15-09-2010 Mehsana

15-09-2010 Mehsana
15-09-2010 Mehsana
15-09-2010 Mehsana
15-09-2010 Mehsana
download 15-09-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

íkífk÷eLk þnuh ÃkeykEyu yËk÷ík{kt Mkkûke íkhefu swçkkLke ykÃke swçkkLke Mkkík ðð»ko yyøkkW ffkuxuo ðerzÞku rrVÕ{ Ëþkoððk ÃÃkhðkLkøke ykÃke nníke çkwÄðkh, ;t.15-9-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK ytrík{ fkÞoðkne Ãkqýo Lk Úkíkkt [qtxýeÃkt[u {wËík ðÄkhe (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.14 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.14 {nuMkkýk íkk.14 (Mkt.LÞw.Mk.)

Transcript of 15-09-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14

  hk [qtxekt[u 10 ko {kxu Lkefhuk hkuMxh { {wsk ykkk{e[qtxeyku{kt {nuMkkk rskLke [khLkkh kkrfkyku{kt kuLkk {wku{rnkyku rkhks{kLk ku khu kukkrfkyku{kt kwk {wku nuhLkk k{Lkkkrhfku kLku. rskLke [khkkrfkykuLke {wk kqo kkkt rsknexektku [qtxe kusk {kxu kkku

  kikh fhe eku Au yLku nuhLkk{kLkkuLkkkhu k kku kuLke hkn ukE hne Au.

  Mkkkhk: Lkkh kkrfkLke[qtxeyku hBkLk nuhe rMkkhkuLkkhksfe {nkLkwkkuLke Lksh {wkWkh nku Au. Mko hksfkheyku{wk Mkk{kL nku kku [qtxe zk{kxu kikhe kou Au yLku yLkk{kLkeukkE nku kku {kuxk kLkk nuheykkukLkku [qtxe zk kikhe kokk

  Lkke fkh fu {kkLku {kk LkkhMkuf kku{Lku LkkLkwt kku Au ! {nuMkkk rskkt[kkLke 39, Lk kkwfk kt[kkkuLke183 ku{s 4 kkrfkLke 150 kuXfku{kxu nuhLkk{wt knkh kzu kuLke hknukE hne Au. u fu, hksfe kkku kqokikhe{kt kke kk Au. k kke{krnke yLkwMkkh k{ yZe koLkkMk{kkk {kxu fze yLku kkkrfkykuLkkt {wk Mkk{kL yLku

  {nuMkkk ku{s rMkLkkhLkkt {wk{rnkyku {kxu yLkk{k Au. yZe kokk yk k fk W{ukh {kxu yLkk{khnuu kuLke nsw ukkE kE Lkke fkhfu yZe ko kk hkuMxhLke 10 koLkeMk{ {kok kqo kk Au. Lkk hkuMxh{ {ku, kkALkk yZe kuokkrfkykuLkk {wkLkku kks fk ko{kxu yLkk{k hnuu ku ykLkkh Mk{ skkku.

  CMYK

  CMYK

  ytrk{ fkokne kqo Lk kkkt [qtxekt[u {wk khe(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14

  {nuMkkk rsk{kt [qtxekt[LkkykuLku kku 7 rkLkMkk{kkukLke ko{kLk Vkuxkwk{kkhke{kt Lkk{ k fhk,f{e fhk ku{s Mkwkhk-khk fhk{kxu {kkh LkkUeLkku kkrzk{kxu nuhe ku{s kkwfk fkkykuyufko{ nkk hkku nkku. rskLkeMkkk rkLkMkk {kkukku kife{nuMkkk, rMkLkkh, fze, uhkw,ku[hkS, k ku{s rkwhLkekuXfkuLke {kkhke{kt ytksu 50nh suxk Lkk {kkhku LkkUkkkkBk nkk. khu 5,000 suxk{kkhku yL fkhkuMkh f{e kkkkBk nkk. rsk{kt LkrLk{kkhke {kxu rnxe ktkyuAuk fuxk Mk{ke fkk nkk

  he nke. kksukh{kt {kkhkeLkefk{keheLke Mkr{kk fhk {kxu [qtxekt[Lkk {kkhke ykohu k{wkfkk ee nke. {kkhkeMktkqo krk hrnk kikh kk kuk[qtxekt[Lkk yrk{Lku kkuhkLkk fuxkf rskyku Mkrnk{nuMkkk rsk{kt k ytrk{[hLkwt fko kqo Lk kkkt yufMkkknLke {wk khk{kt yke Au.

