9-08-2010 Mehsana

9-08-2010 Mehsana
download 9-08-2010 Mehsana

of 1

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Mkku{ðkh, ;t.9-8-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks (Mkt.LÞw.Mk.) ¾uhk÷w íkk.08 CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) çkkÞz, íkk.8 rðhMktøk¼kE fuþh¼kE [kiÄhe {kU½S¼kE økýuþ¼kE [kiÄhe síkLkçkuLk {kU½S¼kE [kiÄhe Eïh¼kE {tøkk¼kE hçkkhe (Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷, íkk8 ¾kuhkfLke þkuÄ{kt... (Mkt.LÞw.Mk.) çkkÞz, íkk.8 VkE÷ íkMkðeh

Transcript of 9-08-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.8

  {kuzkMkk kkwfkLkk kkwh{ktkEfk hkku khu {uksoLkk MkkkuhMkk kkfkLke Mkkku {ktze hkkukhu rs fkxfku kkkt kuLkk ftkLkkezwtkhLke kuxeLkku rnMMkku s{eLkWkh Mkhku nkku yLku ku Mkeku skuxe{kt ykuk fuxuz Wkhzkfk Mkkku kzkkt fuxuz{kt kk-tue yuf kkLkwt {kuk rLkkwt nkwtkhu yL 7 kkkuLku Eykuknkut[e nke. khu kk{{kt kku{kh hMkk yLku rs fkxfkLkuELku yuf {fkLk hkke kkLkwtk {u Au.

  rsk{kt uke {kxu MktSLkeYk kkkk hMkkLkwt uh kktfuxkf rMkkhku{kt hMkkLkkVkk fhkkt LkwMkkLk yLkuf kwte hkwt Au khu {kuzkMkkkkwfkLkk kkwh{kt khu hMkkMkkku {uksoLkk kkkt zwtkhLkkufuxkfu rnMMkku hkke kEhukkE SkE kxuLkkfuxuz Wkh kkfkkt fux uz{ktkktu kwyku kife yuf kkLkwtxkE skke {kuk rLkkwt nkwtkhu yL 7 kkku k fuxuzLke[u xkE skkt { {kxu kuzeykuk kufkuyu {nk{w]MkekkukkkuLku k[ke ee nke. khtkwfuxuzLkk fkx{k{kt kkkuLkuEyku knkut[kkt MkkrLkf kwr[rfMkf khk Mkkhkh ykkk{ktyke nke.

  yk Wkhktk khu hMkk{kt

  yekuLk LkkkkkE khkLkwt {fkLkk zkfkuh kqxe kzkkt kk{{kt khuhMkkLkk {knku [u khu yVzkkVzeLkku {knku Wku kku nkku yLku

  yLkuf kufku { {kxu kuze ykk nkkkhtkw ]k {fkLk hkke kk ku ykkWLkSfLkk kkzkueLku kt [kkt kktnkukke ku{Lkku [{fkhef k[k kku

  nkku. kkwh{kt zkfkuh fuxuzhkke kkkt kxu krhkhLku ytkSkkuZ kLkwt LkwMkkLk knkutkLkku ytksMkukE hkku Au.

  Mkku{kh, ;t.9-8-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  Mkkkkk kk{u stke kwLkk ykktfke VVzkx

  Lk rkkLkk f{o[kheykuLke xee Lkerk Mkk{u kufku{kt hkuk :kke w kykuLke kteh rMkrknw{ku

  ekzkyu nw{ku fhe 4Lku kteh E(Mkt.Lw.Mk.) uhkw kk.08

  uhkw kkwfkLkk Mkkkkk kk{Lke Mke{{kt nue MkkhurhMktkkE [kihe ku{Lkk ukh{kt kk fhkkt nkkt kuk{kt ku{Lkezkke kkswyuke y[kLkf stke Lkhu nw{ku fhe k fhu

  rhMktkkE [kihe kkukkLke kLku k[ke h{kt wMke skkt stkeorkzkyu hkkhe EhkELku k k fhe kkktkk khV ukhku{ktskLkkuLk {kUSkE [kihe [khku ukkt nkk ku{Lkk Wkh nw{ku fheku{Lku k fko kuk{kt kw{kkw{ fhkkt {kUSkE k[kk kuze

  ykkkt ku{Lkk Wkh nw{ku fhe rkzku kkk kE kku nkku. ykkkkkLke kkkt kk{sLkku yufXk kE kk nkk yLku [khEkMkkuLku uhkw Mkhfkhe nkuMkx{kt E skk nkk ku{ktkekLke w Mkrk kteh nkukke {nuMkkk rMkr{kt Mkuzkk Au.

  yk kLkkLke kk{Lkk Mkhkt[Mkku{kS Xkfkuhu uhkw {k{kkhLkufhkkt kuykuyu k{k{ ktkLku fhkktktkLkk yrfkheyku xLkk Mku kuzeykk nkk. MkkrLkf khkMkhkMkn zke, kkwfk {w kwkE[kihe, Mkhkt[ Mkku{kS Xkfkuh,ze.k.yuMk.ke.khtzk kkueMk MxkVMkkku yke knkUk nkk. VkuhuMxkkkLkk ze.yuV.yku. ykhkLkk MkknwyukkteLkkh kkuLkk yrfkheykuLku fhkkt k{k{ yrfkheyku kktshk Mkkkuykk nkk.

