Info Lovendegem maart 2015

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Info Lovendegem maart 2015

 • Kom buiten spelen op 1 aprilbuitenspeelDAG

  Uitneembare katern jeUgd met alle info over de paasvakantie!

  2015

  #01M

  AART/APRIL

  INFO

 • NIEUWS02

  nieuwe e-mAilADressen geMeenTe- & ocMwdIensTen

  melDinGsFormulier

  In de gemeenteraad van 18 december 2014 werd het nieuwe organogram voor het gemeen-tepersoneel goedgekeurd. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeen-telijke diensten weer, geeft de gezagsverhou-dingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. In het organogram werden een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder:

  Dienst Burgerzaken heet nu Onthaal, BEvOlkIng En [email protected] (is niet gewijzigd)[email protected]

  Dienst cultuur, jeugd en informatie heet nu cultuur, jEugD En [email protected]@[email protected] Dienst SpOrt is nu te bereiken via [email protected]

  De diensten milieu, mobiliteit & ruimtelijke ordening vormen nu samen de eengemaakte dienst mIlIEu, mOBIlItEIt En ruImtElIjkE [email protected]@[email protected] (is niet gewijzigd)

  De financile dienst en de aankoop-dienst vormen nu samen de eengemaakte dienst fInancIn En [email protected]@[email protected]

  De personeelsdienst en het secretariaat vormen nu samen de eengemaakte dienst SEcrEtarIaat En [email protected] (is niet gewijzigd)[email protected] (is niet gewijzigd)[email protected]

  OcmW lovendegem kunt u bereiken [email protected]

  GemeentehuisKerkstraat 45T 09 370 70 [email protected] Open: Ma. tot vrij.: 8u - 12uWoe.: 14u 17uZat.: 9u 12u (enkel bevolking)

  Blijf op de hoogtewww.lovendegem.bewww.facebook.com/lovendegemwww.twitter.com/lovendegemNieuwsbrieven via: www.lovendegem.be

  nuttiGe contActGeGevens: OCMW/Sociaal huis T 09 370 70 [email protected]

  Sport T 09 370 70 [email protected]

  Bibliotheek T 09 370 70 [email protected]

  Politie lowazone T 09 370 60 60www.lowazone.be

  wAchtDienstenApothekers T 09 039 99 69www.geowacht.be

  Tandartsen T 09 033 99 69www.tandarts.be

  Huisartsen T 09 22 80 222

  Gemeentelijk infoblad, verschijnt zes maal per jaar.redactieDienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerkingVerantwoordelijke uitgeverChris De Wispelaere, burgemeester, Kerkstraat 45, 9920 LovendegemVormgeving en drukDe Sonville

  nuttiGe inFo

  coloFonu heeft een vraag, klacht, melding of suggestie of u wil uw mening kwijt over een gemeentelijke aangelegenheid? laat het ons weten.

  naam: ...adres:..tel: .. E-mail:

  afgeven of opsturen naar gemeentebestuur, kerkstraat 45, 9920 lovendegem of via [email protected] of vul de meldingskaart online in via www.lovendegem.be

  voor diensten die hierboven niet vermeld worden wijzigt het e-mailadres niet. Een volledig overzicht van de contactgegevens van de gemeentediensten vindt u op onze website www.lovendegem.be/Contactgegevens.

 • KORT NIEUWS 03

  Sinds 1 juni 2014 kunnen ouders kiezen bij de aangifte van hun kind tussen de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam.

  Zijn n of meer kinderen geboren vr 1 juni 2014, dan dragen zij in principe de naam van hun vader, net als de kinderen die op of na deze datum worden gebo-ren. u kunt evenwel tot 31 mei een naamsverandering voor al uw kinderen aanvragen indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  Deaanvraaggebeurttenlaatsteop31mei2015ofbinnen drie maanden na de geboorte of de adoptie van uw kind.

  De aanvraag heeft betrekking op kinderen vandezelfde ouders;

  Deaanvraagheeftbetrekkingopkinderendieallenminderjarig zijn;

  Uheeftnoggeensoortgelijkeaanvraagingediend.

  De gemaakte keuze zal gelden voor uw gemeenschap-pelijke kinderen die nadien worden geboren, en is onherroepelijk.

  Meer [email protected]

  nAAmKeuZe:nIeUwe RegeLgeVIngsinDs 1 juni 2014

  u wil uw post goed onTVAngen?dat begint met een goede brievenbus

  Iedereen ontvangt graag zijn post op tijd en in perfecte staat. u kunt bpost helpen bij het aanbieden van een onberispelijke service:

  plaats uw brievenbus op uw eigendom aan de grens van de openbare weg.

