23-09-2010 Mehsana

23-09-2010 Mehsana
23-09-2010 Mehsana
23-09-2010 Mehsana
23-09-2010 Mehsana
download 23-09-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

økwhwðkh, ;t.23-9-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks ÃkËÞkºkeyu 6500Lke hkufz ¼hu÷wt Ãkkfex {q¤ {kr÷fLku Ãkhík ykÃÞwt {u¤kLke MkkÚku MkkÚku... CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) çkkÞz, íkk.2h þýøkkhe f{¤Lkk Vw÷ WÃkh rçkhks{kLk fhu÷ nþu.{kuxk ytçkkS síkk ÃkøkÃkk¤k MktÄku íkÚkk yuMk.xe ÿkhk {kE ¼fíkku ¾uzçkúñk ¾kíku ytçkkS (Mkt.LÞw.Mk.) ¾uzçkúñk.íkk,hh

Transcript of 23-09-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) uzkk.kk,hhuzkk LkkLkk ytkkSLkku yLkuhku

  {ne{k uzkkLkk ytkefk {kkkSLkwt{teh uzkk kku Wkhke{wrkLkk tkkfkhu Au.keZ Wkh k[eLkMYku uzkk LkkLkk ytkkS khefuykuk Au.ykfek {kytkkkus MYk Au.kkA kkuAu.skt ytkefk {kkkS rkhksuAu.ytkefk {kkkSLkk MkkrLk{ktrkkuo kk.h3 {e Lkk hkus khkMkw kqLk{u {uku hkAu.kwLk{Lkk eLku {k ytku{kLke yLku ytkkS yktS Lkku kue {qrkMkkrkk fhe fk{f heku ykfkof

  kkhe f{Lkk Vw Wkhrkhks{kLk fhu nu.{kuxk ytkkSskk kkkkk Mktku kkk yuMk.xe khk{kE fkku uzkk kku ytkkS

  CMYK

  CMYK

  uzkk{kt ytrkfk {kkkS {trhuyksu khe kqLk{Lkku {uku hku

  kwhwkh, ;t.23-9-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  {k ytkkLkwt k{ kkuLke ezke AkuA... hkuLkeke k{wt {kt ytkkLkwt rLks{trh Mkkk Q{xe hnuku kkuLkku yrhk kn

  sktkkLkku yksu r kkxkuMk(rkrLkr khk) ytkkS, y{kk, kk.22

  khe kqLk{Lkk Ak rMku yuxu fu khk Mkw [kiLkk hkus Mk{k hk{ktke Lkefuk kkkkk MktkuytkkS{kt yke knkU[kkt {kEkkuLkkt xkuktykuyu ytkkS{kt yLkuhku k{ {knku MkSo eku nkku. nueMkkhke s ytkkS{kt Q{xuk kkkeykuLkkt s ytkuLkk Lkkhkykuke ytkkS k{ kkwt nkwt. ykke fku 23

  kkheu kqLk{ yLku sktkkLkku r kkxkuMk nkukke {ukLke kqkonwrkLkk ykkk s rMku {k ytkuLkkt[hku{kt yMkt yku [Ze nke. kwkhu Ak rMk Mkwe{kt fw 24,42,122 kwyu oLk fkO nkkt.

  kkuyu 1 fhkuzke k wLke hf{{trh{kt ux{kt ykke Au. kkk, ykzeykuyLku {k ytkuLku Lkkuhkk{kt hu kkhk nkouhMkUfzku rfku{exh [keLku ykuk krfkkuyu {kkkSLkk oLk fhe LkkyLkwe nke yLku kherhf kkf qe sE{kLke ykhkLkk{kt s keLk kE skktytkkS{kt kkLk yLku k [uLkeyLkkue kLkk oLk kk nkk. [wMk kkueMkktkukMk yLku MtMkue MktMkkykuLkk MknfkhkekkkeykuLke yk {nkkkk Mkh kLke kEnke. khe kq{kLkk {ukLkwt yLku kqLk{Lkkhkus {kLkk oLkLkwt yLkkuwt {n nkukkekkkkk Wkhktk yL krf kku kMkkuyLku kLkke knLkku {khVku ytkkS{kt ykeknkU[kkt ytkkS k{ kkuLke ezke h[fkE sk kkBwt Au. kkhLkk ^k ykuhrks khke krkfku yLku kkkkk MktkuLku uykkku nkku. kEfk Mkwe{kt 20 kke k

