21-11-2010 Mehsana

21-11-2010 Mehsana
21-11-2010 Mehsana
21-11-2010 Mehsana
21-11-2010 Mehsana
download 21-11-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

fwfhðkzkð{kt rðËuþe ËkYLkku økuhfkÞËuMkh ðuÃk÷ku Ä{Äkufkh [k÷íkku nkuðkLke çkkík{e økktÄeLkøkh rðrs÷LMkLkk zeyuMkÃke nMk{w¾ Ãkxu÷Lku {¤íkkt íku{ýu ÃkkuíkkLkk MxkVLku fwfhðkzk ¾kíku huz fhðkLke Mkq[Lkk ykÃkíkkt rðrs÷LMkLkk Ãke.ykE yLku íku{Lke xe{u økE {kuze Vhe íkku¤kíkku ¾íkhku ? CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷, íkk20 (Mkt.LÞw.Mk.) rðMkLkøkh íkk.20 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.20 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.20 rðòÃkwh,íkk.20

Transcript of 21-11-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) rkwh,kk.20fwfhkzk{kt rue kYLkku

  kuhfkuMkh ukku {kufkh [kkkunkukLke kkk{e kkteLkkh rrsLMkLkk

  zeyuMkke nMk{w kxuLku {kkt ku{ukkukkLkk MxkVLku fwfhkzk kku huzfhkLke Mkq[Lkk ykkkkt rrsLMkLkkke.ykE yLku ku{Lke xe{u kE {kuze

  hkkeyu fwfhkzk kku huz fhkkt kk{{ktAuk k Mk{ke rue kYLkku ukkhfhkku sMk {wfu WVuo kke

  (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk20fku nuh Mkrnk ykMkkkMk{kt

  yku ykikurkf rMkkhku{kt yksuMkkhu y[kLkf kkxfuk S.E.ke.LkkMkkkkkykuyu Yrkk k k Lkestke es[kuhe kfze kkze nke ykfkokneLkk kku es[kuhku{kt khuVVzkx Mkkku LkkMkkk {[e kE nke

  kwshkk WorfkMk rLkk{ rr{xuz(ze.ykE.S. rMkkurhxe)rshksMkk kkik{Lke Mkw[Lkkkees[kuhe kfzk yksu MkkhuS.E.ke.Lkk zkuhk rkkLke k0xwfzeyku [wMk ktkukMk [u kkukkLkk1k0 f{o[khe-yrfkheyku Mkkku fkunuh Mkrnk ykMkkkMk{kt kkzeykuLkkfkVk Mkkku kkxfk nkk yLku ku{ufku nuh{kt ykuk fuxkf hnuktf{fkLkku Mkrnk Akk -Mkktkus yLkuhfLkkwh kk{ke S.ykE.ze.Mke. {ktykuk ykikurkf yuf{ku kkk {kuxeVufxheyku yLku ftkLkeyku{kt hkuzkkkzkk fuxkf es[kuhku{kt LkkMkkkMkkku VVzkx VukE kku nkku yksuS.E.ke. ktk khk kkzk{kt ykuk

  y[kLkf hkuzk hBkLk Mktktrkyrfkheykuyu [kuheLkk 9 e{k{exhLkku yuf, kt {exhLkku yuf kkkyL fkhLke kuhrhkeLkk 10 fuMk Mkkkufw h1 fuMk kfze kkzk nkk khkkes[kuheyku fhkk hnukk es[kuhkuLkuMk Wkh s urk LkkurxMkku Vxfkhenke w{kt fw Yrkk k k Lke stkees[kuhe kfze kkze nke yLkuskkkh es[kuhku rYfkuMkhLke fkokne nkk he nke.

