INFO Lovendegem Mei 2015

of 12 /12
UITNEEMBARE KATERN JEUGD met alle info over de zomervakantie! LENTECONCERT Vendredi 13 24 MEI 2015 Meer info zie pg. 6 2015 #02 MEI/JUNI INFO

Embed Size (px)

description

 

Transcript of INFO Lovendegem Mei 2015

 • Uitneembare katern jeUgd met alle info over de zomervakantie!

  lenteconcertVendredi 1324 mei 2015Meer info zie pg. 6

  2015

  #02M

  EI/JUNI

  INFO

 • NIEUWS02

  nieuwe openingsurengEMEENtEdIENstENvanaf 1 mei

  melDingsformulier

  Uitgezonderd Bibliotheek, Recyclagepark en Buitenschoolse opvang

  gemeentehuisKerkstraat 45T 09 370 70 [email protected]: Ma. tot vrij.: 8u30 - 12u(op afspraak: 8u-8u30)Di.: 16u 19u (dienst Bevolking of andere diensten op afspraak)Woe.: 14u 17u1ste zat./maand: 9u 11u30 (dienst bevolking)

  Blijf op de hoogtewww.lovendegem.bewww.facebook.com/lovendegemwww.twitter.com/lovendegemNieuwsbrieven via: www.lovendegem.be

  nuttige contactgegevens: OCMW/Sociaal huis T 09 370 70 [email protected]

  Sport T 09 370 70 [email protected]

  Bibliotheek T 09 370 70 [email protected]

  Politie lowazone T 09 370 60 60www.lowazone.be

  wachtDienstenApothekers T 09 039 99 69www.geowacht.be

  Tandartsen T 09 033 99 69www.tandarts.be

  Huisartsen T 09 22 80 222

  nooDnummersBrandweer 112Politie 101Waterstoring 078 35 35 88Gasreuk 0800 65 0 65Stroomstoring 078 35 35 00

  colofonGemeentelijk infoblad, verschijnt zes maal per jaar.redactie Dienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerkingVerantwoordelijke uitgeverChris De Wispelaere, burgemeester, Kerkstraat 45, 9920 LovendegemVormgeving en druk De Sonville

  U heeft een vraag, klacht, melding of suggestie of u wil uw mening kwijt over een gemeentelijke aangelegenheid? Laat het ons weten.

  Naam: ...Adres:..Tel: .. E-mail:

  Afgeven of opsturen naar Gemeentebestuur, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem of via [email protected] of vul de meldingskaart online in via www.lovendegem.be

  Een volledig overzicht van de openingsuren van de gemeentediensten vindt u op onze web-site www.lovendegem.be/Openingsuren.

  8u-8u30 8u30-12u 14u-16u 16u-17u 17u-19u

  Maandag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaar Gesloten Gesloten

  dinsdag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaarBevolking: open

  Andere diensten: op afspraak(niet tussen 15/07 en 15/08)

  Woensdag Op afspraak Open Open Gesloten

  donderdag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaar Gesloten Gesloten

  Vrijdag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaar Gesloten Gesloten

  9u30-11u30

  1ste zaterdag van de maandBevolking: open / Andere diensten: gesloten> telkens 1ste zaterdag, uitgezonderd feestdag= 2de zaterdag> Niet in augusuts

 • KORT NIEUWS 03

  In de loop van de maand oktober 2014 werden bezoe-kers van de gemeentediensten bevraagd over de klan-tentevredenheid en de openingsuren.

  Enkele opvallende resultaten op een rij: 252personenvuldendeenqutein,23%deeddit

  online,77%werdbevraagdinhetgemeentehuisofin de Buitenschoolse Opvang;

  Meerdan80%vanallebezoekisbestemdvoordedienst Onthaal, Bevolking en Archief (de vroegere dienst Burgerzaken);

  89% van de bezoekers kon tijdens het eerstebezoek geholpen worden;

  Meerdan80%vandemensenwerdgeholpenbin-nen de 5 minuten;

  40%informeerdezichvooraleerlangstekomenophet gemeentehuis;

  97%vandebezoekersvonddatmenopeencorrec-teenvriendelijkemaniergeholpenwerd.94%vande bezoekers vond dat men vlot werd geholpen.