  MkkhLkk Lk kkke Mkhfkhe ktkyLku MkkrLkf ykkukLkku zu kku kkt[kk Mkwe Mk Wkh nksh hkk nkkkhtkw stkkkwt ftE k fkokne fkorMkk k{kku ukwt Wwt hkwt nkwtkke{e {kMkku yku Au keu MxkV kyku Au y{khu su fhkLkwt Au ku fhewt Lkk

  kkkt kkkkt ykhkLkk Mkknw k ukfkLke uE hkk nkk k-k kkueMkMxuLkkuLke kkueMk nrkkhe kkueMk Mkkkunksh nke.

  yk kkueMk kf fktE yAkskwt Lkfhu ku {kxu s nke fkokne kkustkkkkyu s fhkLke nke yk{ Mkktskzu kku rkzku kke kkustkkkkLke fkokne kqo kk kuwtsLkkk{kt [[koE hkwt nkwt u kAe yLskyu sE sLkkkLku rkzku nuhkLk fhu.ykkW hA ykwt nkwt khu yke skrMkk stkkkkyu ykLkke nke

  Mk Wkh ykk kk s kk{zk{ktkekuhzkyku yufk fko yLku {kuzuke kktsYku{s Lkux yke yuMkkxo {kMkku kku ykkE hkwt Au kt Mkwe kku ykk Lkke.stke kw ykkLke kk khuMktkqo MkkLk Mkk{ke Mkkku Mk WkhMke skLku ku Mk Wkh ykeLkuMkkLk Mkk{ke {tkke su k yqhe ykrMkkh{kt ykh-Lkkh stkeLkhkuLkku uzqkku Wkh nw{ku kkku nku Au.

  kku ktk yk {kxu ykkkukY ykkusLkfhe sYhe MkkLk Mkk{ke yk rMkkh

  {kxu fu{ Mkkkwt Lkke. MkkrLkf uzqkkuyuze.yuV.yku. Mkkku khu Wk [[ko fhe nke.

  yrfkhe nku fu ykkukLk fkuE kkqAk kku Mkknw yuf s skkykkkk nkk fu {khu su fhkLkwt nu kufhe {khe fk{kehe Au. {Lku fk{ fhkku. Mk{k kLkk{kt sLkkkLkku ykkuqfe WXu kku hAke kkLkeMktkLkk Lkfkhe fk Lkrn nk kkukk{sLkku ek Au yLku su ukh{ktrkzku Aqkkku Au ku ukh{kt kufkuLke ez{ue Au.

  EkMkkuLkk Lkk{kurhMktkkE fuhkE [kihe{kUSkE kukE [kiheskLkkuLk {kUSkE [kiheEhkE {tkkkE hkkhe

  fku{kt kkt[ #[ hMkksktkkfkh sue Mkke

  (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk8

  [ku{kMkkyu Mkok khu s{kx fheAu,{uhkyu yLkuf skyusktkkfkh fhe ek kk yksunue Mkkhu fku ktkf{kt {Lk {wfeLkuhMke kzkk XuhXuh sktkkfkhLkeMkrk MkoE Au Mkkhke kkkuhMkwe{kt kkt[ #[ suxku hMkkLkkUkku Au. fku nuh Mkrnkkkf{kt yksu nue Mkkhu kkuLkkkkzkx yLku rseLkk [{fkhkyLku fzkfk zkfk Mkkku {uhk {Lk

  {wfeLku hMke kzk nkk MkkhLkk yufs fkf{kt [kh #[ hMkk LkkUkkunkku skhu Mkktsu kkt[ kk Mkwe{ktw yuf #[ hMkk kkfkk fkuLkkrLk[kkk kke[k rMkkh-khek[kh hMkk, yktkuzfh nkEu, kqo

  rkk ku{s nuhLkk yLrMkkhku{kt Zet[Mk{k kke hkEhnukk kufkuLku kkhkkh {w~fueykuLkkuMkk{Lkku fhku kzku nkku skhufku{kt {kuMk{Lkku fw h8 #[ suxkuhMkk LkkUkku Au.

