18-09-2010 Mehsana

download 18-09-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

þ¾Mkku L kku fçkòu Mkkt Ú k÷ Ãkku ÷ eMkLku MkkU Ã Þku CMYK CMYK íkuhMk [ikËþLkk rËðMku Mkðkhu-6-30 Úke hkºkeLkk h ðkøÞk MkwÄe ÃkwLk{Lkk rËðMku Mkðkhu 6-00 ðkøÞkÚke hkºkeLkk 1-30 MkwÄe ËþoLk fhe þfþu. r{rLk ytçkkSLkk ¼õíkkuLke ¼ez ò{e Au. ytçkkS{kt Mkhfkhe íktºk îkhk 17 Mkr{ríkykuLke h[Lkk fhðk{kt ykðe Au su{kt rsÕ÷kLkk su- íku rð¼køkLkk ðzkLku yæÞûk çkLkkðe Mkr{ríkyku çkLkkððk{kt ykðe Au su{kt ykhkuøÞ {nuMkkýk íkk.17

Transcript of 18-09-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.17{nuMkkk kkwfkLkk {u{kwh

  kk{Lke Mke{{kt ykukykuyuLkSMkeLkk sLkhuxh{ktLkkk ykkuwt ze kkhkukkhku fhkLkk ykhkuk{ktyuMkykhke k]kLkk skLkkuyu kuMkku r [kuheLke VrhkLkkUke ku{Lke hkfz fhe nke.yk fuMkLke kkkMk Mkktk kkueMkunkk he Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh{nuMkkk kkwfkLkk {u{kwhkk{Lke Mke{{kt ykukykuyuLkSMkeLkk kkuELx WkhLkkze sLkhuxhLkk # Lkkk10 exh ze ykke fzekkwfkLkk yuMk kk{Lkk[kihe zkkkkE LkkkkEyLku ku[hkS kkwfkLkkukZLkk Xkfkuh kkukkSfkfwSLku hkLkk fhkk nkk.{hkku 11-15Lkk Mkw{khusLkhuxh{kt # LkkkLku kuyk kku f{o[kheykuyuY.420Lke f{kLkwt 10 exh

  ze kkhkukkh ku fwO nkwt.Wkhkuk xLkk ytku

  yuMkykhke k]kLkk fkuLMxukkfw[t {kukkyu zkkkkELkkkkE yLku kkukkSfkfwSLke hkfz fhe MkktkkkueMkLkk nku fko nkk. ykfuMkLke kkkMk nuz fkuLMxukLkkhkEyu w kkkMk nkkhe {wk{k fksu uk {kxukses nkk he nke. ykkLkkLkk kku [f[kh {[esk kk{e Au.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.18-9-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  kkkk{ ytkkSLkk {nk{ukLkk k{ rMku s kkuLkk kuzkkqh Q{xk

  ytku{kLkk [hku{kt r qfkkk kkukwshkkLkwt {kuhkLkwt kkkk{ ytkkS nu

  rfkkLkk k{ nhkuLkk kkkk{ khefurfMke hkwt Au. yk krk Mku yufkLkkkeXLkwt rLk{ko kE hkwt Au. su khkh{ktk{ s Au. Mk{k u{kt q{eLku yufkLkkykuLkk oLk Lkn fhe fLkkh Mkk{kLk kkuzk Mk{{kt s yuf s Mku yufkLkkykuLkk oLk fhe fu. ykwt yTwkykkusLk ytkkS uMkkLk xMx khk kwt Au.suLkwt fk{ kwhu{kt [ke hkwt Au.

  ytkkS LkSf yku {kEk{ kkhkokLke Vhku kkh krh{k {kko kLke hkkuAu. kthke eMk fhkuz YrkkLkk [uo kLke hnukrh{kLkk {kko kh yufkLk kkeXkuLkwtrLk{ko kk sE hkwt Au. Mk{k u{kt ykyk rk yLku ktkku{kt yku kkeXLkk{trhLke rkf]rk suk s {trh, kue s kqyLku kuku s Mkk ykke yn oLkkkuoykLkkh kwLku yufkLk kykuLkk roLkLke yLkwqrk kk kuku ktkLkku kMk Au. suyuf-ku ko{kt kqo kk ku heku kuLkwt fk{ krkkh Au.

