16_04_2011 Mehsana

download 16_04_2011 Mehsana

of 3

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

þrLkðkh,;t.16-4-2011 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks h{fzktykuLkkt Mxku÷ Ä{Ä{íkkt çkLÞkt Au. {u¤kLkk yðks «Ëq»kýÚke Ëqh CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷, íkk1Ãk (Mkt.LÞw.Mk.) rðMkLkøkh íkk.15 yuMk.xe.ðfoþkuÃkLke çkksw{kt zkÞhk«u{e ÷kufku {kxu ÷kufzkÞhkLkwt ykÞkusLk nkÚk Ähðk{kt ykÔÞwt Au. {u¤kLke MkV¤íkk {kxu {nuMkkýk rsÕ÷k f÷uõxh ysÞ ¼kËwLke Vkuxku k LkhnhËkLk økZðe

Transcript of 16_04_2011 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.15Mk{ks{kt yLku MkkktMktkteyku{kt

  Lkk fhkLkku ykhkuk {wfe MkkkMkkkkwfkLkk {kkkwhk kk{Lkk [khMkkuyu MkkrLkf hne Wkh nMkfnw{ku fkuo nkku. ku rMk ykkW {kuzeMkktsu kLkue yk xLkk ytku kE fkuMkkkMkk kkueMku kwLkku LkkUku nkku.

  {kkkwhk kk{{kt hnukk SkESkE, rekkE SkE,kuMkekE SkE yLku n k k E{kfkkEyu kk{Lkks u{SkESkELku yxfkeykhkuk {wku nkku fu kwtMk{ks{kt yLku MkkktMktkteyku{kt y{khekuxe kkku fhe kLkk{e

  fhu Au.kkukkLke Lkk kke nkukLke yktfk

  hke Wkhkufk Mkkuyu ku{Lkukkku ukLkwt Y fwO nkwt.u{SkEyu kkku kkukLkeLkk fnukkt SkE [{khuku{Lkk Wkh krhkke nw{kufkuo nkku. yL Mkkuyu ku{LkukzkkkxwLkku {kh {kkuo nkku.EkMk u{SkELku Mkkhkhykuo nkuMkx{kt k fhkk

  nkk. yuyuMkykE [twkEyu kEykuyufhuk nw{kLkk fuMkLke kkkMk nkk he Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk1kfkuLkk nukkheSLk rMkkh{kt

  yku {tk kehh uMkLkk hnuktfrMkkh{kt kukk MkuLxhLkk nkuukhkukhk rk [kkLke fkue fhkkhneku kkuk[ke fhkk W~fuhkE kukkukk MkuLxhLkk {kMkkuyu {rnkykuMkkku kkk kke fhe nkk WkkzkLkefkurk fhkk {k{ku kkueMk {kfuknkuku nkku

  yk ytku {ke {krnke yLkwMkkhfkuLkk nukkheSLk rMkkh{kt{tkkehh uMkLke ke{kt hnuktfrMkkh yku Au su{kt nukkheSLkLkkykkLkk kku yku rfk kukk

  MkuLxh kkMkuLke kk{{kt k fuxkfkrhkhLkk {fkLkku ykuk Au yk kekkMku ku{s hnuktf {fkLkku ykk rfkkukk MkuLxhLkk nkuukhkuyu rk

  [ke ukLke fkue fhkk hneku{ktkhu ykku Mkkku hkuk VukE kku nkkusu{k yks Mkkhu kukk MkuLxhLkk fhkknhkk kufku {sqhku Mkkku yk skyu {kkuk kk nkk khu MkkrLkf hnukMke{rnkykuyu ku{Lkku khu rhku foku

  ek [e ukkkt {k{ku rk[ku : {rnkyku Mkkku kkk-kke

  fku kku hnuktf rMkkhLkkuhMkku kt fhkkkt khu nkukkku

  rLkkh, ;t.16-4-2011 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  ywkt tt k 3 Wh