  Over de openingsuren werden volgende resultaten ver-zameld: Van alle ondervraagden wil 42% ook tijdens een

  avondopening kunnen langskomen; 47%vandebezoekersheeftgeenvoorkeurvanavond

  voordeavondopening.Vandebezoekersdieweleenvoorkeur hebben, kiest men voor dinsdag- of donder-dagavond;

  Met een avondopening tot 18u, hebben we eentevredenheid van30%.Eenopening tot 19udoetdetevredenheidstijgentot72%.

  Bevraging KLANtENtEVREdENHEId

  gouDen giDsPapier of elektronisch?

  Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gouden enwitte gids thuis willen ontvangen. Om te voorkomen dat de telefoonboeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, is er de mogelijkheid om u uit te schrijven via een link onderaan de startpagina van de website: www.goudengids.be.

  Personen die zich uitschijven vr 24 mei 2015, met ver-melding van hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Metuitschrijvingen na bovenvermelde datum, zal pas volgend jaar rekening gehouden kunnen worden.

  Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books voor, de elektro-nische versies van goudengids.be en witttegids.be. De inte-grale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiks-gemak en om de milieu-impact te verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen nu via deze link: www.goudengids.be/ebook.

  zitDagen bELAstINgENdonderdag 21 mei & donderdag 28 mei9u tot 12u en 13u tot 16u

  RAADzAAL Kasteeldreef 72

  Samen met het bestaande team van begeleiders in de Buitenschoolse Opvang zorg je voor een aangename en speelsevakantievoorkinderenvan2,5tot12jaar.Voormeer info surf naar www.lovendegem.be.

  solliciteren: ViamotivatiebriefenCV(opleidingen/ofdiplomadui-delijk vermelden): schriftelijk aan Buitenschoolse Opvang De Speelboom, t.a.v.ElsCoucke,Kerkstraat45,9920Lovendegemvia e-mail naar [email protected] sollicitaties t.e.m. 8 mei 2015

  joBstuDenten gezochtVoor de buitenschoolse Opvang

 • 30

  De Compostdag is een aanrader voor wie een oplossing zoekt voor zijn gras, tuin- en keukenafval.

  In het recyclagepark demonsteren de kringloopkrachten hoe u thuis met een compostvat, een compost-bak of een composthoop groenten-, fruit- en tuinafval kunt composte-ren. Elk jaar opnieuw zetten onze compostmeesters hun beste beentje voor om er een leerrijke dag van te maken. Het loont zeker de moeite om eens langs te komen!

  Meer [email protected]

  De gemeente gaat over tot de verkoop van drie loten hout aan de hoogste bieder.

  De loten kunnen tot zaterdag 16 mei 2015 tijdens de openings-uren op het recyclagepark beke-ken worden.

  De biedingen kunnen onder gesloten omslag met vermelding Verkoophout uiterlijkopmaan-dag18mei2015aanhetcollegevan burgemeester en schepenen, t.a.v. de milieudienst worden bezorgd.

  Vanaf 1 juni 2015 wordt er, net zoals in een deel van deMolendreef, een zone 30minuten parkeren ingevoerd in deKerkstraat.Ditindezonetussendehuisnummers5tem13,inde nabijheid van de meeste winkels in de Kerkstraat.

  Deze zone 30 minuten wordt er ingevoerd om een grotereparkeercirculatie te krijgen. Op deze manier wordt winkelen bij de lokale handelaars nog aangenamer.

  Vanaf25junirijdenallebuslijnen volgens de dienst-regeling schoolvakantie.

