30-09-2010 Mehsana

30-09-2010 Mehsana
30-09-2010 Mehsana
30-09-2010 Mehsana
30-09-2010 Mehsana
download 30-09-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) fze, íkk. 29 (Mkt.LÞw.Mk.) fze, íkk. 29 (Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷, íkk29 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.29 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.29 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.29 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.29 Ãkzâk níkk. íÞkhçkkË ÷kufkuyu {]ík ysøkh hkuz ðå[uÚke ¾MkuzeLku hkuzLke MkkRz ¾Mkuzâku níkku. (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.29 Vkuxku k SøLkuþ çkúñ¼è ¾e{kýk, íkk. 29 y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k . 3 W…h Vkuxku k fuíkLk ðMkiÞk

Transcript of 30-09-2010 Mehsana

 • rkkeoykuLku hkkeykMk {kxu

  Mkkuh uBk ykkkt(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.29

  {nuMkkk rsk{kt fkohk yk{kkyku ku{s fMkwhkk kkte kkefkrkLke rkkLkeykuLku kkteLkkhMkk wrLkMkuV MktMkk khk ko 2009-10Lkk ikrf Mkk {kxu ikrf fexWkhktk hkke ykMk fhk {kxu MkkuhuBk Vkkk Au. rsk fkkyu ykuMko rkk ykMkLke f[uhe khkWkhkuk Mkk{ke kkykuLkk Mkt[kfkuLkuknkU[ke fhe nke. kkteLkkh MkkwrLkMkuV MktMkk khk Mk{k hk Mkrnk{nuMkkk rsk{kt fkohk 10 suxeyk{ kkyku ku{s MkkkMkk kkuyku fMkwkk kkte kkefk rk{ktrLkkMke khefu ykMk fhkkt ykkfku{s kAkk koLkkr k k e o y k u L k k uikrf Mkh [wkkLkk nukwke ko2 0 0 9 - 1 0 L k kikrf Mkkhr{kLk ikrffex Vkk{ktyke nke. Wkhktkrsk{kt 10yk{ kk ku{sfMkwhkk kktekkefk rk{kt

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.29{nuMkkk kkwfkLkk {uz

  kk{{kt kki[h{kt kwhwtfkyu skkt75 koLkkt ]kLku {ko SkLkk[kfu kkAke xh {khe nke.kteh heku kukt ]kLkwtf {kuk Lkekwt nkwt. ykxLkk ytku {nuMkkk kkwfkkkueMku {ko Sk[kf rkwLkku LkkUe w kkkMk nkk heAu.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh{nuMkkk kkwfkLkk {uz kkuhnukkt h{uLk kuzLkkkuMk{eLkkt 75 koLkkt ke{k

  hukkuLk kkuMk{e Mkkhu 6-15Lkk Mkw{khu kwhwtfkyu kktnkkt. kk{{kt q zuhe Mkk{u kuyku[kkkt kMkkh kkkt nkkt khu{ko SkLkk [kfu ku{LkukkAke xh {khe nke.SkLke xhke Lke[u kxfkukt]k hukkkLku kteh EykuknkU[e nke yLku ku{Lkwt f{kuk Lkekwt nkwt.

  yk xLkk ytku {hLkkh]kLkk kkik h{uLk kkuMk{eyu{nuMkkk kkwfk kkueMk {kf{kt{ko SkLkk [kf rVrhk LkkUke nke. {ko

  kkzeLkk [kf [kihe rwkEtfhkE r kkwfk kkueMkukwLkku LkkUe w kkkMk nkk he Au.{hLkkh ]kLkk {]kunLkwt{nuMkkk rMkr nkuMkx{ktkkuMx{kuxo{ fhkwt nkwt.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, ;t.30-9-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  e{kk, kk. 29