  rsk{kt kk.1-1-2010LkeMkrkyu 18 koke w Lkk LkrLk{kkhkuLkku {kkhke{kt Mk{kufhk [qtxe kt[Lkk ykuke rnxektkyu fkk nkk he nke ku{sLkrLk {kkhke 15{eMkxuBkhLkk hkus rMk kkLke nke.{kkhkeLke rMk kk.22{eMkxuBkh Lke fhe Au.

  Lke {kkh ke rMkfhkLke {wk{kt khku

  kfkeLk nuh keykEyu ykk{kt Mkkke khefu swkkLke ykkeswkkLke(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14

  kuZ kfk ykkW {nuMkkk kkuhkkkkLk fhe kkuVkLk {[kkLkkzekyuMkke rLkk fuMk{kt MkwLkkehBkLk {tkkhu Mkkke khefukfkeLk kkueMk yrkfze.S.khk WkMkk hkk Lk nkk,khu zekyuMkke Mkk{ukurnkeLkLkku Vrhk LkkUkLkkhnuh kkueMk {kfLkk kfkeLk ELMk.yu.yu[.k Mkkke khefuyurzLk [eV wrzr{ursMxuxe su.fu.ktzk Mk{k WkMkkhkk nkk. Mkqkku khk k kke {krnkeyLkwMkkh Mkkke ze.S.khkLkuykk{kt WkMkk hkk yL

  Mkkkeyku yLku kt[kuLke swkkLke ekkk kwLk: Mk{LMk kkXk{kt yku.

  LkkUkkk Au fu, ykhkuke kkueMkyrfkhe e.ykh.{ko r kwhkku

  Wku fhk hkkLkk Lkk{kt qk nkukytku rzeku rV{ Wkkhk{kt ykenke. Mkkk ko ykkW yk rzeku rV{ykk{kt kwhkk khefu Lkn kokykhkukeLkk feu {LkkE nwf{ {kku

  nkku yLku fkuxuo yk rV{ kkkkLkekhkLkke ykke {LkkE nwf{ {kkkeyhs Vkke ee nke.

  LkkUkkk Au fu, kk.31-12-93LkeMkku ko ykkWLke yk xLkk{ktkfkeLk zekyuMkke e.ykh.{kor MkwLkke nu Mkkk ko kk YkE Au. W[ kkueMk yrfkherLkk yk fuMk{kt Mkhfkhe feue fhe nke fu, yL Mkkkeyku yLkukt[kuLke ykk{kt knukt [fkMkk{ktyku yLku khkk ze.S.khkLkunksh hkk{kt yku. rLkfkoYk,yL MkkkeykuLke [fkMk kkze.S.khkLku kwLk: Mk{LMkkkXk{kt yku.

  k kke {krnke yLkwMkkh nukwkkk{Lkwt yuf krhkh ku {rnLkk ykkW{nuMkkk{kt keLk kkfo MkkuMkkxe{kt hnukykwt nkwt. Mk rMk ykkW ykkrhkhLke 21 koLke wke ekkkkxu (Lkk{ ku Au)Lku kkLke yMkhkkkt kkr{f Mkkhkh ykuo {nuMkkkrMkr nkuMkx{kt kk kk ku{Lkuy{kk rMkr nkuMkx{kt Mkuzkktnkkt kt kueLku kkr{f kkkMk{ktMkELk ^qLke yMkh nkukLkwt skwt nkwt.

  y{kk rMkr nkuMkx{kt ykXrMkLke Mkkhkh Akkt kueLke krkkkzke kE nke yLku kE fku {kukLkekwt nkwt.

