BAV INFO (oktober)

download BAV INFO (oktober)

of 20

 • date post

  05-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het informatiebulletin van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

Transcript of BAV INFO (oktober)

 • BAV in

  foINFOBULLETIN belangenorganisatie amateur voetbalverenigingen

  Nummer 1, jaargang 2 Oktober 2014 www.bav-voetbal.nl

  van praag krijgt zijn zin

  IN DE TOP VAN DE KNVB WILDEN ZE EEN ANDERE KANT OP DAN DE MEERDERHEID. DAN KOMEN ER KRACHTEN

  LOS VAN MENSEN MET ANDERE MOTIEVEN.

  NIEUWE BESTUURSSTRUCTUUR KNVB

  - Professor Paul Verweel

  grasDe zin en onzin van

  strijdentegenkrimp

 • Inhoud

  paulverweel

  PeterVan baak

  5 KNVB gaat het wr anders doen De KNVB heeft gekozen voor een nieuwe bestuursstruc-tuur. De organisatie moet samensmelten tot n KNVB, dat volgens onderzoekers past bij de tijd. Het betekent ook definitief het einde van het vrijwilligersmodel, waar-bij de leden van de KNVB doordrongen tot in de top van de organisatie. Het model waar eerder drie jaar lang aan is gewerkt wordt in de prullenbak gegooid.

  6 Interview professor Paul Verweel

  Professor Paul Verweel zat zes jaar in het algemeen bestuur amateurvoetbal van de KNVB. Hij is een gepas-sioneerd tegenstander van het bestuurlijke model waar Zeist nu voor heeft gekozen. Dat de KNVB dit er in een halfjaartje uit frommelt, vind ik onzorgvuldig. Ik denk dat een organisatie die 125 jaar oud is, op een zorgvul-dige manier een transitie moet doen. En: De ziel is nu verdwenen uit het amateurvoetbal.

  10 De zin en onzin van (kunst)gras Er komen steeds meer geluien in de media die het voet-ballen op kunstgras minachten. Er zou niets boven de geur van echt gras gaan. Dat klopt helemaal, zegt expert Arjan Knottnerus. Maar de discussie wordt steeds meer op basis van sentimenten gevoerd. Het is goed om alle feiten eens naast elkaar neer te leggen. En dat doet hij in dit nummer van BAV INFO.

  13 Visie op sponsoring

  Volgens Peter van Baak van SponsorVisie zouden loka-le amateurclubs meer steun van de overheid moeten krijgen. Gemeentes zouden alle lokale amateurclubs moeten sponsoren, vindt hij. Een lokale vereniging heeft een heel interessant bereik, namelijk de leden, bezoe-kers en overige betrokkenen. Allemaal mensen met een soortgelijk profiel uit de directe regio en er is heel veel interactie met elkaar.

  Op de coverDe bestuursorganisatie van de KNVB gaat op zn kop. Het betekent het einde van de vrijwilligers-structuur en het begin van een geprofessionali-seerde organisatie. Daarmee krijgt voorzitter Mi-chael van Praag zijn zin, tot onvrede van anderen.

  13Gemeente moet club sponsoren

  6Dit is onzorgvuldig gedaan

 • 3Voetbal kan de wereld misschien niet redden, maar kan er wel een bij-drage aan leveren P9

  Opnieuw wordt de bestuurlijke structuur van het amateurvoetbal aangepast Deze keer was de klap een stuk korter dan in de vorige ronde. Toen is immers behoorlijk langer gediscussieerd over een structuur die nu nauwelijks aan de praktijk zal worden getoetst. Blijkbaar functioneert de financile malaise in Zeist als een soort paardenmiddel om de besluitvorming nu op Hicks-snel-heid te laten plaatsvinden.Uiteindelijk gaat het echter om het resultaat en wat mij betreft kan dat de toets der kritiek wel doorstaan. Het bestuur amateurvoetbal verdwijnt, de professionele directie komt ook qua verantwoordelijkheid- nadrukkelijker in beeld en er komt een raad van toezicht, conform het betaald voetbal. En het immer uitgesproken streven om te komen tot n KNVB zal over een paar jaar gestalte gaan krijgen. Dat is althans nu de bedoeling.Het meest interessante onderdeel is wat mij betreft de invoering van een uit 100 leden bestaande ledenraad i.p.v. de 60 leden van de verenigingsraad nu. Deze ledenraad bestaat straks uit personen die moeten worden gekan-dideerd door minstens 20 verenigingen, terwijl deze leden verder meer dan nu verplicht zullen zijn met hun regionale achterban van ongeveer 30 clubs contact te onderhouden.Ik ben dan ook wat minder negatief gestemd dan voormalig vice -voorzit-ter amateurvoetbal Paul Verweel elders in dit blad. Wat anders is dat het amateurvoetbal bij de later volgende integratie met het profvoetbal tot n KNVB uiteraard goed moet opletten dat de belangen van de ruim een miljoen amateurs goed worden geborgd. Dat spreekt voor zich. Enfin, wordt vervolgd. De BAV kijkt voor u mee.Dat laatste zal ongetwijfeld gebeuren, maar dan wel zonder de schrijver dezes. Ik heb namelijk besloten om mij niet opnieuw voor een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen als voorzitter. Wanneer men voor een derge-lijke beslissing staat spelen natuurlijk meerdere overwegingen een rol. De doorslag om mij niet herverkiesbaar te stellen ligt evenwel in het feit dat de bestuursstructuur die wij na de fusie van LBA en BZV tot BAV voor ogen hadden, door vroegtijdige herroeping van het besluit daartoe mijns inziens geen kans van slagen heeft gekregen. Naar mijn mening is zelfs nauwelijks geprobeerd een en ander van de grond te krijgen. Meer energie ging zitten in het ongedaan maken ervan en nu in het weer opnieuw bepalen van een bestuurlijke BAV-structuur.Nadat we enkele jaren (voorbereiding fusie, feitelijke integratie en dus mis-lukte invoering van een nieuwe structuur) behoorlijk intern gericht bezig zijn geweest breekt er nu dus nog zon fase aan.Veel liever had ik me op basis van de nu dus gesneuvelde structuur ( die behoorlijke overeenkomsten vertoonde met het hiervoor vermelde leden-raadmodel van de KNVB), gericht op de contacten met onze leden, de clubs dus, en die een prominentere rol gegeven op een moment waarop de KNVB beslist nog niet zover was. Derhalve een uitgelezen kans en belangrijk om ons in allerlei overleggen met o.m. de KNVB te kunnen legitimeren als verte-genwoordigers van de clubs.Voor de goede orde: de besluitvorming binnen de BAV is op volstrekt legitie-me wijze tot stand gekomen. Daarover geen misverstand. Maar een nieuwe periode van navelstaren en uitvinden hoe we nu weer zullen gaan werken is aan mij niet besteed. Vandaar mijn vertrek per 1 november a.s..Wees echter niet bezorgd, er komt ongetwijfeld een andere trekker van de kar. Ik wens de BAV en alle lidvereni-gingen het allerbeste voor de toekomst en dank een ieder voor het vertrouwen dat gedurende zeven jaren in mij is gesteld.