  s ytku 24 kke k w kkuyu oLk fkO : {trhLkk rhu nhku yku [Ze, kkuyu {k ytkuLkkt [hku{kt yuf fhkuuzke k wLkwt kLk yko fwO225 rfku suxku

  yk kuhkf Lkkfhk{kt ykku

  rsk kwhXk yrfkhehkMkn [wzkMk{kLkk skk{wsk {uk hr{kLk MkLkkkkMk nkk he krkfkuLkkykhkuLku nkrLkfkhf 23rfku VhMkk, 79 rfkukfkS, 24 rfkuVVke, 18 rfku qLkekLkkxku, 40 rfku kikhkuhkf, 98 rxh Xtzk kektyLku yL kh[qh 38 rfkuLkk fhk{kt ykwt Au. yk{Vqz yuLz zMk rkku fw225 rfku fhkkt w ykkuhkfe skku Lkk fkuo Au.

  kqLk{u ykhke yLkuoLkLkku Mk{

  yykkhhkkee Mkkhu 6.00ke 6.30ooLLkk Mkkhu 6.30ke 11.30hhkksskkuukk kkkuhu 12.00ooLLkk kkkuhu 12.30ke 4.30yykkhhkkee Mkktsu 7.00ke 7.30ooLLkk hkku 7.30 ke 12.00

  kkeykuLke Mkwrk {kxunkk hkuk kusux 51 kkeX oLk krh{k

  {kko 22.13 fhkuz{kt kLku. 83.39 kLkk [uo [k[h[kuf

  rMk]k fhku. 4.38 fhkuzLkk [uo kkhLke

  xku[ rMk]kefh nkk hku. 10.30 fhkuz{kt 200 kuzke

  Lke nkMkx kLkkku.

  kkkeyu 6500Lke hkufz huwtkkfex {q {krfLku khk ykwt

  {uk hr{kLk [kuhe-XkkELkk rfMMkkyku knkhykkk nku Au kuk{kt yuf kkkeyu Y.6500hkufzk huwt {uwt kkfex {w ftxku kkuELxkh s{k fhke {q {krfLku khk fhe ukkt{kLkkk {nufe QXe Au. ykk s yuf yLkLkk{kt kkkkw {kSLku k Y.3500 huwtkkfex {kkt ku{u k {q {krfLku khk fwOAu. {w ftxku kkuELx kh yk Wkhktk kkfkukw{ kk, kuk kw{ kk MkrnkLkk 1 r{rLkx{kt4 yuLkkWLMk{uLx kkt nkkt. [kteLkku Mkzku kyuf kkkeyu s{k fhke {q {krfLku khkfkuo Au. {w ftxku kkuELxLkk f{o[kheykuyuY.1600Lkwt kkfex kukkke hzke [ukLkkkuLkkrkLku yLku yL yuf kkke {tswkkuLkrwkE kxuLku Vkku Whke hu skLkkkzktLke Mkk fhe ykke nke.

  300 {sqhkuyu hkWLz kuf ytkkSLkk {kkkuo kh MkVkEfk{kehe fhe.

  f[hku Wkkzk 9 xuxhku yLku 39 {sqhku fk{u kkkk. f[hku qh fhk 32 {sqhku khk stkwLkkf kykuLkku

  Atxfk. ytkkS{kt 2444 Mxex kExkuLke Mkk fhkE. {uk hr{kLk hzkkt 212 Zkuhku kfzk{kt ykk. ytkkS{kt 88 {okk yLku 44 kuMxnkWMkku{kt [ufk fhkwt. {ukLkwt Stk Mkkh kuze e Mkfo, kMk MxuLz, ktkk

  hkuz, uzkkhkuz kh xe.e. fu{uhk {qfe fhkwt. kkkwyku khk 21.50 k rxh kkeLkku khk fhkku. yuMk.xe. MxuLz{kt rLkk{qu kkhkt fuLkuLke Mkk fhkE.