  De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.

  uw bus moet minstens een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.

  uw bus moet voldoende groot zijn zodat u ook grote enveloppen kunt ontvangen (c4-formaat)

  De opening van uw postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm.

  uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn van op de openbare weg.

  plaats uw vuilzakken en papier niet voor de brieven-bus zodat deze op de ophaaldagen ook toegankelijk blijft.

  het Gemeentebestuur zoekT VRIjwILLIgeRsWij zoeken vrijwilligers om mee te helpen bij gemeentelijke activiteiten zoals, recepties, huwelijken, jubilea, evenementen,..

  u wordt occasioneel opgeroepen om mee te helpen bij gemeentelijke festiviteiten in het weekend. u helpt mee bij de voorbereiding (vb. zaal klaarzetten), bij de gebeurtenis zelf

  (vb. bedeling van drank en hapjes) en zorgt er voor dat de lokalen netjes worden achtergelaten.

  u bent minstens 18 jaar, heeft een net voorkomen, bent soci-aal en neemt graag initiatief. u kan zelfstandig werken. u ont-vangt in ruil een vrijwilligersvergoeding.

  Meer infopersoneel [email protected]

 • het gemeentebestuur organiseert de jaarlijkse opruimactie op vrijdag 27 maart voor de scholen. Op zaterdag 28 maart steken de verenigingen en genteresseerde inwoners de handen uit de mouwen voor een propere buurt. We hebben steeds enkele op te ruimen parcours in petto, maar u mag zelf ook invulling geven aan de

  actie en een locatie kiezen. voor alle deelnemers wordt er gratis materiaal ter beschikking gesteld: veiligheids-vestjes, handschoenen, afvalzakken en afvalgrijpers. alle deelnemers worden beloond voor hun inspanning met een hapje en een drankje.

  Meer [email protected]

  sAmen voor een propere buurt! doe Mee MeT de zweRfVUILoPRUIMAcTIe VRij 27 MAARt(SCholeN) & 28 MAARt

  MOBILITEIT & MILIEU04

  Begin maart start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met herstellingswerken aan de Bierstalbrug over het kanaal Gent-Oostende. De werken zullen drie maanden duren. Tijdens een groot deel van de werken wordt er n rijstrook afgesloten en is er enkel alternerend verkeer over de brug mogelijk.

  De Bierstalbrug, dat is de brug ter hoogte van het containerpark over het kanaal gent-Oostende, is aan herstelling toe. tijdens de werken worden de voegen van het brugdek vernieuwd. Deze brugdekvoegen zorgen ervoor dat een brug kan uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuurschommelingen. Daarnaast worden ook de voetpaden vernieuwd en worden de leuningen opnieuw geschilderd.

  De werken verlopen in twee fases:

  vAnAF 2 mAArt tot 20 April: tijdens de eerste fase worden de brugdekvoegen en de voetpaden vernieuwd. aan de hand van verkeerslichten kan het verkeer uit beide richtingen afwisselend over de brug.

  vAnAF 21 April tot einD mei: tijdens de tweede fase worden de leuningen geschilderd. Er is opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk. voetgangers moeten mogelijks wisselen van kant, er is aangepaste signalisatie voor hen voorzien.

  De werken zijn weersafhankelijk maar door een goede voorbereiding en een strikte werkplanning, blijft de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk.

  Meer info [email protected]

  GronDiGe opKnApbeurtVooR BIeRsTALBRUgvAnAF mAArt 2015

  V.U.: D

  anny

  Wille, OVA

  M, S

  tatio

  nsstraat 110

  , 280

  0 Meche

  len - 20

  14

 • MOBILITEIT & MILIEU 05

  subsiDies voor enerGiebespArenDe MAATRegeLen In wonIngen Aan alle nieuwe woningen of ver-bouwingen waarvoor een steden-bouwkundige vergunning of melding vereist is, worden in Vlaanderen energienormen opgelegd. Die nor-men worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor Energieprestaties en Binnenklimaat.

  Zo moeten nieuwe woningen vol-doen aan bepaalde vereisten op het gebied van isolatie, ventilatie en ener-giezuinigheid. Deze eisen worden steeds strenger. tegen 2021 wordt verwacht dat alle nieuwe gebouwen het niveau bijna-energieneutraal (BEn) bereiken.

  epb-eisenalle nieuwe woningen in vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, ener-giezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er pre-cies van toepassing zijn, hangt af van de aard van de werken en de datum van uw bouwaanvraag. Sinds 1 januari 2014 is er een bijkomende vereiste: een minimumaandeel van de energie moet opgewekt wor-den uit hernieuwbare energiebron-nen. Om aan deze vereiste te vol-doen, kunt u bijvoorbeeld een zon-neboiler of warmtepomp plaatsen.

  Wie investeert in een energiezuinige woning, kan steun krijgen van ver-schillende overheden.

  Belastingvermindering door de federale overheid: de fiscus geeft ook in 2015 een belastingver-mindering voor het plaatsen van dakisolatie.

  Premies van de Vlaamse over-heid: korting op onroerende voor-heffing voor een energiezuinige nieuwbouwwoning

  Renovatiepremie: de vlaamse renovatiepremie is een financile tegemoetkoming voor eigenaars die hun woning willen renoveren.

  Verbeteringspremie: de vlaamse

  verbeteringspremie is een financi-ele tegemoetkoming voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbrei-den.

  gratis bouwadvies van de gemeente: aan te