  BelbusZomergem-Lovendegem - Waarschoot: rijdt op zondag enkel nog tussen 10 uur 's morgens en 19 uur 's avonds.

  Meer info aan de haltes of www.delijn.be/lovendegem

  compostDag zaterDag 6 juni, 9u tot 12u & 14u tot 17u

  verkoop3 LOtEN HOUtmaanDag 18 mei 2015

  parkerenKERKstRAAtblauwe zone 30 minuten

  nieuwedIENst-REgELINgde Lijn

  MOBILITEIT & MILIEU04

 • MOBILITEIT & MILIEU 05

  BelgerinkelNAAR dE WINKEL 25 april tot 30 mei

  Winkel tussen 25 april en 30 mei met de fiets of te voet bij de deelnemende handelaars en krijg een Belgerinkel-sticker met unieke code. Ieder bezoek aan een deelnemende handelaar is een nieuwe kans.

  registreer uw coDeNa registratie van deze code via www.belgerinkel.be maakt u binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs. Nieuw dit jaar is dat u niet enkel meer via internet dient te registeren, maar u kunt kiezen tussen internetregistratie

  of het kleven van stickers op een op een spaarkaart en deze deponeren in n van de spaardozen die tot en met 1 juni te vinden zijn in het gemeente-huis en de bibliotheek.

  Naast de organisatoren schenken ook IVM, de gemeente en de adviesraadlokale economie diverse prijzen.

  Meer infowww.lovendegem.bewww.belgerinkel.be

  Elke inwoner kan zijn fiets en bromfiets gratis laten regi-streren. Hierbij wordt uw rijksregisternummer op uw fiets-kader gekleefd met een niet-verwijderbare vinylklever die de fiets niet beschadigt.

  Metditnummerweetdepolitiemeteendatudeeigenaarbent als uw fiets na een diefstal wordt teruggevonden.

  Vergeet niet bij aanbieding voor de fietsregistratie debetreffende fiets en uw identiteitskaart en/of SIS-kaart mee te brengen!

  Maak een afspraak met de magazijnier en laat uw fietsgratis registreren!

  Meer info [email protected]

  parkeren VERHOOgdE bERMVeelalstellenwevastdatautobestuurdersverkeerdelijkdenken dat men zich in de bebouwde kom beter op de verhoogde berm parkeert. Dit is evenwel niet toegestaan volgens de wegcode, wegcode art. 24.1 Kb 01/12/1975

  Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 1 onverminderd artikel 23.4 (www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/188-art23), op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering.

  Wie parkeert op de verhoogde berm maakt het dikwijls voetgangers lastig om veilig langs straat te wandelen of uit te wijken.

  fietsregistratiegRAtIs OP AfsPRAAKbreng uw sIs- of identiteitskaart mee

 • mei & juni IN LOvENdEgEM

  06

  openDeurDag petanquecluB vinDerhoutezondag 3 mei, 10uPlaats: Speelplein Rozenhoed, VinderhouteInfo: www.pcvinderhoute.be

  apenkurenzondag 10 mei, 13u30Plaats: SporthalInfo: www.lovendegem.be/jeugd

  orchiDeen en liBellen in De Damvallei zondag 10 mei, 13u30Natuurpunt organiseert een wandeling met ervaren natuurgids rond de Damvallei op zoek naar orchideen en libellen rond de uitgestrekte plassen. Wandelschoenen zijn nuttig.Plaats: VertrekaanBierstalInfo: [email protected]

  marcassou classiczaterdag 30 mei, zondag 31 meiWTCLovendegemorganiseertdiversefietstochten'WEG'en'VTT'.Plaats: Polyvalente zaal sporthalInfo: http://users.telenet.be/WTCLovendegem

  schoolfeest gBs vinDerhoutezaterdag 30 mei, 14uInfo: www.gbslovendegem.be

  workshops & cursussennaaicursusKINdERKLEdINgKeuze tussen verschillende modellen: Bermuda, zomerhemdje of jurkje met pas. De lessen starten in mei en juni. Info: www.naailes.be

