ADMB Info mei 2010

Click here to load reader

download ADMB Info mei 2010

of 32

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  24

Embed Size (px)

description

Bedrijfsmagazine van ADMB met interessante artikels over HR-topics.

Transcript of ADMB Info mei 2010

 • ZenitoPersoonlijk advies voor starters, ondernemers en vrije beroepen...

  ZIE PAGINA 21

  Nieuw kantorengebouwADMB te Brugge

  ZIE PAGINA 20

  Zenito_advertentie_ZOmag_V3.indd 1 13/01/10 14:13Driemaandelijks - Jaargang 55 - Nummer 2 - Mei 2010 - Hoofdkantoor: Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Afgiftekantoor: GENT X - P 409699

  ADMBinfoDRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

  ADMB op facebookWord nu fan!

 • 2 ADMBinfo NUMMER 2 - MEI 2010

  A D M B i S

  AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brusse Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

  De jeugd is de toekomst, ook in het voetbal.Cercle Brugge heeft dat goed begrepen. Haar jeugdwerking behoort tot de top in Belgi. Professioneel georganiseerd, veelzijdig en gericht op de lange termijn.

  AG Insurance is de structurele partner van deze jeugdwerking. We verzekeren dus niet alleen uw auto, uw woning of uw pensioen, we steunen ook de toekomst van het voetbal.

  ADMB en AG Insurance, partners in verzekeringen

  Wie de beker ook wint, de toekomst van

  Cercle Brugge is verzekerd.

  De expertise van een externe ICT manager inzetten en toch de kosten voor de onderne-ming binnen de perken hou-den.

  Uit een recent onderzoek naar de markt van het interim management in Belgi blijkt dat het tevredenheidspercentage bij bedrijven die interim management inzetten, hoog is. 83% verklaart dat interim management value for mo-ney biedt. Ondervragen we bedrijfs-leiders van ondernemingen die gn beroep doen op interim management, dan wordt de prijs aangehaald als reden om niet voor deze oplossing te kiezen. Dit is nochtans een, zij het wijd verbreid, misverstand.

  De toegevoegde waarde van de exper-tise van een externe ICT manager voor een bedrijf ligt zeer hoog. Interim ICT management waarborgt: expertise continuteit strenge selectie van de

  geschikte kandidaat fl exibiliteit continue begeleiding door ADMB iS.Interim ICT management kost niet mr dan eigen expertise van hetzelfde niveau:

  Deze tabel toont aan dat het wijd verbreide idee over de hoge kost-prijs van interim management niet strookt met de werkelijkheid, althans als (bijna) alle kosten in de berekening worden opgenomen. Een aantal verborgen kosten zouden er nog aan toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief.Om deze functies via interim manage-ment in te vullen zouden de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 850 en 1.500 per dag (zonder BTW). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gekwalifi ceerde manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aan-pakt.

  Interesse? ContacteerADMB iS, tel 050 474 680of via email: info@admbis.be

  ICT Directeur (55 jaar) EuroBruto jaarloon 132.240

  + Sociale lasten werkgever (36%) 47.606= Loonkost werkgever 179.846 + Kost wagen per jaar (leasing) 15.000+ Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, maaltijdcheques, forfait onkost, etc 21.096+ Wervings- en selectiekosten (afgeschreven over 3 jaar) 9.000

  Totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) 224.942Aantal gepresteerde dagen per jaar(zonder vakantie, feestdagen, ziekte, opleiding, enz) 206

  Kost per dag 1.092

  INTERIM ICT MANAGEMENTIS VALUE FOR MONEY

 • InhoudADMB IS 2 ICT professionals gezochtVOOR DE WERKGEVER 4 Studentenarbeid in 2010 6 Jaarlijkse vakantie in 2010 7 Leersecretariaat : wat na de leertijd? 8 Data en RSZ-bijdragen 10 Index 11 Memo voor de werkgeverADMB INTERNATIONAL 12 Tewerkstelling buitenlands personeelADMB SELECT 13 Werkzoekenden : de jonge leeuwen komen er weer aanADMB OPLEIDINGEN 14 Opleidingen 2010VAKANTIES 14 Vakantieverblijf Atlanta te De Haan ADMB INTERIM 15 ADMB Assistance 15 Contactgegevens ADMB Interim en Construct InterimADMBEELD 16 ADMB achter de coulissen van het veldrijden en shorttrack ZENITO ONDERNEMINGSLOKET 18 Naamsverandering en werkingWEBSITE 19 Nieuwe website www.zenito.beZELFSTANDIGEN 20 Zenito Aanvullend Pensioen 21 Zenito - Persoonlijk advies voor starters, ondernemers, PENSIOEN 22 Zenito - PensioenbedragenPROVIKMO 23 Zelfstandige, schadeloosstelling o.w.v. ziekte t.g.v. blootstelling asbest

  KINDERBIJSLAGEN 24 Discriminatie gehandicapte kinderen weggewerkt 24 Werken tijdens de vakantie 25 Bedragen kinderbijslagen voor loontrekkendenZIEKTEVERZEKERING 26 Medisch verbruik in West-Vlaanderen 27 CAW : Minder betalen voor mensen met een laag inkomenADMB VERZEKERINGEN 28 ADMB Omnifi sc 29 Adressen ADMB Verzekeringen 30 Adressen adviseursADRESSEN 31 Adressen kantoren

  NUMMER 2 - MEI 2010 3ADMBinfo

  Redactieadres Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110

  Redactie K. Ghesquiere, K. Boelens, E. Braet, L. Daeninck, M. Debruyckere, K. Defoor, P. Pirard, B. Devriendt, L. Fiers, P. Godelie, O. Gustin, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, D. Vantornout.