  yk kuo ykuAe yMkk MkoE. {uk hr{kLk fw 25,884 rxh qLkwt rkh kske

  ku kwt ku{kt fw 51,768 kkW[ u[kk. {ukLkk A rMk{kt fw 24,42,122 kwykuyu {kkkSLkkt

  oLk fkO. 1,82,176 {kEkkuyu {Vk kusLkLkku k eku.

  {ukLke Mkkku Mkkku...khe kqLk{Lkk {nk{uk{kt kwshkk, hksMkkLk MkrnkuLkk qu quke {kEkku Q{xu Au. yksu [kiLkk rLku[ukkELkku yuf Mkt 60 {kEkku Mkkku ytkkS yke knkUkunkku. {q kwshkke k tkkuo [ukkE{kt Mkke ku yk{kEkkuyu k Mkuf {tzLke h[Lkk fhe Au yLku Auktk[eMk koke kkLk ksLke ELku s ytkuLkk sfkhkMkkku ytkkS yke oLk fhe Lkk k fhu Au. [ukkEkexuLk yLku yuMk.xe.Lkku kMk fhe ytkkSke kkuzuf qh Qkheyk krfku kkkeyku Mkkku kkkkk yke {k ytkkLku {kkwtxufu Au.

  ytkkS{kt skTsLkLke sktkkLkk {trhu LkkLke-{kuxe MkrnkkkLk ksLke yku [zkkLkku rMkrMkku yrhk [kw sAu. yksu {kt ytkkLkk [hku{kt yMkt kkLk ksLke yku{k ytkkLkk {trhu [zkkE nke. [zke ku kku {kheytku- s s ytkuLkk sfkhkke ykirff {knku zku kEhkku Au.

  [ukkELkk Mktu kkLk ksLke [zke

  kkLk ksLke nhku yku [ze

  ywkt tt k 3 Wh

  ekuhe k{-Exkze{kt yksukkuLkku {nkMkkkh Q{xu

  (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.2hyksu khe kwLk{Lkku {uku

  nkuE MkkkhfktXkLkk krk k{kkkk Exkze ytkkS {trh yLkurkuhe k{{kt kwykuLkku{kuxku {nkMkkkh W{xe kzLkkhkunkuE MkkrLkf kkueMk ktk khkMkwhkk kt Wku fhkku Au.khu ytkkS suxwt s {nhkkk Exkze ytkkS {trhu kh khe kwLk{u hk nhkek w kkkeyku kkkkkyke {kO ytkkLkk oLk fheLkk yLkwkk nku Au.

  MkkkhfktXk{kt khekqLk{Lkk rMku krk kkkk{k{kS, LkkLkk ytkkS kkkkuzkk, kkz kkwfk rkuhek{ ku{s {kuzkMkk kkwfkLkkExkzeLkk ytkkS {trhu kkukwyku oLkkkuo W{xe kzkk ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

