Jobat 30 oktober

download Jobat 30 oktober

of 56

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Weekblad over en voor werk

Transcript of Jobat 30 oktober

 • Thuiswerken

  We willenwel, maarmogen niet

  Thuiswerkster AnIk win 3 uur per dag

  s+ 7.327 jobs op jobat.be

  Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be

  BILL QUIRKEBazen charismatisch? De meesten zijn introvertblz. 6

  SCIENCE@WORKZou u nog werkenals u de lotto won?blz. 10

  SAM DE BRUYNGewoon doen, is niet gemakkelijkblz. 9

  zaterdag 30, zondag 31 oktober en maandag 1 november 2010

 • De loonkloof tussen mannen en vrouwen

  moet tegen 2016 dalen van 11 naar 5 procent

  Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw &

  Maatschappij (CD&V) roept de sociale

  partners op om maatregelen zoals

  genderquota voor raden van bestuur op te

  nemen in het komende loonakkoord.

  QUOTE

  Waar was u vorige donderdag? Geen paniek, dit isniet de volgende vraag in het zoveelste spraakma-kende assissenproces dit najaar, wel een kleinecontrole om te weten of u er bij was, bij de eersteNationale Thuiswerkdag. Neen? Troost u. Demeeste werkende Belgen zaten donderdag, netals u, daar waar ze volgens heel wat thuiswerk-enqutes vooral niet wilden zijn: op het werk.De vraag is groter dan het aanbod. Met die eco-nomische wijsheid valt de stand van zaken metbetrekking tot thuiswerk nog het best te beschrij-ven. Zestig tot zeventig procent van de werkne-mers is vragende partij. Slechtst een kwart van debedrijven staat het toe. Werknemers willen duswel - graag zelfs - maarmogen niet. Sommigewerkgevers verpakkendie weigering diploma-tisch als praktisch on-haalbaar, anderen doenminder moeite en zeg-gen gewoon neen.Ze doen maar. Het isslechts een kwestie vantijd voor ze wel ja zul-len moeten zeggen. Er isgeen grote trendwat-cher nodig om te voor-spellen dat thuiswerkenn van d trends vande toekomst wordt.Tenzij werkgevers zichecht gelukkiger voelenmet personeel dat da-gelijks te laat en opge-naaid de werkvloer opdraaft na de zoveelste strijdtegen de zoveelste file te hebben verloren. Tegen-woordig hoef je zelfs niet zo ver van je werk meerte wonen om (te) lang onderweg te zijn.De tijd die bedrijven nog rest voor thuiswerk eenevidentie wordt, besteden ze dus maar beter aanhet ontwikkelen van systemen om dat zo efficintmogelijk te laten verlopen dan aan het ontwikke-len van een onbedwingbare achterdocht jegensdie thuiswerkers.Dat thuiswerk moeilijker te controleren is, datklopt. Maar dat geldt enkel maar voor wat eenthuiswerker pakweg om 11 uur s ochtends echtaan het doen is, niet voor wat hij of zij na een weekgepresteerd heeft. Voor een beetje baas, die vol-doende voeling heeft met de jobinhoud van zijnmedewerkers, mag het geen probleem zijn hendaarop te beoordelen. En laten we eerlijk zijn, datis toch waar het om draait.

  EINDELIJKTHUIS

  De tijd die

  bedrijven nog

  rest voor

  thuiswerk

  evident is,

  besteden ze

  maar beter aan

  efficinte

  oplossingen

  dan aan

  onbedwingbare

  achterdocht

  WIM VERDOODTHOOFDREDACTEUR JOBATREDACTIE@JOBAT.BE

  EDITO

  Wat doe je voor job?Als een van de zeventien Neder-landstalige parlementsleden in Brus-sel hou ik me vooral bezig met groenin de stad, mobiliteit en cultuur. Ikvolg commissies, plenaire vergade-ringen en controleer het werk van deBrusselse regering. Daarnaast spre-ken Brusselaars mij aan over concre-te problemen: van glascontainers totgrote bouwprojecten.

