12-10-2010 Mehsana

12-10-2010 Mehsana
12-10-2010 Mehsana
12-10-2010 Mehsana
12-10-2010 Mehsana
download 12-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.11 ykuE÷ [kuhe fki¼ktz (Mkt.LÞwt.Mk.) Ãkkxý, nkhes íkk.11 Vkuxku k rËøLkuþ MkwÚkkh, {tøk÷ «òÃkrík {nuMkkýk íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.) y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 3 W…h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 3 W…h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 3 W…h SANDESH : AHMEDABAD TUESDAY, 12 OCTOBER 2010 CMYK CMYK

Transcript of 12-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.11{nuMkkk rsk{kt rsk

  kt[kkLke 39 kuXfku, 9 kkwfkkt[kkku yLku 4Lkkhkkrfkyku {kxu kuLkkh[qtxe {kxu nrhV W{ukhkuLkeke nuh kkkt s [qtxe [khuktkku kLku Au. khtkw,LkkELke kk kku yu Au fu, Mk{krsk{kt yk[khMktrnkkLkk tkkLke yuf k Vrhk ktkLku{e Lkke.

  rsk{kt 21{eykuxkuBkhLkk hkus kuLkkhMkkrLkf MhkLke [qtxe {kxuW{ukhe LkkUkk kkkkLkek{k{ rnxe rk kqo kEsk kk{e Au. k{k{ nheVW{ukhku kkukkLkk kk yLkuxufukhkuLke {ke [qtxe [khfko{kt ukhkkt Au.{kuxkkkLkk hksfe kkku[qtxe fkkokuLkk WTkxLkku,sLk Mktkfo hueyku ku{sMkkyku ksk{kt Mk kLktAu. khu keS khV hk[qtxe kt[Lkk ykuLku kkuMkkrLkf rnxe ktk [qtxe[kh hr{kLk yk[khMktrnkkLkku tk Lk kk ku {kxukks Lksh hke hkwt Au.rsk{kt yk[khMktrnkk {kxukk{ rfkMk yusLMkeLkkyrfkheLku kMk Vhs MkkUkkEAu. LkkELke kk kku yu Au fu,

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.11wkhu kkteLkkhke rMkLkkh{kt

  kkxfue MkeykEze kE{u {kuxeftkLkeykuLkk uhLkku kuhfkuMkh u-u[fhkk zkk xuzMkoLkkt eMMkkt nkt fkOnkkt. yuf k fuMk fko rLkk MkeykEzekE{Lke xwfze hkLkk kE skktMkkukkkS fhkkLkk ykkuk kE hkk Au.

  LkkUkkk Au fu, rMkLkkh{kt zkkxuzk kkwt nkukLke kkk{e {kktwkhu kkteLkkhke MkeykEzekE{Lke xwfze kkxfe nke. {kkLku {kkfkk Wkh s uhkuLke u-u[ fhe

  k{kt kke -xLkk rzVhLMkLkwt[wfwt fhe kkk zkk xuzkLkk ykukk{kt fuxk wkLkku ykkf hekukk{k kLkkLke qkfk{kt xLkkykuLkkUkE nke.

  zkk xuzk{kt kke {kuxkkku xukLke[kuhe Mktuo w kkkMk kk ku knukt szkk xuzMkkuoyu kkukkLke ykurVMkkuLkkt xh

  kt fhe ekt nkkt. MkeykEze kE{Lkexe{u kkkMk fhkLku ku MkkukkkS fhenkukLkk ykkukku kE hkk Au. ytkhtkMkqkku khk k kke {krnke yLkwMkkhzkk xuzkLke ke k{k{ Lkkhku{ktVukE Au yLku yuf fkhLkk Mkk suk syk ukkh{kt Mktkkt kufku khkkkE hkk Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.11{nuMkkk kku Lk rkk{kt nuz

  kfo khefu Vhs kkk {q kkxLkkhneLku kLke kkMkuke kuZ {rnLkk ykkWY.8 kLke [kuhe fhkLkk fuMk{kt fzeLkkykhkukeLku {nuMkkk nuh kkueMku zkeeku Au. Vrhke {rnkyu {k{kkhYkY ykhkukeLku ykue kkkku nkku.kkueMku 8 kLke [kuheLkk fuMk{ktzkkuk MkLke w kqAkkA nkkhe Au.

