedrag te bepalen. Niet alleen hebben we brieven (zie inzet) geschre-ven naar onze Belgische afgevaardigden. We hebben ook telefonisch en tijdens de manifestatie nog met hen gespro-ken om hen te overtuigen van onze zienswijze. Een van de meest heikele punten was amendement 16, dat een mini-male dienstverlening wou invoeren in het geval van een staking van het openbaar vervoer. Het gezond verstand heeft uiteindelijk gezegevierd, waardoor het amendement werd weggestemd.

  Wat heeft het Europees Parlement gestemd?

  In het raam van de politieke pijler van het vierde spoorweg-pakket stelde de Europese Commissie voor om de markt van nationale personenvervoer per spoor open te stellen en aan concurrentie te onderwerpen. Ze heeft ook het bestaan van gentegreerde spoorwegmaatschappijen bedreigd door het opleggen van zeer strikte voorwaarden.

  Naar aanleiding van de stemming op 26 februari 2014 heeft het Europees Parlement echter deze al te ver gaande libe-ralisering onmogelijk gemaakt door volgende wijzigingen aan te brengen:

  terwijl de Europese Commissie de markt voor het na-tionale reizigersvervoer per spoor wou openen in 2019, schortte het Europees Parlement dit op tot eind 2022. Daarbij komt nog dat de geldende beheerscontracten kun-

  S p o o r w e g e n

  E u r o p e e s P a r l e m e n t s c h r o e f t v i e r d e

  s p o o r w e g p a k k e t t e r u g

 • 5nen blijven verder lopen tot 2029.

  anders dan de Commissie wenst het Europees Parlement geen openbare aanbestedingprocedures voor de toe-kenning van de concessies voor dien-sten van openbaar vervoer per spoor. Een directe toewijzing van contracten blijft mogelijk op voorwaarde dat er efficintiecriteria in worden vermeld. Als de operator de doelstellingen om-trent passagiersaantallen, frequentie, klantentevredenheid, stiptheid, niet haalt, wordt het contract de volgende periode wel met een openbare aanbe-steding gegund.

  de maximum grootte van de con-tracten werd ook sterk gewijzigd. Na de liberalisering wordt het Belgische net bijvoorbeeld opgesplitst in min-stens twee delen, waarvan een hoofd-netwerk van 75 procent. In het voorstel van de commissie was dat nog drie de-len van elk maximum 33,3 procent. In grotere landen kan men het spoornet in drie of vier stukken scheuren.

  de door de Commissie gewenste scheiding tussen de infrastructuur-beheerder en de operator, haalde het ook niet. De Chinese muren (informa-tiebarrires binnen n onderneming om belangenconflicten te vermijden) werden ook uit het voorstel van de

  Commissie gesloopt. Een holding-structuur kan dus blijven bestaan.

  het Europees Parlement heeft de so-ciale dimensie van de verordening ODV (Openbare Dienstverlening) versterkt door de bevoegde autoriteiten te ver-plichten om de sociale normen in de offertes en/of overdracht van perso-neel in het geval van een verandering van exploitant te bepalen.

  terwijl de Commissie Vervoer en Toerisme in december 2013 de kwes-tie van de minimum dienstverlening tijdens stakingen op tafel had gelegd, waarbij dus afbreuk werd gedaan aan het fundamentele stakingsrecht, wis-ten we de Europarlementsleden te overtuigen dat dit indruist tegen het Europese Verdrag. De EU heeft geen bevoegdheid om zich te mengen in het recht op staking, dat in veel lidstaten een recht is dat wordt gewaarborgd door hun grondwetten.

  Wat vinden wij er van?

  We zijn niet tegen het volledige vierde spoorwegpakket. De politieke pijler baarde en baart ons echter nog steeds het meeste zorgen. We zeggen al lan-ger dat Europa de keuze voor de struc-tuur van de bedrijven en de organisatie van het spoorwegverkeer aan de lid-staten moet overlaten. De meerwaar-de van de vrijmaking van de markt is ons niet duidelijk omdat die in se een kwaliteitsvermindering met zich zal meebrengen. De meest heikele pun-ten zetten we hierna even op een rijtje:

 • Scheiding tussen de Infrastructuur-beheerder en SpoorwegoperatorDit was voor ons niet meer relevant om-dat de hervorming van 1 januari 2014 al in een scheiding voorzag. De recente hervorming in Belgi gaat dus verder dan wat het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Als vakbond hebben we steeds aangeklaagd dat Magnette de voorbeeldigste leerling uit de Europe-se klas wou zijn. Nu de voorstellen van Europa enorm verzwakt worden, h