  {nk{uku [ik {rnLkkLke kuhMkke kwLk{ Mkwe rkrrMk kuLkkh {nk{uk{kt nhku kku {k knw[hLkk oLku W{xe kzu : MkktMf]rkf fko{kuLkwt ykkusLk fhkwt

  kkeX knw[hkS{kt kkukkLkk kzfkk MktkkLkLke [kirk fhkkLkwtruk {nkk Au. kufkuLkk ykMkk Mkkku yirknkrMkf fkkyku kqtkkue nkukke[ik Mkw kqLk{ Mkwe{kt 3000ke w kkkheyku Wkhu Au. yk frk {kxu{trhLkk kr{Lkk hkLke kksw{kt LkLkhB [kirk Lk kLkkk{ktykwt Au. [kirk {kxu ykkkt krkfku kkMkuke Y. 51 uk{kt yku Au. yLkuktkEyku {wtzLkLke rr fhu Au. kkLk f]Lke kkkhe kkeXknw[hkS{kt Wkhke nkukLke yuffkk [rk Au. yLku kuLkk fkhu kkuokeknw[hkS kku kkkhe WkhkkLke khtkhk [ke yku Au.

  {k knw[h {kEkkuLke {Lkkufk{Lkk kqo fhLkkhe k Au. kuLkk yLkufkkuLke {Lkkufk{Lkk kqo fhe Au. ykke [khu oLkk kufku {kkkSLkk MkkLkfuyke Lkk yLkwu Au. {k knw[h, hehLkk k{k{ ytkkuLkwt hk fhLkkheue Au. ykke kuzktk hkkk kku knw[hkS{Lkkt yke {kkkSLkeLke[u {wskLke kkkyku hke {Lkkufk{Lkkyku kqhe fhu Au.

  rk ux1. MktkkLk krk kk kuyku : kkh ykk ykMkLkwt kqkwt yko fhu Au.2. yktLkk eo : [kteLkk LkLkk Vwk3. kkukzkkwt : [kteLke S4. knuhkkk {kxu : [kteLke fkLkLke Lkk5. nkk-kkLke kuz : [kteLkk nkk-kk6. k : [kteLkku un7. Mktkrk {kxu : [kteLkwt h8. tz- kkik : kwhwkkkLk {uk yku Au.

  9. LkhkkeLke kkk : [kte- kktkk- {kxeLkk khkk10. kuxLkk w:ku : [kteLke kktX11. kku{kt ux : hLkk kkhkLke yktke fkqhe kkLkLke yktke.

  kkkLke MkVkk {kxu [Zkkke ux-Mkkukkku

  Mktk{ uk {u, kku k{kt htkkkkkkk{{kt k, k yLku kLkku rkue

  (rkrLkr khk) knw[hkS, kk. 15khkkoLke kkLk kkeXku kifeLke yuf yue rMk kkeX knw[hkS{kt ykske [ikekqLk{Lkk

  {ukLkku wkht ku. rkkoLke su{ yk kuo [ik {rnLkkLke kuhMkke kqLk{ hr{kLk rkrMke {uku

  kuu. [ike kqLk{Lkku {uku yuxu k k yLku kLkku rkue Mktk{. yk {uku k{f yLkuykk{f nkukLkk fkhu ykrk Mktk{kt {kEkku oLkkkuo kuze yku Au. Mktku Mkkku kkkkkykkkt {kEkkuLke WkMkrkke kkeX knw[hkS knw[h{ kLke Au. yk {uku nuhe yLku

  kk{Xe MktMfkrhkkLke Ake eu Au. krf kkuLke Mkkku Xkfkuh, hkz, hkkhe fku{Lkk wkLkwkeyku yLkkuwt Lkshkwt kLke hnuu. {kkkSLke khkeyku kkke wkeyku {ukLku kskk MktkuMkktMf]rkf fko{ku yLku {kkkSLke Mk{kk tZku, {ukLkwt kukrkf kLke hnu Au.