  (Mkt.Lw.Mk.) rMkLkkh kk.20rMkLkkh ktkfLkk uzwkkuLku Lke

  fhu rkk {wskLkk Mk{kkk{kt hkuELknuh rkk-3 kk-2 khk kke kwkkzk{kt Lk ykkk uzwkkuyu kuhekkf kkzkkt rr rkk{tzeykuLkk {wkuyu hkuE rkkMk{k Wk hswykk fhe nke

  k rkkku yLkwMkkh rMkLkkhktkf{kt {kuxkkku uzwkkuyu hekkfLkwkukh fhe ew Au khu keS khVhkuE rkk khk Lke fhu kkuzwkkuLku Lk ykke kke kt fhkkt rrrkk Mknfkhe {tzeykuLkk 18 ke 20suxk {wkuyu rMkLkkh kku ykuhkuE Lknuh rkkLke kuu

  r{xk{kt fko{kt EsLkuhLku Wkhswykk fhk{kt yke nke {tzeykuLkk{wu fhu rr hswykk{kt skwnkw fu su hkuE Lknuh rkk khkuzwkkuLku 18 LkuBkh Mkwe kkeykkkLkw nkw ku 14 LkuBkhke kt fhuAu ku{s kesw kk khu Y fhk{ktyku khu uMkhke kke Akuzw sukeAukzkLke rkk {tze yLku kuLkk uzwkkurMkt[kEke t[ek Lk hnu kkk {wkkLkt-2 Wkh {wfk{kt ykuMktkkt yuLSLkku 24 fkf [ku Au kuMkktsu 7 fkfke MkkhLkk 7 fkf Mkwe[kw hnu kue fk{kehe fhe ku{skuhfkuMkh [kkkt {eLkku kt fhkyLku rMku [kkkk {eLkku WXke sksuke AukzkLkk uzwkkuLku kke knkU[e fukkk rkk Mk{{kt kke knkU[e fukkk rkk Mk{{kt fku{ ko rMkkkke ykkke {tzeykuLku k kuMk [Ufek

  hrkh, ;t.21-11-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  ywkt tt k 3 Wh

  kwshkkh{kt Auk yXkrzkke fkhkf {kMk{kt k ykkZe {knku Mkoku nku kuwt kkkh Mkowt nkwt.hMkk yLku kkkuzkyu hkLkk yLkuf rMkkhku{kt khu kkhkS MkSo Au. {nuMkkk rsk{kt kke [kkukkt[ kLkku kuk eku nkku yLku ukeLku k kkf LkwfMkkLk knkU[kzwt nkwt khu hMkke kku yhkeMk{w{ktke Vheke hk kh ku{Lkwt Mkk{k Mkkkk ykk e hkk Au ku Wkhkuk MkuxukExLke kMkeh{kt uEfk Au. Vheke hMkke {knku MkokLke kk Qe kkkt hkh{kt uzqkku [kkkwh kLk Au.

  Vhe kkukkku khku ?

  {nuMkkk nuh{kt [uELkMLku[kLkk kLkkke VVzkxku yk Mkku kVzt[e fhe Vhkh kk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.20

  {nuMkkk xe.ke.hkuz LkSf rMkrLkkf fkuBkuk LkSf kMkkh kke{rnkLkk kk{ktke yuf {kuxhMkkf Wkh ku yk Mkkuyu[uELk MLku[k fwO nkwt. yk xLkk ytku{rnkyu ku yk Mkku rkwLkku LkkUkku nkku.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh {nuMkkknuh{kt MkqoLkkh MkkuMkkxe{kt hnukkkrk SekuLk Mkku{kkE fk{ ykuorLkfk nkk yLku rMkrLkkffkuBkuk xe.ke.hkuz LkSf kMkkh kkktnkkt khu ku yk Mkku kt

  yke knkUk nkk. krkSekuLkLke Lksh [wfe MkkuLkkLkku Y.40nhLke f{kLkku ku kkuk sLkLkku[efze kkLkku kuhku kkuze skk hkknkk. xLkk Mku {rnkyu kq{kkq{h0 ke hk koLke {hLkk {kuxhMkkf Wkh ykuk ku ykMkku kke Aqxk nkk.

