ABAB info, april / mei 2016

of 8 /8
ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info april 2016 » Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten » De zakelijke auto niet privé gebruiken » Bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven

Embed Size (px)

Transcript of ABAB info, april / mei 2016

Page 1: ABAB info, april / mei 2016

ABAB infoDoe er uw voordeel mee

1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 1 14-04-11 08:45

ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl

1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 4 14-04-11 08:45

ABAB info april 2016» Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten» De zakelijke auto niet privé gebruiken» Bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven

Kijk voor het laatste nieuws op onze website!

Page 2: ABAB info, april / mei 2016

abab.nl abab.nl 2 7

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten U wilt investeren in een veelbelovend, innovatief project dat hoge risico’s met zich meebrengt? U beschikt over de kennis, de visie en de ambitie, maar u heeft onvoldoende financiële middelen? Het is in dat geval lastig om financiering te krijgen bij een bank. Het aflossen van de lening hangt immers grotendeels af van het slagen van het project. De overheid wil de krediet- verstrekking aan dit soort projecten gemakkelijker maken met het Innovatie-krediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor starters, maar ook voor de gevestigde bedrijven. Het geld is beschikbaar voor de financiering van baanbrekende, technisch vernieuwende projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten of een technische ontwikkeling van een nieuw product. Het moet gaan om projecten die een technische uitdaging met zich mee brengen en die van groot (commercieel) belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Belangrijk is dat het project een uitstekend business perspectief biedt. De goedgekeurde projecten zijn meestal hightech ontwikkelingen die focussen op duurzaamheid of een maatschappelijk probleem oplossen. Subsidiefocus heeft recentelijk en in het verleden succesvol Innovatiekredieten aangevraagd. Ook op dit moment lopen er trajecten waarbij Subsidiefocus, samen met de adviseurs van Corporate Finance van ABAB Accountants en Adviseurs, ondersteuning biedt bij het aanvragen van het Innovatiekrediet.

Beschikbaar budgetIn 2016 is er € 60 miljoen beschikbaar voor het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten. De overige kosten moeten op een andere manier afgedekt zijn. De minimale omvang van een project is € 150.000, het maximale krediet dat u kunt krijgen is € 10 miljoen. Slaagt uw project niet? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen. Is het project in technische zin gelukt, maar kunt u er geen commercieel succes van maken? Dan moet u de lening wel terugbetalen.

Innovatief in Oost-Nederland? Maak gebruik van OP-Oost!Voor mkb’ers die gevestigd zijn in Gelderland of Overijssel is het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP-Oost) interessant. Het subsidieprogramma heeft tot doel om innovaties en de koolstofarme economie te stimuleren. De activiteiten moeten passen binnen de sectoren Agro & Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Daarnaast wordt gezocht naar crossovers tussen deze sectoren en ICT, water, creatieve industrie, chemie en de maakindustrie.

Het OP-Oost programma sluit deels aan bij de subsidieregeling MIT. Haalbaarheids- projecten en R&D-samenwerkings-projecten kunnen aangevraagd worden binnen de MIT. De subsidieregeling kent de volgende openstellingen: Grote R&D samenwerkingsprojectenEen subsidieaanvraag kan worden ingediend door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Het project moet zich richten op de uitvoering van een gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die tenminste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het subsidiepercentage binnen deze open- stelling bedraagt maximaal 40%, met een maximum van € 2,5 miljoen. Als de samen-werking uit minder dan drie mkb-bedrijven bestaat, wordt dit bedrag verlaagd tot € 1,5 miljoen. De subsidie wordt opengesteld door middel van een tender. Alleen de beste projecten komen in aanmerking voor subsidie. De

eerste openstelling is van 1 maart tot en met 3 mei 2016. De tweede tranche loopt van 1 september tot en met 15 november 2016. Stimulering ProeftuinenEen proeftuin is een voorziening waar producten, processen of diensten die in ontwikkeling zijn, getest kunnen worden in een praktijksituatie. Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemingen die projecten uitvoeren gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin, de exploitatie van de proeftuin of het upgraden van een bestaande proeftuin. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% voor de experimentele ontwikkeling en 50% voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. Het subsidie-bedrag bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2017. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie voor haalbaarheidsstudies in Noord-BrabantBent u een mkb-ondernemer uit Noord-Brabant en laat u een haalbaarheidsstudie uitvoeren als voorbereiding op een innovatieproject? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie via de Subsidie- regeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant.

Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-BrabantHet innovatieproject waarop de haalbaarheidsstudie is gericht, moet bijdragen aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentie-vermogen én verduurzaming van één of meer Brabantse topsectoren of van cross-overs tussen één of meer Brabantse top-sectoren en andere sectoren. De Brabantse topsectoren zijn (Agro)food, High Tech, Biobased economy, Life Sciences, Maintenance en Logistiek. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u gevestigd zijn in Noord-Brabant of moeten de activiteiten daar plaatsvinden. De haalbaarheidsstudie moet uitgevoerd worden door een ervaren externe partij met verstand van haalbaarheidsstudies. Tevens moet het project worden ondersteund door een goed projectplan met een sluitende begroting.

sluit met uw opdrachtgever, kan uw opdrachtgever zekerheid krijgen over de loonheffingen. U moet dan wel werken volgens de afspraken in deze model-overeenkomst.

Van privérekening naar zakelijke rekeningHet kan nodig maar ook aantrekkelijk zijn om vermogen van een privérekening over te brengen naar een zakelijke rekening. Daar is niets mis mee, mits u de spelregels van vermogensetikettering in acht neemt. Vermogensetikettering wil zeggen dat u een vermogensbestanddeel moet aanmerken als verplicht privé-, ondernemings- of keuzevermogen. Van ondernemingsvermogen kan sprake zijn wanneer u geld vanuit uw privérekening overboekt naar uw zakelijke rekening omdat u het geld op korte termijn nodig heeft binnen uw onderneming. Gebruikt u het geld in werkelijkheid niet binnen uw onderneming, dan blijven de op de zakelijke rekening geboekte liquide middelen voor u gewoon tot uw box 3- vermogen behoren. De tenaamstelling en het karakter van een bankrekening (privé of zakelijk) zijn dus niet bepalend voor de fiscale kwalificatie. Het gaat erom waar-voor het geld aantoonbaar is bestemd, dus voor gebruik binnen uw IB-onderneming of voor eigen gebruik.

Bedenktijd na beëindigings- overeenkomstScheiden de wegen tussen u en een werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan heeft de werknemer een bedenktermijn van twee weken, mits u deze bedenktijd schriftelijk vastlegt in de beëindigingsovereenkomst. Wanneer de bedenktijd niet in de overeen-komst zelf wordt vermeld, geldt een termijn van drie weken. Gedurende

deze wettelijke bedenktermijn kan de werknemer zonder opgaaf van reden door een schriftelijke verklaring aan de werkgever de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd gaat officieel in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Eerdere mondelinge afspraken of een voorlopige overeenstemming per e-mail over het beëindigen van een arbeids-overeenkomst gelden niet als start voor de twee weken bedenktijd. Voor werkgevers is het daarom van belang dat, na overeen-stemming, de officiële papieren zo snel mogelijk worden ondertekend en zijn voorzien van de juiste datum.