 • {kLk {o yk{{ktMkuhkusu{ rrkh{nuMkkk : {nuMkkk{kt rMkLkkhhkuz Wkh {kLk {o yk{ kkuMkkkkS {nkhksLkk sL{kuMkrLkr{ku Mkkhu 8 ke 12 fkfhBkLk Mkuhkusu{ rrkhLkwtykkusLk fhkwt nkwt. MkkhLkkt Mkqorfhku suk khtkku ykkke ykkuhkkeLkk fkhu hkuk rkfkhfk{kt khku kk Au yLkuheh{kt MkwfkE kue LkMkku{ktkuneLkwt { Y kk Au. ykWkhktk yLku ke{kheyku{kt Mkuhkusu{kuhkke Wkkuke Au. kMeh{ktrrkh{kt kk E hnuk k{fkuekku[h kk Au.rMkLkkhLke ke.yuzT.fkuus{kt fko{kukukrMkLkkh : rMkLkkhLke {nkkLkt MkhMke ke.yuzT. fkuuskku kt[u kwshkk yrkLkytkkok fkkXLk, efk],Mk{wnkek, e Mkko sukrr fko{kuLkwt ykkusLk fhkwtnkwt zuhe nku{kt rLkkhukkeke Mkur{Lkkh kuu{nuMkkk : r nkxo-zu rLkr{ku hkuk, zkkrkxe, z uhsuk kuoLke {krnke ykkk {kxu{nuMkkk qMkkkh zuhe nku{ktykkk{e 25{e MkxuBkhu Mkktsu 7-00 fkfu ELzLk {urzfyuMkkuMkeyuLkLkk Wk{u yufMkur{LkkhLkwt ykkusLk fhk{ktykwt Au. yk Mktku k{kt {kLkMkkku, k{kt SLk kku rkWkh y{kkLkk kskku zko.ntMk[u[ yLku k{khk Mex nkxoLkuku rk Wkh zko.yrLkytkhkk [Lk ykku. ykMkur{LkkhLkku k uk nuhesLkkuLkuELzLk {urzf yuMkeMkeyuLkLkkurMkzuLx zko.su.yu{.[kihe,{nk{tke zko.rw kxu yLkuMkuuxhe zko. ykh.ke. knu rLk{tkkkXwt Au.keyu[.ze. kkrMkLkkh : rMkLkkhLke LkeftXyu{.yuzT.fkuus{kt Vhs kkkzkp.nkf ze.{nukkyu Wkwh(hksMkkLk) wrLk.{ktkeke.yu[.ze.Lke zeke {ue fkuuskkk Mk{ksLkwt kkih khu Au ykuLkkULke Au fu ku{u ykkW kkkx wrLk.{ktke ke.yu[.ze.Lkezeke {uue Au yk{ kuyku zkke.yu[.ze.Lke zeke hku Au su Lkkkh Mk{ks {kxu kkihLke kk Au.htkkfwE nkEMfqLkwtkkihrMkLkkh : {nuMkkk rskkkr{ kkfk w-16 fke MkkohtkkfwE kku kuE nke su{kthtkkfwE nkEMfwLke xe{u k{MkkLk yLku knuLkkuLke xe{u keswtMkkLk k fwO Au kkk kkLkkrkkeoyku hkfkkyu h{k susu kk {kxu kkihLke kk Au.

  rkk Mk{k[khMkt fkuLkk Akk{kt kkf fuhkuMkeLk ke kwtfku : fku kkwfkLkk Akk kk{LkeSykEzeMke{kt yku u Vkuh{kftkLke{kt hnukk krhkhLkku ku koLkku hSnhkufw{kh yhkE kkukkLkkh{kt fuhkuMkeLk ke skk kuLku Mkkhkh

  e.yuMk.nkuMkx{kt k fhkku Au.kLkkkk fku kkwfk kkueMkukuk LkkU fhe kkkMk [ke Au.

  CMYK {nuMkkk - 2

  THURSDAY, 23 SEPTEMBER 2010SANDESH : MEHSANAII Lq

  CMYK

  Happy Birthdaykkqqoo kkxxuukkk : MkwSkkE{B{e : nukkuLksL{ kk.23-9-2006k{

  ffkkLLkk ee{{kkeekkk : LkhukE{B{e : fikkuLksL{ kk.23-9-2008kLzw

  hkuxu.MkrkkkE yyuMk.kn h3 MkxuBkhhkuxhe k ykuV{nuMkkk, Eufxefkwz hexuk

  SSkk kkuuhhkkkkk:fkfw{kh{B{e: nukkuLksL{ kk. 23-9-07fku

  [[uukkLLkk XXkkffkkuuhhkkk:fkkE{B{e: skuMkLkkkuLksL{ kk. 23-9-02fku

  ss kkxxuukkk:kkukE{B{e:k]rkkuLksL{ kk. 23-9-07fku

  eekk kkxxuukkk:kkukE{B{e:k]rkkuLksL{ kk. 23-9-02fkuffuurrLLkk kkhh{{kkhhkkk:rkwkE{B{e:EkkuLksL{ kk. 23-9-08fku

