Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

of 10 /10
1 Wat levert toetsing op?

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving Improvement Academy, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides is te zien wat toetsing vanuit het denkmodel Improvement Model oplevert. Is toetsing leuk? Vooral in een tijd waarin keurmerken niet echt populair meer zijn. Waarom zouden we toetsing nog willen? Moeten we het nog wel willen?

Transcript of Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

  • 1. 1Wat leverttoetsing op?

2. 2Wat levert dit op? 3. 31. Stevigheid enbetrouwbaarheidGroen is ook echt groenDoor een stevig fundament vanuithet hart van het primaire proces metstevige uniforme stappen in detoetsing gebaseerd op hetinhoudelijke proces , is deuitkomst gegarandeerdbetrouwbaar. 4. 42. Betrokkenheid enverantwoordelijkheidIedereen heeft een rolIedere professional in de geheleorganisatie verantwoord de eigentaken en verantwoordelijkheden.Iedereen is betrokken. Iedereen doetertoe. Met elkaar voor eengezamenlijk goed resultaat.Schouder aan schouder. 5. 53. Verbeteren gaat over deinhoud, gegarandeerd!Verbetercyclus rondom hetklantprocesDe resultaten van het klantproces zijn deresultaten op medewerkerniveau enbeiden zijn de resultaten oporganisatieniveau. De verbetercyclusmet dus gaan over de uitkomsten van hetklantproces: n verbetercyclus opbestuursniveau op basis van het verhaalvan de klant en de medewerker. 6. 64. Verbeteren als een tweedenatuurKleur en scores dagen uitHet terugbrengen van alle indicatoren totn percentage en een kleur geeft eenverbeterimpuls op alle niveaus. Er is snelzichtbaar waar de winst behaald kanworden. En een hogere score en kleur wiliedereen. Het werkt stimulerend om zotastbaar de groei te zien. 7. 75. Rust, want zeker weten:niets vergeten!Alle details gebundeld en in samenhanggebracht. Lijkt veel, maar geeft rustWant de individuele indicatoren zijn niet nieuw. Zekomen uit bestaande wetgeving, regels en werkwijzen.Of je weet dat je er ergens iets mee moet, maar weet niethoe, wat en wanneer. Of je weet niet dat ze er zijn, maardat is nog risicovoller. Door de bundeling gegarandeerdbewust van wat er moet en in staat alle indicatorengestructureerd toe te passen. 8. 86. KlantgedrevenorganisatiestructuurStructuur en bedrijfsvoeringworden vanuit de klantopgebouwdConsequent denken vanuit de klant leverteen natuurlijke nieuwe kijk op dezelfdewerkelijkheid op. 180 graden anders, maarin de juiste volgorde, in de kloppendeordening. 9. 97. Toewerkend naar de besteresultaten op basis van outcomeBewezen effectieve zorg voorde beste prijsConsequent denken vanuit de klant leverteen natuurlijke nieuwe kijk op dezelfdewerkelijkheid op. 180 graden anders, maarin de juiste volgorde, in de kloppendeordening. 10. Deze slides maken onderdeel uit van de10Improvement Academy.Kijk voor meer informatie opwww.stichtingbim.nl