  fktfhus kkwfkLkkt e{kk kk{ke[uk khVLkkt LkuLk nkEu VkuhuLk{kko kh e{kkke [uLkk [u hkuzLkuyzeLku yku ukh{ktke kkhkus {kuzehkku yufkyuf ytksu kth Vqx suxkuktkku {nkfk yskh yke [zkkt{kknf xfku yLku knLkkuLke MkkknuhkVuheke {{kk LkuLk nkEuLktkh 14 kh yke [zuku yk {nkfkyskh rfkhLke ku{kt yfM{kku{kukLku uxe w rfkhe kLke kku nkku.u fu nue Mkkhu yk {kko khkekMkkh kkkt uzqkku yLku kwkkfkuyuhkuz [u kzuk {nkfk ktkk {]kyskhLku uELku yko[rfk kLkekk nkk. kLkkLke nue Mkkhu

  ykswkkswLkkt ukh rMkkh ku{se{kk kk{{kt kkkt kufkuLkkt xkuuxkuktyk {nkfk yskhLku uk {kxu W{xe

  kzk nkk. khkk kufkuyu {]kyskh hkuz [uke MkuzeLku hkuzLkeMkkRz Mkuzku nkku.

  knLkkuke {{kk LkuLk nkEu kh kLkue xLkkyfM{kk

  e{kk{kt nkEu kh knLkLkeyzVuxu yskh f[zkE {kuo

  Vkuxku k fukLk Mkik

  (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk29fku{kt yku ukkheSLk{kt

  yuMk.ke.ykE. kkALke wesk{kt {tkkhu {kuzehkku kuVk{ swkkhh{e hnuk 9 swkkrhkLku zke Enuh kkueMku suLkk Mkrk kkALkkte ek nkk kfzkuk ykhkukeykukkMkuke kkueMku Yrkk 3460 Lkku{wk{k s fkuo nkku.

  yk kkkku {ke {krnke yLkwMkkhfku{kt yku ukkheSLk{ktyuMk.ke. ykE. kkALke wesk{kt {tkkhu {kuzehkku nuh{kt

  kuVk{ku ktSkkLkkLkku nkhSkLkkuswkkh h{kkku nkukLke kh kzkk sfku nuh kkueMku huz kkze nke yLkuyku swkkh h{e hnuk krk MktskkukE (hnu. rw rMkLku{k kkMku-fku) kxu SLku LkkhkE (hnu.keLkMkexe kt[xe-fku), [kufMkehkfu rwkE (hnu. fkkwhkMkwkkhkMk-fku), u hksu wk(hnu.Mkku{LkkkLkkh rkk-h,fku), siLk LkeLk {eXkk(hnu.ukMk kkLkkuxufhku-fku),kxu {wfu MkkukE(hnu. kkukeLkkh-

  kkteLkkh-Mkufxh-8), kxu hkkkukE(hnu. kLks, kk.fku),kxu Lk~k{ y{hkk (hnu.kkwhk, kk.fku) yLku kt[kkwtk LkrLk[t (hnu. rsLkkhMkku.fkkwhk-fku) kuhuLku ku fheE ku{Lke kkMkuke hkufz Yrkk 3460MkkurnkLkku {wk{k s fhe eku nkkukhkk k{k{ swkkrhk rY kwLkkuk fhe kkueMku suLkk MkrkkkA Lkkte ek nkk kkueMkhuzLkkkku yL swkkhe kku{kt VVzkxVukE kku nkku.

  ykuk kku ykue kkkhe{Ms yLku hk{{trhLkk kfkykuke[kkk rkLkku [wfkku kwkhu nuhkkLkku nkukke rnLw yLku {wM{ku{ktkzLkkh kkkku Mktuo MkuLxykE.ke. yLku hkLkk k]n rkkLkeqrVk yusLMke k kw ku[ hke hneAu. qkfk{kt fku{e ktkre Vukeh{kku{kt rr{Lk qr{fk sLkkhMkkuLke krkrryku Wkh Mkq{ Lkshhkk{kt yke hne Au.