  VRIJE TIJD

  lenteconcertVENdREdI 13zonDag 24 mei, 11uDrie lentes geleden in de kunsthu-maniora van het Lemmensinstituut te Leuven vonden Mart Flecijn en SiebeChau elkaar op muzikaal vlak. Naasthun klassieke opleiding wilden ze graag anderemuzikalepadenontdekken.MetDjango Reinhardt, Stphane Grappelli, Astor Piazzolla, Roby Lakatos en nog veel meer artiesten als inspiratiebron doken zij de wereld van de manouche en de tango in.

  Een jaar later vervolledigden Staf Ubaghs en Laurens Mannaerts hetgipsy swing ensemble.

  Momenteelspelenzijdriejaarintensiefsamen en voelen zij elkaar heel goed aan. ze bieden een mix van zigeuner-muziek, gipsy swing, romances, jazz en tango aan met hier en daar klassieke interpretaties.

  Mart Flecijn: vioolSiebe Chau: GitaarLaurens Mannaerts: gitaar en basgitaarStaf Ubaghs: percussie

  Meer info Kaarten kosten 5 en zijn te verkrijgen bij de bibliotheek en in het gemeente-huis, tijdens de openingsuren.

  meetjeslanDse uittip10 JAAR tE gEKMANIsCHE MANNENVRijdAg 8 MeI, 20U30, de heRBAKKeR

  In 2014 wordt het 10-jarige bestaan van Te Gek gevierd!?. Daarom trekken viermannendeboeropmetManischeMannen, een muziektheatervoorstel-ling die de laatste twijfels over het geestelijk welzijn van het sterke geslacht zal wegnemen. De vier ManischeMannen zijn: Wannes Cappelle (HetZesde Metaal), Stefaan Degand (Het

  Toneelhuis, Theater Antigone, De Ronde, Quiz me Quick), Guy Swinnen (TheScabs)enMarcelVanthilt (ArbeidAdelt,MTV,VillaVanthilt)

  Meer info: CultuurcentrumHerbakkerEeklowww.ccdeherbakker.be

  leescluBOPEN bOEK woensDag 17 juni, 20u

  Het boek Ultramarijn van Henk VanWoerden wordt besproken. Neem gerust contact op met de bib als u interesse hebt om deel te nemen!

  Meer info [email protected]

 • 707

  alle Diensten zijn gesloten op:vr 01/05:Feestvandearbeiddo 14/05: Hemelvaartsdagvr 15/05: BrugdagMa 25/05: Pinkstermaandag

  De sporthal is gesloten op:Zo 24/05: Pinksteren

  VRIJE TIJD

  mei & juni IN LOvENdEgEM

  Boottocht gent compleetzondag 7 juni, 14u15CurieusLovendegemneemtumeevoor 1000 jaar architectuur en verhalen tijdens een tocht van 90' met gids aan boord. U vaart op 4 waterlopen: Leie, Schelde, Lieve en Ketelvaart. Info: [email protected]

  neBulastreffenzondag 21 juni, 9uDe Nebulasbikers organiseren motortreffen met bepijlde rit van 170 km en live optreden vanaf 15u door XzENT Rockband.Plaats: VinderhoutedorpInfo: www.nebulasbikers.com

  open tuinenDag lAndelijKe gIldezondag 28 juni, 12uEen wonderlijk samenspel van natuur en menselijke vaardigheid ziet u in een achttal siertuinen van eigen creatie en architecturale aanleg zijn te bezoeken viaeenbewegwijzerdefietsroute(kanook met de auto). Plaats: SporthalInfo: http://lovendegem.landelijkegilden.be/

  het Dorp herontDekt PAUL RObbRECHt IN LOVENdEgEM

  joka-kamp JONgEREN gEzOCHt

  In het kader van het project Het Dorp Herontdekt. Paul Robbrecht in Lovendegem, wordt een fotowed-strijd georganiseerd.

