01-12-2010 Mehsana

01-12-2010 Mehsana
01-12-2010 Mehsana
01-12-2010 Mehsana
01-12-2010 Mehsana
download 01-12-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

4Úke rzMkuBçkhu ðku÷eçkku÷Lke xqLkko{uLx Þkusðk{kt ykðþu CMYK CMYK rðÃkûkLkk MknÞkuøkÚke íkk÷wfkLku Lktçkh-1 çkLkkððkLke ¾kºke ykÃke níke. (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.30 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.30 rðMkLkøkh çkMk MxuþLk{kt ykðe økktÄeLkøkh íkhV síke çkMk{kt [Zðk síkkt ¼ezLkku ÷k¼ ÷E økrXÞkyu þi÷u»k¼kELkk ÃkuLxLkk r¾MMkk{kt hnu÷ Yk. 20 nòhLke [÷ýe (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.30 rðMkLkøkh íkk.30 y{ËkðkË, {nuMkkýk, íkk.30

Transcript of 01-12-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) rMkLkkh kk.30rMkLkkh kMk MxuLk{kt kkteLkkh

  khV ske kMk{kt ezLkku k EkrXkyu rkfLkk rMMkk{ktke Yk. 20nh fkZe E Vhkh kE skkt rkfurMkLkkh kkueMk MxuLkuVrhk LkkUke Au.kkteLkkhLke h[LkkMkkuMkkxe{kt hnukk yLkufzekk nkEMfw{kt rkfkhefu Vhs kkktiukkE hkskkuh kkkuhLkk

  rMkLkkh kMk MxuLk{kt ykekkteLkkh khV ske kMk{kt [Zk skktezLkku k E krXkyuiukkELkk kuLxLkk rMMkk{kthnu Yk. 20 nhLke [e

  Lkkuxku fkZe E Vhkh kE sk kkBkunkku.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.30{nuMkkk kkwfk kt[kkLke Mkkkh

  Mkk{kt 9 MkkuLke fkhkukkhe yLku 5MkkuLke Mkk{krsf Lk Mkr{rkLke hefhk{kt yke nke. kkwfk kt[kkLkek{ Mkkkh Mkk{kt [kkLkk fkhuuzqkku yLku kwkkfkuLku kuk kkfLkwfkLkLkwt kh [wfkLkku {wku WAkunkku. rkku WXkuk khLkk {k{ukkwfk kt[kkLkk {wu ukekzeLkukuk LkwfkLkLkku Mkuo rhkkuxo {kkt hkMkhfkh{kt {kufe ykkkLke kke ykkenke. {nuMkkk kkwfk kt[kkLkk {whkkE kxu (k)Lkk yk MkkLkukuue Mkkkh Mkk{kt fkhkukkhe

  Mkr{rkLkk Mkku kxu MkwhukEnhkkuLkkMk, kuk h{uS {kukS,kxu [tfkLk {LkwkE, [kihe kkekuLkfkLkSkE, kxu kwtShk{Shk{kMk, Xkfkuh rLkwS rkLkS,kxu nkkE ytkkhk{, [kihekkkwkE {kLkMktkkE yLku kxurh[tkE kukELke MkkoLkw{kurLkwk fhkE nke.

  khu Mkk{krsf Lk Mkr{rkLkkMkku [kzk kwkkkuLk trkkE,[kzk yhkE LkkkkkE (fku-ykux), fw tkhek {Lkkusfw{khkkkwkE (fku.ykux), Mkkutfe fLkwkE{Vkk (fku.ykux) yLku [kzk

  kSkE Mkku{kkELkku Mk{kufhk{kt ykku nkku. Mkkkh Mkk{ktrkke Lkukk y{]kS ke. Xkfkuhu[kk hBkLk kk{e LkkkrhfkuLkukuk kkf LkwfkLkLkku {wkuWkMkk fkuo nkku. kkuheke,khk, Mkk{ukk MkrnkLkktkk{zkt{kt Mkoue kkhkSLkk{k{u {w hkkE kxuuskwt nkwt fu {fkLk, kwnkrLkku{s yL LkwfkLkLkku rhkkuxohk MkhfkhLku {kufe ykkkuAu. khu f]rkkkfkuLkk LkwfkLkLkkuMkuo [kw Au yLku ynuk {kktMkhfkh{kt {kufe ykku ku{u

  rkkLkk MknkukkekkwfkLku Lktkh-1kLkkkLke kke ykkenke.