Vergeet btw over plastic tas nietVerstrekt u sinds dit jaar tegen een geringe vergoeding plastic tassen aan uw klanten? Dan bent u verplicht hier 21% btw over af te dragen. Vergeet deze niet mee te nemen in uw btw-aangifte. Neem de verkoop van plastic tassen daarom op als vaste post in uw financiële administratie. De verschuldigde btw over de plastic tas mag worden afgerond op hele centen. Maar let op, de gekozen methode dient consistent te worden toegepast. Een tassenverzamelpunt is een goed alternatief voor de verkoop van

plastic tassen. Op deze manier kunnen klanten hun tassen hergebruiken. In dit geval is btw-heffing niet aan de orde. Ook mag u nog gratis papieren, stoffen en jute tassen aan klanten verstrekken. Zolang deze maar niet zijn voorzien van een plastic coating of voering.

TransitievergoedingSinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat dit onredelijk kan uitpakken voor werkgevers die aantoonbaar hun best hebben gedaan voor re-integratie van hun zieke werknemers. Hij is daarom bereid tot aanpassing van de verplichte transitie-vergoeding, maar wil daarvoor eerst in gesprek met de werkgeversorganisaties en vakbonden. Of werkgevers in de toekomst geen vergoeding zijn verschuldigd bij ontslag van hun werknemer na twee jaar ziekte en voldoende re-integratie pogingen, blijft voorlopig onduidelijk.

Page 3: ABAB info, april / mei 2016

abab.nl abab.nl 6 3

Aanvragen subsidieMkb-ondernemers en samenwerkings-verbanden waarin een mkb-bedrijf deelnemer is, mogen een aanvraag indienen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000. Is er concreet zicht op een vervolgfinanciering voor het project, dan wordt dit maximum met € 10.000 verhoogd. Aanvragen kan tot 28 februari 2017. Subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer weten?Heeft u vragen over één van de regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar [email protected].

De zakelijke auto niet privé gebruikenWanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, kunt u bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalender-jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.

In de praktijk is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie de enige manier om het bewijs te leveren dat er maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak zijn gereden. De volgende gegevens moeten in ieder geval in de rittenregistratie worden opgenomen:

■ het merk, het type en het kenteken van de auto;

■ de periode waarin de auto beschikbaar is geweest;

■ per rit: - de datum; - de begin- en eindstand van de kilometerteller; - het adres van vertrek en aankomst; - de gereden route als deze afwijkt van meest gebruikelijke route; - het karakter van de rit (privé of zakelijk); - de privé-omrijdkilometers bij een rit met zakelijke en privékilometers.

Strenge eisen aan bewijsDe Belastingdienst stelt strenge eisen aan het bewijs dat u moet leveren. Een aannemelijk verhaal is nog geen bewijs. Stel dat bij het controleren van een ritten-registratie blijkt dat een aantal ritten ontbreekt. De werknemer komt met een

verklaring en ondersteunt deze met documenten, zoals agenda’s, werkbonnen en facturen. Bovendien gebruikt hij een eigen auto voor privéritten. Toch beslist de rechter dat de kilometerstanden in de rittenregistratie niet kunnen kloppen, omdat een aantal ritten ontbreken. De rittenregistratie kan dan niet meer als bewijs dienen.

KeurmerkU kunt eventueel ook kiezen voor een rittenregistratiesysteem met keurmerk. Dit systeem plaatst u in de auto. Het biedt de zekerheid van een sluitende ritadministratie voor de gebruiker (werknemer en werkgever) en voorkomt discussies met de Belastingdienst over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. De privacy van privéritten wordt binnen het keurmerk gerespecteerd.

Einde discussie over 150 km-grensDe discussie over de 150 km-grens in de 30%-regeling lijkt beslecht. Onlangs besliste de Hoge Raad namelijk dat deze grens geen inbreuk vormt op het vrije werknemersverkeer. Door de 150 km-grens geldt de 30%-regeling kort gezegd alleen als de ingekomen werknemer in de 24 maanden vóór zijn eerste werkdag in Nederland langer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde.

Sinds de invoering van het 150-kilometer-criterium staat deze grens al ter discussie. Door de invoering van de 150 km-grens komen werknemers uit het grensgebied zoals België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en een deel van Duitsland niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Bent u btw verschuldigd als uw klant niet komt opdagen?Op de vraag of btw verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de vraag of ondernemers uit sectoren zoals hotels, restaurants en reisorganisaties (een deel van) de betaalde prijs mogen houden wanneer een particuliere klant niet komt opdagen.

De uitspraak van het Europese Hof wijkt

af van een eerdere uitspraak in een zaak. Hoewel beide zaken overeenkomsten vertonen, zijn er toch belangrijke verschillen op grond waarvan in de recente Air France-KLM zaak wel btw is verschuldigd over betalingen bij no shows. In de eerdere zaak van een hotelexploitant, was dat niet het geval. Dit heeft ermee te maken dat in de Air France-KLM zaak geen sprake is van een schadevergoeding, terwijl dit bij de hotelexploitant wel het geval was. Het is daarbij van belang te beseffen dat slechts sprake is van een belang bij de verkoop aan particulieren, omdat de ondernemer dan een btw-voordeel behaalt. Bij de verkoop aan ondernemers wordt namelijk in het geval van annulering een creditfactuur opgesteld waardoor de btw wordt terugbetaald aan de afnemer.

Gehele aankoopbedrag versus voorschotDe betaling bij no shows in de Air France- KLM zaak bestaat uit het gehele aankoop- bedrag voor de prestatie. In de zaak van de hotelexploitant bestaat de betaling slechts uit een voorschot. De luchtvaart-maatschappij lijdt dus geen schade door het niet komen opdagen van de passagier aangezien de passagier reeds het gehele aankoopbedrag van het vliegticket heeft betaald. De stelling van de luchtvaart-maatschappij dat sprake is van een onbelastbare schadevergoeding als gevolg waarvan over de reeds ontvangen vergoeding bij een no show geen btw is verschuldigd, gaat dus niet op.

Contractuele afsprakenDaarnaast werd door de luchtvaart-maatschappij het recht voorbehouden om de niet-benutte dienst door te verkopen aan een andere passagier, zonder dat zij verplicht is de prijs ervan terug te betalen aan de oorspronkelijke passagier. Aangezien hieruit volgt dat de luchtvaart-maatschappij geen schade lijdt, kan niet

deze uitgebreide Scholingsregeling buiten de sectorplannen kunnen van 1 april 2016 tot uiterlijk 31 maart 2018 worden ingediend.

Wees alert op btw-fraude!Ook de ondernemer die geen kwade bedoelingen heeft, kan betrokken raken bij btw-fraude door toedoen van de weder-partij. Ongewenst en onbedoeld betrokken raken bij btw-fraude kan vervelende consequenties met zich meebrengen. Het recht op vooraftrek van btw kan worden geweigerd of er kan een onderzoek naar fraude worden ingesteld. Gelukkig kunt u als ondernemer dit risico verkleinen. Wees daarom altijd alert en kritisch als u een deal sluit en let op de volgende punten.

