10-09-2010 Mehsana

10-09-2010 Mehsana
10-09-2010 Mehsana
10-09-2010 Mehsana
10-09-2010 Mehsana
download 10-09-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

þw¢ðkh, ;t.10-9-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷, íkk.9 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.9 {nuMkkýk íkk.9 Vkuxku k SøLkuþ çkúñ¼è (Mkt.LÞw.Mk.)

Transcript of 10-09-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9{nuMkkk rsk{kt ykkk{e

  Mk{{kt kuLkkh Lkkhkkrfkku{s rsk-kkwfk kt[kkLke[qtxeykuLku kLk{kt hke ku{srnxe Mkhkk yrf rskfuxhu 7 Lkkk {k{kkhkuLkeyksu keykuLkk nwf{ku fko nkk.

  k {krnke yLkwMkkh rsk{ktykkk{e Lkkhkkrfk ku{s rskyLku kkwfk kt[kkLke [qtxeykuLkukLku E nuh rnk yLku nexeMkhkk kkh rskLkk yrffuxh ykh.fu.kxuu Mkkk Lkkk{k{kkhkuLke keykuLkknwf{ku he fko nkk. su{ktk {k{kkh f[uhe{ktyku.yuMk. khefu Vhs kkkyu.yu{.kxuLke ko{kLknkukLkk khkLkku nkkLke Mkkkuk {k{kkh f[uhe{kt sLkkk {k{kkh {nuMkqkhefu ke fhk{kt yke Au.

  khu fuxh f[uhe{kt

  Lkkk {k{kkh khefu Vhskkk Mke.yuLk.krkLke sqLkknkukLkk nkk Mkkku fuxh f[uhekku Lke We fhku LkkhkkrfkLkkk {k{kkh [qtxe khefuke fhkE Au. Lk{ok kusLkk(yuf{-1){kt s{eLk MktkkLk{ktVhs kkkt fu.S.{kueLkefuxh f[uhe{kt kkB-kkwfkkt[kk [wtxeykuLkk Lkkk{k{kkhLke ke skyu kefhkE Au. {nuMkkk fuxh f[uhe{ktLkkk {k{kkh (n kkf)khefu Vhs kkk

  e.su.krkLke Lk{ok kusLkk(yuf{-1)Lkk s{eLk MktkkLk Lkkk{k{kkhLke skyu ke fhkEAu. {nuMkkk kke{ fuL{kt Lkkk{k{kkh khefu Vhs kkktxe.yuLk.hkkheLke kLk f[uhe{nuMkkk{kt yke kzurhuMkukhLke skyu ku{sykh.xe.yku. f[uhe{kt kMk Mkwkkyrfkhe khefu Vhs kkktyuMk.yuLk.LkkfLke {nuMkkk{k{kkh f[uhe{kt ke kzuLkkk {k{kkh kwhXkLkeskyu ke fhkE Au.

  [qtxeLkk kz{ : 7 Lkkk{k{kkhkuLke ke fhkE

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9rkwh kkwfkLkk nehkwhk kk{{kt

  yZe ko ykkW Y.11,708Lkees[kuhe fhkLkk fuMk{kt eskknfLku{nuMkkkLkk EurxrMkxe ssefu.ykE.fkAekyu yuf koLke fu yLkuY.35,000 tz Vxfkkuo nkku. tzk{frk s{k Lk fhkkkt rkwh MkkrzrLkLkk Lkkk EsLkuhu Mkkkh{ke

  es kkueMk {kf{kt Vrhk LkkUkenke. fuMkLke rkk yLkwMkkh rkwhkkwfkLkk nehkwhk kk{{kt yZe koknukt kk.19-2-2008Lkk hkusrkwh Mkk rzrLkLke xwfzeyues[kuhe zk{k MkLk [ufk nkk wOnkwt. yk [ufk hBkLk kknfku[hkE khfkkMk kxuLkk es {exh

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9zLkkh kkwfkLkk Mfk kk{Lke

  Mke{{kt swkkh h{kkt kkt[ MkkuY.14,650Lkk {wk{k Mkkku zkkEkk nkk. yk Wkhktk {nuMkkkkkwfkLkk kkkuh kk{{kt nuh{ktswkkh h{kkt Y.2,700Lkk {wk{kMkkku [kh MkkuLke hkfz fhk{ktyke nke. zkkuk k{k{ rkkueMku swkkhkhkLke f{ku {wskfkokne nkk he nke.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh zLkkhkkueMkLku {krnke {e nke fu, Mfkkk{Lke Mke{{kt fuxkf Mkku wk{ktkkLkkt-kkktLkku swkkh h{u Au. {hkku12-00Lkk Mkw{khu zLkkh kkueMk

  Mfk{kt kkxfe nke yLku swkkh h{ehnuk kkt[ Mkku kkMkuke Y.10,950hkufzk, 3 {kukkE VkuLk ku{s kkLkk-kkkt {e fw Y.14,650Lkku {wk{kfksu eku nkku. yk fuMkLke kkkMkyu.yuMk.ykE. hk{kE hkkheyunkk he nke.

