Visie 29 november 2013 - editie Limburg

download Visie 29 november 2013 - editie Limburg

of 16

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 29 november 2013 - editie Limburg

 • Regio MechelenVrijdag 29 november 201325s eACV-SPECIAL

  Regionieuws special 122 8 nieuws nieuws 10jaargang 69 visie nummer 25 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 6 december 2013

  Lie

  ven

  Van

  Ass

  che

  Als je de coVeR VAn een kRAnt hAAlt, heb je MeestAl een spoRtieVe top-

  pRestAtie geleVeRd. of iets VReselijks MispeuteRd. niets VAn dAt VooR

  kuRt (links) en chRistophe. Allebei weRken ze in kARtonfAbRiek Vpk in

  oudegeM en Allebei zijn ze AcV-lid. kuRt is ook AfgeVAARdigde VooR AcV

  bie. gewoon twee jonge gAsten dus.

  MAAR het is wel dAnkzij Mensen zoAls kuRt en chRistophe dAt AcV eR

  stAAt. in deze Visie lees je wAt AcV elke dAg VooR hen en de 1,7 Miljoen

  AndeRe leden doet.

  Kurt en Christophe

 • 2 Visie vrijdag 29 november 2013

  Cindy Mertens is een drukbezette dame. Tijdens het interview, dat ongeveer een uur duurt, gaat haar gsm vier keer af. Telkens

  krijgt ze een postbode of ACV-militant aan de lijn die haar (dringend) nodig heeft. Blijf eens kalm, sust ze de ene. Je moet niet te fel panikeren. Ik zal bij dat gesprek aan-wezig zijn om je te ondersteunen. Onder-tussen vult ze plastic tasjes met agendas

  voor de postbodes in Tremelo, waar ze zich

  na het interview naartoe zal reppen.

  Krijg jij vaak zulke dringende telefoontjes?

  Voortdurend. En ook s avonds of tijdens het weekend. Ik ben 24 uur per dag bereikbaar. Dat ligt in mijn aard. Ik ben er om de mensen te helpen.

  Als iemand contact opneemt met het syndicaat, dan doet die persoon dat niet zomaar. Ik weet dat het dan niet voor een prul is. Een tijdlang belde een postbode mij elke avond op. Hij zag het werk niet meer zitten en het botste met zijn teamleader. Hij woonde aa n de a ndere ka nt va n de provincie. Dat was te ver voor mij om op dat uur naartoe te rijden, anders had ik dat gedaan.

  Ik ben er om de mensen te helpen

  Cindy Mertens, seCtorafgeVaardigde post aCV transCoM

  tot juni Van dit jaar was Cindy Mertens teaMleader in het postkantoor Van tienen.

  nu is ze seCtorafgeVaardigde post bij aCV transCoM in de proVinCie VlaaMs-brabant.

  in die rol beMiddelt ze tussen het personeel en het ManageMent Van bpost. als

  ieMand naar het syndiCaat belt, dan is dat niet Voor een prul.

  Cindy Mertens (midden op foto) in gesprek met de postbodes van Herne. Rond 7 uur ben ik in het postkantoor, zodat ik de postbodes kan spreken vr ze op hun ronde vertrekken.

  Hoe ziet een doorsnee werkdag er voor jou uit?

  De dag begint vroeg voor mij. Ik bezoek bijna elke dag een postkantoor en dan moet ik er uiteraard zijn vr de postbodes op hun ronde vertrekken. Dat is dus rond 7 uur. Op dit moment zijn er enkele kantoren in reorganisatie. Dat wil zeggen dat de rondes opnieuw verdeeld worden. Dat gebeurt nu elk jaar. Bpost moet besparen, dus moeten de mensen harder werken. Ik vraag altijd aan de postbodes om de nieuwe uurroosters eerst enkele weken uit te proberen. Als zij me melden dat ze te zwaar zijn, onderzoek ik waar de knelpunten liggen. Vervolgens vergader ik met het management in Br ussel om tot een oplossing te komen.Ik ben een brugfiguur tussen het personeel en het bedrijf. Vaak komt mijn job neer op bemiddelen. Ik probeer een verhaal dus altijd van twee kanten te bekijken. Waar ik ook tijd insteek, is het oplossen van individuele vragen en problemen van ACV-leden. Dat gaat van een pensioen-berekening tot pesten op het werk.

