Info Bulletin Maart 2011 4 Small[1]

download Info Bulletin Maart 2011 4 Small[1]

of 24

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Info Bulletin Maart 2011 4 Small[1]

JAARGANG 10 NR. 5 MAART 2011

NIEUWE FACULTEITEN HUMANIORA EN WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Recordaantal UvSafgestudeerden

Climate Change

His/Her Tori. Tijdschrift voor Surinaamse Geschiedenis en Cultuur

EEN UITGAVE VAN DE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

Jaargang 10 | Nr. 5 | maart 2011 | AdeKUS Infobulletin

COLOFONAdeKUS Info Bulletin is een kwartaaluitgave van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en wordt uitgegeven door de afdeling Public Relations. REDACTIEADRES Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) Leysweg 86, Postbus 9212 Paramaribo, Suriname Telefoon: +597 465558 Fax: +597 494697 info@uvs.edu http:/adekus.uvs.edu SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Public Relations department SPECIALE DANK VOOR DE BIJDRAGE Ton Wolf Sabitrie Gangapersad GRAFISCHE VORMGEVING ESEM Production DRUK Drukkerij Leo Victor

INHOUDSOPGAVENieuwe faculteiten moeten bijdragen aan onderwijssysteem Climate Change presentatie voor de Nationale Assemblee Weather patterns, climate variability, climate change and disaster risk management in Suriname His/Her Tori Tijdschrift voor Surinaamse Geschiedenis en Cultuur Continuteit Research- en Informatiedagen belangrijk Recordaantal afgestudeerden Anton de Kom Universiteit van Suriname Emotionele Intelligentie en Effectief Leiderschap De Academische Huurling

3 5 6 8 9 10 12 14 16 20 24

Nieuws Universiteitsbibliotheek (UB) Personeelsvaria Profiel van een student2

AdeKUS

INFOBULLETIN

Jaargang 10 | Nr. 5 | maart 2011 | AdeKUS Infobulletin

Nieuwe faculteiten moeten bijdragen aan onderwijssysteeme AdeKUS heeft sinds 23 juli 2010 twee nieuwe faculteiten. Hoewel bij de oprichting van de universiteit in 1968 wettelijk was voorzien in de instelling van de Faculteit der Humaniora en de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, was daar nog geen invulling aan gegeven. De twee nieuwe faculteiten moeten een bijdrage leveren aan het onderwijssysteem in Suriname. In aanwezigheid van ministers, parlementsleden, leden van de Staatsraad en andere genodigden werden de twee faculteiten in het University Guesthouse geproclameerd. Hoger onderwijs was vroeger alleen voor aristocraten en rijkelui. Armen hadden alleen toegang tot theologische studies, omdat die door de kerk werden betaald, zei waarnemend bestuursvoorzitter Allan Li Fo Sjoe in zijn toespraak. Door de eeuwen heen is dit veranderd en exacte wetenschappen hebben nu een belangrijke plek binnen universiteiten. Ook in Suriname wordt de laatste decennia veel nadruk gelegd op onderzoek. Li Fo Sjoe pleit dat er meer onderzoeken en publicaties komen die gericht zijn op de ontwikkeling en behoefte van de Surinaamse samenleving.

OPKRIKKEN

Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling, die de aanwezigen ook toesprak, vindt dat de twee nieuwe faculteiten zullen bijdragen aan het opkrikken van het onderwijssysteem in Suriname. Zo zal de Faculteit der Humaniora zich onder andere richten op onderzoek van de geschiedenis en de eigen identiteit en de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen zal zich toeleggen op de opleiding van personen in de exacte wetenschappen. Immers, ruim 60% van de

AdeKUS

INFOBULLETIN

3

Jaargang 10 | Nr. 5 | maart 2011 | AdeKUS Infobulletin

leerkrachten in het voortgezet onderwijs voor senioren is beperkt bevoegd of zelfs onbevoegd. Voor het onderzoek van de geschiedenis was Wolf het helemaal eens met zijn collega Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken, die vond dat elk land zijn eigen geschiedenis moet schrijven. De geschiedenis van Suriname moet in eigen perspectief worden geplaatst. Na de bemoedigende woorden van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling gingen Renata de Bies en Shanti Venetiaan, de bouwdecanen van respectievelijk de Faculteit der Humaniora en de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, in op de voorbereidingen, richtingen en nieuwe opleidingen. Volgens De Bies wordt aan haar faculteit een onderzoekinstituut gekoppeld dat allerlei onderzoeken zal doen. Er zullen opleidingen worden geboden in Geschiedenis, Taal en Letteren en Cultuurwetenschappen. Voor de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen zal er waarschijnlijk een samenwerking komen met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). De opleidingen zullen gericht zijn op Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde.