  {nuMkkk kku hk{kuMkk sfkkLkkfk

  LkSf ykue Lk rkkLke MkhfkheMkknk{kt hnukk kkxLkk hkkEifwtXhk{ MkkuLke kkukkLkkt kLke ntMkkkuLkMkkuLke Mkkku kuZ {rnLkk ykkW kk.23-8-10Lkk hkus kLk{kt kkt nkkt.kkx{kt u[uk kkukkLkk zekukksk{fkLkLkk Y.4 k ku{s Y.4 kLkkkkeLkk {e fw Y.8 kLke {kk MkkkuntMkkkuLk MkkuLke kk.25-8-10Lkk hkus{nuMkkk ykk Lkefkt nkkt.

  hkLkkwh [kufzeke kkrk {trhykkkt rhkk{kt ntMkkkuLkLke kue [kuhkE

  kE nke. yk xLkk ytku {nuMkkk nuhkkueMku Vrhk LkkUe w kkkMk nkk henke. Y.8 kLke {kkkh hf{Lke[kuheLkk fuMk{kt kkueMk zkykh.su.MkkeLke Mkw[Lkk {wsk keykEyu.ke.kh{khu kkk{ekhku fk{ukkk nkk. Mkku{khu kkkuhu 2-30LkkMkw{khu fzeLkk keh nwMkuLk MkwkhkLke{LkMkwheLku kkueMku zke eku nkku yLkuVrhkeLku kkuke {k{kkh Mk{kykurr fhke nke. kkueMku ykykhkukeLke w kwAkkA nkk he Au.

  CMYK

  CMYK

  {tkkh, ;t.12-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  [qtxeLku ELku 131 kLkkeknLkku fksu uk{kt yku(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.11

  {nuMkkk rsk{kt ykkk{e 21{eykuxkuBkhLkk hkus kuLkkh rsk-kkwfk kt[kkku ku{s LkkhkkrfkykuLke [qtxeykuLku kLk{kt hkersk kkueMk zkyu fkku yLkuMkk k {kxu 100 WkhktkMkhfkhe knLkku rMkkLke kLkkeknLkkuLke sYrhkk We kkkt knLkkurheux fhk rsk [qtxe yrfkheMk{k urk {tsqhe {ktke Au.

  k {krnke yLkwMkkh rsk{ktkuLkkh rsk-kkwfk ku{s LkkhkkrfkLke [qtxeyku hBkLk fkku yLkuMkk skE hnu ku nukwke MkLkkkueMk ktkukMk yLku kuxkuk {kxuykqhkk kkueMk knLkkuLkk fkhu rskkkueMk zk ykh.su.Mkkeyunuh{kkkuo Wkhke 125 Sk ku{s 6{uxkzkuh {e fw 131 kLkke knLkkurheux fhk rsk [qtxe yrfkhe

  {nuMkkk{kt 8 kLke [kuhefhLkkh Mk zkkE kku

  zkk xuzkLkk hkuzk fh{ktMkeykEze kE{Lke MkkukkkS?

  fku{kt Lkhkke ko wkLkku wkeyku yLkkuk WMkkn Mkkku {Lkke hkw AuLkhkkeLkku kMk fheLku wkLkku{kt khu u uk {e hkku Au khkkLkkruk ku{kt yuf wkLku {kkk{kt khkkLkw r[Ln fhkw Au su wkLkku{ktkhkkLkk kuLkwt Wknh kwY kkzu Au. (Vkuxku : rsLku k)

  yLkuhku W{tk

  hkfz {rnkyu {k{kkh Mk{k ykhkukeLku ykue kkkku

  {nuMkkk{kt yk[khMktrnkkLkeyuf k Vrhk {e Lkke !