  kwkh, ;t.1-12-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  {nuMkkk : {nuMkkknuh{kt hkLkkwh hkuz Wkhykue ekk MkkuMkkxeMkk{u Sk [kfu knLkkqhzku ntfkhe kkiZ LkkMkkrLkf hneLku ktehEyku knkU[kze nke.kuk kiZLkwt xLkk Mkus {kuk Lkekwt nkwt.{hLkkhLkk kwku xLkk ytku fhkkt {nuMkkkkkwfk kkueMk Mk WkhknkU[e nke yLku wfkokne nkk he nke.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh{nuMkkk{kt kkt[kux hkuzWkh ekkLkkhMkkuMkkxe LkSfLkerk MkkuMkkxe{kthnukk hk fLkwkEMkku{kkELkk kkiZ Lkkrkkk kE fku kkkuhu 2-30 fkfu hnuXk LkSfnkEu Wkh kMkkh kkknkk khu kqhzku ykke{rnLk {uMk Lktkh Ssu2yuke 795Lkk [kfuku{Lku xh {khe nke. ykyfM{kk{kt kteh hekukuk Mkku{kkEhkLkwt f {kuk

  kkt[kux kkMku SkLke xhu {kuk

  rkfu Y.20 nh kw{kk!(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.30

  Mktk yuf kkrzk Mkwe fkhkf{rnLkk{kt ke {knku Akkktkkfukt hMkke kkxktLku fkhu kkfLkukkf LkwfkLk knkU[kLke erk [ukxkxk yLku zwtkeLkk k ykMk{kLkLkuyktkkkt ktk MkVkw wt Au. hkMkhfkhLkk kwhXk ktkLke kkfeLku kkuWkh kwshkkLkk {nuMkkk, kkx,kLkkMkfktXk yLku MkkkhfktXk rskykuLkkMk{knkkoykuLku Mktknkuhku Wkh ku[hkk ku{s sYh kzu MkgkEke kkktuk yku fhkk Au. {nuMkkkLkkfuxh ys kwLke Mkw[Lkkke MkkrLkfkwhXk ktku rskLkk nkuMku ukkhe yLkukxkxk-zwtkeLkk fkuz Mxkuhus ukkheyku

  Mkkku yuf kuXfLkwt ykkusLk k fwO nkwt.hksh{kt kkkhLkk

  yrLkrkkkLkk fkhu ykMk{kLku knkut[ukkfkS yLku kMk fheLku kxkfk-zwtkeLkk kLku ytfw{kt hkk {kxuhks kwhXk rkk khk k{k{ rskfuxhkuuLku Mkw[Lkk ykkE nke. nk

  kxkfkLke ykf ktk{ktke Aqxke kkenkukke yAkLkk fkuE yutk uk {uku{ Lkke. khu ztwkeLkwt kukhrsk{kt {ktkLkk {k{kt h kuo ykuAwkk Au. khtkw, Mkkihkx yLku LkkrMkfkezwtkeLke ykkk kk Au. ykhu

  f]rk{ yAk Qe Lk fhkMktknkuhkuLku [e{fe ykkE

  y{kk, {nuMkkk, kk.30

  kwshkkLke ykLk, kkLk, kLkkkke {nuMkkkLke r rkkqMkkkh zuheyu kku rne{kt k ztfkukkzku Au. yhu rnekMkeykuLku kkuMkkh Mkkh{kt qMkkkh zuheLkk qrLkkLke [k fze kkk kke Au.yke yk zuheLku kwshkk r{f {kfuoxkVuzhuLku rfkkkuhe hkeLku yLkfhkk zuheLku h kuo Y. 36 fhkuzLkekux MknLk fhe kze Au.