  yufkLk kykuLkk yuf s Mku oLkLkeMkkku Mkkku ytkkS k{{kt ykLkkh kw{kEk kkukkLkku w Mk{ k{f kkkhMkkku kke fu, LkiMkkf kkohLkku yLkwfhe fu. {kkkSLkk yLkwckLk yufktk{kt kEfu... krh{kke kkLkoLk, [krh yLkukk{kt ]r kk kuke {LkwLkk {{ktxkzku kk yLku {kuk se {u kue {kLkkAu. yufkLk kkeXLkk Mku krh{k kk,kkeX Mktfw, rk{ Mk, krkf MkwrkyLku yLkwckLk fuL, xkuux kuf, kekLkkkkeLke Mkk, fuLxLk, ukh, kxhkkuze, uLz Mfukk MkrnkLkk fk{ku [kehkk Au.

  ytkkS{kt hkLkkh skrkk khekqLk{Lkk {ukLkk Mkw[khwt ykkusLkLkk kkYkuktk khk MkhfkhLkk k{k{ rkkkuLke 17Mkr{rkykuLke h[Lkk fhkE Au. su Mkkk rMkMkwe yuLk kLk {wsk Vhs ku.

  ytkkS{kt Mkhfkhe ktk khk 17Mkr{rkykuLke h[Lkk fhk{kt yke Au su{ktrskLkk su- ku rkkLkk zkLku yk kLkkeMkr{rkyku kLkkk{kt yke Au su{kt ykhku

  Mkr{rk, {urzf E{hsLMke Mkr{rk, MAkkMkr{rk, hMkkLke Mkr{rk, kke kwhXk Mkr{rk,rwk kn Mkr{rk, q rkh yLku kMkk{ke Wkkk [fkMke Mkr{rk, ytkkS

  khV kk u {kkkuo khLkk rLktk yLkukkfk ytkuLke Mkr{rk nkx yLkukuMxnkWMk,{okkLke kkkMke Mkr{rk,kkh Wkh Mkt[kLk ytkuLke Mkr{rk, hzkk

  ZkuhkuLkwt rLktk, MkktMf]rkf fko{ yLku kkkwykkMk Mkr{rk, e.ykE.ke. kuxkufku ytkukLk Mkr{rk, kMke MkkkLk Mkr{rk,E{hsLMke rhMkkuLMk Mkr{rk, kkkwykuLke

  ykkMk Mkr{rk, knLkkuLke [fkMke kkk kkMkykkkLke Mkr{rk, {kkkSLke Mkke khefu]kkhkukLke fk{keheLke Mkr{rk, kkohytku {kkooLk Mkr{rkLke h[Lkk fhk{kt yke

  Au. yk Wkhktk ke.yu{. ehke, MkkrzrLk {urs. khe kqLk{ {ukLkeMkk yLku ykkusLkLke Mk{k uhu hkkkLk yrfkhe khefu fk{kehe ku.

  (rkrLkr khk) ytkkS,kk.17ytkkSLkk Mkkk rMke {nk{ukLkk k{ rMku 50,000 suxk {kEkkuyu {k ytkkLkk oLk fhe Lkk

  yLkwe nke. {trh MkqkkuLkk skk {wsk MkktsLkk 4-00 kk Mkwe 30,897 {kEkkuyu {kLkk oLk fko

  nkk. Mkkk rMk hr{kLk 20 kke k w kku W{xe kzkLke ykk Au. {k ytkkLkk [hku{kt {Mkf Lk{kekku L kLk nkk. ytkkS khVLkk k{k{ {kkkuo kh nk kkkeykuLkk kuzkkwh W{xk Au. su Mkkk rMkhr{kLk ytkkS knkU[e su. yheLke rkhe{kkyku s ytkuLkk Lkkke kkS hne Au. k{ rMku rnxe

  ktk khk kwhkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. ufu h koLke su{ yk kuo {ukLkk yukLkkLk Mktuo ktkkuyu khukwkkk Mkue Au. kkkeykuLke Mkwrk {kxu 17 Mkr{rkykuLke h[Lkk fhk{kt yke nke. Xuh Xuh Mkuk fuBkku{ktksLkkuLke khu ykkkkMkkkk fhk{kt yke Au.

