23-12-2010 Mehsana

23-12-2010 Mehsana
23-12-2010 Mehsana
23-12-2010 Mehsana
download 23-12-2010 Mehsana

of 3

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

...Lku MkkÞhLkku økwtsíkkt ¼køkËkuz {[e økE Mkkík rËðMk{kt 3 ð»ko L kk ykt f zk ykÃkðk íkkfeË fhðk{kt ykðe ...íkku ðu÷ çktÄ fhe Ëuðk{kt ykðþu..! MkkWÚk fze yku E ÷ûku º k{kt Ënu þ ík Vu ÷ kE : Ëw ½ o x Lkk WÃkh fkçkq ÷u ð k MkkÄLkMkßs xw f zeyku L kw t yku à khu þ Lk òhe : ½xLkk MÚk¤Úke 200 {exhLkku rðMíkkh ç÷ku f fhe Ëu ð k{kt ykÔÞku CMYK CMYK Vkuxku k yrLk÷ Xkfh {nuMkkýk íkk.22 (Mkt.LÞw.Mk.) y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 3W…h

Transcript of 23-12-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.22Mkkou[ ykkLkk ykuLku kku

  kuhe {kkkou Wkh ykuhkuz{kMkk{kLk he kMkkh kkkt knLkkuWkh nu kkE yku. kurfknLk nkh f[uheLkkt ytkhtk Mkqkkukhk kk kke {krnke yLkwMkkhkurkk knLkkuLkkt hrsMxuLk hfhk{kt yku. yk Wkhktk k{kkfhkkt w {khkLkkh, WkkhLkkhku{s [kfku r tzk{ffkokne fhk{kt yku. yk{kxu kuhe {kkkou Wkh [uf kkuMxWkt fhku yLku Lkkfkktefhku.

  k {krnke yLkwMkkhykuhkuz {k huk{kknf knLkkuLku fkhunuh {kkkuoLku LkwfkLk kkAu. suLkk fkhu yfM{kkku

  ku{s qk{kt khku LkkUkk kkBkuAu. {kuxh nefMk yux 1988Lkef{ 113 yLu {kknfknLk{kt khkn k{kkke wsLkLkku {k hk khkLkkeykkk, knLk ntfkhk ku{sykuhkuz hk{kt fkhqk kkkh rkkt {qfk ytku k]k {rnkkh{Sk khk rnk{kt Mkwe{fkuxo{kt hex kexeLk k fhk{kt

  yke nke. suLkk [wfkk{kt Mkwe{ fkuxuok{k{ hkLkk knLk nkhrLkk{fkuLku ykuhkuz knLkku Mkk{uyMkhfkhf kkkt uk nwf{ fkou AuyLku kkEz kELk Lke fhe Au. yk{,rsk{kt Mkwe{ fkuxoLke kkEzkELkyLkwMkkh LkSfLkk Mk{{kt kuef

  kwhwkh, ;t.23-12-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  k kkk ykkhqk ynuk yLkwMkkh fzeLkkMkwkkwhk LkSf ykuk y{kk ykuyuLkSMkekusuxLkk u Lktkh yuMkfu-12 Wkh Mkoue ykwoxLkkLku fkkq{kt uk {kxu Mkk{ke MkkLkku MkkkuknkU[ue A suxe xwfzeykuyu kufqkke ykMkkkMk200 {exhLkku yurhk kuf fhe eku Au yLku yufrfku{exhLkk khe{kt fkuE r[Lkkkhe k Lk Mkku kuLkekfukhe hke Au. y{kk ykuyuLkSMke yuMkuxLkk W[yrfkhe f~k uekwhkLkk skk yLkwMkkh MkkWkfze ykuEkukLkk qko{kt Mk ko ykkW k nkLkkkkLkku kku Mkhfkkt yke woxLkk MkoE nke. ku{urkMk k fkuo nkku fu, ykuyuLkSMke kusux ykewoxLkkLku knkU[e k rrkk xwfzeyku ku{s MkkLkMkht{ke Mks Au yLku qk seke ykuE r{rk