  Alles wat fout loopt, komt op jouw schouders terecht. Hoe ga je daar mee om?

  > tekst: leen greVendonCk > foto: bas bogaerts

  uw job, ons werk

 • H

  V W

  Visie vrijdag 29 november 2013 3

  Hethelptweldatikeenpositiefingesteldpersoonben.Somsbegrijpikhetprobleemmaar al te goed,maarkrijg ikhetnietopgelost.Datvindikerg.Eenpersoondiegepestwordt,dierekentechtopmij.Ikkannatuurlijkalleenmaarmijnbestdoen.Enikhoopaltijdopeengoedesamenwerkingmethetmanagementomietstebereiken.

  Op welke realisatie ben je het meest trots?

  Dat is eendiscussiediemaandenheeftaangesleeptennuopgelostis.Hetgaatomeenkrantje dat in drie regios bedeeldwordt.Datkwaminduizendtallentoeinhetpostkantoorendepostbodesmoestendiezelfplooien.Daarwasveelongenoegenover.Nuheb ik ervoor gezorgddat diekrantjesalgeplooidzijnbijlevering.

  Als je niet bij de vakbond zou werken, wat zou je dan doen?

  Dan zou ik waarschijnlijk weer in eenpostkantoorwerken.Datheb ikaltijdgraaggedaan.EnalshetnietbijdepostzouzijnVolgensmijnhoroscoop zou ik eengoededetectivezijn,omdatiknogalnieuwsgierigben(lacht).Maarmisschienbenikdatnuookaleenbeetje,wantikmoetinelkdossieruitspittenhoedevorkwerkelijkaandesteelzit.

  ACV bouw - industrie & energie (ACV bie) zoekt Voortdurend nAAr

  mAnieren om zijn dienstVerlening te Verbeteren. de leden

  bijstAAn en hun belAngen Verdedigen blijVen kerntAken. mAAr

  we hebben ook oog Voor de opleiding VAn militAnten, digitAle

  dienstVerlening en het uitbouwen VAn ledenVoordelen, zegt

  federAAl seCretAris pAtriCk VAndenberghe.

  Hetlidstaataltijdcentraal

  onze militanten en secretariaten staan paraat om leden individueel advies te verlenen en bij te staan waar nodig. we zijn daar fier op. de militanten leiden we zo goed mogelijk op. ze hebben een belangrijke antennefunctie en zijn vaak steun en toeverlaat op de werkvloer. de secretariaten zijn vlot bereikbaar en door schaalvergroting kunnen we er nog meer diensten aanbieden. de telefonische dienstverlening bou-wen we verder uit. leden die bellen krijgen meteen info en advies van pro-fessionele dienstverleners, of worden doorverwezen als dat nodig is.

  hilde smans, klachtenbehandelaar ACV bie Antwerpen, werkt momenteel als projectmedewerker rond het opti-

  maliseren van de dienstverlening. ze licht zelf toe: de tijd staat niet stil. wij evolueren mee en we zetten het lid al-tijd centraal. de doelstelling van het project is om binnen onze centrale uni-form en efficint te werken in heel bel-gi.

  Digitaal

  ACV bie wil ook de mogelijkheden van internet en databanken optimaal benut-ten. patrick Vandenberghe: we gaan databanken aan elkaar koppelen om onze leden een bericht te sturen met in-formatie die voor hen interessant is. mensen krijgen dagelijks heel wat infor-matie te verwerken. door gerichte info te bezorgen, bewijzen we hen een dienst.

