07-09-2010 Mehsana

07-09-2010 Mehsana
07-09-2010 Mehsana
07-09-2010 Mehsana
07-09-2010 Mehsana
download 07-09-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

{tøk¤ðkh, ;t.7-9-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks Ãkrðºk ©kðý yLku ÃkÞwo»ký Lkk Ãkðo{kt çkLku÷e økkiníÞk Lke ½xLkk Úke Mk{Mk{e WXu÷k {k÷Äkhe Mk{ks{kt nswÃký ¼khu hku»k MkkÚku yk¢kuþ «ðíkeo hÌkku Au yk ytøku {k÷Äkhe Mk{ksLkk hksw ËuMkkE, fhþLk¼kE ËuMkkE íku{s MknËuð¼kE ËuMkkE Lkk ík{k{ yøkúýeyku yu ¼khu yk¢kuþ MkkÚku CMYK CMYK Vkuxku k hksw LkkÞf

Transcript of 07-09-2010 Mehsana

 • {kkhe Mk{ks{kt khu ykku krk k yLku kwok Lkk ko{kt kLkuekkink Lke xLkk ke Mk{Mk{eWXuk {kkhe Mk{ks{ktnswk khu hkuk Mkkku ykkukeo hkku Au yk ytku{kkhe Mk{ksLkk hksw uMkkE,fhLkkE uMkkE ku{sMknukE uMkkE Lkk k{k{ykeyku yu khu ykku Mkkku

  rkwh nuh Mkrnk Mk{k rskLkkkku rnLwyku yLku Sk u{eyku{kt

  khu nkukkku {[kLkkh ku{s yufkku rkwh{kt khu kktre [u

  kufkuLkk kMk yh fhe {wfLkkhkkinkLke xLkk{kt nuhLkkhkkhekMk{kt hnukk hkkhe {orMknkELke 4 suxe kkkuLku fuxkfyk yLku LkwLke kkuyu [kuhe fheLkunuhLkk kMk MxuLkLke Mkk{u fkMkkLkLkSfLke ke{kt yk [khu kkkuLke fkfhe kuLkwt {ktMk [kuheLkukune Lkekhkenkk{kt {wfeLku LkkMkeAwxk nkk. keSkhV hrkhLkeMkkhu kwok yLkukrk k {kMk{kt

  kLkue kkinkLke xLkkLku kku Mk{krnLw Mk{ks Mk{Mk{e QXku nkku. yLkuyk xLkkLkk rhku{kt{kkhe Mk{ks, r rnLwkrhk yLku kshkt sukMkktXLkkuyu Mkku{khLkk hkusrkwh ktLkw yukLk

  ykkkkt khu kktee [u

  CMYK

  CMYK

  {tkkh, ;t.7-9-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  k {kMk yLku kwok suk krk knukh{kt yMkk{krsf kku kukuV

  (Mkt.Lw.Mkt) rkwh kk. 6hrkhLke Mkkhu rkwh nuhLkk kMk MxuLkLke Mkk{uLkk rMkkh{ktke nuh{ktke [kuhkue 4 suxe

  kkkuLku fk fhe {khe Lkkue nkk{kt {e ykkkt rkwh nuh Mkrnk Mk{k rskLkk kku rnLwyku

  yLku Sk u{eyku{kt khu ykkkLke kke Mkkkuu nkukkku {[e sk kkBku nkku. krkk{kMk yLku kwokkoLkk khtu rkwh{kt kue s kkkuLke nkLku kku Mk{Mk{e WXuk Mk{Mk{kkhe hkkhe Mk{ksLke Mkkku kshktu yuf {t[ kh ykeLku Mkku{khLkk hkus ykkuk kt Lku kufkuLkku Mkkhku

  rkMkk Mkkkzkkt kufkuyu kkukkLkk kt - hkuskkh Mwt kt hkeLku kt kkkkt Mkkhke yk xLkkLku Erkwh Mk{k Mksz kt hnuk kkBwt nkwt. yk {wu siLk ykeykuyu k Mkk fkokneLke {kke fhektrk znkukLkk kMkLku kuze fkZku nkku.