  LkkUkkk Au fu, {nuMkkk rsk{ktkku fku{Lkk hnekuyu ktrk kkke ykke Au yLku ykuk rk{kt

  fkuEk [wfkku yku khtkw, Wkkkk Lk ykkk Mkt{rk koe Au.suLkk fkhu {nuMkkk{kt kk-fkuuuhkkukk {wsk [kw hnuLkkh Au. MkkosrLkffue Mktfw Mkt[krk {rnk kkLkktyk[kko yfkkuLk hku skwt nkwt fu,ikrf fko [kw hnuLkkh Au yLku ykkkkk{kt y{Lku ktk khk fkuE Mkw[Lkk{e Lkke. {nuMkkkLkk kkueMk yrkfMkkeyu k]nrkkLke kkfeLku kkurskLkkt k{k{ kkueMk {kfku{kt {uMkuskkXe yrfkheykuLku nuz kxoh LkAkuzk yku fkuo Au yLku Lkku nwf{ Lkkk kt Mkwe kkueMk yrfkhe fu

  skLkkuLku h Wkh Lk sk Mkw[Lkkykkk{kt yke Au. {nuMkkk rsk{ktykuk rkLkk [wfkk Mktuo fkuEWkusLkk fu W~fuhkxLke kke Lk Vuk ku{kxu LkkkrhfkuLku yVkykuke Mkkhnuk kkfe fhk{kt yke Au. fkh fu,fuxktf fhke krhkku ytkk nukwMkkkof fhk {kxu yLke khfekkuys{ke fu ku{ Au. yVkykuVukLkkh yLku rLkkuok LkkkrhfkuLkuW~fuhLkkh kku Mkk{u fzf fkoknefhkLke k [e{fe W[khk{kt ykeAu. u fu, {nuMkkk{kt kku fku{kuyu ktrkk kke ykke Au.

  {uz{kt {ko SkLke xhkkkk 75 koLkk ]kLkwt {kuk

  (Mkt.Lw.Mk.) fze, kk. 29fzeLkk hkSLkkh kku hnukkt yuf

  kth keo rfkuhLkwt fukLk{kt zqkeskkt fhw {kuk Lkekwt nkwt. ykxLkk kk fze- kkuhkuz ykkukhkSLkkh rMkkh{kt kufLke kkeVukR sk kk{e nke.

  kk fkhe {ku fze kkuhkuz kh ykuk k{kLkk {trhLkSfLkk hkSLkkh kku hnukktnrhMkn [kinkLkku kwk {qMkn[kink (Wt.. 15) kE fku ykshkuz khLkk {ehkuskwh LkSf fuLkk kkMkukku nkku. yLku fuLkk{kt kke kekskkt yk kthkeo rfkuhLkku kkkMke kzkkt Lk{ok fuLkkLkk Mk{Mkkk

  kke{kt kkkkt ynke kMkkh kkktfuxkf LkkkrhfkuLke Lksh kzkkt ku{uMkkkkkykuLkwt kLk kuwO nkwt.

  keS khV fze kkrfk Mkrnkke kkrfkLkk Vkh VkRxhLke xe{kukE fk Mkktske yk rfkuhLkk{]kunLku knkh Lkefkk snu{kWXke nke. khtkw kEfkke yksuMkkhu 8 kk Mkwe snu{k WXkkkk yksu kk 9 kkLkk Mkw{khuyk rfkuhLkku {]kun knkh fkZkunkku.

  kEfku k kk kk kehkuskwh fuLkk{kt rfkuh zqke kkunkukLke kkkt s yLkuf kufku xLkkMku xkuu k nkk.