  fze : yk xLkk kk fze, {nuMkkk, fkuLkkhkkrfkLkk Vkh VkExhLke xe{ku Wkhktkyku.yuLk.S.Mke. y{kk-{nuMkkkLke VkhVkExh xe{ku kkkuh Mkwe xLkk Mku kuze ykenke. yku.yuLk.S.Mke. y{kk yuMkuxLkkke.ykh.yku. ukekwhk yLku yurfwrxzkhufxh unheLkk skk {wsk MkwkkwhkhkuzLkk uLkwt yuMkfu 12 LktkhLke yk xLkk Mktouk{k{ kMkku nkk hkk Au ku{ Akkt Mkrkfkkq{kt Lknet yku kku uLku kt fhe uku. ykkLkkLku kku Mk{k ktkf{kt khu yVzkkVze{[e sk kk{e Au.

  ...kku u kt fheuk{kt yku..!

  fze : Mkkhu 9-00 kkLkk Mkw{khu Mkwkkwhk hkuzkh ykuyuLkSMkeLkk fqk kh kLkue xLkk kkfze Mkwkkwhk hkuz MkkhLkkuke kwtS QXku nkku.kkueMk, Lk.kk., ykuyuLkSMke, yuMkykhkeLke xe{kuknLkku yLku ELku Mkkhke MkkhLkku kwtkexLkk Mku kuze yke nke. fze kku 1975{ktk yke s yuf woxLkk MkoE nke, su{ktykuELkku Vwkhku k Lkku Akkt kt Lk kkktAuf hrkke yk fk{Lkk rLkktkkuLke xe{kkukk{kt yke nke, khkk krhrMkkefkkw{kt yke nke. khLke su{ yksu kykuyuLkSMkeLke xe{ k[kh kLke Au.

  ...Lku MkkhLkku kwtskktkkkuz {[e kEfze : fALke qr{Lkk kuxk{kt kke n[Lke {kVf fzeLkk MkkWk rVz{kt ykh

  Lkkh rn[k kk Au yLku kuLkk fkhu yke xLkkyku kLkke nkukLkw tyku.yuLk.S.Mke.Lkk yrfkheyku khk k {wt Au. kuxk{kt kke n[ fkkqknkh skk qftk kkLke xLkkyku fA{kt kLku Au khu ke rMkkh{kt ykkkLkkku{kt qko s [k ykk fu kuLkk fqk{kt kuMk, ykuE kuhu WAkLkexLkkyku kLku Au yuwt yrfkheyku khk skkwt nkwt. ufu yk ytku Mk fkhk {wt Lkke. Lkshu uLkkhkLkk fnuk {ku fqk{kt Mk{khfk{ ukyu kVkLkkfkhu kkEk efu kkke yk xLkk xe nkukLkwt skwt nkwt. Mkwkkwhk hkuz khLkkyku.yuLk.S.Mke.Lkk fqk kh kuMk yLku ykELkk Vwkhk QzkLke xLkk kk ytksu100ke w knLkkuLkk fkVku Mk Wkh kuze ykku nkku. ykuyuLkSMke, rrLkkhkkrfk, kkueMk kuhuLke kkzeykuLkku Mk{khke {{kx Y kE kku nkku.keS khV kkkuhu yuMkykhkeLke fq{f k kkukkE ukE nke. ktk khk ykkrMkkhLku fkuzoLk fhe ukku nkku suLkk eu Lke kke VukE sk kk{e nke.

