15-10-2010 Mehsana

15-10-2010 Mehsana
15-10-2010 Mehsana
15-10-2010 Mehsana
15-10-2010 Mehsana
download 15-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ëh [kh rËðMku W{uËðkhkuyu rnMkkçkku hsq fhðkLke Mkq[Lkk Aíkkt ykËuþLku ½ku¤e Ãke økÞk yøkkW økw { Akºkkyku L kku Ãkíkku {¤e ykÔÞku zuLøÞqLkku {åAh 1 #zk{ktÚke 9 {åAh ÃkuËk fhu Au Ãkøkkh yLÞku L kk ¾kíkk{kt WÄkhe ËeÄkLkku ykhku à k þw¢ðkh, ;t.15-10-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.14 (Mkt.LÞw.Mk) Ãkk÷LkÃkwh íkk.14 (Mkt.LÞw.Mk)

Transcript of 15-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk) rkwh kk.14Auk fuxkf Mk{ke kt kzuku

  Zkuh [kuheLkku rMkrMkku Vhe yufkhrkwh ktkf{kt [kw kk kkBku Au.kE {kuze hkku kkwfkLkk kzkukk{Lke rMk{{kt ykuukh{kt kktue ku UMkkuLkufkuE yk EMk{ku [kuhe fhekk nkk WuLke AufuAuk kk Mk{ke rkwhkkwfk{kt fkuE yuf [kuMkkutk kkurMkLke ykku{kt wtLkkeLku yk kwtLkLke[kuhe fhe hne Au.

  rkwh kkurMkMkwkkuLkk skkyLkwtMkkh yk Zkuh[kuheLkk rfMMkkLke {kerkkku {wsk kkwfkLkkkzku kk{Lke rMk{{ktykuk kxuh{ukE tqkE Lkkkkuh kh Auk fuxkfMk{ke rLkwkE{kE Lkk{Lkkukhe hne kkukkLke kuUMkku Mkkku ukh{kt{swhe fhe kwshkLk[ku Au hBkLk kE{kuze hkke yu kxuh{ukELkk kkuh khkkxfuk ykEMk{ku rLkw kheLkeYrkk 30,000Lkef{kLke ku UMkkuLke[kuhe fhe kk nkkrkwh kkurMk ykytku rLkwLke VrhkLkuykkhu kwLkku LkkUe wkkkMk nkk he AuWuLke Aufukkwfk{kt kk ktkzuk Zkuh [kuheLkkkLkkku Vheke [kwkkkt Zkuh [kuhe{kt Mkrkue yk

  {kMkkuLke kUkLku kkurMk fzfuxkurtk fhe kfze kkzu ku sYhekLw Au. kw[kuh xkufeLkk ykktfkeMkkrLkf hrnku{kt khu VVzkx VukEkku Au.

  CMYK

  CMYK

  wkh, ;t.15-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  kzku kk{u kkuh khke 30nhLke ku UMkku [kuhkE kE

  ukk ktk nktVw-VktVwzuLqyu rsk{kt Vhe uk

  fze{kt zuLqLkk ku fuMkke VVzkx(Mkt.Lw.Mk.) fze,kk.14

  zuLw Lkk{Lkk khLkkf hkukLkk ykuAkk nS wtMkkkk Lkk nku ku{ qu kt[hu yk hkukLkku kukykk-]ku kLke hkk nkukLkwt k {u Au. {tkkhu fze nuhLkk kAkk rMkkh{kt yuf rfkuh yLku kuLkeMkke knuLk zuLwLke kx{kt ykkkt yk rMkkh{kt VVzkxLke kke VukE sk kk{e Au.

  kk fkhe {ku {qkkukrhkLkk kLke y{hkkE{nuhekLkk Lk fuxkf yhMkk knuktfzeLkk hkunekkMk kku hnukk{tswkkuLk Lkk{Lke wke Mkkku kknkk. ktkSLkLkk VMYku yktkrkLkk kt 2 efheyku yLku 1efhkLkku sL{ kku nkku. keS khVy{hkkE {nuhek hkuS hkuxe {kxufze kku kkukkLke MkkMkhe{kt ykeLkukrhkhLkwt kwshkLk [kkkt nkk.