  Doe je je job graag?Ja, omdat het gevarieerd werk iswaarbij ik in contact kom met ver-schillende sectoren. Projecten endossiers in de goede richting sturen,geeft me voldoening. Ik ben resul-

  taatgericht ingesteld en zie mijnmandaat als een job van zeven op ze-ven. Dat weegt door op mijn familiaalen sociaal leven, maar dat weet je opvoorhand.

  Wat vind je van je inkomen?Parlementsleden worden zeer goedbetaald. Ik werk elke dag voor mijnmandaat, maar niet iedereen doetdat. Er is wel een probleem met al dieextra vergoedingen voor parle-mentsleden. Alle mandatarissen vanGroen! staan zon 25 procent af aande partij.

  Spaar je?Een auto, kabeltelevisie of microgolf-oven heb ik niet. Ik spaar nu meeromdat mijn levensstijl niet veranderdis: maandelijks zon 500 euro.

  Wat is je grootste kost?Mijn twee opgroeiende tieners. Hoe

  groter ze worden, hoe kostelijker.Een andere uitgavenpost is het eco-logisch onderhouden van mijn wo-ning.

  Waar kan je echt geen geld aangeven?Aan autos, dure kledij of luxegoede-ren.

  Waar geef je met plezier geldaan uit?Aan alles wat met de fiets te makenheeft en cultuur.

  Waar droom je van?Van een leefbaar en kwaliteitsvolBrussel dat goed is voor alle Brusse-laars, met veel fietsers en groen. Ikhoop dat Brussel het centrum vanEuropa wordt waar minderhedengoed functioneren. (mr)

  MIJN LOON

  ANNEMIE MAES (44), JETTE

  Beroep: BrusselsparlementslidPriv: samenwonend, 2kinderenBrutoloon: 6.626 euroNettoloon: 3.200 euroExtras: pensioensparen,onkostenvergoeding

  JOBAT.BE/MIJNLOON

 • 0203

  houden weigering van je werkgeverkan je in principe de integrale uitvoe-ring van de arbeidsovereenkomst vor-deren voor een rechtbank maar in depraktijk gebeurt dit zelden of nooit.Indien de fout voldoende zwaarwich-tig is, kan je aan de arbeidsrechtbankook vragen om de arbeidsovereen-komst te laten ontbinden met betalingvan een schadevergoeding. Ook dezepiste wordt in de praktijk zelden be-wandeld omdat je zolang de procedu-re duurt verder in dienst blijft van dewerkgever, wat een onverkwikkelijkesituatie is. De schadevergoeding kanook lager liggen dan een normale ont-slagvergoeding. Vaak wordt dergelijkeprocedure enkel om tactische opge-star t met de bedoeling de werkgeverertoe aan te zetten tot het ontslag vande werknemer over te gaan. Meestal plaatst de werknemer dewerkgever voor een ultimatum omeen einde te stellen aan de onrecht-matige wijziging van functie. Wordt

  Je hebt een arbeidsovereenkomstgesloten waarbij je takenpakketwerd uiteengezet in de bijhorendefunctieomschrijving. Hoewel een dui-delijke overeenkomst is gesloten overde inhoud van je functie, blijkt je werk-gever je niet het overeengekomenwerk te verschaffen. Je werkgever is nochtans contractueelgebonden door het overeengekomentakenpakket. Het Hof van Cassatieheeft al herhaaldelijk beslist dat debindende kracht van de overeen-komst inhoudt dat een werkgever,tenzij anders overeengekomen, nieteenzijdig de overeengekomen voor-waarden kan wijzigen of herroepen. Jehebt dus het recht om andere takenop te eisen die behoren tot het over-eengekomen takenpakket. Wanneer je werkgever je niet toelaathet overeengekomen werk te ver-richten, kan je je werkgever hierop at-tent maken, desnoods met een aange-tekende ingebrekestelling. Bij volge-