  kk.21-09-2010Lkk hkus yku {]kfkuLke ke M.hkskwk rhkS yskS, 60 ko, {w.r{kk, kk.k M.e n{ehkE y{kkE, 75 ko, {w.k, kk.k M.hk kkLkkE y{hkk, 52 ko, {w.kk{kuMkk, kk.{nuMkkk M.Lkkf hkk {kunLkk, 68 ko, {w.{kwkwh, kk.k M.[kwhkuLk YkMktkS Xkfkuh, 80 ko, {w.rMkkwh, kk.rMkkwh M.u khkkuLk Mkku{Lkkk, 76 ko, {w.kuekku, kk.rMkkwh

  M.kxu {wfufw{kh ku[hkMk, 43 ko, {w.MkwtZek, kk.zLkkh M.kxu znekuLk kkkwk, 58 ko, {w.nukwk, kk.{nuMkkk M.kxu kktzkkE wkMk, 85 ko, {w.hku, kk.kkteLkkh M.[kihe nkkekE k]ekE, 90 ko, {w.fkuhke, kk.zkk{ M.[kihe {kE [unkkE, 70 ko, {w.kkkwhk, kk.k M.Xkfkuh rkLkS LkS, 50 ko, {w.nkMkkkwhk, kk.kkx M.Xkfkuh hkS kswS, 75 ko, {w.{nuMkkk, kk.{nuMkkk M.Mkwkkh kku{kekuLk zkkkkE, 100 ko, {w.rkux, kk.hkLkkwh M.krk ytkkkuLk ekkE, 86 ko, {w.zLkkh, kk.{nuMkkk M.Xkfkuh kekuLk rkLkS, 75 ko, {w.MkkkwMkk, kk.rMkLkkh M.Xkfkuh yswkuLk y{]kS, 9 ko, {w.r{kMkk, kk.uhkw M.Mkwkkh kkkekuLk LkhMknkE, 96 ko, {w.uk, kk.rMkLkkh M.hkkhe suXekuLk {kSkE, 95 ko, {w.izk, kk.zke M.Mkwkkh kwhk{ khMkkuk{kMk, 80 ko, {w.Mfk, kk.zLkkh M.kxu ktkkkuLk ekkE, 65 ko, {w.[tLkkh, kk.rkwh M.kxu {ekuLk [ukMk, 60 ko, {w.Mkwkwh, kk.kkx M.kxu kkLkkE LkkkkkE, 75 ko, {w.kkx, kk.kkx M.Xkfkuh nhekuLk kS, 30 ko, {w.fuMke, kk.[kM{k M.kxu rkkE {kLkkMk, 48 ko, {w.MkkEkwhk, kk.[kM{k M.Xkfkuh eYkuLk {kLkS, 70 ko, {w.Lkkuhkku, kk.uhkw M.{ukzk ktkkkuLk nhkkurkMk, 85 ko, {w.ykuZ, kk.y{kk

  t tU : {]wtU Att {txu y{the whtu yturV tt yusLxtukfo fhtu ytt 079 - 40004162, 079-26753587 Wh sYhertu ttu Vu fhtu ytt Sfe whtu yturVtu kfo ttu. {]wtu

  ttu sYhe Au. {]wtU rt{qu Att{tk ytu Au.

  kk.22-09-2010Lkk hkus yku {]kfkuLke ke

  MkkLk LkkUye MkhMke {wkk{, rMkkwh

  VkuLk Lkt : (952767) 222419

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.22ykkk{e 26{e MkxuBkhke 5{e

  ykuxkuBkh Mkwe ktk{kt h{kLkkhykEkeMkeyu xe-20Lke rfuxxwLkko{uLx{kt kwshkkLke xe{{kt{nuMkkk rsk