  (Mkt.Lw.Mk.) fze, {nuMkkk kk.22

  {nuMkkk rskLkk Aukzu ykuk MkkWk fze ykuEkuk{kt ykuk y{kk ykuyuLkSMke yuMkux kufqkLkkqko{kt nkLkk kkLkku kku Mkhfkkt Mkkhu 9-00 fkfu ke uMkhke ykuE r{rk kuMkLkku Vwkhku Wzku nkku.

  qko{kt kkLkwt {k yuxwt khu nkwt fu, kufqk Lktkh yuMkfu-12Lke kkEk kqxe nke yLku 200Vqx qh VtkkukE kE nke. kkheLke kku{kt s yk woxLkkLke y{kk yuMkuxLkk nuzkxohLku fhkEnke. kuMk yLku ykuELkk 40 Vqx Qt[k Wzuk VqkhkLku fkhu {kuxe nkuLkkhk Lk Mko ku {kxu ykuyuLkSMke ktk

  xLkk Mku kuze kwt nkwt yLku ykuE r{rk kuMkLkku Vqkhku kt fhk kMkku Y fko nkk. u fu, yk kEhkwt Au kt Mkwe Mkrk kkkT Au. ykuyuLkSMke yuMkuxLke {kMf ku{s Mkk{keLkkt yL MkkLkkuke Mksxwfzeykuyu krhMkrk Wkh fkkq {uk kMkku nkk ko Au.

  kuLkk fqk{kt Mkkhu 9 fkfu Mkoue woxLkkMkwkkwhk hkuz kh yku ykuyuLkSMkeLkkt

  MkkWk fze ykuEkuk{kt nuk VukE : woxLkk Wkh fkkq uk MkkLkMks xwfzeykuLkwt ykukhuLk he : xLkk Mkke 200 {exhLkku rMkkh kuf fhe uk{kt ykku

  fze{kt kMk-ykRLkk Vwkhk Qzk

  kuxk{kt kke n[ fkhqk ? Mkkhu 9-00 kk kk u Lkt. yuMk.fu. 12Lkk fqkLkk Mk{khfk{ukyu

  yufkyuf Vwkhku Qzku. kuMk-ykuELkk yk fwkhkLke kekkLkk eu fqkLke kkEk kkA qh WAe. yk kLkk kk fk{khku{kt LkkMkkk {[e kE. ykMkkkMkLkk ukhku{kt fk{ fhkk rfMkkLkku {sqhku kze kuzk. MkkrLkf hneku{kt VVzkxLke kke VukE kE. xLkkLke kkkt s yku.yuLk.S.Mke. Mkkkkk kuzkk yke knkUk. kkkuh Mkwe ktkLkku fkVku xLkk Mku yke knkutku. {nuMkkk, fze, fku kkrfk, y{kk, {nuMkkk yku.yuLk.S.Mke.Lkk

  Vkh VkxhkuLke xe{ku Mkkku xufrLkrLkkuLke xe{ku fk{u kke. kuMk-ykuuELkk hsfku Vukkkt ykMkkkMkLkk ukhku{kt Qk kkfLku kkf

  LkwfMkkLkLke nuk... ykk rMkkh{kt Mkkts Mkwe wkO Vukke hne. yLkuf hnuktf {fkLkku{kt [wk, kuMk, Mx kuhu kt fhe ukLke Vhs kze nke.

  fzeLkk kLkkLke Mkkku...Mkkku...

  ku fqkLke kkEkkuMkLkk uMkhke

  200Vqx qh VtkkukE kE

  rsk{kt ykuhkuz kuzkktknLkkuLkk hrsMxuLk h kuMkkk rMk{kt 3 koLkk yktfzk ykkk kkfe fhk{kt yke

  ywkt tt k 3 Wh

  MkkrLkf hneku{kt VVzkx yrfkheyku [rkk...

  k[k fk{kehe [kw kteh krhrMkrk

  ywkt tt k 3 Wh

  Vkuxku k yrLk Xkfh

 • fze{kt kMk-ykRLkkkuMkLkku Vqkhku kt kE su.

  rskukuS rkkLkkt Mkqkku khk kkke {krnke yLkwMkkh fALkkqko{kt ykkkt ftkLkkuLke yMkhkhuf MkkWk fze ykuEkuk{ktkke nkukLke MktkLkk Au suLkkfkhu qkoLkk kkuk{kt nkLkk

  kkLku fkhu kuMk ku{sykuELkku skku [kuMkhke Wkh fuk AuyLku yke woxLkk Mkokenku Au.