  rhku ktLkk yukLk kk r rnLw krhkLke keAunX Akkt kufkuyu Mqt kt kke rhku LkkUkku : ktrk znkukLkk kMkLku siLkkuyu kuzku

  kkinkLkk rhku{kt rkwh Mksz kt

  rkwh kkueMku kuLke hkfz fheyrkMkuLk eyuk kkinkLkk{k{k{kt rkwhke.ykE.ze yuMk.ke.ykhsu MkkeLke

  Mkw[Lkk ke khkk keLku xLkkLkk kkuzkfkfku{kt ykLktkwhk Lkku huk { MkeeLkehkfz fhe nke yk{ kkueMku ku kyku shkfz fheLku ku{Lku fkuxo{kt hsw fhe rh{kLkw{ukLke kskes nkk he Au.

  kt {wu eyu[keLke keAunXkkinkLkk rhku{kt {kuxk Qkkzu kt Lkw yukLkykkLkkh kshkt yLku r rnLw krhkMkrnkLkk MkktXLkkuyu hrkhLke {kuze hkkuykB fkhkuMkh keS {exk kkukeLkuktLkw yukLk kkAw U[e ELku keAu nx fhenke, khtkw Mkku{khu {kkhe hkkhe Mk{ksMwt kt hkkk Mksz kt hkku nkku.

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  Vkuxku k hksw Lkkfkhku kt

 • rMkLkkhLke fkuus{kt LkuLk Mkur{Lkkh kuku rMkLkkh : rMkLkkhLkeMke.Mke.{rnk ykxoMk yuLz uXMke.yuLk.fku{Mko fkuus{kt 4ke yLku5{e MkxuBkhLkk hkus w.S.Mke.rne urhk ytkuS rkLkkuMkur{Lkkh ELzeLk w{Lk hkExMkELk #e rk kh kuku.Mkur{LkkhLkk ykku zkp.{kurkkE