  hr{kLk {nuhek krhkhLkkMktkkLkkuu kife Mkkrn (..12) kkkfs (..19)Lku kk ykkktMkkhkh {kxu E skk nkk. kt

  kkekkuyu yk ktLku kE-knuLkLkuzuLwLkk k nkukLkwt skkktkfk yk ktLkuLku y{kk rMkrnkMkx kku Mkuzkkkt Mkkrn yLkufsLku zuLw nkukLkwt skkktkrhkh{kt VVzkxLke kke VukEkE nke.

  yk xLkkLke kkkt fzeLkkhkunekkMk yLku ykMkkkMkLkk rMkkh{ktk yk {nk{khe Mktuo Lke kkeVukE kE nke. keS khV rskykhkuktk, {uurhk rkk kuhuLkexe{kuyu yn yke kLkku AtxfkfhkLke Mkkku Mkkku MkkrLkf hnekuLkufuxkf Mkq[Lk ykk nkk.

  hkuk[kku ku kkfku hkuk{kt kxfkk : Mkkhkh {kxu y{kk rMkr nkurMkx{kt Mkuzk{kt ykkfze nuh{kt kLkku Atxfk Y fhkku

  zuLqLkku {Ah 1 #zk{ktke 9 {Ah kuk fhu Au

  rsk {uurhk yrfkhe ze.yuLk. kxuLkk skk {ku fze kkte[kuf LkSfLkkhkunekkMk{kt zuLwLkk ku fuMk kLku ykkkt yk rMkkhLkk uf {fkLkku yLku keSwe skyku{kt kLkk Atxfk fhkLke fk{kehe fhkE Au. {kuxu kku k]rkLkkyku s ykku hkuk[kku Vukkku nkukLkwt ske ku{u w{kt fkwt nkwt fu, {uurhkkkkLkku MxkV yk hkuk[kkLku zk{k MkLk kkkt hu.

  rsk ykhku yrfkhe rLkfh hku fze{kt yuf rfkuh yLku wkeLku zuLw kkunkukLkku Mefkh fhe skwt nkwt fu yk {nk{kheLkku Wfu {kk ktkLkk kkktke s Lknkhtkw sLkk]rk ke fk. hkLkk skk {ku zuLwLkku Vukkuu fhkkt {Ah{kuxu kku rMku fhzu Au. e kuLkk yuf #zk{ktke Lk {AhLkku sL{ kk Au. kkeyku{kxu {qfuk wk fqtzk Wkhktk fqh kuhu{kt yk {AhLkku sL{ kk Au yLku k]rk Lkkhk kku kuLkk #zk kuZ ko Mkwe Lkk Lkke kk{kkt. zuLw kLkkhLku kfk Mkkhkhykke sYhe Au. eo keSkh kuk kLku kku ku w khLkkf Mkkrkk kE fu Au.

  [qtxe [oLkk rnMkkkkuLkk {wuW{ukhkuLke khu WkMkeLkkk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14

  MkkrLkf MhkLke [qtxe{ktk{k{ W{ukhkuyu [qtxe [oLkkrnMkkkku h [kh rMku hsq fhkLkehk [qtxe kt[Lkk krhkkLku kue kekk nku ku{ skE hkwt Au. {nuMkkkLkkh kkrfkLke [qtxeLkk 94W{ukhku kife {kk 33, {nuMkkkkkwfk{kt rsk kt[kkLke kuXfku WkhW{ukhe fhe hnu 18 suxkW{ukhku kife 9 ku{s kkwfkkt[kkLke 33 kuXfku Wkh 65W{ukhku{ktke {kk 7yu s [qtxe[oLkk rnMkkkku hsq fko Au.

