Transcom-Info februari 2014

download Transcom-Info februari 2014

of 24

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info februari 2014

 • INF

  O02

  / 2

  014

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Febr

  uari

  201

  4

 • I n t e r s e c t o r a a l Van solidariteit word je beter p. 4

  M o b i l i t e i tActies Belgocontrol tegen plannen

  Europese commissie. p. 6

  V e r v o e r o v e r d e w e gNieuwe vrachtwagens voor chauffeursopleidingen

  Geslaagde nieuwjaarsreceptie p. 8

  D i a m a n tNieuwjaarstoespraak Myriam Dillen p. 10

  T e l e c o mNancy Fonteyn opvolgster

  Ferdinand Borgez p. 13

  P o s tWaar geen wind waait, is het stil.

  Vakbondspremie 2013 p. 14

  W a t e rACV-Transcom steunt Portugese

  havencollegas p. 17

  S p o o r w e g e nOok in Nederland opgesplitst spoorbedrijf

  geen succes!

  Nieuws uit de NPsC

  Toekomst spoorwerknemers in Europa p. 18

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  ACV-Transcom via sociale netwerken p. 22

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Van solidariteit word je beter

  Wat lijkt jou de beste keuze: meer winst voor sommi-gen of meer welvaart en welzijn voor iedereen? Het antwoord ligt voor de hand en dus is ook de keuze van het ACV duidelijk: Van solidariteit word je beter. We leggen de nadruk op een sociale en solidaire samen-leving en zetten ons af van een wereld waarin iedereen aan zichzelf denkt. Dit doen we aan de hand van de mini-campagne. Want de mini-mode is helemaal terug. Met de verkiezingen in het vooruitzicht schreeuwen de politieke partijen om ter luidst. De rechtervleugel spreekt over mini-jobs, mini-koopkracht, mini-overheid en mini-sociale zekerheid. Maxi bestaat alleen nog voor de grote ver-mogens en de hoogste inkomens, voor de toplonen en de gouden handdrukken. De vraag die we ons daarbij stellen is: Wie wordt daar nu beter van?.Dat het ook anders kan, bewijst het ACV: we trekken voluit de kaart van de solidariteit. Solidariteit betekent een eerlijk herverdeling van de rijkdom in ons land, zonder dat slechts een deel van de maatschappij daar-van profiteert. Zo kan iedereen rekenen op goed on-derwijs en genieten werknemers van gelijke bescher-ming en gelijke rechten. Ook wie pech heeft om ziek te worden of zijn job te verliezen, moet recht hebben op een inkomen. In een artikel op de intersectorale paginas van dit magazine, vind je meer info over de mini-campag-ne. De ruggengraat van de campagne is de website www.miniisback.be. Op deze website vind je mini-affi-ches en kan je zelf een gepersonaliseerde mini-affiche maken. Je kan er ook testen hoe solidair je zelf bent, door de mini-test in te vullen. Heb je zin om deel te nemen aan mini-activiteiten? Check de kalender om de activiteiten in je buurt te ontdekken. Deze actie vindt uiteraard niet toevallig plaats in aan-loop van de verkiezingen. We willen wijzen op de anti-solidaire aanpak die vaak schuil gaat achter sloga-neske standpunten van een aantal politieke partijen. Laat je in de aanloop van de verkiezingen dus niet misleiden en denk vooral aan wat het meeste oplevert: een samenleving die in evenwicht is of waar het ieder-een voor zich is en we niet naar elkaar omkijken. Onze keuze is alvast gemaakt.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Febr

  uari

  201

  4

 • De mini-mode is helemaal terug. Minigolf en minirokjes kenden we al langer, maar de laatste tijd doen ook mini-jobs, mini-koopkracht, mini-overheid en mini-sociale zekerheid hun intrede. Daarom lanceert het ACV een mini-campagne met als ruggengraat de website www.miniisback.be.

  Stel je de volgende situatie voor: je bent bij vrienden of fa-milie en hoort de zin Wie wil werken, vindt wel werk pas-seren. Iedereen knikt instemmend, want dat klopt. Of toch niet? Heeft er wel eens iemand grondig over nagedacht?

  Als we de vacatures voor studentenjobs en deeltijds leren buiten beschouwing laten, dan ontving de VDAB in novem-ber 2013 minder dan 20 000 vacatures (19 457). Dit is op-vallend meer dan het jaar voordien. Tegelijk telde de VDAB in november 225 436 werkzoekenden in Vlaanderen. Met andere woorden zijn er 8,7 vacatures voor 100 werkzoeken-den. Gemakkelijkheidshalve gaan we er van uit dat er bij de vacatures geen dubbeltellingen zijn en dat er geen fake vacatures tussen zitten. En waarbij we de werkzoekenden in Brussel nog buiten beschouwing laten, want daar zit de verhouding nog slechter.

  Interessant weetje, en je vindt er meer op de website www.miniisback.be. Deze website vormt de basis voor de mini-campagne van het ACV. In het onderdeel mini-toogpraat vind je nog andere weerleggingen. Zo zien we dat de werk-gevers de loonkloof zwaar overschatten en dat de over-

  heidsefficintie van Belgi beter is dan die van Duitsland.