  {hLkkh ekkk kxuLkk heh{ktMkELk ^qLkkt kkurrx kku nkukLkkfkhu y{kk rMkr nkuMkxLkktMkqkkuyu {]kun MkkUkkLkku ELkfkh fkuonkku yLku MkELk ^q rhkue kykuLkkWkkuk Mkkku {]kunLkk ytrk{ MktMfkhfhkk nkk.

  hkuk[kku y{kk rMkr nkuMkx{kt s {]kunLkk ytrk{ MktMfkh fhkk : ko kk MkELk ^qLkku Qkku

  LkSfLkk kkt[ krhr[kkuLku ykuuoLk nuX hkk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14

  {nuMkkk kkwfkLkk nukwk kk{Lke 21 koLke krhekkLkwt MkELk ^qLkk fkhu {kuk Lkekwtnkwt. y{kk rMkr nkuMkx{kt yuf MkknLke Mkkhkh kk {]w kk{Lkkh wkeLkk {]kunLkk

  yLk MktMfkh k rMkr nkuMkxLkk {k{ke fhk{kt ykk nkk yLku k krhkhsLkkuLkuMkkUkk{kt yke Lk nke. yk Wkhktk, wke Mkkhkh Mk{u nksh Vu{ee zkoxh Mkrnk kkt[k y{kk nkuMkx ykuuoLk nuX hkkt Au.

  nukwkLke wkeLkwt MkELk ^qke {kuk

  kwkh, ;t.15-9-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  k : k-kkx hkuz kh hkrkLkk yrkkh kkLkk Mkw{khuMke.yuLk.S.kuMkuLsh hekk Lkt.Ssu-1 ke uz 1780Lku Afzku hekkLkt.Ssu-h4 Mke.w h340 Lkk [kfu kwhzku yLku kVkhe hekuknLk ntfkheLku xh {khe nke. suke kuMkuLsh hekk{kt kuXu{wMkkVhku kife {ehk rnhkuk Mke{kuk hnu.fzeLkwt fY {kukrLkkwt nkwt. khu kke [kh kykuLku kk ykuAk {k{ktEyku kE nke. fwkMkk kk{Lkk MkwkkLkkuLk {ehkLkeVrhkLkk ykkhu kkueMku Afzku hekkLkk [kf rYyfM{kkLkku kwLkku k fhe w kkkMk nkk he Au.

  k-kkx kuhe {kko Wkhku rhkk ykzkkkt yufLkwt {kuk

  {nuMkkk : {nuMkkk rMkr nkuMkx{kt MkELk ^q fu zuLq sukSu hkukkuLke Mkkhkh {kxu fkuE Mkwrk Lkke. yk kteh ke{kheykuLkktMknus k sk kku k eoykuLku y{kk rMkr nkuMkx{ktxkLMkVh fhkLke Mkkn ykkk{kt yku Au. [kutfkLkkhe rkk kku yu Aufu, zuLq yLku MkELk ^qLkk khek {kxu k eoykuLku y{kk rMkrnkuMkx fu {kuxe kLkke nkuMkxku{kt swt kzu Au yLku khek eoykuLku{kUk xuMx fhkk {skqh kwt kzu Au. qkfk{kt k ykkt eoykuyukhu nkkfeLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku.

  {nuMkkk{kt MkELk ^qLke Mkkhkh fhkke Lkke

  DYSP Mkk{u hkkkkLk fuMk{ktkhk fkuxo{kt nksh Lk hkk

  Mkkk ko yykkW ffkuxuoerzku rrV{

  kok khkLkkeykke nnke

  [qtxe kkALkk yZe ko {kxu yLkk{kLkku nsw Mkwe rLko ukku Lkke

  {nuMkkk yLku rMkLkkh kkrfkLkk

  {wk {rnkyku {kxu yLkk{k

 • [kihe Mk{ksLkwt kkih{nuMkkk : keyuMkyuLkyu, khk Mkhfkh khkykkuSk swLkeh yufkWLx ykuVeMkh (su.yku)Lkekhekk{kt kwshkk Mkfo{kt [kihe Mk{ksLkk kwkLkku Wkeo kk Au. kMk LkkUkkk kkkk yu Au