ControlepuntenControleer altijd de volgende punten:

■ Staat uw wederpartij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

■ Zijn de overhandigde papieren echt? ■ Wat is de geschiedenis van het bedrijf?

Het kan geen kwaad om het bedrijf waarmee u zaken doet eens te googlen.

■ Is het fysieke adres van uw leverancier of afnemer bekend? Dus heeft de afnemer of leverancier een pand of kantoor waar u binnen kunt lopen om met iemand te spreken?

■ Controleer het btw-nummer van de partij met wie u zaken doet.

■ Controleer of de door uw afnemer uitgereikte facturen aan de factuureisen voldoen. Zo moet een factuur het btw-nummer van uw afnemer vermelden, een datum hebben en moet de geleverde dienst of het geleverde goed zijn omgeschreven. Daarnaast moet het in

rekening gebrachte bedrag exclusief btw vermeld staan. Ook moeten het btw-tarief en het btw-bedrag worden vermeld.

Verdachte zakenDe volgende signalen zijn reden tot zorg:

■ De prijs die u moet betalen is opvallend laag.

■ De factuur klopt niet of er ontbreekt iets belangrijks op de factuur, zoals het adres of telefoonnummer.

■ De leveranciers of afnemers bestaan maar kort en wisselen vaak.

■ De producten die worden geleverd zijn niet gebruikelijk in de branche van de leverancier.

■ De leverancier benoemt aan wie u de goederen mogelijk kunt doorverkopen en welke prijs u er dan voor zult krijgen.

ConclusieWanneer één van voorgaande situaties zich voordoet, betekent dit niet meteen dat er sprake is van btw-fraude, maar dit is wel een indicatie dat het verstandig is dat u nader onderzoek doet. Hoe meer van de voorgaande aspecten zich voordoen, hoe verdachter de situatie uiteraard is. Onderzoek in dat geval de situatie verder, om zo boetes te voorkomen. Deze worden niet alleen in geval van medeplegen opgelegd. Ook als u geen melding maakt van onjuist- of onvolledigheden, kan dit streng beboet worden.

Afwijken uren bij min-maxcontractBij een min-maxcontract mag het minimum aantal uren niet te veel afwijken van de werkelijke situatie. Indien een werknemer langere tijd structureel meer

werkt, getuigt het van goed ondernemer-schap als de ondergrens in het contract naar boven wordt bijgesteld. Een min-max contract biedt de werknemer garantie-uren met een marge naar boven, bijvoorbeeld 5-40 uur per week. Voor de werkgever kan zo’n contract handig zijn als u verwacht dat er tijdens onregelmatige periodes meer werk is dan gemiddeld.

Alleen in de situatie waarbij er gedurende ten minste een jaar structureel meer gewerkt wordt, kan via de rechter een verhoging van het minimum aantal uren in het contract worden geëist. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gemiddelde werkweek van 37,5 uur bij een contract van 5-40 uur per week. U voorkomt als werkgever een dergelijke claim door een realistisch minimum aantal uren vast te leggen. U kunt hiernaast ook opletten dat u de betreffende werknemer niet structureel meer uren inzet.

Ondernemer of in dienstbetrekking?U bent ondernemer zonder personeel, u heeft verschillende opdrachtgevers en u loopt ondernemersrisico? Kortom, volgens u is er geen enkele twijfel dat u een echte ondernemer bent. Toch wil één van uw opdrachtgevers uw vergoeding aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Kan dat?

Ja, dat kan. Voor het beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking gelden de volgende criteria: ‘het persoonlijk verrichten van arbeid tegen een vergoeding; waarbij sprake is van een gezagsverhouding die zou kunnen worden aangemerkt als werkgeversgezag’.

Ook als u een echte ondernemer bent, kan dus ten opzichte van bepaalde opdracht- gevers sprake zijn van een dienst-betrekking. Het één sluit het ander dan ook niet uit. Indien u een modelovereenkomst

Page 4: ABAB info, april / mei 2016

abab.nl abab.nl 4 5

Handreiking voor voorgelegde overeen- komst arbeidsrelatiesHoe beoordeelt de Belastingdienst of een voorgelegde overeenkomst arbeidsrelaties voor een opdrachtgever gevolgen heeft voor de loonheffingen? De Belastingdienst heeft hiervoor speciaal de handreiking beoordelingskader deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) uitgebracht.

Per 1 mei 2016 vervalt definitief de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Voortaan kunt u werken met vooraf door de Belasting-dienst goedgekeurde model- en voorbeeld-overeenkomsten. Wanneer u volgens zo’n overeenkomst werkt, heeft u als opdracht-gever vooraf de zekerheid dat u geen loon-

heffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wilt u geen gebruik maken van een model- of voorbeeldovereenkomst, maar wel de zekerheid vooraf hebben? Dan kunt u ook een eigen overeenkomst aan de Belasting-dienst voorleggen. De nu uitgebrachte Handreiking DBA bevat de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten.

Vier stappen van beoordelingAan de hand van de volgende vier ‘stappen’ in de Handreiking beoordeelt de Belastingdienst of de voorgelegde overeen-komst de elementen vertoont van een arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft de overeenkomst namelijk gevolgen voor de loonheffingen:

■ Stap 1: beoordelen gezagsverhouding ■ Stap 2: beoordelen persoonlijke

verplichting tot het verrichten van arbeid

■ Stap 3: beoordelen verplichting om loon te betalen

■ Stap 4: fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling

Bedrijfsopvolgings- regeling voor familie-bedrijvenU kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belasting-uitstel en -besparing realiseren. Bij erven en schenken van een onderneming kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfs-opvolgingsregeling.

De opvolger kan bij vererving of schenking van (aandelen in) een onderneming een beroep doen op de bedrijfsopvolgings-regeling (BOR). De waarde van de onderneming tot € 1.060.298,- is dan volledig vrijgesteld. Daarboven is een vrijstelling van toepassing van 83%. Boven de € 1.060.298,- is dus 17% van de waarde belast voor de schenk- of erfbelasting. Uitgaande van het maximale tarief van 20% (Tariefgroep 1: echtgenoot en kinderen), bedraagt de belastingdruk voor de schenk- of erfbelasting slechts 3,4%.

Kan er geen BOR worden toegepast, dan is bij de overgang van aandelen van de bv door een gecombineerde belastingdruk van inkomstenbelasting, AB-heffing en erf- of schenkbelasting maar liefst 40% belasting verschuldigd. Al met al kan men dus ruim 36% belasting uitstellen en besparen door het toepassen van de BOR.

VoorwaardenOm de faciliteiten van de BOR te krijgen,

moet sprake zijn van ondernemings-vermogen. Er mag dus geen sprake zijn van beleggingsvermogen. Bij vastgoed-bv’s kan hierover nog wel eens een discussie met de Belastingdienst ontstaan.