  [irk kwLk{ Mkwe 3 nhke w kkkheykuWkhu : {k knw[hLke {nkykhkeLkku k uk

  Mk{k hk{ktke nhku kku W{xe kzu

  [kirk {kxu W{xe hnukt kwyku

  [ike kqLk{Lkk {ukLku kLku hkekLkk rkfMk{k {k knw[hLkk{trhLku htkkuhtke hkuLkekeMkwkurk fhk{kt ykwt t Au.krfkkuLke MkwrkLku fuLMkkLkuhke huk yLku LkLkhB {tzkkktk{kt ykku Au.

  {kEkku {kxu kekLkk kkeLkeMkkz, uxfuL, kkhkt fuL,rMkk{kLke Mkk yLkuykhkuke kykuLke MkwrkxuBk xMxu Qe fhe Au.

  {trh Mktfw{kt ku xee MkfxkkuXk{kt ykLkkh Au. yLku{ukLkwt Stk Mkkh [uLk khkknw[hkS{kt fhk{kt ykLkkh Au.{ukhrMkfku [kzku, {kukLkk fqk,MkfoMk suLkk swkt swkt {LkkuhtsLkMkkLkkuLkku k E fu ku {kxu

  kuxkLke Mkk fhk{kt ykenke. ku kuxku{kt kikheykukqhu{kt [ke hne Au. ke-keeLkk Mxku Y kE [qk Au.LkkLkk kkfkuLkk {LkkuhtsLk

  h{fzktykuLkkt Mxku {{kkt kLktAu.

  {ukLkk yks qkke qhyuMk.xe.fokukLke kksw{ktzkhku{e kufku {kxu kufzkhkLkwtykkusLk nkk hk{kt ykwt Au.

  {ukLke MkVkk {kxu {nuMkkkrsk fuxh ys kwLke

  hknkhe{Lkkt Mk{k nexektkzukku fk{ fhe hkwt Au. rskkkueMkzkLkk {kkooLk nuXfkku yLku MkkLkk knhe fk{fhe hkkt Au. yuMk.xe.Mkwrk,ykhku Mkuk yLku esftkLke khkMkw[kY ykkusLk nkk hk{kt ykwtAu.

  {k knw[hLkk oLkkkuo ykkkoLkkkeoykuLke Mktk{ktrLkrkrLk khku kE hkku Au.[ikekqLk{ ykzu kkheLkk rMkkukkfe hkk Au. khu {kEkkuLkkkuzkkwh uk {e hkkt Au.{kEkkuLke WkMkrkkekqnw[hkSLke khku {{{keuk {e hne Au. {nk{uk{kt {kuxeMktk{kt kku {kt knw[hLkkoLkLkku k uu.

  {ukLke kikheykukqo : kku {k

  knw[hLkk htku htkku

  Vkuxku k LkhnhkLk kZe

  (Mkt.Lw.Mk.) rMkLkkh kk.15rMkLkkh nuhLke f{kk hkuz kh

  ykue hk{Lkkh MkkuMkkxe{kt hnuke{rnk kuLkk hu sE hne nke kuhBkLk kkEf kh ykuk ku Mkku{rnkLkk kk{ktke MkkuLkkLkku kuhkuf.Yk.30 nhLkku E LkkMke skkt{rnkyu kw{ku kkze nke suke kufkuukk kE sk kkBk nkk u fu kkEf[kf Mkku Vhkh kE kk nkk.

  f{kk hkuz kh ykue hk{LkkhMkkuMkkxe{kt hnuke hkkkuLk SkuLkEXh ku{Lkk krkLku wfkLk kh rxrVLkykke kkkuhLkk hu [kkkt sE hne nkeku hBkLk y[kLkf kkEf kh ykukku Mkku {rnkLke LkSf ykekk{ktke MkkuLkkLkk kuhkLke kVzt[e fhew{ MxkEke kkEf E LkkMke skkkBk nkk suke hkkkuLku kw{ku kkzkktkufku ukk kE sk kkBk nkk sukehkkkuLku rMkLkkh kkueMk MxuLku ykeku yk Mkku Mkk{u VrhkLkkUkkkt kkueMku kwLkku k fhe wkkkMk nkk he Au.