  s ytku s ytkuLkk Lkkke yheLke rkrh{kkyku kkS QXe : ytkkS khVLkk k{k{ {kkkuo kh MkukfuBkku {Bk : kku{kt yLkuhku WMkkn uk {kuytkkSLkk {kko kh

  10 yuBwLMkkiLkkk fhkE

  yyttkkkkSS :: oLkkkuo ykkkkw kkkkkkkkwykuLkwt MkMskE hnu yLku hkuk[kkuLk Vuk ku {kxu su{kt 18Mkkuyu Mkkhkh fuLkukuk{kt ykk Au. su{ktkkuk, skukk, LkkkMk,ktkk, {nkukkkZ,{w{LkkMk, {khkzk,hkLkkwh, kkLAk, nzk,yktkkkxk, kekkke kyLku rkqek kxe,kkh, hkkwh ytkkS,kk{s yLku MkUk kkekku 24 fkf yk MkkhkhfuLku fkohk hnuu. ykfuLku Wkh {urzfykrVMkh, Vk{korMkMx,MkwkhkEh kkk LkMkoLke 24fkfLke Mkuk hnuu. ykWkhktk yuBwLMkrr Mkkuyu hku Au.su{kt ytkkS fkxus nkMkxkku- 4 yuBwLMk,Mkk{qrnf ykhku fuL kku1 yuBwLMk, nzk kku-1, yktkkkxk-1, kkhkku-1 {trhLkk eykEkekux kkMku-1 kkk ytkkSkkueMk ftxku Y{ kku-1yuBwLMk {wfkE Au.

  r{rLk ytkkS uzkk{kt kkuLke ez Q{xeuuzzkkkk :: MkkkhfktkkLkk SkLkkykekMke rMkkhLkk uzkk kkuMkwrMk kkkk{ ytkefk {kkkS{tehLkk kxktk{kt ke koLkesu{ khk Mkw kwLk{ kk.h3 {e Lkkhkus nkuE khk ykXke kwLk{ Mkwekkkkk kkkwyku Mktku {k ytkkLkkoLk fhk ykkk {kE fkkukkuLke Mktk{kt yku Au.{kuxkytkkS kkkkk ykLkkhk kkkwykuMktku [kw kE kk Au.uzkk ytke-fk {kkkS {teh xMx kkk nex ktkkhk khe kwLk{Lkk {uk {kxukzk{kh kikheyku ykht kE kkuAu.khe kwLk{Lkk {uk h{ekLk{kkkS {tehLkk kxktk{kt {uk{kxu eV,[k,LkkMkkke-keeLkk

  kuxLke Vke fhk{kt yke nke.su{k uzkk LkkLkk {kuxk ukkheyku WkMkekhnk nkk.uzkk {k ytkkLkk khe kwLk{Lkk {ukLkwt {n Au.khk MkwkkhMkke kwLk{ Mkwe {uku hk Au.{uku {kk {kxu {kuxe Mktk{kt {k Lkk fkkuW{xe kzu Au.yLku {k Lkk oLk fhe Lkk yLkwu.uzkk {kkkS {teh{ktukkheyku eVLke 400 suxe keLku kzk{kh kikheyku{kt Mk kE kk Au.