Een andere voorwaarde is dat, in het geval van vererving, de onderneming minimaal één jaar bij de erflater in bezit moet zijn. Vervolgens moeten de opvolger/ erfgenaam de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten.

Bij schenken ligt dat anders. De schenker moet de onderneming al vijf jaar in bezit hebben en de ontvanger moet de onderneming minimaal vijf jaar voort-zetten. Daarnaast moet de ontvanger voor de doorschuiving van de inkomsten-belastingclaim minimaal 36 maanden in dienst zijn bij de onderneming. Wordt achteraf niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt de vrijstelling alsnog teruggedraaid.

Transitievergoeding bij doorstartEen doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald. Onduidelijk was tot dusverre of er ook sprake is van opvolgend werkgever-schap bij een doorstart na een faillissement en overname van personeel van de failliet verklaarde onderneming. De kantonrechter is van mening van wel. Op grond van het opvolgend werkgeverschap gaan de dienst- jaren die voor het faillissement zijn opgebouwd over naar de doorstartende

Let op!In de praktijk is het dus belangrijk dat ook de beoogd opvolger binnen het familiebedrijf de aandelen erft. Dit kan bijvoorbeeld door het in het testament opnemen van een legaat.

TipDe vrijstelling van de BOR kan worden toegepast bij het schenken of erven van een onderneming. Wellicht is het voor het familie-bedrijf interessant om de onderneming tijdens leven te schenken. Dit kan veel belasting schelen.

werkgever. Als die vervolgens overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is hij een transitievergoeding verschuldigd over alle voorafgaande dienstjaren.

Loondoorbetalings- plicht bij ziekte dgaBent u op basis van een arbeids-overeenkomst werkzaam bij uw bv, dan is de bv verplicht om uw loon door te betalen als u ziek bent. Net als bij iedere andere zieke werknemer, geldt voor uw bv als werkgever een wettelijke loon-doorbetalingsplicht van minimaal 70% van het loon (maximumdagloon) gedurende maximaal twee jaar.

De bv kan zich verzekeren tegen de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. De meeste verzekeraars staan echter niet toe dat de dga deelneemt aan een dergelijke ziekte- verzuimverzekering. De dga die verplicht verzekerd is voor de werknemers-verzekeringen kan doorgaans wel verzekerd worden. In de algemene vergadering (van aandeelhouders) kunt u echter ook besluiten om uzelf een hoger percentage dan 70% van het loon door te betalen bij ziekte. Dit moet dan worden vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst.

Sneller loonkosten-subsidie voor arbeids-beperkte jongereVia de gemeente kunt u een loonkosten-subsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimum-loon kan verdienen. De subsidie is bedoeld als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier straks sneller gebruik van kunt maken. Werkgevers kunnen naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente voor arbeidsbeperkte jongeren die ze nu al in dienst hebben en die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder wordt forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk in de eerste zes maanden van het dienstverband. Een wetsvoorstel waarin de uitbreidingen van de loonkostensubsidie zijn opgenomen, is in de maak. Meer details volgen nog. Zodra het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend,

mogen gemeenten de wijzigingen voor de loonkostensubsidie al gaan uitvoeren.

Vermogensbelasting verder onder vuurEr is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een onlangs verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G) is dit vuur verder opgelaaid. Kort gezegd concludeert hij dat de belasting-heffing op vermogen in strijd is met het Europese eigendomsrecht. Volgens hem leidt de box 3-heffing tot willekeur. Men gaat ervan uit dat iedereen 4% rendement kan behalen op zijn vermogen, maar mensen behalen juist zeer verschillende resultaten. Toch moeten ze wel hetzelfde belastingpercentage betalen. Met de kennis van nu kan niet meer worden uitgegaan van een fictief rendement van 4%. Is de opbrengst lager dan wat aan belasting moet worden betaald, dan is volgens Niessen sprake van een oneigenlijke ontneming. Of de Hoge Raad de conclusie van de A-G gaat volgen, is nog verre van zeker. In een eerste reactie heeft het ministerie van Financiën laten weten zich niet te kunnen vinden in deze conclusie.

Boete van werknemer soms toch belastingvrijBelastingvrije geldboetes zijn onder de werkkostenregeling (WKR) niet mogelijk. Het is namelijk wettelijk bepaald dat geld-boetes niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor sommige boetes is echter een uitzondering mogelijk.

Sommige boeten wel ten laste van de vrije ruimteAls voldaan is aan het gebruikelijkheids-criterium, mag een boete in de volgende gevallen toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte:

■ u heeft een boete gekregen voor een overtreding van uw werknemer, en;

■ u verhaalt deze niet op uw werknemer.

De vergoeding moet wel voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Brug-WW per 1 april verruimdDe brug-WW wordt uitgekeerd als u een werknemer met WW in dienst neemt én deze werknemer een opleiding of omscholing volgt. De uren die de nieuwe werknemer bij u maakt, betaalt u uit. De brug-WW staat garant voor de uren die nodig zijn voor de opleiding of omscholing. De brug-WW is vanaf 1 april 2016 ook beschikbaar gesteld voor opleiding en omscholing buiten de sector-plannen. Deze brug-WW zonder sectorplan wordt maximaal twee jaar uitgekeerd.

Regels rondom uitbreiding Scholings-regelingTot nu toe werd de brug-WW maximaal één jaar uitbetaald. De brug-WW zonder sectorplan is onder bepaalde voorwaarden tijdelijk uitgebreid naar twee jaar. Om aanspraak te maken op brug-WW, moet u als werkgever:

■ de werknemer gedurende de opleidings-periode voor ten minste acht uur per week aannemen;

■ de werknemer een baangarantie bieden van ten minste een half jaar;

■ dit dienstverband uiterlijk laten starten op de eerste dag van de maand na afloop van de scholing.

De brug-WW moet door de werknemer zelf worden aangevraagd. Aanvragen voor

TipAls u voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium, kunt u zowel Nederlandse als buitenlandse verkeersboetes aanwijzen in de vrije ruimte. Voorwaarde is dat u de boete heeft gekregen voor een overtreding van uw werknemer en dat u deze niet verhaalt op uw werknemer. U hoeft deze verkeersboete dan dus niet verplicht individueel te verlonen bij uw werknemer.

worden gesteld dat de reeds ontvangen vergoeding van de reiziger gezien moet worden als een schadevergoeding aan de luchtvaartmaatschappij over de reeds ontvangen vergoeding van de reiziger. Bij een no show is alleen geen btw verschuldigd als er sprake is van een schadevergoeding.

Contractuele afspraken kunnen van belang zijn bij de vraag of mogelijk sprake is van een onbelastbare schadevergoeding waardoor over de reeds ontvangen vergoedingen bij no shows geen btw is verschuldigd.

Prijsgeven van rechtenEen ander verschil komt voort uit het feit dat de passagier bij de luchtvaart-maatschappij zijn recht op vervoer niet heeft prijsgegeven. Het recht op overnachting is wel prijsgegeven door middel van de annulering. In dat geval staat de betaling niet meer in rechtstreeks verband met een prestatie.

