Transcom-Info december 2014

Click here to load reader

download Transcom-Info december 2014

of 32

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info december 2014

 • INF

  O10

  / 2

  014

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Dece

  mbe

  r 20

  14

 • I n t e r s e c t o r a a lACV-Transcom in verzet tegen regeringsplannen

  Alles wat je wil weten over uitzendarbeid

  Pdos informeert over pensioenhervorming p. 4

  S p o o r w e g e nHete herfst op het spoor

  Reactie op publicatie brief Cornu p. 8

  D i a m a n tUitbetaling wintervakantiegeld

  Cadeaucheque 2014

  Cao innovatie p. 12

  T e l e c o mTreinkaarten van eerste naar tweede klasse

  Toplonen verhogen is met vuur spelen p. 13

  P o s tPakjes op zondag

  Verlof voorafgaand aan pensionering

  Dienstorganisatie 2015 p. 14

  V e r v o e r o v e r d e w e gSociale dumping: genoeg is genoeg!

  Orditach USB-stick met kaartlezer

  Eindejaars- en syndicale premies

  en nog veel meer... p. 20

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  Geslaagd ledenfeest West-Vlaanderen

  Niuewe website ACV-Transcom p. 28

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  De eindejaarsperiode, dat is lekker (en veel) eten, ca-

  deautjes n als het meezit veel plezier in de sneeuw. Van

  de regering krijgen we het omgekeerde: een honger-

  maal, gn cadeaus en donderwolken. Rooskleurig is

  dit allerminst. De regeringsmaatregelen kunnen worden

  samengevat in n woord: onevenwichtig. Werknemers

  en hun gezinnen moeten inleveren, terwijl werkgevers en

  vermogenden worden gespaard. In de marge wil minister

  De Croo het plafond van 290.000 euro voor toplonen in

  overheidsbedrijven afschaffen. Hij giet hiermee onnodig

  olie op het vuur en toont aan hoe ver de regeringspartijen

  van de realiteit staan.

  Maar welke kant gaat het nu uit? Ondanks het succes van

  de provinciale stakingen, neemt de regeringen onze be-

  denkingen nog niet serieus. Na de eerste provinciale sta-

  kingsdag zaten de verschillende partijen aan tafel, maar

  dat draaide op niets uit. Al gauw bleek dat het overleg

  geen echt overleg was. Nog steeds niet. Tegenstanders

  verwijten ons dat we het overleg geen kans geven. Maar

  als alles al beslist is en je enkel punten en kommas kan

  wijzigen, dan kan je moeilijk van cht sociaal overleg

  spreken.

  Nochtans is het simpel: als er een eerlijke lastenver-

  schuiving komt, dan kan het sociaal overleg degelijk

  opgestart worden en dat is een eerste stap naar sociale

  vrede. Deze eerlijkere fiscaliteit houdt in dat de lasten op

  arbeid verschuiven naar de lasten op vermogen (een zo-

  genaamde tax shift). Er is een tekort in de staatskas, daar

  zijn we het over eens. Maar enkel aan de werknemers

  vragen om dat gat te dichten, terwijl ze maandelijks al

  een groot deel van hun loon afstaan en anderen niet of

  heel weinig bijdragen, dat klopt niet. Als grote onderne-

  mingen en grote vermogens nog maar de helft zouden

  betalen van wat werknemers ophoesten, dan is er geen

  indexsprong nodig, was er wel werk voor jongeren en kon

  men aan een verbetering van het pensioen werken. En

  de regeringspartijen? Die weten het niet zo goed. De ene

  dag willen ze nadenken over een vermogenswinstbelas-

  ting, de andere dag is de deur volledig gesloten. En ding

  is zeker: dit jaar kunnen we best voor onze eigen cadeaus

  zorgen.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Dece

  mbe

  r 2

  014

 • I n t e r s e c t o r a a l

  A C V - T r a n s c o m i n v e r z e t t e g e n

  r e g e r i n g s p l a n n e n

  In november en december vonden er verschillende acties en stakingen plaats. We geven een kort foto-overzicht van de gebeurtenissen.

  Het startpunt van de reeks was een nationale manifestatie op 6 november. Meer dan 120 000 mensen verzamelden in Brussel om hun ongenoegen

  te uiten over de onevenwichtige regeringsmaatregelen. Nadien volgden drie provinciale stakingen. De eerste provinciale staking vond in Antwerpen,

  Limburg, Henegouwen en Luxemburg plaats op 24 november. Een week later waren Oost- en West-Vlaanderen, Namen en Luik aan de beurt. De

  laatste provinciale staking was in Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant. Het orgelpunt van de acties is een nationale staking op 15 december.

 • 5In november en december vonden er verschillende acties en stakingen plaats. We geven een kort foto-overzicht van de gebeurtenissen.