  [kihe ({w {..Mk.fu.{., rMkLkkh), WTkxf zkp. su. yu[.kt[kue (EL[ksokEMk [kLMkuh, nu.W.kw.wrLk.kkx), zkp.keLkk ykk (yekZ, w.ke.),zkp.e.yuMk.kxu (kqo yk[ko ke.fu.fkuxkke ykxoMk fkuus, kkx), zkp.srkzkurzk (Mkkihkx wrLk. hksfkux)Lkk MkkrLk{kt kuE kku. Mkur{Lkkh{kt 90 suxkykkfku, Mktkufkuyu WMkknke kk eku nkku su{kt 40 suxk MktkuLk kkku hsq fhekuLkk Wkh zkke [[ko r[khk fhk{kt yke nke. fkuusLkk r.zkp.yu{.yuV.kxuu{nu{kLkkuLku ykfkhe Mkur{LkkhLkku nukw Mk{ku nkku. E. [k. fwkrkyu ykkfkuw{kt w MktkuLk fhe rk{kt krhkoLkLkk nhe kLku kuwt ykbkLk fhe kuMkkrnkfko nkk. zkp.keLkk ykku ko{kLk &Lkku {rnkykuLke Mk{Mk yLku Mk{kkLk rkkh fk kkzku nkku. zkp.sekMknu rr MktkuLkku, kuzLkkykuLkku ykkfku,fkuuuyu k E W[ rk{kt LkkrL kk, Mkkk ykk fko{ku [ukLkkLkk kukAu ku{ skwt nkwt. zkp.e.yuMk.kxuu Mkkukkur[k [Lk fwO nkwt.fkuh {nkuLkk {trh{kt Lk[tze kLkwt ykkusLk{nuMkkk : {nuMkkkLke huu xkrVf fkukuLke kku yku e fkuh {nku {trhkku kk.9-9-2010Lkk hkus Lk[tze kLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. yk wMktku oLkLkku k uk huf {ou{e sLkkk kkhu. yk ykkusLkLku MkVkLkkk kkkwS Xkfkuh, rkwkE kkhkux, {nuLk kkuMk{e, nhu kxu, rkkeLkhS ku{s LkkkhkE krkyu snu{k WXke Au.WLkkk fLkkk{kt rkfrLkLke Wsek : WLkkk kku yku e{rk y.fk.Mk.kxu yLkwk{ k.fLk kk{kt rkfrLk rLkr{ku ku.k ke 7 Lke kkkykuyu yk[ko, rkf,fkhfwLk,Mkuf khefu rrfk{kehe Mktke rkfrLkLke Wse fhe nke. yk Mktku fLkkk{ktrk,h{kk{k, MkktMf]rkf ]rkykuLkwt ykkusLk fhkwt nkwt. su{kt WMkkhuhkkkykuyu kk eku nkku. kk{Lkk Mkk]nMk rkkuLkkEkxu(S.E.ke.)khVke ikrf fko fhLkkh kkkykuLku LkkuxkuLk LkkMkku ykkk{ktykku nkku. yk Wkhktk kkLke k{k{ kkkyLku kUzk nU[k{kt ykk nkk.fLkkkLkk yk[kko ku{s rrkfkykuLkk {kkooLk nuX kuu rkfrLk{ktkk uLkkh kkkykuLku wuAkyku kkXe kuMkkrnk fhk{kt yke nke.kkk nkE.{kt rkf rLk Wskkuk : yko rk kkkk{kt rkfrLkLke Wse fhk{kt yke nke. su{ktk0 suxk rkkeoykuyu WMkknuh kk eku nkku. yk[ko khefuLkwt MkwfkLke kr[hkk uMkkEyu fhe yuf rMkLkwt Mkwth heku kk Mkt[kLk fhk k kkLkkE.yk[ko hsLkekEyu yrLktLk kkXk nkk.kkukrhk Lkkk.Mkn.kUf{kt f{o[khe kke{ko kuku{nuMkkk : e kkukrhk Lkkkrhf Mknfkhe kuLf r., kkukhek kku k kke{{e hnu ku nukwke ku rMk kke{ koLkk WTkxLk Mktku kuLfLkk {uLkuStk zehuxhtrkkE yuLk.kxuu skwt nkwt fu, kuLfk kuk{kt k nrhVkE{kt MknfkhekuLfkuyu w {skwk yLku Mkk{ kkLke sYh Au. kke{Lke {nkk Mk{kk skwtnkwt fu, f{o[kheLkk MkkOke rfkMk{kt s MktMkkLkku rfkMk Au. Mkhfkhu khu iefhykLkke nrhVkELku huf kuk{kt k fhu Au. khu kknf s Mkkuokhe kLke hkkuAu. kknf Mkuk yus w Mkuk yuwt ske MxkVLku w{kt w kkLk {ue Wk{ kknfMkuk ykkk yLkwhku fkuo nkku. k{k{ &kuLke wk s ne ie{kt Akx fhekkLk Mkkku kB{k kwY kkze kuLfLkk k{k{ f{o[kheykuyu WMkknkqof kk eku nkku.yk Mktku kuLfLkk [uh{uLk LkxhkE yuMk.kxu kkk yL zehuxhkuyu nkshe ykkeMxkVLku kuMkkrnk fko nkk.

  fze{kt rr fk{kuLkwt kk{wnqko fhkwtfze : kwshkkLke MkhfkhLke rrkkLx{ktke {tsqh kuk rrfk{kuLkk kk{wnqko yLku kufkkoLkkufko{ hrkhu fze kku kukunkku. nuhe rfkMk{tkeLkerkLkkE kxuLkk hTnMkufku nkEu rMkkh, fhLkkh,kku hkuz, huu MxuLk, Mkwkkwhk