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  ykuE [kuheLkk fkiktzLkwt w yuf qk qwt

  [kM{kke ykuE [kuheLkwt Mxkuhus zkkwt

  y{kk skkt xuLfhLku yxfke fhue kwAkhA{kt ktzku Vqxku : [kuhkW ykuE y{kk{kt kkhkukkh u[e {hkkwt nkwtnuhkVuhe(Mkt.Lwt.Mk.) kkx, nkhes kk.11

  kkx SkLkk [kM{kS.ykE.ze.Mke.{kt ykuk kux{ktyku.yuLk.S.Mke.Lkwt [kuhe fhu wzykuE Mxkuhus fhe kuLku xuLfh{khVku y{kk{kufkLkwt fkiktz kfzkkkkBwt nkwt su{kt xf khkyk wz ykuE y{kkE skkwt nkwt ku Mk{u fskk xuLfh Wwt hke kuLkekkkMk fhkk ku{ktke wzykuE {e ykkk yk {khVku xuLfh[kfLke w kqAkhA fhkk ku{u

  Mke rkk ske ukk kuLke yxf fhe{nuMkkk kkueMk ku{syku.yuLk.S.Mke.Lkk yrfkheyku[kM{k yke S.ykE.ze.Mke.Lku

  Vuxhe Wkh kkueMk ktkukMkkkuXe kt[Lkk{wt fhkLkekses nkk he Au. su{ktkt[Lkk{wt fhe kkkMk[kk kku {kuxwt ykuE

  hufuxLkku kkoVk kk kuwtk {e hkwt Au.rMkkwhykE.yku.Mke. kkEk

  kELk{kt kt[h fhe [kuhe fhkLkkkwLkk{kt nsw fkuE ykhkuke kfzkku Lkke

  kt [kM{kLkwt ykuE fkiktz knkhykkk kkueMk kuzk{kt kx {[esk kkBku nkku.

  kkueMk MkqkkuLkk skk yLkwMkkh[kM{k S.ykE.ze.Mke. {kt ykukux Lkt.k3{kt yku.yuLk.S.Mke.Lkwt wzykuE [kuhe fhe yLku Mxkuhus fhk{ktykkwt nkwt kh kk xuLfh hk kuxku{k Mxkuhus kkk kuLku y{kk u[euk{kt ykkwt suLkk kku 1h,000 e.wz ykuE hu xuLfh Lkt.S.su. 1 e3690 [kM{kke Lkefe {nuMkkkkey{kk skwt nkwt khu kkkkMkkMkfo LkSf yku.yuLk.S.Mke.Lkk

  rMkwhexe skLkkuLku yk kkkkLkku fskk kuykuyu xuLfh Wwt hke kuLkekqAkkA fhe kkkMk [kkk ku{ktke wzykuE {e ykwt nkwt suLkk kku xuLfh[kf uzuke rk ku{s kux kkMkLke{ktke fhkk ku Lk {e ykkk ykkkkku {nuMkkk kkwfk kkueMkLku fhe nke su yLkwMktkLku kkueMku kkkMk[ke yk {k ktke hkku Au kuLke{krnke kqAkk [kM{kS.ykE.ze.Mke.{kt yku kuxLkt.k3{ktke {k kuo nkukLkwt k{kk {nuMkkk kkueMk,

  ykuE [kuhe fkiktz

  ykhkukeLke ke[kM{k kkueMk ELMkuxhyu{.yu[.kxuLke VrhkLkkykkhu kkueMku {ekktrkk YkkS hnu.kkwhkk.S. zwtkhkwh, kuhnu.y{kk, uXhkfufw{kh [kwuoehnu.y{kk [kM{kS.ykE.ze.Mke.Lkk kux Lkt.k3Lkk {kef Mk{kLk Eehnu.xkfkue kk.[kM{krMkk ke ku {kMkku Lkk{Xk{ sku Lkke kuLke Mkk{uVrhk fhe nke.