VOORBEREIDINGEN

4

AdeKUS

INFOBULLETIN

Jaargang 10 | Nr. 5 | maart 2011 | AdeKUS Infobulletin

Climate change-presentatie voor De Nationale Assemblee van Suriname

p 20 augustus 2010 verzorgde dhr. R. Nurmohamed Ph.D., hoofddocent en onderzoeker van de studierichting Infrastructuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen, een presentatie over Weather patterns, climate variability, climate change and disaster risk management in Suriname voor de leden van de Nationale Assemblee 2010-2015 van Suriname. Dit geschiedde in het kader van de capaciteitsopbouw van de leden op het gebied van milieu en energie, met het accent op climate change. Deze briefing session voor DNA is i.s.m. de UNDP georganiseerd. In de presentatie van dhr. R. Nurmohamed is het verschil tussen climate variability en climate change uitgelegd en zijn enkele feiten over climate variability en climate change in Suriname m.b.v. fotos en tabellen gellustreerd. De historische en toekomstige trends van klimaatverandering in de wereld en in Suriname zijn aan de orde geweest, en verder ook de wetenschap van klimaatverandering, het gebruik en de resultaten van globale en regionale klimaatmodellen, de state of the art technologie voor klimaatonderzoek, bronnen

O

van klimaatinformatie voor Suriname, het klimaatbeleid in Suriname en tenslotte de initiatieven van AdeKUS op het gebied van klimaatonderzoek. Op deze briefing session zijn ook de volgende onderwerpen door andere inleiders aan de orde geweest: Coastal zone management and sea level rise, Sustainable forest management/REDD+, Biodiversity conservation and sustainable land management, Energy, UNFCCC National Communications en Current negotiations on the UNFCCC.

AdeKUS

INFOBULLETIN

5

Jaargang 10 | Nr. 5 | maart 2011 | AdeKUS Infobulletin

Weather patterns, climate variability, climate change and disaster risk management in Suriname By: Nurmohamed Ph.D. (r.nurmohamed@uvs.edu)

e stijging van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur op aarde en het smelten van de ijskappen in de afgelopen 100 jaar zijn wetenschappelijk aangetoond en zorgen voor veranderingen in het klimaat en zeespiegelstijging. Deze veranderingen verschillen van plaats tot plaats in de wereld: er zijn gebieden die meer neerslag krijgen en andere gebieden minder; de temperatuur neemt overal toe, maar de grootte verschilt van land tot land. Bij klimaatveranderingen kijken we naar significante veranderingen in klimaatvariabelen, voornamelijk van de gemiddelde jaarlijkse of maandelijkse neerslag en temperatuur, en wel voor tijdreeksen langer dan 100 jaren. Vaak kijken we naar6

de trend van de tijdreeks. Bij klimaatvariabiliteit (climate variability) kijken we naar tijdreeksen tot ongeveer 30 jaren. Klimaatverandering (stijging van de temperatuur) zoals dat zich mogelijk zal ontwikkelen in de komende 100 jaren, vraagt acties die nu moeten worden genomen (b.v. minder uitstoot van broeikasgassen bewerkstelligen, meer groen planten), om de effecten over 100 jaar te kunnen zien. Bij klimaatvariabiliteit (b.v. droogten, overstromingen) zullen we klaar moeten staan om morgen al acties te kunnen uitvoeren (b.v. verplaatsen van mensen, extra voedselaanvoer). Het is logisch dat veranderingen in het klimaat zowel op korte als lange termijn impact hebben op diverse sectoren (b.v. landbouw, waterkracht, visserij, ecosystemen in wetlands,), kortom het gehele bestaan van mens, natuur en

milieu, en leven op aarde (b.v. gezondheid), zowel op land als in het water. De grootste en directe impact van klimaatverandering (stijging in temperatuur) is op de neerslag en simultaan op de zoetwatervoorraden (freshwater resources) in rivieren en grondwater-aquifers. Gerapporteerde droogten en overstromingen in Suriname kennen we vanaf 1821, maar het valt op dat in de laatste 10 jaren deze vaker voorkomen en zullen voorkomen door klimaatverandering. Recente klimaatstudies over Suriname geven aan dat de jaarlijkse gemiddelde temperatuur aan het stijgen is (station Cultuurtuin), maar de tijdreeks is te kort om daar een wetenschappelijke uitspraak over te doen. De variaties in jaarlijkse neerslag zijn overal in Suriname groot en

AdeKUS

INFOBULLETIN

Jaargang 10 | Nr. 5 | maart 2011 | AdeKUS Infobulletin

verschillend. De trends zijn niet significant positief of negatief. Vanwege het feit dat diverse oceaan-atmosferische processen in de Atlantische oceaan en de Pacific oceaan (b.v. El Nio) het klimaat in Suriname benvloeden, direct of indirect door de globale klimaatverandering, en het feit dat neerslag in Suriname ook al historisch enorm varieert, maakt het nog moeilijker klimaatverandering en klimaatvariabiliteit en de oorzaken te onderzoeken. Globale klimaatmodellen (GCMs) hebben aangegeven dat in Suriname de gemiddelde jaarlijkse temperatuur met rond 2,6oC tegen 2080 zal zijn gestegen en dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag dan met ongeveer 5% zal zijn afgenomen . Gedurende het jaar zullen mogelijk de maanden januari-april natter worden dan normaal en meidecember droger dan normaal. Dit betekent dat de extremen nog hoger of lager zullen worden tegen 2080 en dat dus de kans op droogten en overstromingen vergroot wordt inclusief warmere dagen dan normaal en hogere waterstanden dan normaal in rivieren. Vanwege het feit dat er veel onzekerheden kunnen zijn in de GCMs (b.v. simulatieschaal is 250-350 km, verschillende GCMs