  nuhu Mkrnk 60 MkkuMkkxeyku {kxu Y. 14.76 fhkuzLkk [uo kikh kLkkh qko kxhkusLkkLkwt LkkLke fzeke yuMk.e. rk MkweLkk Y.32 kLkk [uo hMkkLkwtrMk]rkfh, fze kkrfkLkk Mkhkh LkLkwt Y.35 kLkk [uo kLkkh rMk]rkfhkkk nuhLkk rr rMkkh{ktke kMkkh kkkt {kkkuoLkk kk{wnqko fhk{kt ykk nkk.fze kkrfk khk Lk{ok kusLkk ykkrhk kke kwhXk {kxu kf[kufke hkwhkkkeLke xktfe Mkwe Lkkk{kt yku kkEk kELkLkwt kufkko fhkwt nkwt. yk fko{kuytkkok LkkLke fze hkuz khLkk ksh Mk{ksLkk nk{kt yuf Mk{khkunLkwt k ykkusLkfhkwt nkwt. fko{{kt MkktMk sekuLk kxu, LkxwS Xkfkuh, kkrfk {w LkSkEhkXkuz, [eV ykrVMkh ktfs kkhkux, {k{kkh e.Mke. kxu, {kfuoxkzoLkk [h{LkrLkku kxu, {kS {w LkxwkE kxu, kSkE kxu kskLkk kkrfkheykukkk fkofhku {kuxe Mktk{kt nksh hkk nkk.kt[kMkh{kt krk ykkukLkkuLke {exk kuu{nuMkkk : Mk{e kkwfkLkk kt[kMkh kkuLke hk srheLke 1300 ko swLkeAkeLku Mk fhk ytku kkk kksukh{kt kkx Lkkhkkrfk khk ErknkMkLkeykLkk fhe ykku {kkkuoLkk Lkk{ku kkkku skkkh nexe ktk khk kukkkt-wkh Lk {kkt yk kkkkLke [[ko r[khk kkk [kLk fhe fko{kuLkkykkusLk kkkku kk.12-9-10Lku hrkhLkk hkus kkkuhu 2-00 fkfu kwshkkh{ktfkohk rr MktMkkykuLkk ykeykuLke r{xk hkk{kt yku Au. yk r{xk{ktLke kk {wskLkk fko{ku Mkt{uLkLke rrkT Ykhuk zk{kt yku suLkkkkYku kkx kku krk Mk{ksLkwt yruLk k kusk{kt yku kuwt kwshkkkrkMkkLkk {nk{tke fhMkn yu{.[kzkyu yuf ykkhe ke{kt skwt nkwt.kxe- uekqsf Mk{ksLkwt fze{kt {nkMkt{uLk kuwtfze : rr Mk{ks{kt yrk kAkkMk{ks khefu suLke kkhe kk Au.yuk kxe- uekqsf Mk{ks{ktk ehu ehu k]rk ykke nkukuwt sk Au. hrkhLkk hkus{nuMkkk rskLkk fze kkukuuk yk Mk{ksLkk rhkxMkt{uLk{kt W.kwshkk, y{kk,kkteLkkh Mkrnk yLkuf rskLke W{xe kze nke. se {uXwLke k kxekrhkhLkk [kh xkuk{kt su{Lke kkhe kk Au. kkkekk, kekkk, kkihkkk,kkuxfkkkLkk yk Mkt{uLkLkwt nuhe rfkMk {tke LkerkLkkE kxuu rk kxke ww{qwt nkwt. {hkkueLkk {ntk fkLkSkE uMkkELkk ykMkkLku kuuk{nkMkt{uLk{kt Lkkkrhf- kwhXk rkkLkk ykMkr[ ke.ke.kxe, yrf fuxh{LkkhLkk ke.Mke.kxe, kkteLkkhLkk yrf fuxh yuMk.fu. kxe, kkx rskkt[kkLkk yrfkhe ykE.fu. kxe, kqo khkMk {kE kxe, fze ykonkEMfqLkk rLkk{f fuwkE kxu, fze kkrfkLkk {w LkSkE hkXkuz Mkrnkkxe Mk{ksLkk ykkukLkku {rnkyku yLku wkLkku {kuxe Mktk{kt nksh hkk nkk.hr{kLk se {uXwLke k kxe krhkhLkk {w h{ukE kkuxfkkkyuskwt nkwt fu, yk Mk{ksLku yrk kAkk kk{kt yku Au. khtkw nu ehu ehuMk{ks{kt k]rk yke hne Au. Mk{ks{kt rkLkwt {k khk Wkh kh {qfkEhkku Au. e Mk{ks{kt h fhe kuk fwrhkuLku rkktsr ykkk Mk{ksLkku wkkonu ykk yke hkku Au. yk Mk{ksLke Wkrk ytku h{ukE kkuxfkkkyu skwtnkwt fu, [kM{k kkMkuLkk k{Lkkwhk kku kkuo knuk {uXwkk yLku y{hekkELkk [khMktkkLkku {kuxk kk kk rwxk kE kk nkk yLku ku{Lkk [kh MktkkLkku [kh kk{ktyLku [kh kku{kt u[kE kk nkk, kkihkkk yLku kekkk khefu ykukk. ufu nu yk [khu kkuLku yuf fheLku Mk{ksLkk qkku, fqrhku kuhu zk{k Mk{ksLkkykeyku kMk fhe hkk Au.