  rMkLkkh{kt {rnkLkkkk{ktke MkkuLkkLkk

  kuhkLke kVzt[e{kkkwhk{kt Lkf kELke kukE fhkE

  EkMkLku nkuMkx{kt Mkuzkk, [kh Mkku Mkk{u Vrhk

  Vkuxku k SLku k

  knw[hkS{kt ykske {nk{ukLkku kht

 • (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk.1kfku kkwfkLkk Lkkhekwh

  kk{{kt kkzeLkk Yrkk 1h000Lkkxkhku fkZe E rkMkkk fhLkkhk

  k Mk Mkk{u fku kkwfkkkueMku kwLkku k fhe w kkkMk[ke Auyk ytku {ke {krnkeyLkwMkkh fku kkwfkLkk Lkkhekwh

  kk{{kt hnukk kukhkS kkukkSLke{uSf kkze Lktkh S-su-1 8 - y u f M k - 1 8 0 k

  Lkkhekwh EsE kkhkuxMkkkrhkkuyu Yrkk 1h000Lkef{kLkk [kh xkhku fkZe ErkMkkk yLku XkkE yk[henke. kLkkkk fku kkwfkkkueMku ku ykhkukeyku rYkwLkk u k fhe w kkkMk [ke Au.

  {nuMkkk{kt swkkh{nuMkkk ke rzrsLk kkueMku kwkhu swkkh h{kk

  kxu hk{kE rkkuLk (Wkwh), kh{kh nhuekkE ({nuMkkk), ke sk{kkE kkhkE(yktkrkMk) yLku Xkfkuh rkLkS fukS(Lkkkkwh)Lku swkkh h{kkt zke ek nkk. zkkukMkku r swkkhkhkLke f{ku nuX yuyuMkykEkkkMkknuku w kkkMk nkk he Au.keS khV, kkk{eLkk

  ykkhu {nuMkkknuh kkueMk {kfLkkkeykE yu{.ke.kMkLke Mkw[LkkyLkwMkkh kkueMkuswkkhLke ke hkufkk Mkkuyu [ufknkk wO nkwt. fMkkrMkkh, kukekxrMkkh ku{s MxuLkhkuz Wkh swkkhh{kkku nkukLkekkk{eLkk ykkhu nkkhkuk [ufk{ktkkk{e kuxe Xhenke. yk{, {nuMkkkyu rzrsLk yLku kerzrsLk kkueMkunuhe ku{s nkEurMkkh{kt swkkhh{kk MkkuLkuzke uk wtkunkk he nke.

  CMYK

  CMYK

  {nuMkkk

  yLkwMktkLk knuk kkLkkLkwt [kw

  SATURDAY, 16 APRIL 2011SANDESH : MEHSANA IIILq

  keyu[.ze.kk{nuMkkk : ze.yuLk.ke.ykxTMko yuLz fku{Mko fkuus zeMkkLkkkherhf rk rkkLkk yk yLku rMkLkkh kkwfkLkkkwt kk{Lkk kLke kkkf h{ukE zwtkhkE [kihek.r.rk{kt ytkhk yLku [r kke{Lke zk, k,MknLkk yLku Yehkrk k{kk kh kzke yMkhkuLkkykMk yu rkof nuX {nkku rLkkt ke.Mke.yu. fku{Mko

  fkuus sqLkkkZLkk rLMkekk zko.yu{.ke. kkkLkk {kkooLk Lke[u kqo fhu suLkkunu{[tk[ko W.kwshkk wrLkMkxe kkxu Mefkh fhe keyu[.ze.Lke ke yuLkkkfhe nke.kkxekh rhku{e yukuzoke MkL{krLkk fhkk