  fu, keyuMkyuLkyuLke MkkkLkkke ELku ykh Mkwe{kt {nuMkkk rsk{kt swLkehyufkWLx ykuVeMkhLke khekk Mkki k{ k Wkeo kLkkh yk k wkLkku Au. kk{kukk{Lkk kLke [kihe eLkufw{kh hk{kkELke swLkeh yufkWLx ykuVeMkh (su.yku)khefu {kukkE rkk, Syu{xeze, {nuMkkk kku rLk{qtf fhk{kt yke Au yLkur[kkuzk ({kuxk) kk{Lkk kLke [kihe rLk{ukfw{kh skwkELke swLkeh yufkWLxykuVeMkh (su.yku) khefu fuhk rkk, Syu{xeze, {nuMkkk kku rLk{qtf fhk{ktyku Au. keyuMkyuLkyuLke su.yku.Lke khekk{kt Wkeo kELku yk wkLkkuyu Mk{k[kihe Mk{ksLkwt kkih khu Au.{nUe Mkko yLku hkkktLk koLke Wse{nuMkkk : y{hkku k.kk{kt krk k {kMk yLku k{f knukhkuLkuyLkwkeLku kk{kt {nUe Mkko kkk hkkktLk koLke Wse fhk{kt yke nke.kkLke fLkykuyu kkLkk rkkeoykuLku hkze kkte wfk{Lkkyku kkXe nke.ku{s fko{Lku MkVkk kqof rLkkLkkh rkkkuLk ke.kxu kkk hkswkuLk uMkkE yLkuyhkE ke.kh{khLku yk[ko EhkE ze.kh{khu yrLktLk kkXk nkk.f]rk {tz {nuMkkk khk nuh yke{nuMkkk : ykkk{e khk kwLk{Lkk {uk{kt ytkkS sk kk{u kk{ yLku nuh-nuhke k yLku kLkwt [tz kwh kkkkk kkk MktkuLkk MYk{kt W{xe kzu. hkuo yk {uku kqo kk kk ytkkS MkweLkk kkt s hMkkyku kMxfLkk ktk f[hkkeWhkE Au. kMxfLkku khu kzkku Wkkuk hkeLku kte kLkku Au. kMxfLkkf[hkke hkeLke Vwkkk Lk kke Au. krhk{u kkohLku kkhkkh LkwfkLkkk Au. f]rk {tz-{nuMkkk ytkkS skk Mkuo ksLkkuLku nuh Lk{ yrk fhu Aufu, kMxfLkku Wkkuk xke kkohLku kkwt LkwfkLk yxfkwt sYhe Au.zktkhk nkEMfqLkwt kkih{nuMkkk : kkfe h{kkuMk{kt rsk fkk{kt e yuLk.ke.kt[k nkEMfq,zktkhkLkk rkkeoykuyu Wf]c uk fkuo nkku. su{kt k{ MkkLk k fhLkkhfkskk ke.zke, ft[Lkkk. su.zke, ukk ke.kxu, trk ke.Xkfkuh, SkuLke.krk, MkwrLk ke.kxu, trk ke.Xkfkuh k{k{ Mkkk rkkeoykuLku kkLkkyk[ko, kk{ rkf ke.Mke.kxu kkk kk krhkhu yrLktLk kkXk nkk.MktMfkh rk, kwkkkzeLkwt kkih{nuMkkk : rkfrLk rLkr{ku Mk{ko kwkk rfkMk kwoLke kkykuLke k]Mkko yLku rLkktuLk MkkoLkwt ykkusLk MktMfkh rk, kwkkkze{kt fhk{ktykwt nkwt. su{kt MktMfkh rk, kwkkkzeLkku rkkeo yrLk {nuLkE kxuk] Mkko{kt k{ yLku kkih y{]kkE kxu rLkkt uLk