Transcom-Info mei 2012

download Transcom-Info mei 2012

of 32

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Transcom-Info mei 2012

Transcript of Transcom-Info mei 2012

 • TRA

  NSC

  OM

  ACV

  t

  ra

  ns

  po

  rt

  e

  n

  co

  mm

  un

  ic

  at

  ie

  INF

  O05

  / 2

  012

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Mei

  201

  2

  B e d a n k t v o o r u w v e r t r o u w e n !

 • V e r v o e r o v e r d e w e gSociale verkiezingen... waarom?

  Voor eerlijke concurrentie en tegen

  sociale dumping.

  Ninatrans blokkeert sociale verkiezingen

  Loonaanpassingen p. 4

  D i a m a n tMet de klemtoon op opleiding

  Nieuwe opzegtermijnen p. 9

  M o b i l i t e i tDe Belgische luchtvaartsectoren :

  bouwwerf of rune?

  Verkiezingspropaganda met inhoud p. 10

  P o s tNieuws uit het Paritair Comit

  Politiek verlof p. 13

  T e l e c o mEisencahier bij Belgacom

  Winstdeelname op de helling p. 14

  C u l t u u rInterview met Annick Schramme p. 16

  W a t e rAanvullend sociaal sectoraal pensioen p. 20

  S p o o r w e g e nHerstructurering NMBS-groep

  Nieuws uit de NPsC

  Europese dossiers in voorbereiding

  en nog veel meer... p. 22

  I n t e r s e c t o r a a lSpeerpunten in het relancedebat

  In memoriam

  Anders-actieven

  Syndicale loopbaan Jan Francois p. 27

  I n h o u d

 • Mar

  c Va

  n La

  ethe

  m, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Mei

  201

  2

  Onze strijd tegen sociale dumpingMaandenlang van huis, een vast loon van 350 euro per maand, een onkostenvergoeding bovenop per gewerkte dag, geen sociaal vangnet bij ziekte of werkloosheid, slapen in de vrachtwagen of een container, koken op een campingvuurtje naast de vrachtwagen. Dit is jammer genoeg geen fictie maar bikkelharde realiteit voor heel wat Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die op de Belgische wegen rondrijden. ACV-Transcom komt op voor deze mensen. Het zijn werknemers zoals jij en ik. Ze verdienen respect en waardigheid. Ook de Belgische chauffeurs verdienen beter. We kunnen niet aanvaarden dat Belgische chauffeurs op economische werkloosheid worden gezet terwijl goedkope buitenlandse werkkrachten hun opdrachten overnemen. We kunnen niet aanvaarden dat Belgische bedrijven chauffeurs collectief ontslaan of zelfs de bedrijfsdeuren sluiten en tegelijk een filiaal in Polen opstarten dat alle trajecten in Belgi overneemt. Concurrentie is ok, maar het spel moet correct gespeeld worden. Wie in Belgi werkt, hier zijn opdrachten krijgt, moet aan Belgische lonen betaald worden. Of hij nu wit of zwart is, Belg of Roemeen, het Belgisch loon is wat hij krijgen moet. Dat zeggen wij niet alleen. Dat zegt ook het Europees Gerechtshof. Dat zegt ook John Crombez, staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude. Nu nog laten toepassen! Crombez maakt mooie beloftes over meer (gerichte) controles en het afdwingen van het Belgisch sociaal recht voor iedereen die hier werkt. Wij wachten op daden! Wij wachten ook op daden van de werkgeversfederaties, want in hun publieke boodschappen veroordelen zij de fraudeurs. Het is nu hun beurt om dit ook in hun eigen organisatie waar te maken en de fraudeurs te weren of te overtuigen! De fraude bestrijden in de transportsector zal enkel kunnen binnen een strak Europees kader. ACV-Transcom zet volop in op de Europese sociale dialoog om na het vrij verkeer van goederen, diensten en personen, ook de sociale harmonisatie te regelen zodat de concurrentie niet langer op de rug van de werknemers wordt gevoerd. ACV-Transcom zet in op een breed front tegen fraude. Een front van alle werknemers, ongeacht hun oorsprong. Een front van vakbonden. Geen soloslim op basis van grote slogans zonder concrete voorstellen, maar echte samenwerking met de bedoeling vooruit te geraken. Een front van vakbonden en werkgeversorganisaties is ook essentieel. Want alleen samen zullen we kunnen strijden voor een transportsector met eerlijke concurrentie waar sociale dumping geen plaats heeft. ACV-Transcom. Uw job, ons werk!

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryKoen De MeyJef Kerremans

  O p m a a k :Doneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • V e r v o e r o v e r d e w e g

  S o c i a l e v e r k i e z i n g e n

  M a a r w a a r o m e i g e n l i j k ?

  Van 7 tot en met 20 mei waren er sociale verkiezingen. In ondernemingen met meer dan 50 werknemers wordt gekozen voor een Comit voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), bij meer dan 100 werknemers komt er ook een Ondernemingsraad (OR). Maar wat doen deze organen eigenlijk? En wat is vakbondsafvaardiging?