  Verantwoordelijke uitgever K. Ghesquire, p.a. Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge

  Oplage 76.500 ex. - Lid van VUKPP

  Geachte lezer,

  Elk voorjaar brengt zijn frisse geuren, heldere kleuren en levensblije geluiden.Dit voorjaar moet zon beetje de heropstanding inluiden van onze economie, na ettelijke donkere maanden waarin de aanzwellende stroom faillissementen en de toch hoge werkloosheid niet uit het nieuws weg te branden waren.Ons sociaal bestel heeft in deze woelige tijden gelukkig zijn soliditeit kunnen bewijzen.Nu het tijd wordt voor heropleving en hopelijk heropstan-ding, past het om naar de toekomst toe te werken, best met het wegwerken van de fouten uit het verleden.Om opnieuw hoog te kunnen vliegen, zal alvast enige bal-last dienen afgeworpen te worden. Unizo haalde onlangs nog de krantenkoppen met haar voorstel om de maaltijd- en meteen ook ecocheques af te schaffen en ze beide te vervangen door een rechtstreeks via de loonstrook uit te betalen nettobedrag.Het in oorsprong verdedigbaar idee om werknemers middels dergelijke cheques een belastingvrij inkomen te bezorgen, is immers verworden tot een onverantwoord kostelijk en administratief rampzalig wangedrocht, waar wellicht enkel de uitgiftefi rmas baat bij hebben.Het Unizo-alternatief daarentegen is dermate eenvoudig in toepassing en in uitvoering, dat het normaliter meteen uitvoerbaar zou moeten kunnen gemaakt worden. Maar wellicht zorgen duistere machinerien en machtige be-langen ervoor dat een en ander wel nog even op zich zal laten wachten.Een veel omvangrijker reeks problematieken dient zich aan in de sociale zekerheid. Met name de kost van een verouderende bevolking baart zorgen, eerst en vooral in de gezondheidssector, binnenkort ook bij de wettelijke pensioenen.De discussies voor de eindeloopbaan zijn dan ook niet uit de lucht. Ze situeren zich voornamelijk rond de normale ingangsleeftijd van het pensioen en de invulling van de loopbaanjaren.Het kan niet ontkend worden dat loopbanen steeds later ingaan, n dat ze steeds minder gefi nancierd worden door bijdragen uit effectieve prestaties. De gelijkstellingen, en zeker deze die de werknemer zelf veroorzaakt, zorgen voor een verbijsterend sterke verhoging van de fi nancile druk op de pensioenstelsels. Zo draagt een werknemer die zijn klassiek tijdskrediet uitputtend opneemt gemiddeld bijna 9% minder bij tot zijn pensioen.Om al deze redenen past het een lans te breken voor een effi cinter en beter ondernemerschap. Een zuiniger doch tegelijk eerlijker sociaal beleid kan daarbij een onderlig-gende stimulans betekenen.ADMB laat niet na om toekomstgerichte ideen een kans te geven. Aan de nieuwe regering en de sociale partners om ons in deze hoopvolle lente verder uit het economisch moeras te trekken. Veel succes toegewenst!

  Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.beVORMGEVING ALLY GRAPH-X - DRUK ROULARTA

  ZenitoPersoonlijk advies

  voor starters,

  ondernemers en vrije beroepen...

  ZIE PAGINA 24

  Nieuw kantorengebouw

  ADMB te BruggeZIE PAGINA 20

  Zenito_advertentie_ZOmag_V

  3.indd 1

  13/01/10 14:13

  Driemaandelijks - Jaargang 55 - Nummer

  2 - Mei 2010 - Hoofdkantoor: Sint-Claras

  traat 48, 8000 Brugge - Afgiftekantoor: GE

  NT X - P 409699

  ADMBinfoDRIEMAANDELI

  JKS INFORMATIEBLAD VOOR A

  ANGESLOTENEN EN RECHTHEBB

  ENDEN

  ADMB op facebook

  Word nu fan!

  E D I T O R I A A L

  KAREL GHESQUIREAlgemeen directeur ADMB

 • MATTHIAS DEBRUYCKEREAdjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

  Studentenarbeid in 2010

  1. Wie kan tewerkgesteld worden als student met een studentenovereenkomst ?

  Kunnen studentenarbeid verrichten:

  de minderjarigen van 15 jaar en meer die onderwijs met volledig leerplan vol-gen;

  de minderjarigen die na hun voltijdse leerplicht, maar tijdens hun deeltijdse leerplicht (= -18-jarigen) deeltijds onderwijs of deeltijdse vorming volgen en die niet genieten van een overbruggingsuitkering. Deze studentenarbeid kan echter alleen gedurende de periodes van schoolvakanties;

  de studenten die niet meer aan de schoolplicht onderworpen zijn.

  Kunnen geen studentenarbeid verrichten, de studenten die:

  hun voltijdse leerplicht niet beindigd hebben en dus jonger zijn dan 16 (of 15) jaar;

  na hun voltijdse leerplicht, naast hun deeltijds onderwijs, nog verbonden zijn door:- een deeltijdse stageovereenkomst;- een deeltijdse arbeidsovereenkomst;- een industrile leerlingenovereenkomst;- een middenstandsovereenkomst; of overbruggingsuitkeringen ontvangen;

  minstens sedert 6 maanden werken; bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten die de