Kostbaar misverstand van training naar business improvement

of 34 /34

Embed Size (px)

description

Waarom werkt training niet meer? Deze vraag wordt in het boek 'Kostbaar misverstand; van training naar business improvement' beantwoord. Tevens veel informatie over hoe de leerfuncties in organisaties duurzaam te verbeteren én te moderniseren.

Transcript of Kostbaar misverstand van training naar business improvement

  • 1. Wijsheid

2. Wijsheidoflevenswijsheidisdekunstominallelevensomstandighedenjuistteoordelenentehandelen. 3. Agenda1. trainen2. Leren3. Leren&prestereninverbeterprojecten 4. Agenda1. trainen2. Leren3. Leren&prestereninverbeterprojecten 5. Gewensteorganisa-e-resultatenOnderzoekomdetrainingopdedoelgroepaftestemmenMe-ngenTrainingKlantgerichtheidOntwerptrainingklantgerichtheid 6. TrainingenwerkgescheidenlerenwerkwerkwerkwerkwerkwerktraintrainzoekencontrolesamenwerkenLanceDublin,2007 7. DeinspiraCe-frustraCecurve DeelnemerswordeninhunovertuigingengeraaktengemoCveerdomteveranderenofteverbeterenKickoffTrainingDetrainingversterktdeinspiraCeendeelnemerswillenechtaandeslag,ookalisersomsscepsisoverdeverandermogelijkhedenDeprakCjkisweerbarsCgDeelnemerservarendatdealzovaakgesignaleerdeblokkadesindeorganisaCenietveranderen.InspiraCeverandertintoenemendefrustraCe.ToepassengeleerdeindeprakCjkvalttegenBlokkadesindeomgevingverhinderendegewensteverandering DefrustraCekanopdenduurleidentotcynismeendisfuncConeelgedragbijvolgendeorganisaCeontwikkelenverandertrajecten. 8. DeinspiraCe-frustraCecurve DeelnemerswordeninhunovertuigingengeraaktengemoCveerdomteveranderenofteverbeterenKickoff 9. DeinspiraCe-frustraCecurveDetrainingversterktdeinspiraCeendeelnemerswillenechtaandeslag,ookalisersomsscepsisoverdeverandermogelijkhedenTraining 10. DeinspiraCe-frustraCecurveDeprakCjkisweerbarsCgDeelnemerservarendatdealzovaakgesignaleerdeblokkadesindeorganisaCenietveranderen.InspiraCeverandertintoenemendefrustraCe.ToepassengeleerdeindeprakCjkvalttegen 11. DeinspiraCe-frustraCecurve DefrustraCekanopdenduurleidentotcynismeendisfuncConeelgedragbijvolgendeorganisaCeontwikkelenverandertrajecten.Blokkadesindeomgevingverhinderendegewensteverandering 12. DeinspiraCe-frustraCecurve DeelnemerswordeninhunovertuigingengeraaktengemoCveerdomteveranderenofteverbeterenKickoffTrainingDetrainingversterktdeinspiraCeendeelnemerswillenechtaandeslag,ookalisersomsscepsisoverdeverandermogelijkhedenDeprakCjkisweerbarsCgDeelnemerservarendatdealzovaakgesignaleerdeblokkadesindeorganisaCenietveranderen.InspiraCeverandertintoenemendefrustraCe.ToepassengeleerdeindeprakCjkvalttegenBlokkadesindeomgevingverhinderendegewensteverandering DefrustraCekanopdenduurleidentotcynismeendisfuncConeelgedragbijvolgendeorganisaCeontwikkelenverandertrajecten. 13. Oorzaakvanhetpresta-eprobleemnietweggenomenVeelweerstand-jdensdetrainingenOnvoldoendeorganisa-e-resultatenOnderzoekomdetrainingopdedoelgroepaftestemmenMaatwerk?Me-ngenTrainingKlantgerichtheidOntwerptrainingklantgerichtheid 14. Kostbaarmisverstand:TrainingsresultatenverwarrenmetorganisaCeresultaten 15. DeoorzaakvaneenprestaCeprobleemisinminderdan10%vandegevalleneencompetenCetekort.optimale prestatiesprofessionalDoelen Ontwerp management"processtappenorganisatieproces organisatie inrichting !taken, bevoegdheden,verantwoordelijkheden# verwachtingen / targets$organisatiestructuur management & sturing% strategie,visie & missie&Heldereprocesresultatenprocesprofessional'processturing &cordinatiezelfsturinggedrag & performance 16. MettrainingalleenishetonmogelijkcomplexeorganisaCeproblemenoptelossenoptimale prestatiesprofessionalDoelen Ontwerp management"processtappenorganisatieproces organisatie inrichting !taken, bevoegdheden,verantwoordelijkheden# verwachtingen / targets$organisatiestructuur management & sturing% strategie,visie & missie&Heldereprocesresultatenprocesprofessional'processturing &cordinatiezelfsturinggedrag & performance 17. organisatieDoelen Ontwerp management"processtappen!taken,bevoegdheden,verantwoor-delijkheden#verwachtingen/ targets$organisatie-structuurmanagement& sturing%strategie,visie& missie&Heldereprocesresultatenorganisatieprocesprofessional'processturing &cordinatiezelfsturinggedrag &performanceDoelen Ontwerp management"processtappen!taken, bevoegdheden,verantwoordelijkheden# verwachtingen / targets$organisatiestructuur management & sturing% strategie,visie & missie&Heldereprocesresultatenprocesprofessional'processturing &cordinatiezelfsturinggedrag & performance 18. Agenda1. trainen2. Leren3. Leren&prestereninverbeterprojecten 19. TraineniseenuitstekendmiddelomprestaCeproblemenoptelossen,alsdeoorzaakeencompetenCetekortis.optimale prestatiesprofessionalDoelen Ontwerp management"processtappenorganisatieproces organisatie inrichting !taken, bevoegdheden,verantwoordelijkheden# verwachtingen / targets$organisatiestructuur management & sturing% strategie,visie & missie&Heldereprocesresultatenprocesprofessional'processturing &cordinatiezelfsturinggedrag & performance 20. Klantgerichtheid:lereninorganisaCesGewensteorganisa-e-resultatenBewustwordingMe-ngenVerankeringWerkbijeenkomstvoorResultaatVerantwoordelijkeEenheden/ManagementTrainingKlantgerichtheidImagomeCngKlanVevredenheidWerkbijeenkomstvoorResultaatVerantwoordelijkeEenheden/ManagementInventarisaCeblokkadesindewerkomgevingMedewerkerstevredenheidsonderzoekTelefonischebereikbaarheid 21. Training(16u)&werk(1600u)gescheidenlerenwerkwerkwerkwerkwerkwerktraintrainzoekencontrolesamenwerkenLanceDublin,2007 22. Verwartrainennietmetleren.Mensenwillenwelleren,maarnietwordengetraind.WinstonChurchill 23. Klantgerichtheid:lereninorganisaCesWerkbijeenkomstvoorResultaatVerantwoordelijkeEenheden/ManagementInventarisaCeblokkadesindewerkomgevingBoekpresentaCe-28november2008JosAretsenVivianHeijnenGewensteorganisa-e-resultatenBewustwordingMe-ngenVerankeringWerkbijeenkomstvoorResultaatVerantwoordelijkeEenheden/ManagementTrainingKlantgerichtheidImagomeCngKlanVevredenheidMedewerkerstevredenheidsonderzoekTelefonischebereikbaarheid 24. Agenda1. trainen2. Leren3. leren&prestereninverbeterprojecten 25. Business improvement met HPI-insideBoekpresentaCe-28november2008JosAretsenVivianHeijnen 26. LerendoortewerkeninverbeterprojectenLerenlerenwerkwerkwerkwerkwerkwerklerenzoekencontrolesamenwerkenLanceDublin,2007 27. klantgerichtheid:leren&presterenGewensteorganisa-e-resultatenmeetbaargerealiseerdBewustwordingMe-ngenVerankeringWerkbijeenkomstvoorResultaatVerantwoordelijkeEenheden/ManagementTrainingKlantgerichtheidImagomeCngKlanVevredenheidWerkbijeenkomstvoorResultaatVerantwoordelijkeEenheden/ManagementverbeterplanBlokkadesherkennenVerschilhuidig-gewenstKlantgerichtoplossenBejegeninggedragsregelsTelefoontrainingklachtena[andMedewerkerstevredenheidsonderzoekTelefonischebereikbaarheidelingCommunicerenOvertreffenverwachCngenOmgaanmetlasCge 28. Borgingklantgerichtheid 29. ontwerp(hoe)$organisatiestructuur"processen!verantwoordelijkhedenbevoegdheden,takenmanagement(sturing)management& sturing'operationelecordinatie &sturingJzelfsturingperformancegedragontwikkeltrajectvoormanagers/verbeterteamse.d.doelen(wat)%visie & missiestrategischethemas&heldereprocesresultatenoutput#verwachtingenof targetsorganisatie-niveauproces-niveauprofessional-niveau=kickoffvanhetleertrajecttoelichCngnutennoodzaak=kennisontwikkelinginstrucCebijeenkomst:nadrukophetleren,competenCeontwikkeling,inzetvantoolsenmethodiek -Kostenbewust -Klantgerichtheid -Efficiency -Medewerkertevredenheid -Competentievoorraad -Kwaliteit -enz.=kennisontwikkelingtoepassingindeprakCjk(zelfstandigenmetbegeleiding):nadrukophetpresteren,toepassingvantoolsenmethodiekindeeigencontext 30. Wijsheidisdusooklerenvannieuweinzichtenendaarvervolgensnaarhandelen.