  De wedstrijd staat open voor alle amateurfotografen en heeft als thema De publieke ruimte in Lovendegem: zwart-wit fotos of kleurenfotos (erzijn twee categorien) van open-bare en private gebouwen, straten, waterwegen, pleinen, monumenten, open ruimte, tuinen, natuur in LovendegemenVinderhoute.

  Inzendingen worden aanvaard tussen 15 mei en 15 augustus 2015. Aan de beide categorien is een waardebon van 250 voor de aankoop van foto-materiaal verbonden.

  prijsuitreikingDe prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 18 september 2015 om20u in de grote raadzaal van het OCMW-gebouw, Kasteeldreef 72 teLovendegem, waar ook een selectie vande ingezondenfotoszalwordententoongesteldvan18septembertot25 oktober 2015.

  Meer info Het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement zijn te vinden op www.hetdorpherontdekt.be

  Tijdens de vakanties organiseert Joka kampen voor jongeren in woon- en zorgcentra, voorzieningen voor perso-nen met een beperking en psychiatri-sche centra. De jongeren leven een week in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en organise-ren animatieactiviteiten voor hen. zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een weekje andere en onvergetelijke vakantie. Een ervaring om nooit te ver-geten!

  OokinDVCDeTriangelisereenkampvan 5 juli tot 11 juli. Er zijn nog steeds plaatsen om mee te gaan op dit unieke kamp!

  Ben jij tijdens de zomer op zoek naar vrijwilligerswerk in de zorgsector? Doe je dit graag in groep samen met andere jongeren? Dan is een Joka-kamp zeker iets voor jou!

  Meer info Je vindt de volledige kampkalender en alle informatie terug op www.jokaweb.be

 • 08 VRIJE TIJD

  VRijdAg 22 MeI 2015: 4De lo-loopt

  Afstanden: Kidsrun-36912kmInschrijvingen: vanaf18u(tent Lostraat Lovendegem)Start: 19u30Deelnameprijs: 3/6Contact: [email protected]

  VRijdAg 29 MeI 201525ste eeksken jogging

  Afstanden: Kidsrun5,610,614,9 kmInschrijvingen: vanaf18u(tentEeksken Lovendegem-Sleidinge)Start: 19u30Deelnameprijs: 3(-15j.)/6Contact: [email protected]

  VRijdAg 3 jUlI 201511De sia trappistenloop

  Afstanden: Kidsrun3,36,6/9,913,2kmInschrijvingen: vanaf18u(voetbalterreinNeerstraatVinderhoute)Start: 19u30(kidsrun:19u25)Deelnameprijs: Kidsrun:33,3/6,6km:8-9,9/13,2km:10Contact: [email protected]

  VRijdAg 7 AUgUstUs 201520ste joggIng geMeentelijKe sportraaD

  Afstanden: Kidsrun4812kmInschrijvingen: vanaf18u(gemeentelijk sportcentrum Lovendegem)Start: 19u30Deelnameprijs: 3/6Contact: [email protected]

  ter info:Op elke jogging: waardevolle

  herinneringen & prijzen te winnen.Er is een extra prijzenpot vanwege

  vanwege de gemeentelijke sportraad en vanwege bVbA Marc Van Wiemeersch voor de deelnemers dieaan3vande5joggingshebbendeelgenomen, dit op basis van een bijkomende tombola (trekking op 7 augustus 2015).

  20ste joggingcupLOVENdEgEM22 & 29 mei, 3 juli, 7 augustus

  Meer [email protected]

  g-fietsprovincie!23 & 30 mei, 13 juni

  De provincie Oost-Vlaanderen zet dit jaar vooral in op de G-sport (Gehandicaptensport), en meer bepaald het G-fietsen. Hiervoor worden in de maanden mei en juni Fietsspecials georganiseerd, verspreid over de provincie. De fietsspecials het dichtst bij onze gemeente zijn:

  23mei:provinciaalsportcentrumPuyenbroeck, Wachtebeke.