  Koopvoordelen

  de dienstverlening van ACV bie beperkt zich niet tot individuele bijstand en be-langenverdediging. we werken ook rond de vraag Hoe kunnen we mensen gelukkig maken? Via het platform Vay-amundo kunnen we onze leden niet al-leen erg concurrentile vakantieformu-les aanbieden, maar ook koopvoordelen, reistips, tickets voor evenementen en festivals Vandenberghe kijkt ook voor-uit: we willen dat pakket nog uitbreiden met bijvoorbeeld energie en verzeke-rings- en rechtsbijstandsproducten. met 285 000 leden hebben we een goede on-derhandelingsbasis om straffe voorde-len voor onze leden te bekomen. (JDO)

  Vakbonds-vertegenwoordigingdichtbijdewerknemers

  leden sAmenbrengen, informAtie geVen en

  AAnwezig zijn op de werkVloer is niet Altijd

  eVen eenVoudig, weet luC de VAlCk,

  ACV-seCretAris Voeding en diensten Voor

  seCuritAs. meer dAn 5 000 bewAkingsAgenten

  werken op VersChillende loCAties

  VAn oostende tot Arlon, 7 dAgen op 7,

  24 uur op 24.

  luc de Valck: samen met de werkgever en andere vak-bonden hebben we afspraken gemaakt om de vakbonds-vertegenwoordiging dicht bij de werknemers te houden. we duiden daarom afgevaardigden aan, zowel in verschil-lende regios als voor specifieke activiteiten, zoals mo-biele bewaking, bedienden en retail.

  Website

  om met iedereen duidelijk te kunnen communiceren, hebben we een website opgezet: acv-securitas-csc.be. daarop kunnen onze leden syndicale en andere informa-tie raadplegen, hun afgevaardigde opzoeken en nieuws lezen over hun regio. dat neemt niet weg dat we ook langsgaan op de werkplek. maar op sommige werkplaat-sen zoals ambassades, luchthavens en strikt beveiligde werven is dat niet altijd mogelijk. (JDO)

  WatbeweegterineenACV-dienstencentrum?Voor Veel mensen Verloopt het ContACt met

  het ACV ViA een dienstenCentrum. of ze nu

  lid willen worden, informAtie zoeken oVer

  een eindejAArspremie of VrAgen hebben

  oVer hun werkloosheidsdossier: de leden

  komen AllemAAl bij ons tereCht, zegt

  CArline delefortrie VAn het ACV-

  dienstenCentrum in izegem.

  de meeste vragen gaan over werkloosheid, weet Carli-ne. Voor leden die volledig of tijdelijk werkloos worden of die met swt gaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfs-toeslag, het vroegere brugpensioen, red.), doen wij de dos-siers van a tot z. wij berekenen de uitkeringen, betalen die uit en staan als dat nodig is de leden bij als ze op gesprek moeten bij de rVA.

  daarnaast krijgen we heel wat vragen die te maken heb-ben met rechten en plichten van de werknemer. zoals rond eindejaarspremies, opzegvergoedingen, studenten-arbeid en educatief verlof. we organiseren ook regelmatig vormings- of infomo-menten voor de leden, bijvoorbeeld over tijdkrediet of brugpensioen. dat is ook een vorm van dienstverlening.

  Als medewerkers van het dienstencentrum weten wij natuurlijk niet alles. we doen dus ook een beroep op col-legas uit de centrales. en als een klacht tot een rechts-zaak leidt, nemen de collegas van de rechtskundige dienst het dossier over. (GVDD)

  TENDIENST

  E ACV bie optimAliseert dienstVerlening

  uw job,onswerk

 • 4 Visie vrijdag 29 november 2013

  Met welke Vragen en klachten

  koMen leden naar een

  acV-dienstencentruM?

  hiernaast Vind je

  als Voorbeeld de cijfers

  Voor de dienstencentra

  in regio