  yurk tz{kt Lktkh Lk kkkeqMkkkh zuheLkk rLkk{f {tzLke Mkkkk. 29-11-10Lkk hkus kuE nke.su{kt zuheLkk {uLkusk rzhuxh ku{ sk{k{ Mkkuyu rne {kufkkkt irLkf7 k rxh y{q kkuz qLkk kY. 32 Lke fhkk Au su yL Mktkukhk {wtkE{kt u[k fhkkkt y{qkkuz qLkk k fhkkt Y. 3 ykuAku Au.yk{ qMkkkh zuheLku yk ukheLkerkLkk fkhu irLkf 10 kLke yLkukkf 36 fhkuzke k wLke kux

  MknLk fhe kzu Au. yk{ qLkk u[kk{kt koke rMktkkkk qh fheMk{kLk k Lke fhk kwshkk r{f{kfuoxk VuzhuLkLkk yu{.ze. Mkkkukk[ek fhe xkwt fhk Wk hsqykkkufhkE nke.

  kwshkk r{f {kfuoxk VuzhuLkLkekukhe LkerkLkk fkhu {nuMkkkLkeyke qMkkkh zuheLku kkf 36fhkuzLke {Mk{kuxe kux MknLk fhe kzuAu. su Mkhu qh fhe rne yLku {wtkEkku {kufkkkt y{q kkuz qLkkkku yuf Mk{kLk hkk Mkrnk k{k{Mktku {kxu qLkk u[kLke Mk{kLkkLkerk Lke fhk {nuMkkk qMktLkk rLkk{f {tzLke kk. 29-11-10Lkk hkus kuXf kuE nke. su{kt kw-

  shkk fku. r{f {kfuoxk VuzhuLku{nuMkkk q Mkt khk rne kkuu[k kkkt y{q kkuz qLke u[kf{k rk rxhu Y. 32 hke Au khuyL Mktku khk {wtkE kku u[k kkky{q kkuz qLke u[k f{k rkrxhu Y. 35 hkk{kt yku Au.{nuMkkk q Mkt irLkf 7 k rxhq rneLkk kh{kt u[k fhu Au.qLke u[k f{k{kt kokeyMk{kLkkkLkk fkhu qMkkkh zuheLkuirLkf 10 kLke yLku kkf 36fhkuzke k wLke kux MknLk fhkLkkukhku ykku Au.

  yk ytku {nuMkkk q MktLkk qWkkfkuyu Wk hsqykkku fhkktrLkk{f {tzu kuXf kkuke k{k{MktkuLkk k yuf Mk{kLk fhk yLku{nuMkkk qMkkkh zuheLku MknLk fhekzke kux kkfkrf rLkkhk XhkkMkkh fhe kwshkk r{f {kfuoxkVuzhuLk{kt yk ytku hsqykkku fhkLkkurLko eku Au.

  qLke u[k f{k{kt kokeyMk{kLkkk qh fhk hsqykk

  rLkk{f {tzLkekuXf{kt u[kk yuf

  Mk{kLk hkk Xhk

  [kku uhuk rLkkLkku {wku QAku

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.30ku ko ykkW fze kkwfkLkk k{s kk{Lke Mke{{kt ykue hk Mkhfkh nMkfLke s{eLk kLkkxe

  MkkusLkk ykkhu yLLkk Lkk{u [Zke E y{kkLkk hneLku kkhkukkh u[e {khkLkk kztk{kt{nuMkkk [eV fkuxoLkk sse su.ykh.kkzeyu fze kkwfkLkk Lkkk {k{kkh, E-hkLkk fkuBwxh

  ykukhuxh yLku k{s kk{ kt[kkLkk kkxeLku kurkk Xhke hufLku kkt[-kkt[ koLke Mkk fu yLku hufLkufw Y.13,000Lkku tz Vxfkkuo nkku. khu ytkqXk E su ku MkkuLkk Lkk{u s{eLk xkLMkVh fhkE nke kukkuLkku ykku rLkkuok Awxfkhku fkuo nkku. fze kkwfkLkk k{s kk{Lke Mke{{kt kuf 1951 1952,1964 ke s{eLk hk Mkhfkh nMkfLke nke.