  30mei:provinciaaldomeinHetLeen, Eeklo.

  13juni:provinciaaldomeinDeBrielmeersen, Deinze.

  Meer informatie over de fietsspecials?ProvincieOost-Vlaanderen,dienst SportTel. 09 267 76 [email protected]

  kermissenkermis lovrijdag 22 mei tot maandag 25 mei

  vrijdag 22 mei: jogging en receptie. zaterdag 23 mei: rommelmarkt, kindernamiddag, eetmaal en optreden Lindsay en dansavond metDJPeterVanPraag.zondag 24 mei: motorrit, sneukeltoer en dansavond met DJ PeterVanPraagmaandag 25 mei: vinkenzetting, koers en priv schieting (liggende wip)

  Info: www.vzwwijkkermislo.be

  vinDerhoutse feestenvrijdag 29 mei tot zondag 31 mei

  vrijdag 29 mei: Culinaireavondmarkt,MissExclusiveentravestieshow. zaterdag 30 mei: Rommelmarkt/met kinderanimatie, coverband: Pussy Willow en aansluitend dansavond zondag 31 mei: Aperitiefconcert: Muzamies,eetfestijn,benefietvoordeKleuterschoolvanVinderhoute,kindershow en optreden van Wendy VanWanten

  Info: www.feestensportcomitevinderhoute.be

  eeksken kermis vrijdag 29 mei tot maandag 1 juni

  vrijdag 29 mei: Jogging en schietingzaterdag 30 mei: kindernamiddag, reclame- en folklorestoet en optredens in de tent zondag 31 mei: rommelmarkt, oldtimerrit, optredens van Kristof en Gene Thomas.maandag 1 juni: eetfestijn en feest voor de derde leeftijd

  Info: www.eeksken.be

  fietsspecialwat? gratis fietsevenement en fietsbeurs voor kinderen en volwassenen met een handicap kennismaking met diverse soorten aangepaste fietsen mogelijkheid tot deelname aan diverse fietstochten (georganiseerd of vrij fietsen)

  wanneer? zaterdag 30 mei van 14 tot 17 uur start begeleide fietstocht om 14.30 uur

  waar? provinciaal domein Het Leen Gentsesteenweg 80 te Eeklo aanmelden in de onthaaltent

  meer info? Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Sport tel. 09 267 76 12 e-mail: [email protected] www.oost-vlaanderen.be

  fietsspecial

 • WONEN, LEvEN & ONdERNEMEN 09

  Om naar het buitenland te kunnen reizen deze zomer heeft u officile reisdocu-menten nodig. Denk er tijdig aan, het zou immers spijtig zijn uw reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat uw documenten niet in orde zijn.

  Waar geldig geldigheidstermijn aanVraag

  ident

  iteits

  kaar

  t Uw ID geeft toegang tot alle landen van de EU en tot enke-le verder gelegen toeristische bestemmingen.

  Als er geen minimumgeldig-heid van identiteitskaart wordt vermeld, dient het document enkel geldig te zijn tot datum terugkeer. Geldig voor 5 jaar.

  1Recentekleurenfoto Uwoudeidofattestvan

  verlies of diefstal Termijn:10werkdagen

  of spoedprocedure Dienstbevolking

  kids-i

  d

  De kids-ID geldt als officile reisdocument in de meeste Europese landen en voor enkele niet-Europese landen. Voor landen waar de kids-ID niet erkend wordt, moet je kind een reispaspoort hebben.

  Minstens geldig tot datum van terugkeer. Geldig voor 3 jaar.

  1Recentepasfoto Inhetbijzijnvanmin-

  stens n van de ouders Termijn:10werkdagen

  of spoedprocedure Dienstbevolking

  reisP

  as

  Als volwassene heeft u een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig om te reizen naar de meeste landen buiten de Europese Unie.

