Transcom-Info maart 2012

download Transcom-Info maart 2012

of 32

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Transcom-Info maart 2012

Transcript of Transcom-Info maart 2012

 • TRA

  NSC

  OM

  ACV

  t

  ra

  ns

  po

  rt

  e

  n

  co

  mm

  un

  ic

  at

  ie

  INF

  O03

  / 2

  012

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Maa

  rt 2

  012

 • I n t e r s e c t o r a a lVakbonben trekken pensioenen rechterSociale verkiezingen 2012Sociale media p. 4

  M o b i l i t e i tMet wie mag maritiem personeel in zee? p. 8

  D i a m a n tRustdagen in 2012Tweede cursus meesterslijper p. 9

  W a t e rHonderd jaar ScheldelandACV-Transcom steunt collegas Auckland p. 10

  T e l e c o mOp het matje bij InvestigationsAlgemene vergadering aandeelhoudersBericht aan anders-actieven p. 12

  C u l t u u rEn Europese wet is onrealistisch p. 15

  S p o o r w e g e nVeiligheid is en blijft prioritair Nieuws uit de NPsC Agressie neemt toe Bloopers en nog veel meer p. 18

  V e r v o e r o v e r d e w e gVergoeding bij verlies medische schifting Uurlonen Eliten van de arbeid ACV-Transcom op de werkvloer p. 24

  P o s tNieuwe cao bij bpostRegistratie verbale agressie p. 27

  I n t e r s e c t o r a a lSociale verkiezingen 2012 Anders-actievenIn memoriam p. 28

  I n h o u d

 • Mar

  c Va

  n La

  ethe

  m, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Maa

  rt 2

  012

  Er is wl een alternatief!

  Het is inderdaad zeer ambitieus, maar there is no alternative (TINA). Deze uitspraak van Minister Van Quickenborne herinnert ons aan de leuze waarmee Margaret Thatcher in de jaren 80 met haar neoliberale gedachtegoed het Verenigd Koninkrijk op sociaal-economisch vlak de dieperik in duwde. Dat dit ook het discours van Europa is, wisten we al langer. Zo schonk Europa zichzelf enkele instrumenten (de zogenaamde sixpack) om het begrotingsbeleid en de schuldgraad van de lidstaten nauwlettend in de gaten te houden. Bovendien heeft Europa de mogelijkheid om lidstaten die niet in de pas lopen, financieel te sanctioneren. Het resultaat van dit besparingsbeleid zien we in Griekenland, Portugal en Spanje. De minimumlonen worden verlaagd, waardoor de werkloosheidsgraad stijgt, steeds meer mensen in de armoede terechtkomen en de economie krimpt. Voor deze mensen komt TINA hard aan. En nu horen we dezelfde uitspraak bij onze regeringsleiders. Bovendien worden ze gesteund door de neoliberale denktanks en de media die het alternatieve scenario van de vakbonden blijven doodzwijgen. De Europese actiedag voor een sociaal Europa kwam slechts even in de media aan bod en over onze actie aan de Nationale Bank werd zelfs niets gemeld. Een persconferentie van het ACV waarop andere pistes werden voorgesteld kwam ook niet in het nieuws. Het is wraakroepend dat we als Don Quichote moeten vechten tegen windmolens om onze boodschap verkondigd te krijgen. Op deze manier krijgen mensen het gevoel dat er inderdaad niets anders op zit dan blinde besparingen door te voeren, langer te werken en werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Zo lijkt het inderdaad dat er geen alternatief mogelijk is en slikt iedereen de neoliberale nonsens, wat in de eerste plaats te wijten is aan de misleidende desinformatie van de media. Na de pensioenhervorming wil Europa ook komaf maken met onze automatische indexering, onze minimumlonen en ons stelsel van werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen. Beetje bij beetje komt de wurggreep van Europa, gesteund door de nationale regeringen, neer op de teloorgang van onze welvaartstaat. Is dit het offer dat onze burgers willen brengen om ons land te redden? Laat ons dus op zoek gaan naar alle mogelijke manieren om onze alternatieven aan de man te brengen. (zie ook www.dealternatieven.be)

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryKoen De MeyJef Kerremans

  O p m a a k :Doneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • I n t e r s e c t o r a a l