  s{eLk fkiktz{kt Mkhfkhe kkkwyku kurkk Xko

  kLkkxe Mkkuske s{eLk yLLkk Lkk{u [Zke ee : Lkk.{k{kkh,ykukhuxh,kkxeLku MkMk

  qMkkkh zuheLku irLkf 10 kLke, kkf 36 fhkuzLke kux

  kxkxk-zwtkeLkk Mkkk k WAkkke ktk MkVkwt wt

  kfkeLk Lkkk {k{kkh (fze,Ehk) Mkkutfe s{LkkkMk {kunLkkMk,fkuBwxh ykukhuxh kxu {uoLkukE yLku k{s kk.kt.Lkk kkxeMkwkkh nMk{wkE LkkkhkEyu kztkh[e MkuLk{k {kukekE kwtkE yLkuMkuLk{k MkwhskuLk hAkuzkELkk Lkk{ukuxe LkkULkk ykkhu [Zke ee nke.

  kkyu ukk {e y{kkLkkferhxkE kxuLku 4 k{kt u[e {khenke. fuxhLkk kLk{kt ykkkWkhkuk kuxe yuLxeyku h fhe nke yLkufzeLkk {k{kkh ke.yuLk.MkkuLkeLkuykhkukeyku r Vrhk kfhkLkku nwf{ fkuo nkku. kk.1-6-08Lkkhkus fze kkueMk MxuLk{kt k Mkhfkhe

  f{o[khe Mkrnk kkt[ r Vkuskhe kwLkkuLkkUkku nkku. yk kwLkku kteh fkhLkkunkukke fuMk fze fkuxo{ktke {nuMkkk [eVfkuxo{kt xkLMkVh fhkku nkku.

  yk fuMk [ke skkt Mkhfkhe fe{nukE ku e fhe nke fu,k[kh Mkokke kE kku Au kukeykhkukeykuLku kku kuMku kue Mk ke

  uEyu. Wkhkuk fuMk{kt [eV fkuxoLkksse su.ykh.kkzeyu ykhkuke Lkkk{k{kkh, fkuBwxh ykukhuxh yLkukkxeLku kurkk Xhkk nkk. fMkqhkhku Mkhfkhe f{o[kheykuLku ykkukkt[-kkt[ koLke Mkk fuLke Mk yLkuhufLku 13,000 tzLke Mk Vxfkhekhu s{eLk su{Lkk kku xkLMkVh fhkE

  nke ku kku ykhkukeykuLkku ykkurLkkuok Awxfkhku fkuo nkku.

  s{eLk fkiktzLkk Mktkkt rfMMkknk{kt fkLkqLke yLku Lkrf rk nuXrtkek Au. Wkhkuk [wfkkLku kkus{eLk fkiktz yk[hLkkh Mkhfkheyrfkheyku yLku s{eLk kku{ktVVzkxLke kke VukE Au.

  k Mkhfkhe f{o[kheLku fu

  4ke rzMkuBkhu kuekkuLke xqLkko{uLx kusk{kt yku

  u {nkfwt : nkufe{ktukzeyku AkE kk

  yksu fke, ykke fku ku-ku Mkko

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.30

  {nuMkkk kkwfkLkk uxkk kkuykue Lkfe rk{kt {tkkhunkufe Mkko kuE nke. ku rMkykkW sqzku, Mfuxk, M{k,kukkMkLk yLku kehtkSLke Mkkoykukuk kk u {nkfwt{kt{tkkhu Lkfe rk{kt yuf {kknkufe xwLkko{uLx s kuE nke.