  k kkk Mkkkkhynuk {wsk kufqk{ktkekhu kuMkLkku Vqkhku Aqxukhu yuke MkuLxhkeykMkkkMkLkk rMkkh{ktLkwt {k e Au.khtkw khu ykuE r{rkkuMkLkku Vqkhku Wzu khuMkrk ykuAe sLkf kLkuAu. yk kE hkwt Au khuy{kk ykuyuLkSMkeyuMkuxLke {kMf ku{sMkk{keLkkt yL MkkLkkukeMks xwfzeykuyu krhMkrkWkh fkkq {uk kMkkunkk ko Au. khtkw, nswMkwe krhMkrk Wkh fkkq{ue fkku Lkke. MkkWkfze ykuE kuk{kt u LktkhyuMkfu-12{ktke ykuEr{rk kuMkLkku VwkhkuWzkLke xLkkLku kku{nuMkkk ykuyuLkSMkeLkeVkh rkkuzLku MxuLz xw hnukMkw[Lkk ykkE nke.y{kk ykuyuLkSMkeLkexwfzeykuyu krhMkrk Wkhfkkq {uk kMkku hehkk khkk k fk[rkhek Mktukku Wk kkkku Mku^xe {ush {kxu wxwfzeyku kkukkLke kkikhe hkE Au.[kUfkLkkhe rkk kku yu Aufu, MkkWk fze ykuEkukLkkuyuf Auzku {nuMkkk rskMkkku uzkuku nkuk AkktrskLkk nexektkLku{krnkkkh fhkwt Lk nkwt.

  {nuMkkk ykuyuLkSMkekusux ytkkok ykkk{nuMkkk kkwfkLkk

  k{kLkkwhk kk{Lke Mke{Lkkqko{kt k ko ykkWnkLkk kkLkku kku Mkhkunkku yLku MkkWk fzeykuEkuk sue xLkk MkoEnke. khtk w, k{kLkkwhkLkewoxLkk{kt khu uMkhkeMk[kELkk kkkkfqk{ktkekuMk r{rk fk knkhVUfkku nkku. wkOwk kkeknkh VUfkkkt ykMkkkMkLkkktkf{kt nuk VukE nke.k{kLkkwhk kk{ ykMkkkMkLkkqk{kt nkLkk kk{ktyuxku kku kk ykkunkku fu, ykMkkkMkLkk yzkuzLk suxk xqku rLkVkLk nkk yLkuykuyuLkSMkeyu uzqkkuLku kkuYrkkLkwt kh [wfwt kzwtnkwt.rsk{ktykuhkuz

  knLk nkhLke f[uhekhk ykuhkuz knLkku Mkk{ukMk w tk u nkk hk{ktyku. w tk u hBkLkykuhkuz hu knLkzkku kk u k uk knLkLkw thrsMx uLk h fhk{kt

  yku. Wkhktk ykuhkuz {khkLkkh, WkkhLkkh ku{s [kfyLku xkLMkkkuxoh Mkk{u k fkkfe

  kkkt hk{kt yku ku{ kurfknLk nkh yrfkheykh.ke.kt[ku skwt nkwt.

  CMYK

  CMYK

  {nuMkkk

  yLkwMktkLk knuk kkLkkLkwt [kw

  THURSDAY, 23 DECEMBER 2010SANDESH : MEHSANA IIILq

 • CMYK

  CMYK

  THURSDAY, 23 DECEMBER 2010SANDESH : MEHSANAIV Lq

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.22

  {nuMkkk kkrfkLke n{kt Akoke r{fk kke Ve kuxu LkkktWhkkLkk {k{u ykkWLkk kkoLkk Lkkktfe yktfzk Wk Lk kkktkuhktkhe Xhk fhLkkh kfkeLkrnxkh Mkk{u kkkfe kkkMkLkekkh kkukE hne Au. khu Wkhkuk{krnke kwhe kkzk{kt wokkk{kt ykkkt rLk-7{kt rhkkuxohsq fhk kkfe fhk{kt yke Au.