  Mfk{kt swkkh h{kkt zkkukkxu MkwhukE ekkE (Mfk),

  kuS kwtS Xkfkuh (kwkk{),kkukxS fkLkS Xkfkuh (Mfk),uekqsf hk[t ekkE (kwkk{)yLku Xkfkuh hrskS ykh. (Mfk)r kkueMku swkkhkhkLke f{kuyLkwMkkh w fkokne fhe nke.

  {nuMkkk kkwfkLkk kkkuh kk{{ktkE fku Mkktsu 5-00 fkfu swkkh h{e

  CMYK

  CMYK

  Mfk yLku kkkuh{kt swkkhh{kkt 9 Mkku zkkE kk

  uxkk{kt nuekhkuZu zqke skktykuzLkwt {kuk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9{nuMkkk kkwfkLkk uxkk kku

  nue Mkkhu kkLke kk Wkh kwt-fkyu kuk 50 koLkk ykuz kke{ktkkfkkt zqke kk nkk. Mkktk kkueMku{hLkkh ykuzLkku {]kun fksu E wfkokne nkk he nke.

  kkueMk Mkqkku khk k kke {krnkeyLkwMkkh uxkk kku hnukk 50 koLkku k[wkE LkkkhkE yksu nuekhkuZu 4-00 kku kwtfkyu skLkefk nkk. kkLke kke WkhZk{kt kuXuk k[wkE u kk{ktkkze kzk nkk yLku kke{kt zqke kknkk. yk xLkk ytku Mkkhu kkktMkktk kkueMk Mk Wkh kuze yke nkeyLku yfM{kk {kukLkku kwLkku LkkUe wfkokne nkk he nke. yk kLkkLkkkku Mk{k ktkf{kt kufLke kkeVukE sk kk{e Au.

  yksu Mkkhke yk ktkf{ktkAkwt kkkh Mkowt nkwt yLkukkkuhu u fu ytkhkx suwt kkkhkE kwt nkwt. keS khV k kkkk yufkyuf eseLkk [{fkhk yLkufzkfk Mkkku hMkk kkxfkkt kkuzkf sMk{{kt nuh yLku ykMkkkMkLkkrMkkh{kt kke hkE sk kkBknkk. k {ku yksu kwhwkhuyzk- kkuk fkfLkk Mk{{kt s 46r{.{e. ke w #[ hMkk kkkt yLkufrMkkhku kkeke khkku kE kknkk. LkkULke Au fu kkwfk{kt ykhMkwe 1419 r{.{e. hMkk LkkUkku

  Au. yksu hkkkuhu fkk rzkktkkku [u {uk hMkkLkk eunuh yLku ktkf{kt ytkhkx suku{knku Mkokk knLk[kfkuLkuknLkkuLke kExku fhkLke Vhs kzenke. eseLkk [{fkhk yLku fzkfkMkkku hMkk kkkt yuf kku Lkwtkkkh Mkowt nkwt. nuhLkkfhLkkh hkuz, kkuhkuz, LktkMkhkuz, ukkus hkuz, yuMk.xe. zukkurMkkh, Akk hkuz, ktkkkux kuhurMkkhLke MkkuMkkxeykuu yLku yLrMkkh{kt kke hkE skkt kufkuLkunkkfeLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9ku[hkS kkwfkLkk fkhe LkSf

  kqhzku kMkkh kke he kMk Lke[uyuf yk Mku kzkwt {qwt nkwt.he kMkLkk kkALkk xkh Lke[uf[zkuk yk MkLkwt MkkhkhhBkLk s {kuk Lkekwt nkwt. yk xLkkytku he [kfu ku[hkS kkueMkLku fhe nke yLku EkMk MkLkuMkkhkh ykkk{kt { fhe {kLkkkke nke. yk fuMk{kt he [kfr kwLkku LkkUe w kkkMk nkkhk{kt yke Au.

  ykt kku hnukk kuhk ywkkEhnu{kLkkE kkukkLke he kMk LktkhSsu-1 yuMk 9778 E {kuZuhkkeku[hkS khV kMkkh kkk nkk khukkkuhu 2-00Lkk Mkw{khu fkhe LkSf yuf

  yku Mk [u fqe kzku nkku.kqhzku kMkkh kke he kMkLkk xkhLke[u f[zkuk EkMkLku MkkhkhnkuMkx{kt Mkuzk{kt ykku nkku ktkuLkwt f {kuk Lkekwt nkwt.