  kkkZ kkMku krkk kkzkkt kkkeLkwt {kukkkkkkkZZ :: ytkkS skk kkkkk Mkt {kLkk yuuf kkke wfLkwtktrks kkwfkLkk {kunLkkwh- kkkZ hkuz Wkh y[kLkf krkkkkze skkt fhw {kuk LkekskLkk nuk {k Au. kk {krnkeyLkwMkkh {k ytkkLkk u ykMkk yLku k Mkkkhu, {k ytkkLkkoLkkkuo skk kkkkk Mkt{kLkk kkz kkwfkLkk [kuEk kk{Lkkkkke Mkku{kkE ykh. fh (.yk.. 44)Lke {kunLkkwh- kkkZhkuz Wkh y[kLkf krkk kkze

  ytkkSLkk ykLkk xurVkuLk LktkhkuLke ke{{uuEELLkk ffttxxkkuu YY{{ 291702kkuuzzee zzee ffttxxkkuuYY{{ 291700kkkkhh ffttxxkkuuYY{{ 291701ffttxxkkuu YY{{ kkttkkkk 291705kkkkuueeMMkk MMxxuuLLkk 262911,264599yyuuMMkk..kkee.. yykkrrVVMMkk 291751kkuuzzee zzee 291721

  SS..EE..kkee.. yykkrrVVMMkk 264700yyuuMMkk..xxee.. RRLLkkhhee 262141yyttkkkkSS {{ttrrhh 262136, 264536{{ttrrhh kkkkee 262131kkuussLLkkkk 262505{{ttrrhh ffttxxkkuuYY{{ 291736{{eerrzzkk YY{{ 262036

  50ke w fu{uhk khk huf kh kLk hkuytkkS{kt kku kwykuLkk knke rk {kLk {nuhk{h[kku Au khu krhMkrk kh uhu hkk {kxu 50ke w fu{uhkkkuXkk Au. suLkk khk uf kLke {q{uLx kh kLk hku.

  uzkkLkk {tehu oLkLkku Mk{ kuhMk [ikLkk rMku Mkkhu-6-30 ke hkkeLkk h kk Mkwe kwLk{Lkk rMku Mkkhu 6-00 kkke hkkeLkk 1-30 Mkwe oLk

  fhe fu. r{rLk ytkkSLkk kkuLke ez {e Au.

  Vkuxku k kuku krxk

  ywkt tt k 3 Wh

  {kuzkMkk kkMku [khkkke k kk{{kkuuzzkkMMkkkk :: {k ytkkLkk oLkuskk knku SkLkk kuhkkwfkLkk {ktze kk{Lkkkrkfku {kkwh ke {kuzkMkkkhV yke hnk nkk khunue MkkhLkk ytkhkx{kt{kko WkhLkku kBk Lkshu Lk[zkkt kkEf Wkh ykkhnuk {wfukE kkuhkyLku rnkukkE kkkxfkk nkk yLku yufkkEf kzkkt kuLke kkALkkku kkEf Mkkhku ku{Lkk Wkhkzk nkk.yk{ y[kLkfkxfkkkt [khu krkfkuLkuykuAkkk {k{kt EykuknkU[e nke.k kukkkuhk {wfukE k[wkEW..hk,rnkuk u{kkEywkt tt k 3 Wh

  ONGCLkk sLkhuxhLkwtykuE [kuhkkt ku skuMkkuLkku fku Mkktk kkueMkLku MkkUku

 • fku : fku nuhLkk kqo rMkkh{ktyku kkke kkr{f kk{kt khkeSLk r{k rLkk{ fku khk MkknLkeWse Yku r[k MkkoLkwt ykkusLk fhkwtnkwt yk Mktku rkkeoykuyu swe-swe

  kLkk Mkwth r[kku kuhLkkh rkkeokkfkuLku ELkk{ku ykke kuMkknek fhkknkk yk Mktku yu.ykE.Mke. Lkk {uLkushkk, ze.yku.{nuhek, ku{s MxkVLkk{kMkku WkMkk hkk nkk.

  kkrkLku kfkSLkku nzkuku{nuMkkk : {nuMkkk{kt ykueyk nkux LkSf Mkkrkkfhkuk kkrk kkLku hhkusrr fkhu kkh MkkAu. ynuk [u ELMkux fhuekMeh{kt kkLku ektkfkSke kkhe nzkuk{ktrkhks{kLk fhkuk xekku[h

  kk Au. ykkW Mkqfku {uku, rr V kuhuke kkrk kkLkku nzkukukkhkku nkku.kkrk rMksoLk{kt {nkhkxeLkku qBkt

  {nuMkkk : {nuMkkk{kt kkt[e{ze kku k {trh{kt Mkkrkkkkrk kkLke {qkLkwt{nkhkxe krhkhkuyukkkuh rMksoLk fwO nkwt.ur{Lkk kku hkMk kkke{rnkykuyu kkLke rMksoLkkkkLkwt ykfko s{kwt nkwt.