  {nuMkkk LkkhkkrfkLkk kfkeLkrnxkhu nuhesLkku kkMkuke r{fkyLLkk Lkk{u xkLMkVh fhk VeMkqk Xhk fkuo nkku. rMkkhkE Y.700ke Y.1500 uur{fk kke Ve Whkk{kt ykenke. ko 2008-09 hBkLk{nuMkkk kkrfkyu Y.16,54,859,ko 2009-10 hBkLk

  Y.14,36,858 yLku ko 2010-11 hBkLk Y.8,74,700 {e fwY.39.66 k r{fk kke Vekuxu Whkk nkk.

  {krnke yrfkh ku {ktkk{ktykue rkkku{kt kkrfk yhskhLku

  ykkWLkk k ko hBkLkLkk yktfzkkqhk kkze fe Lk nke. keS khV,{nuMkkk nuh{kt r{fk kke VeWhkkLkku Xhk fhLkkh kfkeLknexkh r fkokne fhk{kke kwt kLke nke. suLkk fkhukfkeLk nexkh Mkk{u kkkfe

  fkokneLke kkh kkukE hne Au.[kUfkLkkhe rkk kku yu Au fu, ko

  2005 hBkLk kkrfk rLkk{fLkkuyrk {uk rMkk r{fkkke fhe Ve MkqkLkku Xhk fhkkunkku. kuhktkhe heku LkkhsLkkukkMkuke Lkkkt MkqkLkku rk fhkkt{nuMkkk rsk fuxh yskwyu Wkhkuk Xhk h fkuo nkku.suLkk fkhu Wkhkuk hf{ khk{uk {kxu yhskhkuyu W[fkkyuhsqykk fhkLkku rLko eku Au.

  rLkfkoYk, {nuMkkk{kt nuhesLkkukkMkuke r{fk kke Ve MkqkXhk fhLkkh kfkeLk nexkhMkk{u kkkfe kkkMkLkk Mktfuk {ehkk Au khu k ko hBkLkWhkue VeLkku rnMkkk rLk-7{kt hsqfhk {kxu ko{kLk MkkkekuLku kkfefhk{kt yke Au.

  kkrfk{kt r{fk VeLkk {wukkkfe kkkMk kkLkkt Mktfuk

  (Mkt.Lw.Mk.) rMkLkkh kk.22rMkLkkh kkwfkLkk kwh kk{Lkk

  uzqku kuLkk ukh{kt kkuh kLkkk {kxukkuhu ftkLkeLku Lke fhu hkku {kukkuh kLkkkLkwt fk{ MkkUwt nkwt su{ktuzqku yk-yk Mk{u kkuhuftkLkeLku Yk.4.20 k ykk nkk ufu ku kkuhLkk nku kkzk Akkt [kuwkke Lk Lkefkkt uzqku hk {kuftkLkeLkk kkekhLku skkkt kkekhhk kkze Au kuwt knkLkwt fkZe khk Lkykkkt uzqku Whke fhkkt kkuhuftkLkeLkk kkekhu uzqkLku kkku kkueLkke {khe LkkkLke {feyku ykkkktrMkLkkh kkueMk MxuLku Vrhk LkkUkkkk{e Au.

  kwhLkk [kihe kktzkkEhukkELku ukh{kt kkuh kLkkkLkkunkuE {nuMkkkLke ehk{ kkuhuftkLkeLkk kkekh twkE ykrnhLkuLke fhu hkku {ku kkuh

  kLkkkLkku ykuzoh ykkk{kt ykku nkkusu{kt Yk.5 nh kktzkkEyuyuzkLMk{kt ykk nkk kh kkkkuhu ftkLkeLkk twkEyu hk khkkkuhLkku nku kkzkLkwt fk{ [kw fhuwtkhtkw [kuw kke Lk Lkefkkt kkuh Vuskkt kktzkkEyu twkELku fnukktwkEyu fnu fu u [kuw kke LkneLkefu kku k{khk kk s kiMkk kk