  yk xLkk ytku heLkk [kfywkkE kuhkyu ku[hkS kkueMkLku fhe nke yLku EkMkLkuMkkhkh{kt { fhe nke. fkheLkSfLke yk xLkk{kt yfM{kkLkku kwLkkuLkkUe kkueMku w fkokne nkk he Au.keS khV, MkkkMkk-ytkkS hkuzWkh kMkkh kkk Ezh kkwfkLkk uhkkwhkkk{Lkk zke skkMknLkk kkEfLku xh{khe yku Sk[kf Vhkh kE kkunkku. EkMk kkEf[kfLkeVrhkLkk ykkhu MkkkMkk kkueMkukwLkku LkkUku nkku.

  he kMk Lke[u ykuMk fqe kzkkt fhw {kuk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9

  kkxke {nuMkkk ykukt LkrkkLkkt nuz kfoLkkt kLkeyu Y.4k hkufzk yLku Y.4 kLkkkkeLkk {e fw Y.8 kLke {kkkw{ke nke. {nuMkkk [kh hMkkkekkrk {kfuox [u kVkke Y.8kLke {kkkh {kk kw{kkLkk {wu{rnkyu {nuMkkk nuh kkueMk{kf{kt k uk Vrhk LkkUkenke. {nuMkkk kku Lk rkkLkeMkknk{kt hnukkt {rnkyu 8 kkw{kkkt [f[kh VukE Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh {qkkxLkk kLke yLku {nuMkkk{kt Lkrkk{kt nuz kfo khefu Vhskkk hkkE MkkuLke kkukkLkkt

  kLke ntMkkkuLk Mkkku kk kk.23-8-2010Lkk hkus kLk{kt kk nkk.kh kk, kk.25-8-2010Lkkhkus Mkkhu hkkE MkkuLke kkxke

  Lkkufheyu Lkefk nkk yLkuzekukksk {fkLk u[kkt WksukY.4 k hkufzk ku{s 4 kLkkkkeLkk E kLkeLku Mkktsu {nuMkkkknkU[k skwt nkwt.

  kLkke Sk{kt kuMke ntMkkkuLkMkkuLke Mkktsu 6-00 fkfu kkxke{nuMkkk hkLkkwh [kh hMkk ykktnkkt. [kh hMkkke kuyku rhkk{kt kuMkenuh{kt kkrk {kfuox ykkt nkkt.Mkktsu 6-30 fkfu ku{Lku kkukkLkekkMkuLkku fkkzLkku kk kuk{ktke 4k hkufzk huwt kMko ku{s 4kLkk kkeLkk huwt kMko kw{kkLke kE nke. MkkuLkkLkw t{tkMkqk, nehkftXe, xeyku ku{sMkkuLkkLkk kuhk {e fw 30 kkukkkeLkk yLku 4 k hkufzk {eku{u fw Y.8 kLke {kkkh {kkkw{ke nke. yk xLkk ytku{nuMkkk nuh kkueMku k ukLkkU fhe w kkkMk nkk he Au.

  Lk rkkLkk kfoLkkt kLkeyuYrkk 8 kLke {kk kw{ke

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9ku[hkS kkwfkLkk tkwh hkuz

  Wkh kMkkh kkk xurVkuLkLkk 80 {exhfuk khLke [kuhe fhLkkh zkuzekzkkk{Lkk ku MkkuLku kkueMku zke eknkk. yk Wkhktk ykrkzk kk{LkeMke{{kt ykuk kkuhLke ykuhzeLkku Lkfw[kukkuze Y.15,000Lke {kk [kuhLkkhzeMkkLkku Mk k zkkE kku nkku. kukwLkkyku{kt zkkuk kuykhkukeykuLke kkueMku w kwAkhA nkkhe Au.

  yuf Mkkn ykkW ku[hkS kkuykue khk Mkt[kh rLkk{ e.Lkk sekkEyu ku[hkS kkueMk{kf{kt Vrhk LkkUke nke fu tkwhkhV skk {kko Wkh xurVkuLkLkkY.5,000Lke f{kLkk 80 {exh

  fukLke [kuhe kk kk{e Au. yk fuMkLkekkkMk nkk he Mkk ELMk. zuyuku[hkS kkwfkLkk zkuzekzk kk{LkkXkfkuh trkS SS yLku XkfkuhfkkS kukSLke hkfz fhe nke.

  ku[hkS kkwfkLkk ykrkzk kk{LkeMke{{kt ykuk kxu ekkE{kkkELkk kkkkfqkLke ykuhzeLkkuLkfw[ku kkuze kk.11-8-2010Lkk hkuskMfhkuyu fkuku ku{s kkuzo Lkk kh{e Y.15,000Lke {kkLke [kuhe fhenke. yk xLkk ytku kwLkku LkkUe ku[hkSkkueMku kkkMk nkk hkkt kkut zeMkke tkkwt nkwt. kkueMku zeMkkLkkykhkuke ue W{ukE ehkkELkehkfz fhe nke. kkueMku ku kwLkkLkkku ykhkukeykuLke w kwAkhA nkkhe Au.