Page 5: ABAB info, april / mei 2016

abab.nl abab.nl 4 5

Handreiking voor voorgelegde overeen- komst arbeidsrelatiesHoe beoordeelt de Belastingdienst of een voorgelegde overeenkomst arbeidsrelaties voor een opdrachtgever gevolgen heeft voor de loonheffingen? De Belastingdienst heeft hiervoor speciaal de handreiking beoordelingskader deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) uitgebracht.

Per 1 mei 2016 vervalt definitief de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Voortaan kunt u werken met vooraf door de Belasting-dienst goedgekeurde model- en voorbeeld-overeenkomsten. Wanneer u volgens zo’n overeenkomst werkt, heeft u als opdracht-gever vooraf de zekerheid dat u geen loon-

heffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wilt u geen gebruik maken van een model- of voorbeeldovereenkomst, maar wel de zekerheid vooraf hebben? Dan kunt u ook een eigen overeenkomst aan de Belasting-dienst voorleggen. De nu uitgebrachte Handreiking DBA bevat de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten.

Vier stappen van beoordelingAan de hand van de volgende vier ‘stappen’ in de Handreiking beoordeelt de Belastingdienst of de voorgelegde overeen-komst de elementen vertoont van een arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft de overeenkomst namelijk gevolgen voor de loonheffingen:

■ Stap 1: beoordelen gezagsverhouding ■ Stap 2: beoordelen persoonlijke

verplichting tot het verrichten van arbeid

■ Stap 3: beoordelen verplichting om loon te betalen

■ Stap 4: fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling

Bedrijfsopvolgings- regeling voor familie-bedrijvenU kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belasting-uitstel en -besparing realiseren. Bij erven en schenken van een onderneming kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfs-opvolgingsregeling.

De opvolger kan bij vererving of schenking van (aandelen in) een onderneming een beroep doen op de bedrijfsopvolgings-regeling (BOR). De waarde van de onderneming tot € 1.060.298,- is dan volledig vrijgesteld. Daarboven is een vrijstelling van toepassing van 83%. Boven de € 1.060.298,- is dus 17% van de waarde belast voor de schenk- of erfbelasting. Uitgaande van het maximale tarief van 20% (Tariefgroep 1: echtgenoot en kinderen), bedraagt de belastingdruk voor de schenk- of erfbelasting slechts 3,4%.

Kan er geen BOR worden toegepast, dan is bij de overgang van aandelen van de bv door een gecombineerde belastingdruk van inkomstenbelasting, AB-heffing en erf- of schenkbelasting maar liefst 40% belasting verschuldigd. Al met al kan men dus ruim 36% belasting uitstellen en besparen door het toepassen van de BOR.

VoorwaardenOm de faciliteiten van de BOR te krijgen,

moet sprake zijn van ondernemings-vermogen. Er mag dus geen sprake zijn van beleggingsvermogen. Bij vastgoed-bv’s kan hierover nog wel eens een discussie met de Belastingdienst ontstaan.

Een andere voorwaarde is dat, in het geval van vererving, de onderneming minimaal één jaar bij de erflater in bezit moet zijn. Vervolgens moeten de opvolger/ erfgenaam de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten.

Bij schenken ligt dat anders. De schenker moet de onderneming al vijf jaar in bezit hebben en de ontvanger moet de onderneming minimaal vijf jaar voort-zetten. Daarnaast moet de ontvanger voor de doorschuiving van de inkomsten-belastingclaim minimaal 36 maanden in dienst zijn bij de onderneming. Wordt achteraf niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt de vrijstelling alsnog teruggedraaid.

Transitievergoeding bij doorstartEen doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald. Onduidelijk was tot dusverre of er ook sprake is van opvolgend werkgever-schap bij een doorstart na een faillissement en overname van personeel van de failliet verklaarde onderneming. De kantonrechter is van mening van wel. Op grond van het opvolgend werkgeverschap gaan de dienst- jaren die voor het faillissement zijn opgebouwd over naar de doorstartende

Let op!In de praktijk is het dus belangrijk dat ook de beoogd opvolger binnen het familiebedrijf de aandelen erft. Dit kan bijvoorbeeld door het in het testament opnemen van een legaat.

TipDe vrijstelling van de BOR kan worden toegepast bij het schenken of erven van een onderneming. Wellicht is het voor het familie-bedrijf interessant om de onderneming tijdens leven te schenken. Dit kan veel belasting schelen.

werkgever. Als die vervolgens overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is hij een transitievergoeding verschuldigd over alle voorafgaande dienstjaren.

Loondoorbetalings- plicht bij ziekte dgaBent u op basis van een arbeids-overeenkomst werkzaam bij uw bv, dan is de bv verplicht om uw loon door te betalen als u ziek bent. Net als bij iedere andere zieke werknemer, geldt voor uw bv als werkgever een wettelijke loon-doorbetalingsplicht van minimaal 70% van het loon (maximumdagloon) gedurende maximaal twee jaar.

De bv kan zich verzekeren tegen de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. De meeste verzekeraars staan echter niet toe dat de dga deelneemt aan een dergelijke ziekte- verzuimverzekering. De dga die verplicht verzekerd is voor de werknemers-verzekeringen kan doorgaans wel verzekerd worden. In de algemene vergadering (van aandeelhouders) kunt u echter ook besluiten om uzelf een hoger percentage dan 70% van het loon door te betalen bij ziekte. Dit moet dan worden vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst.

Sneller loonkosten-subsidie voor arbeids-beperkte jongereVia de gemeente kunt u een loonkosten-subsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimum-loon kan verdienen. De subsidie is bedoeld als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier straks sneller gebruik van kunt maken. Werkgevers kunnen naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente voor arbeidsbeperkte jongeren die ze nu al in dienst hebben en die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder wordt forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk in de eerste zes maanden van het dienstverband. Een wetsvoorstel waarin de uitbreidingen van de loonkostensubsidie zijn opgenomen, is in de maak. Meer details volgen nog. Zodra het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend,

mogen gemeenten de wijzigingen voor de loonkostensubsidie al gaan uitvoeren.

Vermogensbelasting verder onder vuurEr is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een onlangs verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G) is dit vuur verder opgelaaid. Kort gezegd concludeert hij dat de belasting-heffing op vermogen in strijd is met het Europese eigendomsrecht. Volgens hem leidt de box 3-heffing tot willekeur. Men gaat ervan uit dat iedereen 4% rendement kan behalen op zijn vermogen, maar mensen behalen juist zeer verschillende resultaten. Toch moeten ze wel hetzelfde belastingpercentage betalen. Met de kennis van nu kan niet meer worden uitgegaan van een fictief rendement van 4%. Is de opbrengst lager dan wat aan belasting moet worden betaald, dan is volgens Niessen sprake van een oneigenlijke ontneming. Of de Hoge Raad de conclusie van de A-G gaat volgen, is nog verre van zeker. In een eerste reactie heeft het ministerie van Financiën laten weten zich niet te kunnen vinden in deze conclusie.