  Op de website vind je nog heel wat andere informatie, zowel ludiek als serieus. Je kan de mini-test doen en testen hoe solidair je zelf bent. Aan de hand van 11 vragen kom je te weten welk type persoon je bent: zacht of graniet? Zacht of een totaalpakker? We zijn benieuwd.

  Een campagne kan niet zonder affiches, dus staan op de website mini-affiches over mini-overheid, mini-zorg, mini-koopkracht en mini-jobs. Het leuke aan de website is dat je een gepersonaliseerde affiche kan maken. Via een han-dige tool kan je zelf een affiche maken, die je dan kan af-drukken en ophangen op het bedrijf of digitaal versturen.

  I n t e r s e c t o r a a l

  V a n s o l i d a r i t e i t w o r d j e b e t e r

 • 5De collegas van de luchthaven gaven alvast het goede voorbeeld. Je kan ook een e-card versturen naar collegas, vrienden of familie. Keuze genoeg!

  Om de lijst compleet te maken vind je op de website ook nog een gedeelte actua. Daarin verschijnen regelma-tige nieuwe interviews, getuigenissen en artikels rond solidariteit. In de ka-lender tenslotte zie je waar je terecht kan voor debatavonden, acties en info-momenten in heel Vlaanderen.

  Neem dus zeker eens een kijkje op www.miniisback.be en doe de mini-test, maak een mini-affiche en bezoek een mini-evenement. En onthou: van solidariteit word je beter

 • ACV-Transcom heeft samen met andere luchtverkeerslei-ders uit heel Europa op 29 januari actie gevoerd. Daar-mee protesteerden ze tegen de geplande besparingen en de verdere liberalisering van het luchtruim. Als gevolg van de actie heeft het Europees Parlement haar plannen licht gewijzigd.

  Er zakten heel wat luchtverkeersleiders af naar het Luxem-burgplein in Brussel. Voor het Europees Parlement kregen personeelsleden van Belgocontrol steun van delegaties uit Malta, Spanje, Ierland, Polen, Duitsland, Kroati, Sloveni en Roemeni. De luchtverkeersleiders bij Belgocontrol, het overheidsbe-drijf dat ons luchtverkeer regelt, hielden stiptheidsacties die weinig hinder veroorzaakten op de luchthaven van Za-ventem.

  M o b i l i t e i t

  A c t i e s B e l g o c o n t r o l t e g e n p l a n n e n

  E u r o p e s e C o m m i s s i e

  Algemeen Sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts geeft tekst en uitleg aan de aanwezige pers

 • 7Sinds 2012 moet Belgocontrol samen met buitenlandse tegenhangers jaarlijks 3,5 procent besparen, verduide-lijkt Kurt Callaerts van ACV-Transcom. De volgende 5 jaar zouden we nog eens 13,5 % moeten besparen. Dat is on-realistisch. Europa gaat ons dwingen om te besparen op ondersteunende diensten, zoals meteodiensten, vorming en opleiding, de technici, ingenieurs en informatiediensten. Dat zou negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van het luchtverkeer boven Europa. Onbezonnen besparingen brengen de belangrijkste taak van de luchtverkeersleiders in het gedrang: de veiligheid van het luchtverkeer garan-deren.

  De Europese Commissie heeft de liberalisering van het luchtruim intussen goedgekeurd. De luchtverkeersdien-sten mogen wel zelf ondersteunende diensten blijven in-richten.

 • V e r v o e r o v e r d e w e g

  N i e u w e v r a c h t w a -g e n s v o o r c h a u f -f e u r s o p l e i d i n g e n

  Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL), overle-gorgaan tussen werkgevers- en werknemersorganisa-ties uit de sector (waaronder ACV-Transcom) nam op 27 januari 29 nieuwe MAN Euro 6-opleidingsvoertuigen in ontvangst. Het gaat om 15 trekkers en 14 vrachtwagens, die van dubbele bediening en vier bijkomende zitplaatsen werden voorzien.

  De sector Transport en Logistiek werkt al sinds 1975 samen met de opleidingspartners VDAB, FOREM en Bruxelles Forma-tion en stelt sinds 1991 eveneens voertuigen ter beschikking van verschillende scholen die een opleiding vrachtwagenchauffeur aanbieden. Deze opleidingen resulteren in het behalen van het rijbewijs CE en de vakbekwaamheid. De leerlingen die deze op-leiding afmaken, kunnen meer dan alleen maar met de vracht-wagen rijden. Ze volgen immers ook lessen beroepseconomie, aardrijkskunde en leren ook vreemde talen spreken. In de op-leiding rond de vakbekwaamheid zit ook een luik eco-driving. Op deze manier probeert men iets te doen aan het permanente tekort aan vrachtwagenchauffeurs. De bedoeling is dat wie met deze trucks een opleiding volgt, na die opleiding meteen aan de slag kan met n van de trucks uit de vloot van een vervoerder. Vandaar dat er veel belang gehecht wordt aan opleidingen met moderne trucks, die alle hedendaagse technologie aan boord hebben.

  Werken met lastenboeken

  De Technische commissie van SFTL, waarin ook ACV-Trans-com vertegenwoordigd is, werkt bij de aankoop van nieuwe trucks altijd met een lastenboek. Wie het best beantwoordt aan de specifieke eisen die voor een lesvoertu