  {nuMkkk rsk{kt ykkk{e 21{eykufxkukhLkk hkus kuLkkh rsk-kkwfk kt[kk ku{s 4LkkhkkrfkykuLke [qtxe {kxu [khfko{kt uk kfzkku Au. u fu, yk ku

  {kUkheLku kLku hke hk [qtxekt[u [qtxe [oLke {kok{kt kLkkUkkk khku fkuo nkku. kuLke Mkkku-Mkkku k{k{ W{ukhkuyu h [kh rMku[qtxe [oLkk rnMkkkku hsq fhkLkku

  yku fhkku nkku.k kke {krnke yLkwMkkh

  {nuMkkk Lkkh kkrfk{kt W{ukheLkkUke [qfuk 94 W{ukhku WkhLksh fheyu kku kskLkk 18,

  fkUkuMkLkk 12 ku{s ykkLkk 3 {efw 33 W{ukhkuyu [qtxe [oLkkrnMkkkku {nuMkkk Mkk MkkrLkf tzkurnMkkk f[uhe Mk{k hsq fko Au. su{ktykh Mkwe Mkkike w kskLkk yufW{ukhu Y.15,700Lkku [qtxe [okoku Au.

  khu keS khV {nuMkkkkkwfk{kt Mk{kr rsk kt[kkLke 9kuXfkuLkk 18 W{ukhku kife fkUkuMkLkk5 ku{s kskLkk 4 {e fw 9W{ukhkuyu [oLkk rnMkkkku hsq fkonkk. {nuMkkk kkwfk kt[kkLke[qtxe{kt 33 kuXfku Wkh W{ukhefhe hnuk 65 Wkhktk W{ukhkukife{kt fkUkuMkLkk 4, kskLkk 2 yLkuykkLkk 1 {e {kk 7 W{ukhkuyu[qtxe [oLkk rnMkkkku h [kh rMkuhsq fhkLke kMe ee nke.

  kskLkk W{ukhu Mkkike w Y.15,700Lkku [o hsq fkuo

  h [kh rMkuW{ukhkuyurnMkkkku hsq

  fhkLke Mkq[LkkAkkt ykuLkukue ke kk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14kk{ r{kkuLkk kkkh fkiktz{kt

  {nuMkkk kkwfk kt[kkLkk fkfo rAukhkzeLkk ykhkuk{kt Vkuskhefkokne {kxu {nuMkkk nuh kkueMk{kf{kt Vrhk LkkutkE Au. Wkhkufkfkiktz{kt rsk kt[kkLkk yLukyrfkheyu kkkMk fhe nke yLku kuhherkyk[hkE nkukLke rkkku fk{ktykkkt nuh kkueMkLku urk{kt VrhkykkE nke.

  {nuMkkk kkwfk{kt ykhku,rk, f]rk yLku Mknfkh MkrnkLkkrkkku{kt rLk{qtf fhkuk kk{r{kkuLku Mk{Mkh kkkh Lk {kktrrMkhu hsqykk kE nke. krhk{u,rsk kt[kkLkk kkkMk yrfkheykh.yu.kxuLku kkkMk Mkkutkk{kt yke

  nke. kkkMk hBkLk {nuMkkk kkwfkkt[kkLkk fkfo rskuL hkukk{r{kkuLkk kkkhLkkt Lkkkt yLkuLkkkkk{kt Wkhe ekt nkkt yLku Aukhkzeyk[hkE nke. krhk{u, fkfo rVkuskhe kwLkku Lkku tkkLkku rLkouk{kt ykku nkku yLku rskkt[kkLkk skkkh yrfkheyu nuhkkueMk {kf{kt urk{kt Vrhk ykkenke. yk fh Mktuo ytkhtk Mkqkkukhk kk kke {krnke yLkwMkkh{nuMkkk kkwfk kt[kkLkk ko-3LkkyL f{o[kheLke Mktzkue fk{kt ykukue MktkLkk Au. rsk kt[kkLkkkkkMk yrfkheLkku rhkkuxo yqhku nkukLkwt{LkkE hkwt Au. yk{, kk{r{kkuLkk kkkhfkiktz{kt w rkkku kkueMk kkkMk kkfk{kt yku.