Boete van werknemer soms toch belastingvrijBelastingvrije geldboetes zijn onder de werkkostenregeling (WKR) niet mogelijk. Het is namelijk wettelijk bepaald dat geld-boetes niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor sommige boetes is echter een uitzondering mogelijk.

Sommige boeten wel ten laste van de vrije ruimteAls voldaan is aan het gebruikelijkheids-criterium, mag een boete in de volgende gevallen toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte:

■ u heeft een boete gekregen voor een overtreding van uw werknemer, en;

■ u verhaalt deze niet op uw werknemer.

De vergoeding moet wel voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Brug-WW per 1 april verruimdDe brug-WW wordt uitgekeerd als u een werknemer met WW in dienst neemt én deze werknemer een opleiding of omscholing volgt. De uren die de nieuwe werknemer bij u maakt, betaalt u uit. De brug-WW staat garant voor de uren die nodig zijn voor de opleiding of omscholing. De brug-WW is vanaf 1 april 2016 ook beschikbaar gesteld voor opleiding en omscholing buiten de sector-plannen. Deze brug-WW zonder sectorplan wordt maximaal twee jaar uitgekeerd.

Regels rondom uitbreiding Scholings-regelingTot nu toe werd de brug-WW maximaal één jaar uitbetaald. De brug-WW zonder sectorplan is onder bepaalde voorwaarden tijdelijk uitgebreid naar twee jaar. Om aanspraak te maken op brug-WW, moet u als werkgever:

■ de werknemer gedurende de opleidings-periode voor ten minste acht uur per week aannemen;

■ de werknemer een baangarantie bieden van ten minste een half jaar;

■ dit dienstverband uiterlijk laten starten op de eerste dag van de maand na afloop van de scholing.

De brug-WW moet door de werknemer zelf worden aangevraagd. Aanvragen voor

TipAls u voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium, kunt u zowel Nederlandse als buitenlandse verkeersboetes aanwijzen in de vrije ruimte. Voorwaarde is dat u de boete heeft gekregen voor een overtreding van uw werknemer en dat u deze niet verhaalt op uw werknemer. U hoeft deze verkeersboete dan dus niet verplicht individueel te verlonen bij uw werknemer.

worden gesteld dat de reeds ontvangen vergoeding van de reiziger gezien moet worden als een schadevergoeding aan de luchtvaartmaatschappij over de reeds ontvangen vergoeding van de reiziger. Bij een no show is alleen geen btw verschuldigd als er sprake is van een schadevergoeding.

Contractuele afspraken kunnen van belang zijn bij de vraag of mogelijk sprake is van een onbelastbare schadevergoeding waardoor over de reeds ontvangen vergoedingen bij no shows geen btw is verschuldigd.

Prijsgeven van rechtenEen ander verschil komt voort uit het feit dat de passagier bij de luchtvaart-maatschappij zijn recht op vervoer niet heeft prijsgegeven. Het recht op overnachting is wel prijsgegeven door middel van de annulering. In dat geval staat de betaling niet meer in rechtstreeks verband met een prestatie.

Page 6: ABAB info, april / mei 2016

abab.nl abab.nl 6 3

Aanvragen subsidieMkb-ondernemers en samenwerkings-verbanden waarin een mkb-bedrijf deelnemer is, mogen een aanvraag indienen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000. Is er concreet zicht op een vervolgfinanciering voor het project, dan wordt dit maximum met € 10.000 verhoogd. Aanvragen kan tot 28 februari 2017. Subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer weten?Heeft u vragen over één van de regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar [email protected].

De zakelijke auto niet privé gebruikenWanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, kunt u bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalender-jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.

In de praktijk is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie de enige manier om het bewijs te leveren dat er maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak zijn gereden. De volgende gegevens moeten in ieder geval in de rittenregistratie worden opgenomen:

■ het merk, het type en het kenteken van de auto;

■ de periode waarin de auto beschikbaar is geweest;

■ per rit: - de datum; - de begin- en eindstand van de kilometerteller; - het adres van vertrek en aankomst; - de gereden route als deze afwijkt van meest gebruikelijke route; - het karakter van de rit (privé of zakelijk); - de privé-omrijdkilometers bij een rit met zakelijke en privékilometers.

Strenge eisen aan bewijsDe Belastingdienst stelt strenge eisen aan het bewijs dat u moet leveren. Een aannemelijk verhaal is nog geen bewijs. Stel dat bij het controleren van een ritten-registratie blijkt dat een aantal ritten ontbreekt. De werknemer komt met een

verklaring en ondersteunt deze met documenten, zoals agenda’s, werkbonnen en facturen. Bovendien gebruikt hij een eigen auto voor privéritten. Toch beslist de rechter dat de kilometerstanden in de rittenregistratie niet kunnen kloppen, omdat een aantal ritten ontbreken. De rittenregistratie kan dan niet meer als bewijs dienen.

KeurmerkU kunt eventueel ook kiezen voor een rittenregistratiesysteem met keurmerk. Dit systeem plaatst u in de auto. Het biedt de zekerheid van een sluitende ritadministratie voor de gebruiker (werknemer en werkgever) en voorkomt discussies met de Belastingdienst over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. De privacy van privéritten wordt binnen het keurmerk gerespecteerd.

Einde discussie over 150 km-grensDe discussie over de 150 km-grens in de 30%-regeling lijkt beslecht. Onlangs besliste de Hoge Raad namelijk dat deze grens geen inbreuk vormt op het vrije werknemersverkeer. Door de 150 km-grens geldt de 30%-regeling kort gezegd alleen als de ingekomen werknemer in de 24 maanden vóór zijn eerste werkdag in Nederland langer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde.

Sinds de invoering van het 150-kilometer-criterium staat deze grens al ter discussie. Door de invoering van de 150 km-grens komen werknemers uit het grensgebied zoals België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en een deel van Duitsland niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Bent u btw verschuldigd als uw klant niet komt opdagen?Op de vraag of btw verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de vraag of ondernemers uit sectoren zoals hotels, restaurants en reisorganisaties (een deel van) de betaalde prijs mogen houden wanneer een particuliere klant niet komt opdagen.

De uitspraak van het Europese Hof wijkt

af van een eerdere uitspraak in een zaak. Hoewel beide zaken overeenkomsten vertonen, zijn er toch belangrijke verschillen op grond waarvan in de recente Air France-KLM zaak wel btw is verschuldigd over betalingen bij no shows. In de eerdere zaak van een hotelexploitant, was dat niet het geval. Dit heeft ermee te maken dat in de Air France-KLM zaak geen sprake is van een schadevergoeding, terwijl dit bij de hotelexploitant wel het geval was. Het is daarbij van belang te beseffen dat slechts sprake is van een belang bij de verkoop aan particulieren, omdat de ondernemer dan een btw-voordeel behaalt. Bij de verkoop aan ondernemers wordt namelijk in het geval van annulering een creditfactuur opgesteld waardoor de btw wordt terugbetaald aan de afnemer.