  M{ u {nkfwt-2010Lkkh{kkuMk{kt kk.1-11-10Lkk hkuskkueMk khuz kkWLz kku {nuMkkkrskLke fke xwLkko{uLx kuu. khkk, kesu rMku yk s kkWLz Wkhku-ku Mkko kuLkkh Au. suLkk fkhuyk ku rMk hBkLk khke

  khtkhkkk h{kku fke yLku ku-kuLkkMkofku kkukkLkw t kherhf fkikou. Mkku{khu {nuMkkk kkuykuk MkkosrLkf MktfwLkk f{kkknku{kt 1,200ke w ukzeykuyukhts h{eLku ErknkMk Mkkuo nkku.

  {nuMkkk kkwfk kt[kkLke fkhkukkhe Mkr{rk{kt 9 MkkuLku Mk{kkk

  ywkt tt k 3 Wh ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

 • Mkwhkwhk Mfq{kt kkwfk fkkLke kuekku Mkko kuE{nuMkkk : M{ u {nkfwt-2010Lkk kkYku kk.28-11-2010Lkk hkus

  Mkkhu 7-30 fkfu ykh.yuLk.uMkkE{k.kk Mkwhkwhk{kt ku[hkSkkwfkLke 4 ([kh) kuekku xe{kuyukk eku nkku. 16 koke Wkhku{s 16 koke Lke[u ktLku Mkko{ktkktw nkEMfqu k{ MkkLk k fwOnkwt. fko{{kt kkwfk rMkhyrfkhe [kihe Mkknuk, kkwfk

  k{{tzLkk rkfku, kkLkk yk[ko kkk MxkVu WkMkk hne fko{Lku MkVkLkkku nkku.khke MktMf]rk kkLk krhkk kuE{nuMkkk : k{he yu.yu{.kxu MkufLzhe yuLz nkh MkufLzhe Ee Mfq, kkkrkLkkh{kt kksukh{kt MkufLzhe yLku nkh MkufLzhe rkkLkk rkkeoyku {kxukhke MktMf]rk kkLk krhkk kuE nke. khekk{kt fw 66 rkkeoykuyu WMkknkqofkk eku nkku. khekk ytkkok Mktkqo fko{ MkVkk kqof Mktkk hkku nkku.zktkhk Mfq{kt LktkMk exLke fke Mkko kuE{nuMkkk : fze kkwfkLkk LktkMk MkexLke kkykuLke fke Mkkoyku kk.22-11-10Lku Mkku{khLkk hkus kusk{kt yke nke. su{kt kEykuLke 16 xe{ku, knuLkkuLke 7xe{ku yLku wk rkk{kt 3 xe{kuyu kk eku nkku. knuLkku{kt xk-ykorLkkMke kkLkku k{ Lktkh, kEyku{kt yuLk.ke.kt[k nkEMfq zktkhkLkku k{Lktkh yLku wk rkk{kt {kkkMkwh nkEMfqLkku k{ Lktkhu rs kku nkku.zktkhk sqk fue {tz khVke rsukk xe{kuLku yrLktLk Mkkku huf xe{LkukuMkkrnk ELkk{Lkwt rkh fhk{kt ykwt nkwt.kkkLkk rkkeoykuyu MkkLMk MkexeLke {wkfkk {nuMkkk : k{he yu.yu{.kxu MkufLzhe yuLz nkh MkufLzhe #e Mfq,kkk rkLkkh{kt kksukh{kt nkh MkufLzhe rkkLkk MkkLMk k]kLkk Mkuorkkeoykuyu kkLkk rkkLk rkfku Mkkku MkkLMk MkexeLke {wkfkk ee nke.{wkfkk hr{kLk kuykuyu rkkLk Mktkte rr kusux rLknkk nkk. Mktkqofko{ MkVkk kqof Mktkk hkku nkku.yu{.rV kk{nuMkkk : ze.yuLk.ke. ykxTMko yuLz fku{Mko fkuus, rzMkkLkk fku{Mko rkkLkkku.nhufw{kh r[t rkueyu VkELkkLMk {uLkus{uLxTMk{kt fLTw{h MkuxuLk