  kkueMk Wfke fe Lkke kkx Sk{kt Auk yufko{kt ykuE [kuhe ku{s kkEkkt[h fhe ykuE, kuxku,fuhkuMkeLk [kuheLkk kLkkkuyu{kk {wfe Au. rMkkwhykE.yku.Mke. kkMku ykukkEk kELk{kt kt[h fhek kuMkkze kuLkku AuzkuS.ykE.ze.Mke.Lke Vuxhe{ktE sE [kuhe fhkLkku kLkkfk{kt ykkk yLku rMkkwhkkueMk khk kkkMk Lk kkk sukkkMk kkx yu.Mke.ke.Lkuykkk{kt yke nke.

  ykuE{kt fuhkuMkeLk ukLkwt kukkwt kfzkwt[kM{k S.ykE.ze.Mke. {ktke wz ykuE he Lkefu xuLfhLkkkkkkMkk [kh hMkk kkMku kfzk kk kkueMk Vrhk LkkUkkk yLkukh kk kuLkwt MkuBk fkZe kuLkwt [ufk fhkkk ku{ktke fuhkuMkeLkLke {kuxk{k{kt {kkk {e ykkk nexe ktk{kt kx {[e sk kkBkunkku. yk tku fuxk Mk{ke [kkku nkku ku{s yk {k kt{kufkLkku nkku kuLke k kkueMku kkkMk nkk he Au.

  xktfk Wkkhe ykuELkwt Mxkuhus kLkkwt nkwt[kM{k{ktke zkku wz ykuELkwt fkiktz{kt S.ykE.ze.Mke. Lke ykVuxhe{kt ku kuxku ktk Wkh kuxku hkk {kxu yku kuk xktfk s{eLk{ktWkkheLku ku{kt yk wz ykuE hk{kt ykwt nkwt. kkueMku ku fkZkkykhu h8,000 exh suxwt wz ykuE {e ykkk kkueMk ktk k [kUfeWXwt nkwt. kkueMku kfzku xuLfh [kfLke hkfz fhe Au.

  Vkuxku k rLku Mkwkkh, {tk krk

  ywkt tt k 3 Wh

 • CMYK

  CMYK

  TUESDAY, 12 OCTOBER 2010SANDESH : AHMEDABADII yuzxkoE{uLx

 • Wfko rk{kt wk {nkuMk kuku{nuMkkk : Wfko rk{nuMkkk yLku kkwfk kk{{tz urhk 43 wk {nkuMkLkwtkk.4-10-10Lkk hkus ykkusLkfhk{kt ykwt nkwt. {nuMkkkkkwfkLke Mktkkt MfqkuyuWMkknkqhf kk eku nkku.su{kt MkktMk LkxwS Xkfkuh, ykoLk

  kUfLkk [uh{uLk [twk, suXkkE yuLk. [kiheyu nkshe ykke nke. Wfkorku Mkofku {kxu fhue sYhe Mkwrk, s{kLke MkwrkLke MktLke MkVfk{kehe ke nke. yL Mfq yLku {nkLkwkku kuLke LkkU ee nke. wk{nkuMk{kt k] Mkko, rLkkt MkkoLkwt Vkutk fkuBkexeLk kufkek,Lkkek, sLk Mkko, khkk, kunk, At, zqzku, zkLMk Mkko, fkf Lk] suerr MkkoLkwt ykkusLk Wfko rk{kt fhk{kt ykwt nkwt. kkk hufMkofLku rz kkk ELkk{ ykke kuMkknf fhk{kt ykk nkk.BSNL f{eoyku rr Mkt[kh Mkuk kfke MkL{krLkk