  ku[hkS{kt fukku-fkuku[kuhLkkh 3 Mkku zkkk

  Wkh kwshkk{kt khu hMkkLke ykkkne [u

  fze{kt ku #[ hMkk kkku(Mkt.Lw.Mk.) fze,kk.9

  {nuMkkk rsk{kt ykh Mkwe{kt Mkkike khu hMkk fze kkwfk{kt LkkUkku Au. kwhwkhu k hMkkuyk ktkfLku yuf kxfu u fu khkku fhe eku nkku. yksu {kk yzk-kkuk fkf{kt 2 #[ suxku hMkk

  fze nuh yLku ykMkkkMkLkk hMkk kkfkkt yLkuf Lke[kkk kkku{kt kke hkE kk nkk. nk{kLkkkkLke ykkkne {wsk Mk{k Wkh kwshkk{kt khu hMkk kzkLke MktkLkk Au. {nuMkkk rskLkk yLkufrMkkhku{kt rMk hr{kLk hMkkk ktkxk kzk nkkt.

  hMkk rskLkkt yLkuf rMkkhku{kt hMkke ktkxk kzk : rLk[kkk rMkkhku{kt kke hkktfku{kt rMkLkLkku fw 95 xfk hMkk kzku

  Vrhk kkxke {nuMkkk ykk kk kue [kuhe

  (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk.9ykkk{e {kMku kuLkkh kkwfk

  kt[kk yLku rsk kt[kkLke[qtxeykuLku E hksfe kkkuLkekkeee ku s kE kE Au kku W{ukhkuk kkukkLke kuXf {uk hksfekkuk Y fhe ee Au. kkwfkkt[kkLke hk kuXf ku{s rskkt[kk{kt fku kkwfkLke 7 kuXf{kxu kkLke xefex {uk {kxuW{ukhku kkukkLkk kkuzVkhLkk hukE hkk Au. fuxkf W{ukhkuyu kkukk{zk wtk Y fhe ek Au.

  yk ytku {ke {krnke yLkwwMkkhykkk{e {kMku kkwfk yLku rsk

  kt[kkLke [qtxeyku kukLke Au suLkuE fku kkwfk{kt hksfe kkku{kt{{kx e kku Au. fkukkwfk{ktke rsk kt[kkLke MkkkkuXfku {kxu [qtxe kukLke Au su{kku {kuxe, Akk, Lkkhekwh,kez, MkEs, Mkktkus, yLku MkkuLkekuXfkuLkku Mk{ku kk Au kku kkwfkkt[kkLke hk kuXfku{kt kkk,ku{kuxe, kkuheMkk, Akk 1-h,{kMkk, zkw[k, kkukhk, nkSkwh,EMktz, {k, suXs, kkuhk,Lkkhekwh, kez, kMkkk,kkLkMkh, hkt[hzk, MkEs 1-h, Mkktkus,uheMkk, Mkku, zMkh, uzk kuXfkuLkku

  Mk{ku kk Au. [wtxeLku EW{ukhku kkLke xefef {uk kkLkkfkko yktxkVuhk {khe hkk Au kkuhksfe kkku k kuXfku Ske fu kukW{ukhkuLke fkk{kt kke kk Aukku fuxkf W{ukhkuLku kkLkexefex {e kE nku ku{ ykhekkk{zk wte hkk Au khu yke hnu[qtxeyku khu hMkkfMke ke kLkkLkeMktkLkkyku k kE hne Au.hksfekkku kuXfku {uk yuze[kuxeLkwtuh kke rs kkkfk nuhkkfxek kLk Au. yk{ kkwfk yLkursk kt[kkLke [qtxeyku khuhMkkfMke ke kLke hnukLke Au.

  [qtxe rsk-kkwfk kt[kkLke 32 kuXfku {kxu kuzk{(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.9

  {nuMkkk kkwfkLkk khk kk{LkeMke{{kt ykuk ykuyuLkSMkeLkkkufqk Wkhke kutzLke 50 yuLkku[kuhLkkh Mk Wkhktk ueLkkkwhkkk{Lke Mke{{kt kkkkfqk WkhLkwtxkLMkVku{oh kkuze Y.14,000Lkefkuku [kuhLkkh yL Mk {e kuykhkukeykuLke Mkktk kkueMku hkfzfhe Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh {nuMkkkkkwfkLkk khk kk{Lke Mke{{ktykuk ykuyuLkSMkeLkk uxkk-91yLku uxkk-93 kufqkyku Wkhhkue kutzLke 50 yuLkku

  [kuhkE kE nke. Y.5,0