  kkkh yLkuLkk kkk{kt Wkhe ekLkku ykhkuk

  (rkrLkr khk) knw[hkS,kk.14yksu wkhu kkeX knw[hkS{kt

  hkku 9-30 fkfu {kkkSLke MkkheLkefu yLku hkku 12-00 fkfukeLkiuLke rr fhk{kt yku.{kkkSLke ykhkLkk yLku WkkMkLkk{kxuLkwt ykMkku Mkw-yuf{ke ykMkku Mkw 10MkweLkk 10 rMkLku kku{kt Wk{kk{kt ykkt Au. su khtkhk kkeXknw[hkS{kt Mk[kke yke Au.kkeX knw[hkS{kt ykMkku Mkwyuf{Lkk rMku xMkkkLkrr fheLkhkke {nkuMkLke Wse fhk{ktyku Au. su {nkuMk kk.8-10-2010ke Y kku Au. su{ktk[tzekLkwt ruk {n hnuwt Au.

  k rMk Mkwe [kkkt k[tzekLkekqkonwrk kk ykX{Lkk rMku {kkkSLkeLkefke Mkkhe yLku keLkwt {n

  yLkuhwt Au. krfkkuLke WkMkrk{kthk{kt ykke ke {kEkku {kxuk yLku ykMkk{kt khku fhe hne Au.

  {k knw[hLku fwue khefuMefkhkke rr kkrkyku {kxu ykMkkuMkw- ykX{Lkwt ruk {n hnuwt Au.rr kkrkykuLkk xkuuxkuktknw[hkS{kt W{xe kzkkt {kLkwt k{{{e QXu Au. nue Mkkhke hkkeLkk2-00fkf Mkwe knw[hkS {trhkwykuLke WkMkrkLkk fkhu{{kwt hnu Au. ykMkku Mkw-10Lkuhrkhu Mkkhu 7-15 fkfu Lkhkkesuhk WkkkLk rr fhk{kt yku.Lkhkke uhkLku rMkr-rhr yLkuMk{]r{kt khku fhkkt nkukLke {kLkkt[ke ykkkt uhkLkk yuf yuf xqfzk{kxu kzkkze uk {u Au.

  yksu kkeX knw[hkS kku{kkkSLke Mkkhe Lkefu

  {nuMkkk kku ku.9Lkkw ku rkkeo kkkk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.14

  {nuMkkk{kt kkt[ e{ze kkuykue o{kLk rk{ktke ku.9{ktykMk fhkk w ku rkkeoyku kw{kE skkt [f[kh VukE Au. {kk kurMk{kt s ku Akkkyku yLku kurkkeoyku {e fw [kh xeLksMko kw{kE kkt nkkt. yk xLkkLku kkuLkkutkue ku k uk VrhkkuLkkykkhu kkueMku w kkkMk nkk he Au.Auu kk kkk ynuk yLkwMkkh{tkkhu kw{ kue ku rfkuheykuLkkukkku {uk{kt MkVkk {e Au.skhu kwkhu kkkk kuk kurkkeoykuLkk nsw Mkwe fkuE Mkkz{k Lkke. fuMkLke rkk yLkwMkkh{nuMkkk{kt {k kkuzkWLk hkuz Wkh

  eLkkk Vux{kt hnukk nkokEkkukxk hkLkku 13 koLkku kwk {nuMkkk kku ykue o{kLkrk{kt ku.9{kt ykMk fhu Au.kuLke Mkkku 13 koLkku kkko hkurnkkELke k ku.9{kt ykMk fhu Au.

  yk kku rkkeoyku kk.13-10-10Lkk hkus kwkhu Vkh Ekk{kt sk Lkefk nkk. Mkktsu k-30 fkfu kLLku rkkeoyku khk LkVhkkt ku{Lke kuku fhkE nke.khtkw, kkku Lk {kkt {nuMkkk nuhkkueMk {kf{kt {kf{kt Vrhkfhk{kt yke nke.