  CPBW

  Het CPBW is een overlegorgaan op ondernemingsvlak dat paritair is samengesteld. Dit wil zeggen dat het uit evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers bestaat.De werknemersafgevaardigden worden verkozen tijdens de sociale verkiezingen. Alle werknemers nemen deel aan deze verkiezingen en kiezen de afgevaardigden waarin zij vertrouwen hebben. Uiteraard koos jij voor Lijst 2, het ACV!

  Welzijn op het werk

  Het CPBW heeft als algemene opdracht om op een actieve manier bij te dragen tot de verbetering van het welzijn van de werknemers in de onderneming. Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om arbeidsongevallen en beroepsziekten zo goed mogelijk af te stemmen op risicos binnen de onderneming. Het kan concreet gaan over arbeidsveiligheid, hygine, stress en pestgedrag.Dit opdrachtenpakket werd door de Wet Piette uitgebreid: in sommige gevallen krijgt het Comit ook bevoegdheden in economische zaken zoals de toestand van werkgelegenheid, wijzigingen in de onderneming enzovoort.

  OR: Sociaal, economisch en financieel beleid

  De ondernemingsraad (OR) is eveneens een overlegorgaan op ondernemingsvlak, dat ook paritair wordt samengesteld. De OR moet worden betrokken bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de onderneming. Deze algemene bevoegdheid omvat vele terreinen: het personeelsbeleid, de arbeidsorganisatie, de financile toestand en de economische situatie van de onderneming, de arbeidsvoorwaarden, de nieuwe technologien...

  Vakbondsafvaardiging

  Naast deze twee organen die elke vier jaar worden verkozen, bestaat er in veel meer bedrijven ook een syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging. In principe vertegenwoordigt de vakbondsafvaardiging (VA) de vakbondsleden van de onderneming. De oprichting, samenstelling, bevoegdheden en het statuut worden per sector bepaald. De VA is een belangrijke speler in het sociaal overleg op niveau van de onderneming. Ze is onder andere bevoegd voor de arbeidsverhoudingen (loon, premies, contracten, evaluaties..), voert onderhandelingen over caos en kijkt toe op de toepassing van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten. De vakbondsafvaardiging heeft ook het recht om door het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger te worden gehoord naar aanleiding van een geschil of een dreigend conflict. Bovendien kan de VA de bevoegdheden van de ondernemingsraad en het Comit voor Preventie en Bescherming op het werk uitoefenen, wanneer het bedrijf niet over die organen beschikt.Door de Wet Piette, die de sociale dialoog in KMOs regelt, heeft de VA nog extra bevoegdheden gekregen. Het gaat over recht op informatie en overleg over personeelsbeleid, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving, economische informatie enzovoort

  Op zoek naar vakbondsafgevaardigden!Heel wat ondernemingen van vervoer en logistiek zullen we de komende weken en maanden ook een vakbondsafvaardiging moeten samenstellen. Dit kan zowel in bedrijven die nu sociale verkiezingen hebben, als in een heel aantal andere ondernemingen die minder dan 50 werknemers tellen maar wel 30 of meer personeelsleden in dienst hebben. Een vakbondsafvaardiging kan in deze sector immers al vanaf 30 werknemers. Interesse om deze rol op te nemen in jouw bedrijf? Neem contact op met je plaatselijk ACV-Transcom-secretariaat. Voor contactgegevens zie onze website www.acv-transcom.be of bel onze infolijn 015/15.15.16

 • 5A C V - T r a n s c o m s t r i j d t v e r d e r v o o r e e r l i j k e

  c o n c u r r e n t i e e n t e g e n s o c i a l e

  d u m p i n g

  ACV-Transcom, de grootste vakbond in het wegvervoer, ijvert voor goede arbeidsvoorwaarden en eerlijke concurrentie in de transportsector.

  We doen dit al jaren op een constructieve manier. In de eerste plaats via overleg, door dossiers op de onderhandelingstafel te brengen in paritaire overlegorganen en in overlegfora met overheden en werkgevers.

  Eerlijke concurrentie

  Jaar in, jaar uit, werken we aan goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders. Een hospitalisatieverzekering, een tweede pensioenpijler, correcte toepassing van uitzendarbeid in de sector. We strijden ook voor een hoger loon, want de lonen van de chauffeurs liggen veel te laag. Zeker nu ze niet zoveel uren meer mogen kloppen. Behalve de minimumverhogingen is dat de laatste jaren echter niet gelukt, omdat werkgevers dat niet willen. Omdat de concurrentie met andere landen dan nog moeilijker wordt. En dus moet die concurrentie eerlijker. Daar zet ACV-Transcom zich dagdagelijks voor in. Hoe? Op Europees niveau trekken wij de kar in de Europese transportvakbond (ETF). Daar doen we concrete voorstellen die in de sociale dialoog worden besproken met de Europese werkgevers. De Europees vastgelegde rij- en rusttijden bijvoorbeeld, en het feit dat die ook voor (schijn)zelfstandigen moet gelden. De invulling van de verplichte vakbekwaamheid wordt momenteel besproken, want het is niet normaal dat sommige lidstaten daar nog steeds niet aan begonnen zijn