Mkko{kt k{ Lktkh{ue kkLkwt yLku kwkkkze kk{Lkwt kkih kwO nkwt. su k kk krhkhu ku{LkuyrLktLk kkXk nkk.yswoLk [urhxuk xMx Mkt[krk e {urzf fuBk{nuMkkk : {k ytkkLkk MkkrLk{kt khe kqLk{ rLkr{ku {kEkkuLke Mkuk{kt Mkkk23{k kuo kk.17-9-2010 wkhke kk.21-9-2010 {tkkh Mkwe fkuXkMkk(MkkkMkkke 4 rf.{e.Lkk ytkhu) yswoLk k, {nuMkkk ykkuSk yuf e {uzefzuMkk {ke fuBkLkwt ykkusLk fwO Au. su{kt sqrLkh zkoxhku yLku Mkukke wkLkkuLkexwfze Mkkku {kr, zuMkk ku{s k{k{ fkhLke kyku rLkk{qu ykkk{kt yku.Mkkk Mkuk{kt kkh yuk yswoLk [uhexuk xMxLkk {w ktfsfw{kh hk{Mkk knyLku xMxLkk fkofhku snu{k WXke hkk Au.Mkqhskk {rnk ke.yuzT.fkuus{kt Mkko kuE{nuMkkk : Mko rk fue {tz Mkt[krk Mkqhskk {rnk ke.yuzT. fkuus{ktfkuks Mkko kuE nke. su{kt knuLkkuyu {kuxe Mktk{kt kk eku nkku. yk Mkko{ktk{ Lktkhu Mke{k yu.kxu rrk {u rtfk ykh.hk rsukk kLkt nkkt.fkuusLkk yk[ko yLku MxkVr{kkuyu rkkLkeykuLku yrLktLk kkXk nkk.{nuMkkk rsk fkUkuMk yLkw.rkLke kuXf {e{nuMkkk : {nuMkkk rsk fkUkuMk fkko, r[hkk kk, {kLk yk{ [kufze,{nuMkkk kku ykkk{e [qtxe ke MktkXLk ytku kkk W{ukh ytkuLke yLkk{k kuXfWkh [qtxeLke Mk{ekk fhk rsk yk [qLkkS XkfkuhLkk {w ku kkk SkkEkxuLke WkMkrk{kt kuXf {e nke. [uh{uLk ykh.yu. kh{kh ku{s zkkkkEkh{khLke WkMkrk{kt rr nkuukhku {wfu kxu, MkwrhkE kxu, LkkeLkkEkh{kh, {nu hkXkuz, yrLk kh{kh, Lkhu Lkkkh, kkk kh{kh, fkLkSkE[kihe, nhukE [kihe, rek [kihe, fLkwkE kxu (fe) kuhu WkMkk hne{kkooLk ykwt nkwt.

  MktMfkh fLk rkLke kkkyku hk fkkyu fe{nuMkkk : kwshkk hk{kt [kke kkfe rr Mkkoyku hBkLk MktMfkh fLkrkLke kkkykuyu rr Mkko{kt kk eku nkku. fke{kt 8 kkkyku, ku-ku Mkko{kt 6 kkkyku kkk yuuxeMk{kt 1 kkk yu{ fw 15 kkkykuhkfkkyu h{k sk kMktke kk{u Au. yk kkkykuLku kk{ rkf, fue{tzLkk nkuukhku kkk yk[kokuLku yrLktLk kkXk nkk.yktsk wf {tzLkk nkuukhkuLke rkLknheV he{nuMkkk : yktsk wf {tz (kwshkk hk)Lke kk hrkhu kqo {wehuLkkE [kiheLkk yk MkkLku kuue MkkkhMkk{kt Mk{ksLkk wkLkku {kuxeMktk{kt WkMkk hkk nkk. MkLku 2010-11Lkk {w khefu kkkwkE su