INFO Lovendegem Mei 2015

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of INFO Lovendegem Mei 2015

 • Uitneembare katern jeUgd met alle info over de zomervakantie!

  lenteconcertVendredi 1324 mei 2015Meer info zie pg. 6

  2015

  #02M

  EI/JUNI

  INFO

 • NIEUWS02

  nieuwe openingsurengEMEENtEdIENstENvanaf 1 mei

  melDingsformulier

  Uitgezonderd Bibliotheek, Recyclagepark en Buitenschoolse opvang

  gemeentehuisKerkstraat 45T 09 370 70 20info@lovendegem.bewww.lovendegem.beOpen: Ma. tot vrij.: 8u30 - 12u(op afspraak: 8u-8u30)Di.: 16u 19u (dienst Bevolking of andere diensten op afspraak)Woe.: 14u 17u1ste zat./maand: 9u 11u30 (dienst bevolking)

  Blijf op de hoogtewww.lovendegem.bewww.facebook.com/lovendegemwww.twitter.com/lovendegemNieuwsbrieven via: www.lovendegem.be

  nuttige contactgegevens: OCMW/Sociaal huis T 09 370 70 50info@ocmwlovendegem.be

  Sport T 09 370 70 49sport@lovendegem.be

  Bibliotheek T 09 370 70 45bibliotheek@lovendegem.be

  Politie lowazone T 09 370 60 60www.lowazone.be

  wachtDienstenApothekers T 09 039 99 69www.geowacht.be

  Tandartsen T 09 033 99 69www.tandarts.be

  Huisartsen T 09 22 80 222

  nooDnummersBrandweer 112Politie 101Waterstoring 078 35 35 88Gasreuk 0800 65 0 65Stroomstoring 078 35 35 00

  colofonGemeentelijk infoblad, verschijnt zes maal per jaar.redactie Dienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerkingVerantwoordelijke uitgeverChris De Wispelaere, burgemeester, Kerkstraat 45, 9920 LovendegemVormgeving en druk De Sonville

  U heeft een vraag, klacht, melding of suggestie of u wil uw mening kwijt over een gemeentelijke aangelegenheid? Laat het ons weten.

  Naam: ...Adres:..Tel: .. E-mail:

  Afgeven of opsturen naar Gemeentebestuur, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem of via info@lovendegem.be of vul de meldingskaart online in via www.lovendegem.be

  Een volledig overzicht van de openingsuren van de gemeentediensten vindt u op onze web-site www.lovendegem.be/Openingsuren.

  8u-8u30 8u30-12u 14u-16u 16u-17u 17u-19u

  Maandag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaar Gesloten Gesloten

  dinsdag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaarBevolking: open

  Andere diensten: op afspraak(niet tussen 15/07 en 15/08)

  Woensdag Op afspraak Open Open Gesloten

  donderdag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaar Gesloten Gesloten

  Vrijdag Op afspraak Open Telefonisch bereikbaar Gesloten Gesloten

  9u30-11u30

  1ste zaterdag van de maandBevolking: open / Andere diensten: gesloten> telkens 1ste zaterdag, uitgezonderd feestdag= 2de zaterdag> Niet in augusuts

 • KORT NIEUWS 03

  In de loop van de maand oktober 2014 werden bezoe-kers van de gemeentediensten bevraagd over de klan-tentevredenheid en de openingsuren.

  Enkele opvallende resultaten op een rij: 252personenvuldendeenqutein,23%deeddit

  online,77%werdbevraagdinhetgemeentehuisofin de Buitenschoolse Opvang;

  Meerdan80%vanallebezoekisbestemdvoordedienst Onthaal, Bevolking en Archief (de vroegere dienst Burgerzaken);

  89% van de bezoekers kon tijdens het eerstebezoek geholpen worden;

  Meerdan80%vandemensenwerdgeholpenbin-nen de 5 minuten;

  40%informeerdezichvooraleerlangstekomenophet gemeentehuis;

  97%vandebezoekersvonddatmenopeencorrec-teenvriendelijkemaniergeholpenwerd.94%vande bezoekers vond dat men vlot werd geholpen.

  Over de openingsuren werden volgende resultaten ver-zameld: Van alle ondervraagden wil 42% ook tijdens een

  avondopening kunnen langskomen; 47%vandebezoekersheeftgeenvoorkeurvanavond

  voordeavondopening.Vandebezoekersdieweleenvoorkeur hebben, kiest men voor dinsdag- of donder-dagavond;

  Met een avondopening tot 18u, hebben we eentevredenheid van30%.Eenopening tot 19udoetdetevredenheidstijgentot72%.

  Bevraging KLANtENtEVREdENHEId

  gouDen giDsPapier of elektronisch?

  Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gouden enwitte gids thuis willen ontvangen. Om te voorkomen dat de telefoonboeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, is er de mogelijkheid om u uit te schrijven via een link onderaan de startpagina van de website: www.goudengids.be.

  Personen die zich uitschijven vr 24 mei 2015, met ver-melding van hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Metuitschrijvingen na bovenvermelde datum, zal pas volgend jaar rekening gehouden kunnen worden.

  Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books voor, de elektro-nische versies van goudengids.be en witttegids.be. De inte-grale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiks-gemak en om de milieu-impact te verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen nu via deze link: www.goudengids.be/ebook.

  zitDagen bELAstINgENdonderdag 21 mei & donderdag 28 mei9u tot 12u en 13u tot 16u

  RAADzAAL Kasteeldreef 72

  Samen met het bestaande team van begeleiders in de Buitenschoolse Opvang zorg je voor een aangename en speelsevakantievoorkinderenvan2,5tot12jaar.Voormeer info surf naar www.lovendegem.be.

  solliciteren: ViamotivatiebriefenCV(opleidingen/ofdiplomadui-delijk vermelden): schriftelijk aan Buitenschoolse Opvang De Speelboom, t.a.v.ElsCoucke,Kerkstraat45,9920Lovendegemvia e-mail naar buitenschoolseopvang@lovendegem.be sollicitaties t.e.m. 8 mei 2015

  joBstuDenten gezochtVoor de buitenschoolse Opvang

 • 30

  De Compostdag is een aanrader voor wie een oplossing zoekt voor zijn gras, tuin- en keukenafval.

  In het recyclagepark demonsteren de kringloopkrachten hoe u thuis met een compostvat, een compost-bak of een composthoop groenten-, fruit- en tuinafval kunt composte-ren. Elk jaar opnieuw zetten onze compostmeesters hun beste beentje voor om er een leerrijke dag van te maken. Het loont zeker de moeite om eens langs te komen!

  Meer infoMilieuTel.093707038milieu@lovendegem.be

  De gemeente gaat over tot de verkoop van drie loten hout aan de hoogste bieder.

  De loten kunnen tot zaterdag 16 mei 2015 tijdens de openings-uren op het recyclagepark beke-ken worden.

  De biedingen kunnen onder gesloten omslag met vermelding Verkoophout uiterlijkopmaan-dag18mei2015aanhetcollegevan burgemeester en schepenen, t.a.v. de milieudienst worden bezorgd.

  Vanaf 1 juni 2015 wordt er, net zoals in een deel van deMolendreef, een zone 30minuten parkeren ingevoerd in deKerkstraat.Ditindezonetussendehuisnummers5tem13,inde nabijheid van de meeste winkels in de Kerkstraat.

  Deze zone 30 minuten wordt er ingevoerd om een grotereparkeercirculatie te krijgen. Op deze manier wordt winkelen bij de lokale handelaars nog aangenamer.

  Vanaf25junirijdenallebuslijnen volgens de dienst-regeling schoolvakantie.

  BelbusZomergem-Lovendegem - Waarschoot: rijdt op zondag enkel nog tussen 10 uur 's morgens en 19 uur 's avonds.

  Meer info aan de haltes of www.delijn.be/lovendegem

  compostDag zaterDag 6 juni, 9u tot 12u & 14u tot 17u

  verkoop3 LOtEN HOUtmaanDag 18 mei 2015

  parkerenKERKstRAAtblauwe zone 30 minuten

  nieuwedIENst-REgELINgde Lijn

  MOBILITEIT & MILIEU04

 • MOBILITEIT & MILIEU 05

  BelgerinkelNAAR dE WINKEL 25 april tot 30 mei

  Winkel tussen 25 april en 30 mei met de fiets of te voet bij de deelnemende handelaars en krijg een Belgerinkel-sticker met unieke code. Ieder bezoek aan een deelnemende handelaar is een nieuwe kans.

  registreer uw coDeNa registratie van deze code via www.belgerinkel.be maakt u binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs. Nieuw dit jaar is dat u niet enkel meer via internet dient te registeren, maar u kunt kiezen tussen internetregistratie

  of het kleven van stickers op een op een spaarkaart en deze deponeren in n van de spaardozen die tot en met 1 juni te vinden zijn in het gemeente-huis en de bibliotheek.

  Naast de organisatoren schenken ook IVM, de gemeente en de adviesraadlokale economie diverse prijzen.

  Meer infowww.lovendegem.bewww.belgerinkel.be

  Elke inwoner kan zijn fiets en bromfiets gratis laten regi-streren. Hierbij wordt uw rijksregisternummer op uw fiets-kader gekleefd met een niet-verwijderbare vinylklever die de fiets niet beschadigt.

  Metditnummerweetdepolitiemeteendatudeeigenaarbent als uw fiets na een diefstal wordt teruggevonden.

  Vergeet niet bij aanbieding voor de fietsregistratie debetreffende fiets en uw identiteitskaart en/of SIS-kaart mee te brengen!

  Maak een afspraak met de magazijnier en laat uw fietsgratis registreren!

  Meer info MagazijnTel.093707024magazijn@lovendegem.be

  parkeren VERHOOgdE bERMVeelalstellenwevastdatautobestuurdersverkeerdelijkdenken dat men zich in de bebouwde kom beter op de verhoogde berm parkeert. Dit is evenwel niet toegestaan volgens de wegcode, wegcode art. 24.1 Kb 01/12/1975

  Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 1 onverminderd artikel 23.4 (www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/188-art23), op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering.

  Wie parkeert op de verhoogde berm maakt het dikwijls voetgangers lastig om veilig langs straat te wandelen of uit te wijken.

  fietsregistratiegRAtIs OP AfsPRAAKbreng uw sIs- of identiteitskaart mee

 • mei & juni IN LOvENdEgEM

  06

  openDeurDag petanquecluB vinDerhoutezondag 3 mei, 10uPlaats: Speelplein Rozenhoed, VinderhouteInfo: www.pcvinderhoute.be

  apenkurenzondag 10 mei, 13u30Plaats: SporthalInfo: www.lovendegem.be/jeugd

  orchiDeen en liBellen in De Damvallei zondag 10 mei, 13u30Natuurpunt organiseert een wandeling met ervaren natuurgids rond de Damvallei op zoek naar orchideen en libellen rond de uitgestrekte pla