Gehele aankoopbedrag versus voorschotDe betaling bij no shows in de Air France- KLM zaak bestaat uit het gehele aankoop- bedrag voor de prestatie. In de zaak van de hotelexploitant bestaat de betaling slechts uit een voorschot. De luchtvaart-maatschappij lijdt dus geen schade door het niet komen opdagen van de passagier aangezien de passagier reeds het gehele aankoopbedrag van het vliegticket heeft betaald. De stelling van de luchtvaart-maatschappij dat sprake is van een onbelastbare schadevergoeding als gevolg waarvan over de reeds ontvangen vergoeding bij een no show geen btw is verschuldigd, gaat dus niet op.

Contractuele afsprakenDaarnaast werd door de luchtvaart-maatschappij het recht voorbehouden om de niet-benutte dienst door te verkopen aan een andere passagier, zonder dat zij verplicht is de prijs ervan terug te betalen aan de oorspronkelijke passagier. Aangezien hieruit volgt dat de luchtvaart-maatschappij geen schade lijdt, kan niet

deze uitgebreide Scholingsregeling buiten de sectorplannen kunnen van 1 april 2016 tot uiterlijk 31 maart 2018 worden ingediend.

Wees alert op btw-fraude!Ook de ondernemer die geen kwade bedoelingen heeft, kan betrokken raken bij btw-fraude door toedoen van de weder-partij. Ongewenst en onbedoeld betrokken raken bij btw-fraude kan vervelende consequenties met zich meebrengen. Het recht op vooraftrek van btw kan worden geweigerd of er kan een onderzoek naar fraude worden ingesteld. Gelukkig kunt u als ondernemer dit risico verkleinen. Wees daarom altijd alert en kritisch als u een deal sluit en let op de volgende punten.

ControlepuntenControleer altijd de volgende punten:

■ Staat uw wederpartij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

■ Zijn de overhandigde papieren echt? ■ Wat is de geschiedenis van het bedrijf?

Het kan geen kwaad om het bedrijf waarmee u zaken doet eens te googlen.

■ Is het fysieke adres van uw leverancier of afnemer bekend? Dus heeft de afnemer of leverancier een pand of kantoor waar u binnen kunt lopen om met iemand te spreken?

■ Controleer het btw-nummer van de partij met wie u zaken doet.

■ Controleer of de door uw afnemer uitgereikte facturen aan de factuureisen voldoen. Zo moet een factuur het btw-nummer van uw afnemer vermelden, een datum hebben en moet de geleverde dienst of het geleverde goed zijn omgeschreven. Daarnaast moet het in

rekening gebrachte bedrag exclusief btw vermeld staan. Ook moeten het btw-tarief en het btw-bedrag worden vermeld.

Verdachte zakenDe volgende signalen zijn reden tot zorg:

■ De prijs die u moet betalen is opvallend laag.

■ De factuur klopt niet of er ontbreekt iets belangrijks op de factuur, zoals het adres of telefoonnummer.

■ De leveranciers of afnemers bestaan maar kort en wisselen vaak.

■ De producten die worden geleverd zijn niet gebruikelijk in de branche van de leverancier.

■ De leverancier benoemt aan wie u de goederen mogelijk kunt doorverkopen en welke prijs u er dan voor zult krijgen.

ConclusieWanneer één van voorgaande situaties zich voordoet, betekent dit niet meteen dat er sprake is van btw-fraude, maar dit is wel een indicatie dat het verstandig is dat u nader onderzoek doet. Hoe meer van de voorgaande aspecten zich voordoen, hoe verdachter de situatie uiteraard is. Onderzoek in dat geval de situatie verder, om zo boetes te voorkomen. Deze worden niet alleen in geval van medeplegen opgelegd. Ook als u geen melding maakt van onjuist- of onvolledigheden, kan dit streng beboet worden.

Afwijken uren bij min-maxcontractBij een min-maxcontract mag het minimum aantal uren niet te veel afwijken van de werkelijke situatie. Indien een werknemer langere tijd structureel meer

werkt, getuigt het van goed ondernemer-schap als de ondergrens in het contract naar boven wordt bijgesteld. Een min-max contract biedt de werknemer garantie-uren met een marge naar boven, bijvoorbeeld 5-40 uur per week. Voor de werkgever kan zo’n contract handig zijn als u verwacht dat er tijdens onregelmatige periodes meer werk is dan gemiddeld.

Alleen in de situatie waarbij er gedurende ten minste een jaar structureel meer gewerkt wordt, kan via de rechter een verhoging van het minimum aantal uren in het contract worden geëist. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gemiddelde werkweek van 37,5 uur bij een contract van 5-40 uur per week. U voorkomt als werkgever een dergelijke claim door een realistisch minimum aantal uren vast te leggen. U kunt hiernaast ook opletten dat u de betreffende werknemer niet structureel meer uren inzet.

Ondernemer of in dienstbetrekking?U bent ondernemer zonder personeel, u heeft verschillende opdrachtgevers en u loopt ondernemersrisico? Kortom, volgens u is er geen enkele twijfel dat u een echte ondernemer bent. Toch wil één van uw opdrachtgevers uw vergoeding aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Kan dat?

Ja, dat kan. Voor het beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking gelden de volgende criteria: ‘het persoonlijk verrichten van arbeid tegen een vergoeding; waarbij sprake is van een gezagsverhouding die zou kunnen worden aangemerkt als werkgeversgezag’.

Ook als u een echte ondernemer bent, kan dus ten opzichte van bepaalde opdracht- gevers sprake zijn van een dienst-betrekking. Het één sluit het ander dan ook niet uit. Indien u een modelovereenkomst

Page 7: ABAB info, april / mei 2016

abab.nl abab.nl 2 7

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten U wilt investeren in een veelbelovend, innovatief project dat hoge risico’s met zich meebrengt? U beschikt over de kennis, de visie en de ambitie, maar u heeft onvoldoende financiële middelen? Het is in dat geval lastig om financiering te krijgen bij een bank. Het aflossen van de lening hangt immers grotendeels af van het slagen van het project. De overheid wil de krediet- verstrekking aan dit soort projecten gemakkelijker maken met het Innovatie-krediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor starters, maar ook voor de gevestigde bedrijven. Het geld is beschikbaar voor de financiering van baanbrekende, technisch vernieuwende projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten of een technische ontwikkeling van een nieuw product. Het moet gaan om projecten die een technische uitdaging met zich mee brengen en die van groot (commercieel) belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Belangrijk is dat het project een uitstekend business perspectief biedt. De goedgekeurde projecten zijn meestal hightech ontwikkelingen die focussen op duurzaamheid of een maatschappelijk probleem oplossen. Subsidiefocus heeft recentelijk en in het verleden succesvol Innovatiekredieten aangevraagd. Ook op dit moment lopen er trajecten waarbij Subsidiefocus, samen met de adviseurs van Corporate Finance van ABAB Accountants en Adviseurs, ondersteuning biedt bij het aanvragen van het Innovatiekrediet.