  yk xLkk ytku krk SekuLkMkku{kkEyu {nuMkkk nuh kkueMk{kf{kt yk Mkku r kwLkkuLkkUkku nkku. {nuMkkk nuh kkueMkukwLkku LkkUe kku.Mk.E. yu.yu.{fkkkkkMk fhe hkk Au.

  fze kkMku yfM{kk{kt {kuk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.20

  y{kk {nuMkkk nkEuhkeMkke {kkk nkux LkSf Wu xfLke[u {kuxh Mkkf wMke skkt [kfLkwt{kuk rLkkwt nkw t. kuke kkfoMkkuMkkxe fze{kt hnukk ykkVnwMkuLkkuke kkukkLkwt {kuxh Mkkf E

  Mkkh fhe hkk nkk. y{kk-{nuMkkk nkEu hkeMkke {kkknkux LkSf Wu xfLke kkA wMkeskkt ykkVnwMkuLk ew{ek kkuheLkwtf {kuk rLkkwt nkwt ku{Lkk kLkeheVkkuLk kkuheyu fze kkueMk{kf{kt Vrhk LkkUke nke.

  rsk fkkyu kuLkkh u{nkfwtLku MkV kLkkk ktk MkskLwt Au. Meo{ trk koLkeWseLkk kkYku Mk{k hk{kth{kku u MkkLkkk yLku k]kkk ykuku{s hkxe yLku yktkh hkxe MkhukwshkkLkk ukzeyku Lkk{Lkk {uu kunukwke hk Mkhfkhu M{ u{nkfwt h{kkuMkLkwt ykkusLk fwO Au.khk{kt k{ kh yk fkhLkkykkusLkke h{kehkuLku k kuMkknLk{wt Au. h{u kwshkk Sku kw-shkkLkk {w{tkeLkk yk yrk{LkuMkkfkh fhkk yk fko{Lkku kht{nuMkkkke kku nkku.

  u {nkfwt-2010 rLkk fhku16 suxe h{kku{kt su{kt fke, kuku,kuekku, yuuxeMk [uMk, kuzr{LxLk,yk[ohe, kukkMkLk, nkufe, Vqxkku, wzku,kh Mkko, fwMke, kkMfux kku, xukxurLkMk ku{s Mfuxk{kt kk 9{e zeMkuBkhMkwe 68 nh h{kehku Wkhkuk h{kkuh{u.

  {k hue{kt hk MkkLkk MkktMkLkxwS Xkfkuh, khkMk yrLkkEkxu, kqo MkktMk trkkE kkhkux,rsk fufxh ys kw, rskkkueMk yrkf ykh.su.Mkke, kqorsk kt[kk {w h{kE kxu,

  u {nkfwt: {k hueLkwt ykk{Lkrsk h{kkuMk{kt h{kehku kkukkLkwt fkiku kkku

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.20

  {nuMkkk rsk{kt rLkkhu u {nkfwt {k hueLkwt 45 kkEf Mkkku kkkuhu h-00 fkfu ykk{Lkkwt nkwt. yk h{kehkuLkwt {kuZuhk [kufze kku fufxh ku{s {nuMkkk Lkkh kkrfk khk WMkknuh Mkkk

  fhk{kt ykwt nkwt. fku Mkkhu 10-00 fkfu kkueMk nuz fkxohke hue MkkLk fhe kkuhke {kkkLkk[kuf{kt Mkk{kt Vuhku. Meo{ u {nkfwt-2010{kt 16 suxe h{kku {kxu fw 68 nh h{kehkuyuhSMxuLk fhke u {nkfwt{kt tkkwt Au.