  {nuMkkk{kt Mkke kukt {nkhkxeLk krhkhku rkko kkrk kkLkwt MkkkLk fhuAu yLku k {trh{kt kukuMk hBkLk {nkhkxeLk {knku {u Au.{rnk fkuus{kt rnLe rMkLke Wse{nuMkkk : ykLktekuLk tfhkE [kihe {rnk fkuus{kt kk.14-9-2010Lku{tkkhLkk hkus rnLe rMk {Lkkku nkku. su{kt fkuusLke yuV.k, yuMk.k,xe.k.Lke knuLkkuyu rnLe kkkLkwt {n, fkeh MkqhkMk kwMkekMk, {ehktLkk kunk,MkkeykuLkwt kXLk fwO nkwt. yk Mktku fkuusLke rnLe rkLke rkkLke knuLkku 400suxe WkMkk hne fko{{kt kk eku nkku. yk Mktku MktMkkLkk {tke rekkE[kihe fkuusLkk rLMkekk su.fu.kZe Mkki rkkLkeykuLku yrLktLk kkXk nkk.yk Mktku rnLe rkkLkk ykkfku k.MkwrLkkk Mkwkrnk, k.ykuf Mke. kze,zko.yLsw Mkwhkkyu wwuAkyku kkXe nke.hkLkkwh fku{Mko fkuus{kt rnLe rMkLke Wse{nuMkkk : rnt{k rkLkkh Mkk y{hkuk yuwfuLk xMx, hkLkkwh Mkt[krkxe.yu.[kke ykxoMk yuLz su.e.kkuf xMx fku{Mko fkuus-hkLkkwh{kt kk.14MkxuBkhLkk hkus rnLe rkkLkk Wk{u rnLe kkk rLk Wsk{kt ykku nkku.su{kt fkuusLkk k[ko zko.Mke.yu{.Xh WkMkk hne rnLe kkkLkwt {n Mk{erkkeoykuLku uhek fko nkk. rnLe rkkLkk kkkf kwkkhkE kMk rnLekkkLkwt {n su{ fu hkskkk, Mktkfo kkk rkuhu rkku Wkh r ku{s hMkru[Lk ykwt nkwt.kusMe kkhkykuLkku MkL{kLk Mk{kht kuku{nuMkkk : Lkkhk yk{ kku kxek wk fr{rx {nuMkkk khk kxek (kt)Mk{ksLke krh[ kwMkefkLkwt r{ku[Lk ku{s Mk{ksLkk kusMe kkhkLkwt MkL{kLk ku{skk-{trhLke fkuus MkweLkk rkkeo-rkkLkeykuLku MkktMf]rkf kukk{ kuku nkku.ELkk{ rkhLkk fko{{kt {w {nu{kLk LkkhkkMkS {nkhks, yrkrk rukktk yrfkhe ku{s kqo Mkuk kke{ rLkk{fLkk ykekoke yk kukk{{kt WkMkkhneLku yk LkkLkk Mk{ksLku qk s k ru ku{s Mk{ks{kt fwwk MkLkke qhhneLku rrkk kLkeLku Mk{ksLku ykk kk {kxu Lk e hnuk skwt nkwt. ykMktku kxek kkhuMke ykeyku ku{s n{kLkkh wk fr{rxLkk Mkku WkMkk hkknkk. fko{Lku MkV kLkkk rkkeLkkE {tkkMk kxek, kukEkkukE yLku rwkE kkLkkEyu khu snu{k WXke nke.Mk{e rufkLkt ke.yuzT.fkuus{kt rnLe rLk Wskku{nuMkkk : Mk{e