  het ultimatum niet gerespecteerd,dan beschouwt de werknemer zichals ontslagen op datum van het ulti-matum. Deze aanpak is niet zonder ri-sico. De rechtspraak aanvaardtslechts het bestaan van een implicietontslag wanneer de wijzigingen aande functie belangrijk zijn (uithollingfunctie of degradatie). Bovendienmoet het impliciet ontslag binnen eenredelijke termijn worden ingeroepen,zo niet wordt de wijziging geacht stil-zwijgend te zijn aanvaard. Beroept dewerknemer zich ten onrechte op hetimpliciet ontslag, dan is hij zelf schul-dig aan de onregelmatige beindigingvan de arbeidsovereenkomst en ris-keer t hij een opzeggingsvergoedingte moeten betalen. Zijn de wijzigingen onvoldoende ern-stig of is te veel tijd verlopen sinds dewijziging, rest je weinig andere keuzedan je neer te leggen bij de toebe-deelde taken of een andere job tezoeken.

  Mijn jobinhoud ligt een flink stuk onder hetbeloofde niveau en takenpakket. Kan ik ander werk eisen?

  STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIANJOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

  Lees het antwoord op deze vragen:

  Wat moet er in een arbeidscontractstaan?

  Contract getekend maar beter aan-bod gekregen. Kan je nog weg?

  Kan ik zomaar met een collega vanfunctie wisselen?

  ARBEIDSVRAAG

  BANDWERK

 • Drie uur per dag. Zoveel tijd wint An VanLandeghem (27) als ze thuiswerkt. Zokan ze niet alleen meer werken, maar heeftze ook meer tijd voor familie en vrienden. Vooralle partijen dus een voordeel, klinkt het en-thousiast.An werkt ondertussen een halfjaar bij het con-sultancybedrijf PricewaterhouseCoopers enze doet dat meestal n dag per week vanthuis uit. Haar kantoor ligt in Brussel, maar zijwoont in Bredene. Als ik naar Brussel wil,moet ik hier s morgens om kwart over vijf ver-trekken om de files te vermijden. Ik heb dusniet lang moeten nadenken toen mijn werkge-ver voorstelde om af en toe thuis te werken.Voor An heeft het thuiswerken alleen maarvoordelen. Geen files, geen uitlaatgassen,geen afleiding. Via een beveiligd netwerk krijgt

  ze toegang tot de servers van het bedrijf eniedereen die belt naar haar vaste telefoon opkantoor wordt automatisch doorgeschakeldnaar haar gsm. Bovendien staat ze via Same-time een soort Facebookchat voor serieuzemensen continu in contact met haar colle-gas in Brussel.

  Deadline

  Natuurlijk is het niet slecht om af en toe opkantoor aanwezig te zijn, zodat je ook gere-geld face-to-face met elkaar kan praten,weet An, al is ze ervan overtuigd dat rinkelen-de telefoons en bellende collegas op de ach-tergrond nefast zijn voor de concentratie.Thuis heeft ze een aparte werkplek waar ze inalle rust aan de slag kan gaan. Mijn bureau is

  sober ingericht, als een echte werkomgeving.Ik dwing mezelf ook om met niks anders bezigte zijn wanneer ik daar zit.Dat de meeste werkgevers nog wat wantrou-wig staan tegenover thuiswerk, kan An begrij-pen. In mijn geval lag thuiswerk voor de hand,het projectmatig werk leent zich ertoe. Ikmoet zorgen dat ik tijdig klaar ben, dat ikdeadlines haal. Aan het resultaat kan mijnwerkgever zien of ik er de nodige tijd aan be-steed heb.Verder dan dat gaat de controle niet. Er heeftnog nooit iemand voor de deur gestaan om tecontrolere