Beschikbaar budgetIn 2016 is er € 60 miljoen beschikbaar voor het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten. De overige kosten moeten op een andere manier afgedekt zijn. De minimale omvang van een project is € 150.000, het maximale krediet dat u kunt krijgen is € 10 miljoen. Slaagt uw project niet? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen. Is het project in technische zin gelukt, maar kunt u er geen commercieel succes van maken? Dan moet u de lening wel terugbetalen.

Innovatief in Oost-Nederland? Maak gebruik van OP-Oost!Voor mkb’ers die gevestigd zijn in Gelderland of Overijssel is het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP-Oost) interessant. Het subsidieprogramma heeft tot doel om innovaties en de koolstofarme economie te stimuleren. De activiteiten moeten passen binnen de sectoren Agro & Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Daarnaast wordt gezocht naar crossovers tussen deze sectoren en ICT, water, creatieve industrie, chemie en de maakindustrie.

Het OP-Oost programma sluit deels aan bij de subsidieregeling MIT. Haalbaarheids- projecten en R&D-samenwerkings-projecten kunnen aangevraagd worden binnen de MIT. De subsidieregeling kent de volgende openstellingen: Grote R&D samenwerkingsprojectenEen subsidieaanvraag kan worden ingediend door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Het project moet zich richten op de uitvoering van een gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die tenminste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het subsidiepercentage binnen deze open- stelling bedraagt maximaal 40%, met een maximum van € 2,5 miljoen. Als de samen-werking uit minder dan drie mkb-bedrijven bestaat, wordt dit bedrag verlaagd tot € 1,5 miljoen. De subsidie wordt opengesteld door middel van een tender. Alleen de beste projecten komen in aanmerking voor subsidie. De

eerste openstelling is van 1 maart tot en met 3 mei 2016. De tweede tranche loopt van 1 september tot en met 15 november 2016. Stimulering ProeftuinenEen proeftuin is een voorziening waar producten, processen of diensten die in ontwikkeling zijn, getest kunnen worden in een praktijksituatie. Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemingen die projecten uitvoeren gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin, de exploitatie van de proeftuin of het upgraden van een bestaande proeftuin. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% voor de experimentele ontwikkeling en 50% voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. Het subsidie-bedrag bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2017. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie voor haalbaarheidsstudies in Noord-BrabantBent u een mkb-ondernemer uit Noord-Brabant en laat u een haalbaarheidsstudie uitvoeren als voorbereiding op een innovatieproject? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie via de Subsidie- regeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant.

Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-BrabantHet innovatieproject waarop de haalbaarheidsstudie is gericht, moet bijdragen aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentie-vermogen én verduurzaming van één of meer Brabantse topsectoren of van cross-overs tussen één of meer Brabantse top-sectoren en andere sectoren. De Brabantse topsectoren zijn (Agro)food, High Tech, Biobased economy, Life Sciences, Maintenance en Logistiek. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u gevestigd zijn in Noord-Brabant of moeten de activiteiten daar plaatsvinden. De haalbaarheidsstudie moet uitgevoerd worden door een ervaren externe partij met verstand van haalbaarheidsstudies. Tevens moet het project worden ondersteund door een goed projectplan met een sluitende begroting.

sluit met uw opdrachtgever, kan uw opdrachtgever zekerheid krijgen over de loonheffingen. U moet dan wel werken volgens de afspraken in deze model-overeenkomst.

Van privérekening naar zakelijke rekeningHet kan nodig maar ook aantrekkelijk zijn om vermogen van een privérekening over te brengen naar een zakelijke rekening. Daar is niets mis mee, mits u de spelregels van vermogensetikettering in acht neemt. Vermogensetikettering wil zeggen dat u een vermogensbestanddeel moet aanmerken als verplicht privé-, ondernemings- of keuzevermogen. Van ondernemingsvermogen kan sprake zijn wanneer u geld vanuit uw privérekening overboekt naar uw zakelijke rekening omdat u het geld op korte termijn nodig heeft binnen uw onderneming. Gebruikt u het geld in werkelijkheid niet binnen uw onderneming, dan blijven de op de zakelijke rekening geboekte liquide middelen voor u gewoon tot uw box 3- vermogen behoren. De tenaamstelling en het karakter van een bankrekening (privé of zakelijk) zijn dus niet bepalend voor de fiscale kwalificatie. Het gaat erom waar-voor het geld aantoonbaar is bestemd, dus voor gebruik binnen uw IB-onderneming of voor eigen gebruik.

Bedenktijd na beëindigings- overeenkomstScheiden de wegen tussen u en een werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan heeft de werknemer een bedenktermijn van twee weken, mits u deze bedenktijd schriftelijk vastlegt in de beëindigingsovereenkomst. Wanneer de bedenktijd niet in de overeen-komst zelf wordt vermeld, geldt een termijn van drie weken. Gedurende

deze wettelijke bedenktermijn kan de werknemer zonder opgaaf van reden door een schriftelijke verklaring aan de werkgever de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd gaat officieel in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Eerdere mondelinge afspraken of een voorlopige overeenstemming per e-mail over het beëindigen van een arbeids-overeenkomst gelden niet als start voor de twee weken bedenktijd. Voor werkgevers is het daarom van belang dat, na overeen-stemming, de officiële papieren zo snel mogelijk worden ondertekend en zijn voorzien van de juiste datum.

Vergeet btw over plastic tas nietVerstrekt u sinds dit jaar tegen een geringe vergoeding plastic tassen aan uw klanten? Dan bent u verplicht hier 21% btw over af te dragen. Vergeet deze niet mee te nemen in uw btw-aangifte. Neem de verkoop van plastic tassen daarom op als vaste post in uw financiële administratie. De verschuldigde btw over de plastic tas mag worden afgerond op hele centen. Maar let op, de gekozen methode dient consistent te worden toegepast. Een tassenverzamelpunt is een goed alternatief voor de verkoop van

plastic tassen. Op deze manier kunnen klanten hun tassen hergebruiken. In dit geval is btw-heffing niet aan de orde. Ook mag u nog gratis papieren, stoffen en jute tassen aan klanten verstrekken. Zolang deze maar niet zijn voorzien van een plastic coating of voering.

TransitievergoedingSinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat dit onredelijk kan uitpakken voor werkgevers die aantoonbaar hun best hebben gedaan voor re-integratie van hun zieke werknemers. Hij is daarom bereid tot aanpassing van de verplichte transitie-vergoeding, maar wil daarvoor eerst in gesprek met de werkgeversorganisaties en vakbonden. Of werkgevers in de toekomst geen vergoeding zijn verschuldigd bij ontslag van hun werknemer na twee jaar ziekte en voldoende re-integratie pogingen, blijft voorlopig onduidelijk.

Page 8: ABAB info, april / mei 2016

ABAB infoDoe er uw voordeel mee

1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 1 14-04-11 08:45

ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl

1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 4 14-04-11 08:45

ABAB info april 2016» Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten» De zakelijke auto niet privé gebruiken» Bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven

Kijk voor het laatste nieuws op onze website!