  {nuMkkk : ko 2009-10hr{kLk yrkuc, tMkLkefk{kehe k kwshkk qhMkt[khkrh{tz, khk Mkt[kh rLkk{rr{xuz y{kk fkko khk{nuMkkk qhMkt[kh rsk{ktfkohk ktfs ykh.Lkkf,(ykh.yu{), fk su. kxu

  (xe{kuyu), h{u krk {w {nkktf yuMk. kkoLkk nMku rr Mkt[kh Mkukkfke MkL{krLkk fhk{kt ykk Au. Wkhkuk ku f{o[kheykuLke rr rMkk kk.6-10-10Lkk hkus qMkkkh zuhe nku {nuMkkk kku MkwhuLfw{kh kkiz,rhc {nkktf {nuMkkkLkk nMku MkL{krLkk fhk{kt ykk nkk.rsk wk WMk{kt Wf]x uk{nuMkkk : {nuMkkk kkwfkLkk ytkkMk {wfk{u 43{k rsk wk WMk{ktMktMfkh fLk rk ({uLkk fLk Akkk) LkkLkefzeLke knuLkkuyu kufLk],hk Lkkx{, fkf Lk]{kt k{ Lktkh k fhe ktkfkkyu kuLkkh Mkko{ktkk uk su. yk Wkhktk Mk{qnkek, kkkqk rkuhu Mkkoyku{kt k]rk Lktkhk fhe kk krhkh, fue {tz kkk fze kkwfkLkwt Lkk{ hkuLk fwO nkwt.MktMkkLkk Wf]c uk k rsk h{k k{k yrfkhe rsk wk WMkfLeLkh kkk yk[kko kwkuLk ku{s kukk{ kikh fhLkkh knuLkku yLkurkkLkeykuLku yrLktLk kkXe ktkfkkyu nke rMke {ue rskLkukkih ykkk wuAk kkXe nke.

  Mkk{k rke, Mkwhrkk rke r[k Mkko kuE{nuMkkk : kwshkk hkykkrk MkkkLk, Mkkk {tzyLku rk rkk, kwshkkMkhfkh khk hkh{kt rskMkhu 8 ykuxkukh, 2010Lkkhkus r[k MkkoLkw t ykkusLkfhk{kt ykwt nkwt. yk r[kMkko{kt 9 ke 15 koLke Lkk

  17k kkfkuyu kk eku nkku. MkkoLkku rk Mkk{ke rke, Mkwhrkkrke Wkh 180 {eLkexLke Mk{ {kok hke nke. ykkusf khk yu-3MkkELkwt zku#k kukh kwYt kkzk{kt ykwt nkwt. kwshkk hk ykkrk MkkkLkMkkk{tz khk rsk fkkyu k{, rke yLku k]ke {u ykLkkh kkfku {kxuyLkw{u 2,000 Y. 1,500 Y. yLku 1,000 Y. hkufz ELkk{ khefu hkwt Au.khu hk fkkLke uc f]rk {kxu k{ rrk yLku k]ke { ykke yLkw{uY.10,000 Y.5,000 yLku Y.3,000Lkk hkufz ELkk{Lke nuhkk fhk{ktyke Au. kuue yk r[k Mkko{kt Mktkkt kkfkuyu kk eku nkku.{nuMkkk{kt ktrkfq[ kusk{kt yke

  {nuMkkk : tfw kuxh kkfoMktLk rzkELk [kEzELxhLkuLk Mfq, {nuMkkkkhk kwshkk {kxu kkihYk yLkukkLkk yktku kukYkkeSkh kuuw.yuMk.yku.Lke 55{e sLkhr{xk yLku yr khke

  Mfq VuMxeLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. yk fko{Lkku wkht rzkELk[kEz ELxhLkuLk MfqLkk ktk{kt kk.9-10-2010Lke Mkkhu Mk kku{w yrkrk su.yuLk. (Mkuk rLk]k {w Lkke) yLku yrkrk rukke.fu.nuhe. (ykE.yu. yuM