  CMYK {nuMkkk - 2

  TUESDAY, 7 SEPTEMBER 2010SANDESH : MEHSANAII Lq

  CMYK

  kk.05-09-2010Lkk hkus yku {]kfkuLke ke

  M.nu{ekuLk ekS Xkfkuh, 101 ko, {w.ELk, kk.fku M.nkkE f[hkkE LkkE, 65 ko, {w.MkwMkek, kk.MkwhuLLkkh M.LkSkE kLkMktkS kxu, 85 ko, {w.ytkkkwhk, kk.kkx M.[twkE wkMk kZe, 71 ko, {w.uhkMk, kk.{nuMkkk M.eekuLk ehkS kkuzk, 48 ko, {w.kMk, kk.kkLkkwh M.nehkkuLk hAkuzkE uekqsf, 90 ko, {w.{ufkwh, kk.zLkkh M.uEkekuLk LkxhkE kxu, 60 ko, {w.keek, kk.rMkkwh M.nu{hkskE EhkMk kxu, 76 ko, {w.{nuMkkk, kk.{nuMkkk M.kkkS kS Xkfkuh, 65 ko, {w.kkkzk, kk.{nuMkkk M.skkuLk {ukS Xkfkuh, 70 ko, {w.k, kk.k M.LkkLkekuLk kekuLkkE kxu, 77 ko, {w.Mk{kuzk, kk.kkx M.kkkkk uwS kuk, 80 ko, {w.kkkuh, kk.{nuMkkk M.kkkE fkLkSkE kxu, 80 ko, {w.{, kk.Mkktkkwh M.xeLkkkuLk skwS Xkfkuh, 20 ko, {w.kh, kk.hkLkkwh M.{nuhkS n{ehS Xkfkuh, 22 ko, {w.k, kk.k M.kkekuLk Lkxhk kxu, 52 ko, {w.k, kk.k

  M.ukkS rkf{S Xkfkuh, 85 ko, {w.rkuh, kk.ekuh M.kkS SS kh{kh, 76 ko, {w.kLkk, kk.[kM{k M.ktkkkuLk kkLkkMk kxu, 70 ko, {w.{ufkwhz, kk.zLkkh M.{kLkkE kkkwkMk kxu, 95 ko, {w.kts, kk.{nuMkkk M.hk{kkE khMkkuk{kE kxu, 95 ko, {w.kwthkMk, kk.rkwh M.hk{SkE fkekMk kxu, 84 ko, {w.ykh, kk.kkx M.{LkkuhkE ehk{kMk kxu, 85 ko, {w.Lkkuhkk, kk.kkx M.EAkkuLk Shk{kE kxu, 80 ko, {w.ku[hkwhk, kk.rMkLkkh M.rkMk {kk kxu, 87 ko, {w.y{kk, kk.kkkwLkkh M.ytkkkuLk hAkuzkMk kxu, 90 ko, {w.ZkE, kk.zLkkh M.whkkk rhuh keue, 75 ko, {w.hkuxek, kk.rkuh M.Akuxkk wkMk kxu, 63 ko, {w.knkwhz, kk.zLkkh M.kSkuLk kkkS Xkfkuh, 50 ko, {w.MkhMkk, kk.[kM{k M.kz{kuLk {kS Xkfkuh,