  {nuMkkk : BwrLkrMkk ykxTMko yuLz ykoLk kuLf MkkLMkfkuusLkk rkkLk LkLkk {w kkk kkkkE EhkEkxuLku zo kkxekh VuzhuLk khk kkxekhhLk yukuzokeMkL{krLkk fhk{kt ykk Au. kk.9-4-11Lkk hkuskkteLkkhLkk fze Mko rkLkk fkuLVhLMk nku{kt kuuMk{kht{kt {tke rek Mktke yLku LkerkLkkE kxuLkeWkMkrk{kt kuu Mkh Mk{kht{kt rknkhLkk kkxekh MkktMk

  ykh.Mke.ke.Mkk ku{s fze Mko rk fuBkMkLkk [uh{uLk {kufk kxu kkkrfkkkuLkk LkhuLkE kxuu k kMk nkshe ykke nke. Mk{k fkuus krhkh yLkuMkhkh rkLk xMx khk kkkkELkk MkL{kLkLku ke uk{kt ykwt nkwt.rkwh{kt {kkkSLke kukkkk Lkeferkwh : Mk{k rkwhkkwfk{kt Mkki kk{ kkuLkkhk 109 fwtze{nkkLkk kkhtuwfkhLkk hkus yk kr{f{nk yMkhLkk {w kkkyuk ke.ykE.kxuLkkuhke {kkkSLke yufrk kukkkk Lkefenke. su Mk{k nuh{ktVhkkt u fu nuh yk {nk{wk yMkhLkk kr{f htku htkkwt nku yu{ k{k{ sLkkkyk kukkkk{kt yke nkku WkMkke uzkE nke. nuh{kt Lkefue kukkkkkMeh{kt ~{kLk kk Au.

  sukkwh{kt hk{ukehLke k rkck fhkE{nuMkkk : ku[hkS kkwfkLkk sukkwh{kt ehk{ukeh k rkck {nkuMkLkekhu kkqof Wse fhk{kt yke nke. hk{ukeh ykkLk {tz ku{sMk{Mk sukkwh kk{Lkk Wk{u kuuk rkrMke {nkuMk{kt nhkukwykuyu kk eku nkku. kk.12-4-2011Lku {tkkhu Mkkhu 7-30fkfu rkck {nkuMkLkku kht kku nkku. kwkhu kukkkk yLku skkkLkefe nke. kwkhu kLke kqkonqrk kE nke yLku kkkuhu 12-39 fkfu kkkkhk{ukehLke k rkck fhk{kt yke nke. yk Wkhktk LkrLk{k {trh{ktkuS, nLkq{kLkS, zkekkE yLku nhS kxeLke {qkykuLke k rkck fhkEnke.LkkLkekW{kt uke {kkkLkku {uku{nuMkkk : LkkLkekW kk{u kkuoLke khtkhk yLkwMkkh yk kuo k [ik Mkw kwLk{kk.18-4-11Lkk hkus [kuMkX uke {kkkLkku {uku kuLkkh Au. {nuMkkkkek nkEu khV Vk 5 rf.{e.Lkk ytkhu yku LkkLkekW kk{u {k skk sLkLkeuk{kk rkhks{kLk Au. [ik Mkw-14 kk.17-4-11Lku hrkhLke hkku LkkLkekWkk{u ku{s Mk{Mk khk rMkkhku{kt {kkkSLkk VwkuLkk khkk ({ktzze) fkZk{ktyku. hkku khkkLke h{x {u khkk kk.18-4-11Lkk hkus knuLk-efheyku {kkkSLkk VqkuLkk khkk h{kzke {uk{kt yku Au yLku {kkkSLkk [kuf{ktkhkkLke h{x {u.nLkw{kLk trkLke Wse{nuMkkk : e hk{qk nLkw{kLk {trh, Mkkze Wsu Au. nLkw{kLk trk {nkuMkkk.18-4-11 Mkku{