  Het startpunt van de reeks was een nationale manifestatie op 6 november. Meer dan 120 000 mensen verzamelden in Brussel om hun ongenoegen

  te uiten over de onevenwichtige regeringsmaatregelen. Nadien volgden drie provinciale stakingen. De eerste provinciale staking vond in Antwerpen,

  Limburg, Henegouwen en Luxemburg plaats op 24 november. Een week later waren Oost- en West-Vlaanderen, Namen en Luik aan de beurt. De

  laatste provinciale staking was in Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant. Het orgelpunt van de acties is een nationale staking op 15 december.

  Wij blijven ons verzetten tegen

  de onevenwichtige regeringsmaatregelen.

  Je vindt er alles over op

  www.watkrijgjeopjebord.be

 • A l l e s w a t j e w i l w e t e n o v e r

  u i t z e n d a r b e i d

  I n t e r s e c t o r a a l

  Altijd al willen weten hoe uitzendarbeid in elkaar zit? Het ACV lanceert een nieuwe website (www.acv-interim.be) en een vernieuwde brochure over dit thema. We zetten voor jou de belangrijkste dingen op een rij.

  Hoe werkt uitzendarbeid?

  Een uitzendkracht heeft een contact met het uitzendkan-toor en dat kantoor is de officile werkgever. Het kantoor heeft dan weer een contract met de gebruiker, dat is het bedrijf waar je als uitzendarbeid je opdracht vervult. Het is de gebruiker die de werkinstructies geeft.

  Motieven

  Het inzetten van uitzendkrachten is in principe beperkt, en kan maar in bepaalde gevallen, de zogenaamde motieven. In de praktijk is de omschrijving van deze motieven zo groot, dat uitzendarbeid praktisch overal kan ingezet worden. Op dit moment is er nog steeds een verbod op het gebruik van uitzendarbeid bij de overheid. De nieuwe regering wil dit verbod afschaffen.In deze periode van acties en stakingen is het ook belang-rijk om te weten dat het verboden is om uitzendkrachten te laten werken in bedrijven waar gestaakt word. Dit om te voorkomen dat een werkgever stakende werknemers laat vervangen door uitzendkrachten.

  Contract

  Voor elke uitzendperiode (opdracht) moet het uitzendkan-toor een schriftelijk contract met de uitzendkracht afslui-ten. Op dit moment moet het contract binnen de 48uur ge-tekend zijn. Dit zorgt soms voor discussies: neem nu een ongeval in de periode dat het contract nog niet werd ge-tekend. Om deze discussies te vermijden, werd een nieuw informaticasysteem (uitzend@work) ontwikkeld. Hierdoor

  kan iedere uitzendkracht raadplegen of het uitzendkan-toor wel een juiste DIMONA aangifte (= elektronisch bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdienst-treding van een werknemer aangeeft bij de Rijksdienst So-ciale Zekerheid) heeft gedaan. Zon DIMONA aangifte ver-vangt het contract niet, maar kan wel als bewijs dienen dat je die dag wel degelijk aan het werk was. Kijk dit dus zeker na wanneer je twijfels hebt.

  Dagcontracten

  De duur van een uitzendopdracht kan variren van n dag tot meerdere maanden. De eerste drie dagen van het eer-ste contract voor een zelfde opdracht worden beschouwd als proefperiode. Sinds 1 september 2013 is het verboden om uitzendkrachten in te zetten met opeenvolgende dag-contracten, behalve wanneer de nood aan dergelijke flexi-biliteit kan worden bewezen door de gebruikersfirma. Deze motieven moeten geval per geval door het bedrijf in kwestie besproken worden met de vakbondsafgevaardigden.

  Het ACV lanceert een nieuwe website :www.acv-interim.be

 • 7Het is niet altijd simpel om misbruik met dagcontracten aan te klagen, maar we raden je aan hier toch zeker over te spreken met je militant in de onderneming of langs te gaan bij je ACV-dienstencentrum.

  Eindejaarspremie en vak-bondspremie

  In 2014 heb je als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie als je min-stens 65 dagen gewerkt hebt als uit-zendkracht tijdens de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

  ACV-leden die het formulier van de eindejaarspremie aan het ACV bezor-gen en aan de voorwaarden voldoen krijgen een vakbondspremie van 100 euro. Als je denkt dat je aan de voor-waarden voldoet en je kreeg toch geen formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten, neem dan contact op met het ACV.

  P D O S i n f o r m e e r t o v e r p e n s i o e n h e r v o r m i n gHet regeerakkoord voorziet een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel van de ambtenaren. Die zijn tot nu toe nog niet in wettekst omgezet. Dit brengt een gevoel van onzekerheid met zich mee bij diegenen die zich zeer kort bij hun oppensioenstelling bevinden.

  Vooral de onduidelijkheid over het afbouwschema van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling roept vragen op. In overleg met de minister van pensioenen deelde de PDOS (de pensioendienst van de overheidssector) hierover het volgende mee:

  Het afbouwen van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de pensioneringsdatum zal pas starten in 2016. Het afbouwschema ligt nog niet