Transcom-Info mei 2014

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info mei 2014

 • INF

  O05

  / 2

  014

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Mei

  201

  4

 • I n t e r s e c t o r a a l Hoe denken de partijen over mobiliteit

  en openbare diensten ? p. 4

  P o s tOntwerp cao 2014-2015

  Geslaagde militantenvorming p. 6

  V e r v o e r o v e r d e w e gRondetafelgesprekken sociale harmonisering

  Protocolakkoord Taxi en locatievervoer

  Uber boven alles ?

  Protocolakkoord sector verhuis

  Hospitalisatieverzekering handel in

  brandstoffen p. 12

  D i a m a n tSamen sterk met Zuid-Afrikaanse en

  Botswaanse diamantvakbonden

  Verhuis secretariaat p. 19

  S p o o r w e g e nDe spoorindex

  De Raad aan zet in het 4e spoorwegpakket

  Preventie van psycho-sociale risicos

  Sociaal akkoord p. 22

  T e l e c o mEen cao 2015-2016?

  Te veel vragen bij deeldossiers p. 26

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  ACV-Transcom digitaal p. 29

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Moeder waarom kiezen wij?

  Het is bijna zover, op 25 mei kiezen we onze nieuwe ver-

  tegenwoordigers voor de federale, regionale en Europese

  parlementen. Er staat heel wat op het spel, want er wordt

  beslist welke richting we uitgaan voor de komende vijf

  jaar. Een keuze voor de juiste partij is niet eenvoudig,

  want het is geen sinecure om de lijvige partijprogrammas

  van alle politieke partijen door te nemen. Daarom hebben

  we voor jou een deel van het werk gedaan. Op onze inter-

  sectorale paginas vind je een handig overzicht terug van

  de standpunten van de politieke partijen. Het zou ons te

  ver brengen om dit voor hele partijprogrammas te doen,

  daarom focussen we op mobiliteit en openbare dienstver-

  lening, twee belangrijke themas binnen onze centrale. Je

  vindt niet enkel een vergelijking tussen alle partijen, maar

  ook onze standpunten (uit het memorandum) komen er

  in terug. Welke partijen delen het standpunt van ACV-

  Transcom? Dat vind je terug in het schema.

  Met ons memorandum bezochten we de politieke par-

  tijen die zijn ingegaan op onze uitnodiging. Daar hebben

  we ons project kunnen toelichten en hebben we aange-

  geven dat we een partner zijn in het verwezenlijken van

  een solidair beleid. Een solidair beleid, dat wil zeggen dat

  we voluit gaan voor de rechten van de werknemers n

  voor solidariteit. Maar welke richting ons land uiteindelijk

  uitgaat na de verkiezingen, blijft koffiedik kijken. Het zou

  een slechte zaak zijn, moest de verzorgingsstaat verder

  worden afgebouwd. In zon samenleving krijgen werkne-

  mers en vakbondsleden het (nog) zwaarder te verduren.

  Bovendien is er van solidariteit geen sprake meer en wor-

  den de zwaksten in de samenleving geviseerd. Dit is niet

  de samenleving die wij willen.

  We blijven niet staan roepen aan de zijlijn. We gaan de

  strijd aan en gaan voluit voor een sociale n solidaire

  maatschappij. Onze militanten en medewerkers komen

  elke dag op voor een maatschappij waar er wordt geluis-

  terd naar werknemers en waar niemand wordt uitgeslo-

  ten. We hopen op een solidaire uitslag op 25 mei en die

  solidaire uitslag begint bij jouw stem. Stem dus verstan-

  dig, stem solidair!

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Mei

  201

  4

 • I n t e r s e c t o r a a l

  H o e d e n k e n d e p a r t i j e n o v e r m o b i l i t e i t e n

  o p e n b a r e d i e n s t e n ?

  Mobiliteit Optimalisatie wegennet met infrastructuurwer-ken rond ring van Brus-sel en Antwerpen

  Openbaar vervoer sti-muleren om duurzame mobiliteit te creren

  Spoorvervoer beter af-stemmen op gewestelijk openbaar vervoer

  Multimodale (combinatie van goederenvervoer over water, spoor en weg)knooppunten opzetten

  Investeren (via publiek-private samenwerking) in ontsluiting van (lucht)havens en centrumste-den.

  Mensen stimuleren om openbare mobiliteitskeu-zes te maken

  Gentegreerd openbaar vervoersaanbod

  Overslagmogelijkheden met spoor-en waterwe-gen opwaarderen.

  Bedrijven stimuleren om zich aan het water te vestigen via ondersteu-ning van de aanleg van kaaimuren.

  Geen grote infrastruc-tuurwerken (Ooster-weel/verbreding van de ring), wel tolvrij maken Liefkenshoek en optima-lisatie van de Brusselse Ring.

  Investeren in meer open-baar vervoer

  Lokale economie met kortere afstanden tussen producent en consument, spaart heel wat (vracht)verplaatsingen uit.