  WuLke Au fu, kku rfkuh kw{kLk kuLkk yuf rMk ykkW yks

  ykkW kw{ AkkkykuLkku kkku {e ykku

  [kuhe kkwfk{kt Vhe [kw kuk Zkuh [kuheLkk kLkkku

  kk{r{kkuLkk kkkh fkiktz{ktkk.kt.Lkk fkfo Mkk{u Vrhk

  ywkt tt k 3 Wh ywkt tt k 3 Wh

  {tzu rMk tkLke kkh Wkk{ekkkuhku Mkk{u kskLkk {kuze

  kkLkkwh-zeMkkLkk 34 fkofhku MkMkuLz

  (Mkt.Lw.Mk) kkLkkwh kk.14hksLke A kkrfk{kt ksku kku

  nuhkkkt fkUk uMkLku kuke kAkzLkkuMkk{Lkku fhku kzku nkku. keS khVkskLkk {kuze {tz khk kk{ktrMktk fkuE k fku [ke Lk ukrLko ukku Au. kuhrhMk yk[hLkkhkkkLkkwh yLku zeMkkLkk 34 suxkykkukLkkuLku 6 ko {kxu Mkkk{xu MkMkuLz

  fhk{kt ykkkt rskLkk hksfkh{ktkh{e yke kE Au. kLkkMkfktXk rsk

  ksk khk kkLkkwhLkk hh yLku zeMkkLkk1h MkMkuLku A ko {kxu Mkkuke wh

  fhkLkku rLko ukkkt kLkkMkfktXkksk{kt hksfe qftk sue Mkrk

  Mkok kk{e Au. kLkkMkfktXk rskLkekkLkkwh yLku zeMkk Lkkhkkrfk{kt Lkkuhekex kehe ykLkkeLku swLkk MkkuLkexefex fkke Lkkk{kt ykkkt fuxkfMkkuyu kskke Auzku VkzeLku ykkW{ukhe LkkUke kku e fuxkfufkUkuMk{ktke W{ukhe fheLku kkukkLkehksfe fkhrfeo xfke hkk {kxu {kkoykLkkkkt ksk {kuze {tzLkuhksfe kzkf ykkk{kt yke nkukLkwt{kLkeLku kuk MkMku Mkk{u W[ fkkyuynuk {kufe ykkk{kt ykkkt kukMkkuLku Mkkuke wh fhkLkku rLkouk{kt ykkkt kkLkkwhLkk hh yLkuzeMkkLkk 1h MkMkuLku A ko {kxuMkkuke wh fhk{kt ykk nkukLkeykkhe ke kLkkMkfktXk rsk kskkhk rMk fhk{kt yke Au su{ktkskLkk yke yLku nuhLkk Lkk{ekkkk MkMkuLkku k Wu fhk{ktykku Au.

  qftk kkrfkkqo {w Mkrnk Mkku kuhuLku Mkkk{xu A ko {kxu MkMkuLz fhkkt kx {kursk ksk {w wt

  fnu Auyk ytku rsk ksk {w

  zko.fu.yuMk.{kukhkLkku Mktkfo fhkkt ku{uskwt nkwt fu,kkLkkwh kkefk{ktfkUk uMk uhek f{exe{kt ksk LkkMkMku uzkk nkk.khkk Lk.kk.Lke[qtxe{kt ksk Mkk{u W{ukhe fheLkurMktk fhu Au.kuk Mktukku{kt kkxeokhk rLko uk{kt ykku Au.

  ykkukLk nkukuy{]kkE [wLkek uke kkefk kqo {wykufkE ekS Xkfkuh kkefk kqo {wkeLkkfeLk kkuzkE ykuk [uh{uLk fkhkukkhektfsfw{kh tfhk uke Mk kskku[hkE W{kkE kxu Mk kskkLkk kkukxk kZekh [uh{uLk Mxex kExkwtkE [ikhe Mk[knkkE y{hkkE {tzkuhk Mk kskfwLkkkuLk