  Als er geen minimumgeldig-heid van uw reispas wordt vermeld, dient het document enkel geldig te zijn tot datum terugkeer. Geldig voor 7 jaar.

  1Recentekleurenfoto Uwidentiteitskaart Indienvantoepassing:

  uw vorige reispas Bentujongerdan18

  jaar, dan komt een ouder of voogd mee

  Termijn:6Werkdagenof spoed-procedure

  Dienstbevolking

  VisUm

  U mag sommige landen alleen binnen als u een visum heeft. Een visum verleent de toe-lating om een land binnen te komen en er gedurende een beperkte periode te ver-blijven.

  Geldig voor de duur van uw verblijf.

  Aantevragenin ambassade van land van bestemming!

  Geldigereispas Termijn:afhankelijkvan

  ambassade

  rijbe

  Wijs

  U mag in heel de Europese Unie en de hele Europese EconomischeRuimtemeteenBelgischrijbewijsrijden.BovendienishetBelgischerijbewijs in heel wat andere landen erkend.

  Geldig zolang de foto verge-lijkend is. Bankkaartmodelgeldigvoor10 jaar.

  Viaaanvraagformulier Termijn:3werkdagen Dienstbevolking

  inter

  nat.

  rijbe

  Wijs Nodig wanneer u naar een landreistdathetBelgischrijbewijs niet erkent.

  Geldig voor 3 jaar. Viaaanvraagformulier Termijn:3werkdagen Dienstbevolking

  ik ga op reis en ik neem mee ...

  Meer [email protected]://diplomatie.belgium.be(op deze site kan u nagaan welke documenten u nodig heeft voor uw bestemming)

  http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten

  Wanneer u op vakantie gaat of geruime tijd afwezig bent, dan laat u uiteraard uw woning/apparte-ment/zaak niet graag onbeheerd achter. De politie Lowazone biedt de mogelijkheid om afwezigheids- of vakantietoezicht aan te vragen.

  Dit betekent dat de interventieploe-gen en wijkinspecteurs in de mate van het mogelijke regelmatig langs-komen en toezicht houden op uw eigendom. Bij enig probleem of onregelmatigheid wordt de door u opgegeven contactpersoon verwit-tigd om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

  Meer infowww.lowazone.be

  vakantieTOEZICHT

  opgelet!NIEUWE OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

 • wElzIJn & gEzonDhEiD10

  Rode Kruis-Vlaanderen zoekt extra bloeddonoren met een negatieve bloedgroep.Misschien heb je een familielid of kennis met een negatieve bloedgroep? Breng die dan zeker mee naar de volgende bloedinzameling.

  Ben je negatief? Das positief!

  Elke bloedgroep redt levens

  Wie help jij?

  AB-

  A-B-

  O-

  facebook.com/RodeKruisVltwitter.com/RodeKruisVL#wiehelpjij

  roDe kruisKOM bLOEd gEVENBloeD geven. waarom?Dagelijks hebben honderden mensen een bloedtransfusie nodig. Na een ongeval, een bevalling of een opera-tie...

  wist u Dat u 70% kans heBt Dat u ooit in uw leven BloeD zal noDig heBBen? Endatmaar3%vandeBelgenbloed,plasma of plaatjes geeft? Alleen dank-zij personen die een levensreddende gift willen doen, kan een behandeling met bloed vanzelfsprekend blijven.

  wie helpt u met uw BloeD?Dokters geven aan hun patinten alleen dat deel van het bloed dat ze nodig hebben. Daarom wordt uw bloed na de afname in het labo gesplitst. En zakje van jouw bloed kan dus verschillende mensen helpen. Uw rode bloedcellen gaan naar patinten die veel bloed hebben verloren of worden gebruikt bij operaties, beval-lingen... Uw plasma wordt toegediend aan patinten na een zwaar ongeval of bijvoorbeeld aan pasgeboren babysmet een ernstige vorm van geelzucht. Heel wat plasma wordt gebruikt als basis voor een hele reeks medicatie. Uw bloedplaatjes zijn onmisbaar voor leukemiepatinten of mensen die che-motherapie krijgen.