  Gerichte investeringen in weginfrastructuur de grootste knelpunten en missing links aanpakken. Vooral rond Brussel en Antwerpen

  Volledige integratie tus-sen spoor en streekver-voer

  Herziening van de ba-sismobiliteit (= bushalte op redelijke afstand). Dit kost te veel en is niet efficint. Daarom kleiner basisnet, met hogere frequentie.

  Doelgerichte investeringen nodig in missing links, maar ook in extra rijruimte, nieuwe wegen en spitsstroken

  Concurrentieel en eenvraaggericht openbaar vervoer (uitvoering uitbesteden aan private sector)

  Geen extra baanvakken en autosnelwegen

  Openbaar vervoer moetaantrekkelijker worden dan de auto, vooral in de steden.

  Het openbaar vervoer moet ook veel regelmatiger rijden en comfortabeler en goed-koper zijn

  Goederentransport over lange afstand: verplicht met het spoor of de boot (door publieke investeringen)

  File-aanpak: extra beton geen oplossing

  Meer en beter openbaar vervoer (investeringen)

  Nauwere samenwerking tussen de openbaar ver-voersmaatschappijen

  Internaliseren van alle infrastructuur- en externe kosten veroorzaakt door het goede-renvervoer

  Verdere zoektocht naar beste mobiliteitsoplossin-gen

  Bus-, metro- en tramlijnen zodanig op elkaar en op het spoorverkeer afstemmen, dat de combinatie van deze vervoersmiddelen efficin-ter wordt

  Meer stimulansen voor het vrachtvervoer via water en spoor.

  Openbare diensten

  Investeren in publieke sector (geen verdere liberalisering)

  Meerderheidsaandelen in overheidsbedrijven behouden

  Statuut ambtenaar be-houden

  Wilde stakingen voorko-men door goed sociaal overleg

  Sterke overheidsdien-sten in dienst van bedrij-ven en burgers

  Meerderheidsaandelen Belgacom behouden

  Gaan naar een statuut voor alle werknemers in priv en openbare sectoren

  Verbod op wilde stakin-gen in overheidsbedrij-ven, geen verplichte mi-nimale dienstverlening

  Openbare diensten is een grote kost voor de staat, maar is een belangrijke maatschappelijke op-brengst voor burgers en samenleving.

  Geen afschaffing van vaste benoeming, wel wegwerken van de ver-schillen tussen statutai-ren en contractuelen

  Tegen verbod op wilde stakingen. Het stakings-recht van de werkne-mers is een funda-menteel recht dat al te dikwijls wordt ingeperkt of onder druk gezet.

  Minder ambtenaren

  Bpost en Belgacom zijn beursgenoteerd bedrij-ven, de politiek houdt zich beter afzijdig bij het beleid van die bedrijven.

  Verbod op wilde stakin-gen in overheidsbedrij-ven

  Minder overheid

  Overheid moet zich te-rugtrekken uit telecom, post en banken

  Contractuele afspraken worden de regel, het apart ambtenarenstatuut is de uitzondering en wordt meer flexibel en modern

  Verbod op wilde stakin-gen in overheidsbedrijvn. Minimale dienstverlening

  Publieke diensten uitbou-wen

  De post moet weer 100% in handen van de overheid.

  Statuut ambtenaar behou-den

  Staken is een fundamenteel recht.

  De overheid moet zo om-vangrijk zijn als nodig om zijn publieke taken te vervullen.

  Meerderheidsaandelen Belgacom behouden

  Ambtenarenstatuuut behou-den

  Wilde stakingen kunnen niet, maar stakingsrecht is fundamenteel. Een wet is geen oplossing

  Verregaande ontvetting van het overheidsapparaat

  Het statuut van de amb-tenaren moet meer in lijn worden gebracht met dit van de andere categorien.

  Geen beperking van sta-kingsrecht, maar minimale dienstverlening bij NMBS

  Het is bijna zover, op 25 mei kiezen we onze nieuwe vertegenwoordigers voor de federale, regionale en Europese parlementen. Er staat heel wat op het spel,

  want er wordt beslist welke richting we uitgaan voor de komende vijf jaar. Een keuze voor de juiste partij is niet eenvoudig, want het is geen sinecure om de

  lijvige partijprogrammas van alle politieke partijen door te nemen. Daarom hebben we voor jou een deel van het werk gedaan. Hieronder vind je een handig

  overzicht terug van de standpunten van de politieke partijen. Het zou ons te ver brengen om dit voor de hele partijprogrammas te doen, daarom focussen we

  op mobiliteit en openbare dienstverlening, twee belangrijke themas binnen onze centrale. Je vindt niet enkel een vergelijking tussen alle partijen, maar ook

  onze standpunten (uit het memorandum) komen er in terug.

 • 5Mobiliteit Optimalisatie wegennet met infrastructuurwer-ken rond ring van Brus-sel en Antwerpen

  Openbaar vervoer sti-muleren om duurzame mobiliteit te creren

  Spoorvervoer beter af-stemmen op gewestelijk openbaar vervoer

  Multimodale (combinatie van goederenvervoer over water, spoor en weg)knooppunten opzetten

  Investeren (via publiek-private samenwerking) in ontsluiting van (lucht)havens en centrumste-den.

  Mensen stimuler