  Theo Piederiet

  svdinxperlo

  14 Help, we krimpen

  De Achterhoek is een van de krimpregios in Nederland. En daar hebben de voetbal-verenigingen last van. Met moeite kunnen er jeugdelftallen worden samengesteld, maar eigenlijk is een fusie de enige op-lossing. Alleen is dat volgens een nieuw project juist nt de remedie.

  16 Najaarsvergadering BAV De BAV houdt zaterdag 1 november haar najaarsvergadering. Plaats van handeling is het Van der Valk Hotel in Zwolle. Aan-vang is 10.00 uur, ontvangst vanaf 9.00 uur. Een van de punten op de agenda is het afscheid van voorzitter Theo Piederiet. Hij stelt zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn.

  14Strijden tegen de krimp

  VAN DE VOORZITTER

  Quote

 • sonodruk.nl

  L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino

  t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl

  indruk met kleur

  morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

  iedereen verdient een morgen

  Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

  Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. De KWF Kanker Infolijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

  Bel de gratis KWF Kanker Infolijn0800 - 022 66 22

 • 5sonodruk.nl

  L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino

  t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl

  indruk met kleur

  De KNVB heeft gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur. De organisa-tie moet samensmelten tot n KNVB, dat volgens onderzoekers past bij de tijd waarin wij leven. Het betekent ook definitief het einde van het vrijwilli-gersmodel, waarbij de leden van de KNVB doordrongen tot in de top van de organisatie. Het voorbereidde be-stuursmodel, waaraan het bestuur drie jaar had gewerkt, wordt in de prullen-bak gegooid.

  Drie jaar lang heeft de amateursectie van de KNVB geworsteld en gewerkt aan een bestuurlijke vernieuwing. Het moest efficinter en centraler. Met een Vereni-gingsraad en districtscolleges als vertegen-woordigende organen van de verenigingen. De rechtstreekse inbreng voor de leden verdween daarmee. De nieuwe werkwijze ging begin dit jaar van start, maar viel samen met grote financile problemen bij de amateursectie.De amateurs blijken plots met een miljoe-nenschuld te kampen, zouden een werkor-ganisatie hebben die niet meer van deze tijd is en echte medezeggenschap lijkt ver te zoeken. De paniek in Zeist is groot. De arbeidsorganisatie krimpt met 50 ftes en de contributie per lid gaat omhoog om de financile schade te beperken. In mei van dit jaar krijgt het bestuur amateurvoetbal te horen dat het zijn biezen kan pakken. Bureau Berenschot ontvangt van de KNVB vervolgens de opdracht onderzoek te doen naar een nieuw passend bestuursmodel. Dat werd zaterdag 20 september in Zeist gepresenteerd. En wat blijkt? Het roer moet weer om. De KNVB is er voor de leden, schrijven de opstellers. Dus moeten zij gehoord worden. Zeist moet naar de clubs toe en niet an-dersom. Het moet allemaal lokaler. Gerben van den Berg van bureau Berenschot: In deze moderne digitale tijd wordt juist klein-schaligheid gevraagd.De nieuwe aanpak werd tijdens een speci-

  ale vergadering op zaterdag 20 september in Zeist door nagenoeg alle leden omarmd, ook al gaat de uitwerking ervan nog enige tijd duren. Maar met ingang van het komen-de jaar moet een en ander geffectueerd zijn. De snelheid waarmee het nieuwe be-stuursmodel wordt ingevoerd deed Hans Engelvaart, afgevaardigde district Oost, cy-nisch verzuchten: Wie durft nog te beweren dat de KNVB een log lichaam is. De Dronte-naar hield zijn scepsis niet verborgen. Wie garandeert mij dat we met dit model niet dezelfde fouten maken? In ieder gev