  wie mag BloeD geven?Elke gezonde persoon tussen 18 en 66 jaar mag starten met bloed geven. Dit gebeurt op een veilige manier door ervaren en speciaal opgeleide men-sen. U mag maximaal 4 keer per jaar bloed geven. Na elke bloedgift moet u minstens twee maanden wachten voordat u opnieuw bloed mag geven. Plasma of bloedplaatjes geven mag vaker (om de twee weken).

  een leven reDDen in een half uur tijDU wordt geregistreerd als bloedgever aan de hand van uw identiteitskaart. Daarna vult u een medische vragenlijst en zal de arts deze met u overlopen. zo gaat hij na of u gezond bent en of u bloed mag geven.

  Na de afname kunt u tijdens een drankje wat bijpraten met de andere donoren. Een kwartiertje later kunt u naar huis.

  wilt u ook Donor worDen?Bloed geven is enorm belangrijk en u helpt er vele anderen mee. Ook in Lovendegem willen we het aantal bloedgiften verhogen. In 2015 waren er 405 donoren. Kunnen we er 500 halen in 2015?

  kom langs in het tempelhofOPNVANVOLGENDEDATA:

  DonDerDag 16 juli Van 17U tOt 20UDonDerDag 15 oktoBer Van 17U tOt 20U

  Meer infowww.rodekruis.beLocatie bloedgeventempelhoftulpenstraat 11

 • vOLWaSSENvORMINg 11

  leer werkenMEt UW tAbLEtcursus voor 55+

  De seniorenraad nodigt 55-plussers uit voor een meer-daagse cursus over de tablet. De enige voorwaarde is dat u over een eigen tablet moet beschikken en u die moet meenemen naar de lessen. (Het besturingspro-gramma mag verschillen: android, Windows, iOS,)

  Dezelfde cursus wordt tweemaal gegeven: in het voor-jaar en in het najaar. Er zijn 2 niveaus voorzien:

  Iemanddiealkanwerkenmeteencomputer,kanzichinschrijvenvoor3lesdagen.

  Iemanddienognietwerktmeteencomputer,kanzichinschrijven voor 4 lesdagen.

  voorjaarCURsUs VOOR dE NIEt-PC gEbRUIKER - aVrijdag8,15,22&29mei

  CURsUs VOOR dE PC gEbRUIKER - BVrijdag5,12&19juni

  najaarCURsUs VOOR dE NIEt-PC gEbRUIKER - cVrijdag9,16,23&30oktober

  CURsUs VOOR dE PC gEbRUIKER - DVrijdag13,20&27november

  Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 10 per cursus. Wie graag wil deelnemen, moet dus snel zijn!

  waar? Bibliotheek Lovendegem, Dorp 28wanneer? Op bovenstaande data telkens van 13u30 tot 16u30 kostprijs? 30 voor een cursus (te betalen bij de aanvang van de eerste les)wie? 55-plussers uit de gemeente. We geven voor-rang aan de inwoners van Lovendegem/Vinderhoute. Inwoners van andere gemeenten worden op een wachtlijst geplaatst.

  juBileamorel-ketsdIAMANtEN JUbILEUM10 februari

  De muynck-De cuyperdIAMANtEN JUbILEUM

  17 februari

  van rentergem-claeysgOUdEN JUbILEUM27 februari

  Meer info Vermelden bij inschrijving: naam, adres, telefoon, geboortedatum en cursus A-b-C-d. inschrijven via [email protected] via de postOCMW/sociaal HuisKasteeldreef 72, 9920 Lovendegemt.a.v. Marieke Hugaert

 • Like ons op facebook.com/lovendegem en volg ons op twitter.com/lovendegem