  Mkko yksu 10-00 fkfu kkuhke {kkkLkk [kuf{ktke hueLku MkkLk fhku : h{kehku{kt WMkkn

  fku{kt S.E.ke.Lkk hkuzk: kkLke stke es[kuhe kfzkE

  fwfhkzk{kt kwxukh rue kY Mkkku zkkku

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  rskhLkkh{kehku{ktu {nkfwtLkuELku khuhku{kt[ MkokuAu. hufkuzo kufrskLkk 68nh ukzeykuyk {nk h{k{kt kkukLkk Au.

  {k hue

  Vkuxku k [tw kxu

  he kkfLku khu LkwfMkkLk kkLke erk, uzqkku{kt [kkrhku

  hkuE Lknuh khk kke ktfhkkk Wk hsqykk fhkE

 • CMYK {nuMkkk - 2

  SUNDAY, 21 NOVEMBER 2010SANDESH : MEHSANAII Lq

  CMYK

  rhkkyu kkEfLku xh{khkkt wkLkLkwt {kuk

  nuke krkkkk : hkkE{B{e : ykkkuLksL{ kk.21-11-2005{nuMkkk

  Happy Birthday

  rLk{k krkkkk : kukE{B{e : yrLkkkkuLksL{ kk.21-11-2006kkt[kux

  yt uh fx ttu ytt tftu ttuxotEtu fh Vtuxtu sL{ the(6 tote ytuAe{h ntue uEyu) tt ttu Sfe kuwhtu yturV h tksu 3 te hr{t sL{thet yXtrzt nut yte swk .

  nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdmkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ,

  ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  {kxLk kxukkk : ykwfw{kh{B{e : hexkkuLksL{ kk.21-11-2008rMkLkkh

  n{eo [kihekkk : fkLkkE{B{e : kLkkkuLksL{ kk.21-11-2005rMkLkkh

  LktLke [kinkkkk : hsLkefkLk{B{e : ekkuLksL{ kk.22-11-2006{nuMkkk

  k{k{Lku Mktu khVke sL{rLkLke wuAk

  E{ zkhekkiMkkLke Whke fhk ku {rnkLku kfze VxfkherMkLkkh : rMkLkkhLkk fzk hk kku hnue {rnkyu WAeLkk ykkukiMkkLke Whke fhk skkt k skyu kfze Vxfkhe kzkkkxwLkku {kh {khkktrMkLkkh kkueMk MxuLku Vrhk LkkUkk kk{e Au.kkueMk MkwkkuLkk skkyLkwMkkh fzk hk kku hnuke uekqsf fkLkkkuLk hkswkEyu hkeMkkkk{Lkk swnkkE {VkkELku Yk.kth nh WAeLkk ykk nkk suke fkLkkkuLkkiMkkLke Whke fhk skkt MktkkkEyu W~fuhkE sE kfze zu fkLkkkuLkLku{kh {khkkt EkMk fkLkkkuLkLku Mkkhkh ykuo rMkLkkh Mkhfkhe kkLkukkkt kkueMku ku{Lkwt rLkuLk E k sk Mkk{u kwLkku k fhe kkkMk nkkhe Au.rMkLkkh{kt ]u nkk kh uz {khkkt ErMkLkkh : rMkLkkh nuhLkk ktSkMk{kt hnukk kxu {nuLkE suXkk ku{Lkkh ykk kuXk nkk ku hBkLk ku{Lkk {kuxkkE [tfkLk Lkefkkt {nuLkEyu{fkLkLkk kkk kkzk kkkku Xkfku ykku nkku suke {nuLkELku {Lk{kt kkeykkkt h{kt sE uz zu nkkLke LkMk fkke Lkkkkt kunewnk kE sk kkBknkk u fu ku{u rMkLkkh Mkhfkhe kkLku Mkkhk ykuo kk nkk ktkekLkke kkLku Mkuzkkkt yk kkkku kkueMku {nuLkELkwt rLkuLk E kukkkkMk nkk he Au.