  fze{kt rfkuhLkwt fuLkk{ktzqkkkt fhw {kuk Lkekwt

  fku{kt nuh{kt kuVk{ swkkhh{kk Lk swkkrhkyku zkkk

  (Mkt.Lw.Mk.) fze, kk. 29uzqkkuLku rr &ku ytku kwshkk

  Mkhfkh yLku fuL Mkhfkh khk Lk Lknykkkkt khke rfMkkLk Mkt khk kw-shkkh{kt kkwfk fkkyu Mkhfkh Mkk{uzk [kkLkk yukLk Mktuo kwhwkhufzeLkk {kfuoxkzo kku rfMkkLkkuLke yufrk MkkLkwt ykkusLk fhkwt Au.

  fze kkwfk khke rfMkkLk MktLkk{w kkukE kxu, {tkeLkxhkE kxu kkk fkukkkekE kxuLke yuf Mktwk ke{ktskk {ku fuL Mkhfkh yLku kwshkkMkhfkhu uzqkkuLke kkuoke Lk ykke feLkke e rfMkkLkkuLke rn{kke nkukLkkukku fhLkkhe yk Mkhfkhkuyu skkLkkkkk Mkk{u ukLke VwhMk ee Lk nkuE

  MktLkk yku yLkwMkkh fze kkwfkLkkrfMkkLkku khk kk. 30 MkxuBkh kwhwkhLkkhkus fzeLkk {kfuoxkzo kku yuf rknuhMkkLkwt ykkusLk fwO Au. ykykeykuLkk skk {ku nuhMkkWkhktk hue Mkhfkhu sELku rfMkkLkku khkMkkkkkykuLku ykuLkkk kkXku. ykktkfLkk rfMkkLkkuLkk skk {kukkwfk{kt Lk{ok fuLkkLkku k rfMkkLkkuLku{ku Au. khtkw fuLkkLke kwkkLkehfkh fhkE Lkke. e ukh ukhLkkLke fuLkk {khVku kke knkU[kzkLkekkku fhLkkh ktkyu su{Lke y{q s{eLkfkkk{kt kE Au ku{Lku sYhe khykkkLke kkk {kRLkkuh fuLkkLkk rLk{kofkkuo fhLkkh fkuLxkxhku rhw kkktukLkwt ktkLku MkqTwt Lkke.

  uzqkkuLkk kzkh &u fze{kfuoxk kzo{kt yksu hue

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.29{nuMkkk kkrfkLkk kuzo Lktkh 4

  yLku 5{kt ku fkUke W{ukhkuyu yksukkukkLkkt W{ukhe kkku kO nkktkhu ksk{kt rxrfx VkeLkk {wuU[kk [kw hnukkt nsw yuf k Vku{ohkwt Lkke. keS khV {nuMkkkrsk kt[kkLke kzku kuXf Wkhkeyuf W{ukhe kk hkwt Au khurkwh kkwfk kt[kkLkeMkhkhkwhk, uhkw kkwfk kt[kkLkeWk yLku MkkkMkk kkwfkkt[kkLke hkkwh kuXf Wkh yuf-yufVku{o hkkt Au.

  {nuMkkk kkrfk{kt kkuoke rkke

  LkukkLke skkkhe rLkkkkh{ukE rk. kxu (qhe)yu kuzoLktkh-4 Wkhke W{ukhe LkkUke Aukhu r[hkk ksuLkE kkhkuxu kuzoLktkh-5{kt fkUke khVu W{ukhe fheAu. LkkUkkk Au fu, rskLkerMkLkkh, k yLku fze kkrfk{ktkke W{ukhkuLkkt Vku{o hkLkkMkkx nsw Y kku Lkke.{nuMkkk kkrfk{kt ku fkUkeW{ukhkuyu Vku{o hkLke yksu knufhe Au yLku ykkk{e rMkku{kt w{ktw W{ukhku Vku{o hu. w Vku{oykLkkh rMkku{kt hku. [qtxeLkuELku hksfe krkee kus kLke Au.