  V a k b o n d e n t r e k k e n k r o m m e w e t g e v i n g

  r o n d p e n s i o e n e n r e c h t e r

  De pensioenhervorming die eind december als een bliksem bij heldere hemel op ons werd afgevuurd, vertoonde vele manke-menten. Door onze prompte reactie om op 22 december een staking in de openbare sector uit te roepen, werd de druk op de regering te groot om onderhandelingen over onrechtvaardighe-den en onjuistheden in de nieuwe wetgeving uit de weg te gaan. Er werd overleg beloofd, maar het werd uiteindelijk bijna een maand later pas opgestart. In de privsector werd redelijk vlug een ak-koord gevonden over de verschillende correcties. In de publieke sector beschikken we bij het ter perse gaan van dit magazine nog steeds niet over de definitieve tekst met de principeakkoorden. Als vakbond werden we gehinderd door de houding van de over-heid waarbij werd vastgeklampt aan het rigoureuze kader van het regeerakkoord. Toch werden in de gegeven omstandigheden nog belangrijke zaken rechtgezet. In dit artikel geven we een over-zicht van de voornaamste reparaties in zowel de publieke als de privsector.Publieke sector Over de manier van overleggen kunnen we kort zijn: de regering scoort hierin ondermaats. We kregen wel de mogelijkheid om onze problemen op te lijsten, kregen de ruimte om onze stand-punten met argumenten te stofferen, maar kregen in de meeste gevallen een kort antwoord als neen, dit staat niet in het regeer-akkoord of onmogelijk te horen. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre de regering aan al onze verzuchtingen tegemoet gekomen is. Voor een laatste stand van zaken verwijzen we naar onze website, waar het volstaat de link in de rubriek In de kijker aan te klikken. Loopbaanonderbreking De hakbijlregeling waarbij aanvragen na 28 november voor en 6e jaar loopbaanonderbreking niet meer werden toegestaan wordt bijgestuurd. Nu is voorzien dat aanvragen waarover eind november een akkoord was met de werkgever nog tot 1 maart aan de RVA kunnen worden ingediend, met dien verstande dat de loopbaanonderbreking wel moet ingaan voor 1 april 2012. Vervroegd pensioen De programmawet voorziet dat de mogelijkheid tot vervroegd pensioen in principe verschuift in de periode tussen 2013 en 2016 van 60 jaar naar 62 jaar en voegt eraan toe dat men ook 40 jaar ancinniteit moet hebben. Volgende bijsturingen werden bekomen: We hebben kunnen bekomen dat zoveel als mogelijk periodes in aanmerking komen om de 40 jaar ancinniteit te bereiken. Als de nieuwe voorwaarden voor gevolg hebben dat mensen

  die vandaag 57 jaar zijn of meer, meer dan 2 jaar langer zouden moeten werken, dan wordt dit beperkt tot 2 jaar. Voor de situaties lange loopbaan wordt de vereiste 40 jaar ancinniteit in die geval-len ook verminderd. Wie op een zeker ogenblik voldoet aan de voorwaarden om ver-vroegd op pensioen te gaan, blijft het recht op vervroegd pensioen behouden, ook als men langer blijft werken en daardoor op dat latere tijdstip onder andere wettelijke voorwaarden valt waar men niet meer aan voldoet. Er was een probleem voor personen die in de periode 2012-2015 verjaren in december. Zij kunnen telkens maar vervroegd pensi-oen opnemen vanaf 1 januari van het erop volgende jaar, datum waarop de voorwaarden wijzigen, waardoor ze uiteindelijk toch geen vervroegd pensioen kunnen opnemen. Aan deze technische complicatie wordt verholpen en ook wie in de maand december verjaart zal op vervroegd pensioen kunnen gaan aan de voorwaarden van dat ogenblik. Voor de personeelsleden die genieten van een voordeliger tantime dan de 1/60e wordt een overgangsperiode voorzien die langer loopt dan 2016. We hadden graag meer bekomen in het overleg. Zo bijvoor-beeld hebben we verdedigd dat de regering een afwijking moest voorzien voor mensen in belastende functie, personeelsleden die jarenlang in ploegen werken, nachtwerk doen of onderbroken prestaties leveren. Ook al zal ieders rechtvaardigheidsgevoel toch wel zeggen dat dit situaties zijn die men zou moeten erkennen, de regering bleef voortdurend doof voor onze pleidooien. Juridisch meer sluitende garanties voor 3 specifieke groepen Voor het rijdend personeel van de spoorwegen, de militairen en (het operationeel korps) van de politie had de programmawet voorzien in de vrijwaring van de bestaande voorwaarden. Die garantie was in de programmawet juridisch slecht geformuleerd. Het kwam daardoor neer op een garantie die er geen was. Er is bekomen dat men de tekst juridisch sluitend zal maken, zodat het om een daadwerkelijke garantie gaat. Weddengemiddelde van laatste 5 jaar voor de berekening van het pensioen Ondanks ons met vele argumenten onderbouwd betoog om niet over te gaan tot de omschakeling van de berekening van het pensioen op basis van de laatste 10 jaar, blijft de regering bij haar plannen. Haar enig argument: dat staat zo in het regeerakkoord. Punt gedaan. Van enige inhoudelijke argumentatie, ook al gaat het hier om een maatregel die de eerstkomende jaren niets zal

 • 5opbrengen, was er geen sprake. Kortom, de regering wil hier echt breken met een principe. Tijdens de besprekingen hebben we gepoogd om de gevolgen van de maatregel af te zwakken. Door de laagste pensioenen en de situaties van verplichte pensionering door lichamelijke ongeschiktheid eraan te onttrekken. Op het ogenblik dat dit nummer naar de drukkerij gaat, was het allemaal boter aan de galg. Ook al zullen de zwakkere groepen het eerst getroffen worden door deze maatregel (van sociaal oogpunt is dat zonder meer onrechtvaar-dig) de regering gaat gewoon door. Voor de NMBS personeelsleden komt er wel een tempering. Daar stapt men over van de berekening op basis van de laatste wedde, naar het weddengemiddelde van de laatste 4 jaar. PrivsectorHet regeerakkoord organiseert een fase-gewijze verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor wat betreft het beroeps