  rMkLkkh : rMkLkkh ktkf{kt yfM{kkkuLke ktekh [kw hnuk kk{e Au khu kuVk{ kuzkkknLkkuLku fkhu Akkhu yfM{kkku Mkokk hnu AusuLkku kuk yks rLk Mkwe fuxk rLkkuok kLk Au.khu kkMkk LkSf Lkwt kkEf Akuzke yke hnuwkLkLku Mkk{uke kwhzku yke hnu rhkkLkk [kfuxh {khkkt kkEfLkku f[hk Lkefe kku nkkusu{kt ku skLku kteh Eyku kkkt 108 {kukkEkLk khk {nuMkkk Mkhfkhe kkLku Mkuzkk nkkkt kkEf [kf wkLkLkwt fY {kuk rLkkwt nkwtyLku yL wkLk nk{kt Mkkhkh nuX Au.

  kkueMk MkwkkuLkk skk yLkwMkkh rMkLkkhnuhLke wLkkh MkkuMkkxe{kt hnukk ukkhehkk Lkhkuk{kMk kxuLkku kwk r[hkk kuLkkr{k ytrfk hksukkE Mkkku kksukh{kt LkeLk kkEfAkuzku nkuE ku ELku rMkLkkh khV ykkku nkku kuhBkLk kkMkk kk{ LkSf Mkk{uke kwhzku ykehnu rhkkLkk [kfu kkEf Mkkku xfhkkkt kkEfMkkhe fhkkt ku wkLkku r[hkk yLku ytrfk Lke[ukxfkk nkk kt hknkheyku yufXk kE 108{kukkE kLk khk r[hkk yLku ytrfkLku MkhfkhekkLku kk nkk kt r[hkk hkkLkwt fY{kuk rLkkwt nkwt yLku ytrfk hksukkELku ktehEyku nkuE Mkkhkh nuX Au yk kLkkLke {]kf r[hkkLkk rkkk hkkLku kkkt ku{urMkLkkh kkueMk MxuLku rhkk [kf Mkk{u VrhkLkkUkkkt kkueMku ku{Lkwt rLkuLk E kwLkku k fhew kkkMk nkk he Au.

  ykze [keyku(1) y{- Lke[ yk{e (4)(4) LkkhLkku ykkukLk uX (5)(7) fwkuhLkku yLkw[h (2)(8) hk, Lkkze (2)(9) S, kkue (3)(11) kf, xkwt(3)(14) k, Mktkk{ (2)(15) MkiL, (2)(16) MkiL, Ake (3)(19) krk, Mk{e (2)(21) kk, kf(3)(22) h, f{k (2)(23) kYLkku wfkLkkh (3)(25) kkhk (2)(26) Wfkku, fkku (2)(28) ExkeLkwt kkxLkkh (2)(29).....rLkk Lkh kw (2)(30) khf, {kq (4)(31) sL{, ske (3)Qe [keyku(1) [kw,ku[Lk (3)(2) yMkwh, kLk (3)(3) {LkLku k{u yuwt (5)(4) ktke (3)(5) khku, fkLkqLk (3)(6) XkX{kX, zkuf{kf (3)

  (10) LkkLkwt Akufhwt (3)(12) kk-kLku ku xfkekkuze sue [k{ze (5)(13) u, Mktkkk (2)(14) kt[Lkkh (3)(17) kkLkkLkk nktrMkk{kt ue xefk(2)(18) kef, Vk (3)(20) nLkw{kLk (5)(24) xqtfk, wkk (3)(25) kk (3)(26) fkf, fkkzku (2)(27) Lkh, kw(2)(28) nt{ukt (2)

  fkuZ-1{Lk: rku {rhkLke ki{kfo

  k: fwcnh un >kwko rztk {rhkLke fwct

  kut [ kMk{Lk: rtMkkT >>yuxu fu {Lk:e,

  nhkk, fkk{he, ku(MkhrMkwt ykk kku

  kk[eLkwt) yLku ykfzkLkwt kehykxkLku Mkkux