  kkueMkf{eoykuLke h Wkh sk kkkte kkw

  MktuLke Mku [ktkkku ktkukMk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.29

  ykuk kku hk{{trh yLku kkkhe {MsLkk rkLkku kwkhu [wfkku ykLkkh nkukke kfukheLkktkkkt Yku kkueMk yrfkheykuLku nuz kxoh Lk Akuzk ku{s Lkku nwf{ Lk kk kt Mkwe hyku Wkh Lk sk

  yku he fhkk Au. yk Wkhktk {nuMkkk rsk{kt qkfk{kt MktuLke kwhkh kuk rMkkhku{kt[ktkkku ktkukMk yLku kw ku[ hkk {kxu kkfe fhk{kt yke Au. ktrk Mkr{rkLke kuXfku kkuke nexektk khk rnLw yLku {wM{kuLku ynkkk nkEfkuxoLkku [wfkku ke uk {kxu yke fhk{kt yke Au.

  Mkkfokk ktrk Mkr{rkLke kuXf kuE : MkuLx yLku Mxux ykEkeLke fhkeyku Wkh kwk ku[

  Lkku rhrkx rkhe kkkT : yksukskLkk W{ukhku Vku{o hu(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.29

  {nuMkkk rskLke {nuMkkk,rMkLkkh, k yLku fze kkrfkLkkkskLkk W{ukhkuLke kuLkkuLku kwkhu{hkrk knukt {tsqheLke {nkuh kkekE nkeu yLku rxrfxktAwykuLku {uMkusknkU[kk fhe uk{kt ykk nkk.kskLkkt yktkrhf Mkqkku khk k kke{krnke yLkwMkkh kwkhu kskLkkW{ukhku Vku{o hkLke Yykk fheuu. Lkku rhrkxLke kehe Mktuo uhkkkk kzkkt nkE f{kLzu Mktk kurMk Mkwe r[khk nkk he nke

  khtkw, ytku, nkEf{kLz Lkku rhrkxkeheLkku s y{ fhk {{ hnukktsqLkk ukeykuLke kkkkfe rLkrk kLkekE nke.

  keS khV, rxrfxku VkeLkkuykhe rLko uLkkh kskLkekurf kkko{uLxhe fr{xeyu Lkkurhrkx keheLku y{e kLkkkkt ku{LkuyrLktLk ykkkkt kkuMxh kke kktAu. {kuZuhk Mkfo kkMku Lkku rhrkxkeheLku kske Xhkkkt kkuMxhkukkkkt kkrfk{ktke fkkukykeykuLkk k kk kk Au yLku yk

  ytku rk fkuo Au.Lkku rhrkx keheke Lkkw kuk

  ku{s w kukt ku sqkku [uLkerkhkz {kuxe kLku ku knukt ksk{kuzeyku zu{us fLxku kehey{{kt Lkn {qfu kku ykkk{e[qtxe{kt kskLku LkwfkLk MknLkfhkLkku khku yku. u fu, kskLkktyktkrhf Mkqkkuyu skk {wsk wkLkyLku {skqk fkofhkuLku rxrfxVkk{kt yku yLku ku kifeLkkfuxkf kwkhu W{ukhekkkuLkkUku.

  kuzkkuze {kuze hkku W{ukhkuLku {uMkus kkXe ukk VVzkx kkueMku {wk {k fksu fhe fkokne nkk he

  rs.kt.Lke kzku, kk.kt.Lke kuXf{kt Vku{o hkkt

  {nuMkkk{kt rkke Lkukk Mkrnkfw ku fkUkesLkkuyu Vku{o kOku[hkS, rkwh, uhkw{kt 80

  {kkLk {kfku yrk MktuLke !(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.29

  {nuMkkk rsk kt[kkLke 39 kuXfkuku{s 9 kkwfk kt[kkku {kxu ykkk{e21{e ykuxkukhLkk hkus kuLkkhMkk{kL [qtxe {kxu rrk nuhLkk{wtrMk kkktLke Mkkku s [q