  fku{kt {kuMk{Lkku fw 28 #[ suxku hMkk kkku{u{nuh

  kkz{kt ku-ku ke.yuMk.ykE. Akkt yMkk{ke yLkwke [kuhe

  kkz{kt {k{kkhLkk {fkLkMkrnk [kh {fkLk{kt kMfhe(Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.8

  kkz{kt kMfh hks yMk{ktykwt nku ku{ kk {hkku kkzLkeskkzoLk MkkuMkkxe{kt kkxfuk kMfhkuyukkz {k{kkhLkk kt {fkLk Mkrnk 4{fkLkLkkt MkuLx kuf kkuze nhkuYrkkLke {kk qtxe kkLk kE kk Au.kkz{kt Auk kk ktkk Mk{kekMfhkuLkku ykktf Mk{e kku nkku. khtkwnu kMfhkuyu kkz Wkh Lksh xufenku ku{ rMk yLku Mk{e Mkktsu hufe fhehkku kMfhku kMfheLkku yt{ kqhku fhkknku Au. kk {ktze hkku kkzLkk [kuEkhkuz Wkh ykue skkzoLk MkkuMkkxe{kthnukk kkz {k{kkh ykh.ze. [tze,Mke.ykh.Mke. fku.ykuzeoLkuxh khefu Vhs

  kkk kkukkkE kxu, xkLMkkkuxoLkkMkk Mkkku Mktfkuk stkMknMkqkkLkMkn kh{kh yLku yuMk.Mke.kxuLkk kt {fkLkLku kMfhkuyu rLkkLkkLkke {fkLk{kt ue hkufz hf{,

  {kukkE VkuLk, EuxkurLkf WkfhkuMkrnk nhku YrkkLke {kk [kuhe kknkk. yth Lksh fhkkt [khu {fkLkku{ktrkuheyku kkuze Lkkue nkk{kt kzenke ku{s ythLkku MkhMkk{kLk kuhruh nkk{kt nkuE kMfhkuyu nkkys{kkLkwt skkkt kkz {k{kkhMkrnk su{Lkk {fkLk{kt kMfhe kE nkekuykuLku fhkkt Mkki kuze ykk nkk.

  u fu nhku YrkkLke {kk [kuhkE Aukhu skkzoLk MkkuMkkxe{kt yuf Mkkku 4{fkLkku{kt kMfhe kkkt kkzke.yuMk.ykE., e. e. ykuzuhk,nehkkE Mkkutfe kkk kkueMk MxkV kuzeykku nkku yLku kMfhkuLku kuk {kxukMkku nkk koLkwt k {u Au.

  kuxeLkku fuxuz hkke kkkt kkLkwt {kuk

  kkz : MkkkhfktXkLkk n{kLkkhkkwfkLkk kkkwh yLku uzkk kkwfkLkkktkzek{ktke Yk.h7 nhLke f{kLkk kuknLk [kuhkkkt n{kLkkh kkB yLkukkueLkk kkueMku knLk kMfheLkku kwLkkuLkkute kkkMk ykhte Au. rsk{ktknLkLke kMfhe fhLkkhe xkufe Vhe MkrkLke nku kuwt knLk [kuheLkk kLkkkuWkhke ukE hkwt Au. MkkkhfktXk{kt hufkkueMk MxuLkku{kt knLk kMfheLkeVrhkku kk kkzek{kt yufk-kuLkkutkke nku Au. khu n{kLkkhkkwfk{kt knLkkuLke Mkkike w kMfheLkkkwLkk LkkutkE hkk Au.

  kkwfkLkk kkkwhLkk EBkkVfeh{nt{ {u{Lke Yk.1k nhLkef{kLke kkEf [kuhkE skkt n{kLkkhkkB kkueMk MxuLk{kt Vrhk LkkutkkktkkueMku kMfheLkku kwLkku Lkkute kkkMkykhte Au.

  kkkwh yLkuktkzek{ktkeknLk [kuhkkt

  knw[hkS{kt zwkeskk yufLkwt {kuk

  fze : knw[hkS kkwfkLkk kukwhk(fkhe) kk{u nLkw{kLk {trhLke kksw{ktykue zk kzk{kt ykuzLkk XkfkuhLkkLkwS ukkS (.. 55)Lkwt zqkeskke {kuk Lkeksk kkBwt nkwt.ukzk kk{Lkk kLke yLku kukwhk(fkhe) kk{u uke fhe kwshkLk[kkk yk ykuz ukhuke hu ykehkk nkk. yuk Mk{u hMkk Y kEskkt hMkke kke yLku kzkLkwt kkeMk{k kE skkt kzk khV kk Mkeskkt kuyku kkeLkk kzk{kt zqke {kukkkBk nkk.

  kk{sLkkuLku kh kzkkt kuyku xLkkMku kuze ykk nkk yLku kukuY fhkkt kkeLkk zk kzk{ktke {]kyMkk{kt {e ykk nkk.

  kuhkfLke ku{kt...

  kke s kke...

  stk

  VkE kMkeh

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice